ކޮރަޕްޝަން ހުރި މިންގަނޑު ދެނެގަތުމަށް ބަލާ ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ރާއްޖެއިން ނިމިދިޔަ އަހަރު 3 ޕޮއިންޓް ދަށްވެ، 10 ގިންތި ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ސީ.ޕީ.އައި އަކީ ދުނިޔޭގެ 180 ގައުމެއްގައި ދައުލަތްތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ ސާރވޭތަކާއި ފަންނީ މާހިރުންގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އެ ގައުމުތައް ގިންތިކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާ އިންޑެކްސް އެކެވެ.

މި އިންޑެކްސްގައި ބޭނުންކުރަނީ ސުމަކުން ފެށިގެން ސަތޭކައާއި (0 - 100) ދެމެދުގެ މިންގަނޑެކެވެ. ސުމެއް ލިބެނީ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ ގައުމުތަކަށެވެ. 100 ލިބެނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް މަދު، ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހާމަކަން ބޮޑު ގައުމުތަކަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަދިވެސް ހިމެނެނީ 50 ޕޮއިންޓްއިން ދަށުން ސްކޯ ކުރާ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޕީއައި އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 75 ވަނައެވެ. އެއީ 43 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. ނަމަވެސް 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ 85 ވަނަ އަށް ވެއްޓުނީ 40 ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ މިނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިން މަސްދަރަކަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ގްލޯބަލް އިންސައިޓް ކަންޓްރީ ރިސްކް ރޭޓިންގްސް، ވެރައިޓީސް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ކަންޓްރީ ޕޮލިސީ އެންޑް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އެސެސްމަންޓް (ސީޕީއައިއޭ) އެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން އައި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަދިވެސް ފަހަތަށް ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އެކި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް، ދައުވާކޮށް، ތަންފީޒުކުރުން ބަލިކަށިވުމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ކޮރަޕްޝަން މަގުފަހިކޮށްދޭކަން ފާހަގަކޮށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތައް ހުރި ބޮޑު ހުރަހަކަށް ވާއިރު، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ހުރަހަކަށްވެސްވާ ކަމަށެވެ. ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި ހާމަކަން ބޮޑު ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާ ކޮރަޕްޓް ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް ބާރުވެރިކުރާ ވިހަ ނިޒާމް ނައްތާލުމަށް ސިޔާސީ އެއްބާރުލުން ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވެ، އިންޑެކްސްގައި ދިހަ ދަރަޖަ ދަށަށް ގޮސްފައި ވާއިރު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ސަސަ

  ޒީރޯ ޓްލެރެންސް ގެ ބައްޕަ ....
  ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭތީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ރަށްރަށުގައި ކަންކަން ކުރަނީ .
  ވީމާ ކިހިނެއް ޒީޜޯ ކުރާނީ.

  85
  2
 2. އުގުރި

  ސޯލިހު އަދިވެސް ހުރީ ޒީރޯ ޓްލެރެންސް މަތީގައި ހިފަހައްޓައިގެން.
  ވާނުވާ

  65
 3. ނަޒީ

  މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ރިޔާސީ ލޯންޗްގެ ނަންބޯޑުގައި ސަތަރިއަޅާ ފޮރުވައިގެން ހިންގި ކޮރަޕްޝަން އަދި ބެލޭނެ! ވިސްނައިގެން ހުންނާތި

  65
 4. އަންދާޒީ ހިސާބު

  ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިގާފައިވާ ކަރަފުޝަން މި ސަރުކާރުން ނުބަލާތީވެ 10 އަކަށް ވެއްޓުނީ

  8
  67
 5. Anonymous

  އޭސީސީ ނިދިން ހޭލި އިރަކުން 0 ޕޮއިންޓު (100) ވަނަ ލިބޭނީ.

  46
 6. ޑިމީހަ

  މިލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް އިބޫއަށް މެޑަލްއެއް ދޭންފެނޭ!!!

  58
  1
 7. ބަދަލުދޭ ކޮޓަޕްޝަން

  ފުރަތަމަ ވެރިކަމައް އެރިގޮތައް ކުރިކަމަކީ ވެރިކަމައް އަންނަން ވޯޓުގަންނަން ފަންޑުކުރި މީހުންނައް ބަޖެޓް ބަހާ ހުސްކޮއްލީ ބަދަލޭ ކިޔައިގެން. ކޮރަޕްޝަނުން ވެރިކަމައް އައި ބަޔަކު ރަންގަޅެއްނުވާނެ.

  56
 8. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ސޯލިބޭ ދުނިޔޭން ބޭރުން ކިޔަވައިގެން އައީމަ ކޮރަޕުސަން އެއީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގޭނީ އޭރުން ޑަބަލް ޒީރޯ ވާނެ

  55
 9. ޖަޒީރާމަނިކު

  އަހަރެން ތިޔަބައި މަިހުން ތިޔަހަދާ ރިޕޯޓާ ކަނޑއެޅިގެން ދެކޮޅު. އަހަރެމެންގެ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން މިހާރު ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް.

  5
  10
 10. ހުވާ

  މިގައުމުގައި އޭސީސީއެއްނެތްކަން ނޭނގެނީކަމަށްވާނީ. ނަސީބެއްނު ފުލައް ނުދިޔަކަން.

  24
 11. ހަސަނާ

  ސިޔާސީމަގާމުތަކުގަ ތިބެކުރާ ވައްކަން ނުުޓުވޭނެ ވޯޓައްބިރުން ރައީސްމީހާ ތެޅިފޮޅެނީ ބޭނުމީ 2 ވަނަދައުރު ގައުމުދަރުވާލައުފި މީނަނުހޮވިއްޖިއްޔާ އިންޑިއާ އިންނެގި ޖެހޭނީވަހުތުންއަބުރާދައްކަން..

  21
 12. ސައިނަން ސީ

  ތިޔައީ ޝިއުނާ ނާގާބިލްކަމުން ވަކިކުރީމަ އޭނަގެ ޓީއެމް ފުރެންޑުސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކޮއްލީ

  5
  22
 13. ސާބަސް

  އަނެއްކާ މީ ޕީސީއާރް ކަންތައްބާ

  23
 14. ޢަހަންމާ

  ސާބަހޭ އިބްރާހިމާ

 15. އާވިމް

  ބޭފުޅާ ތިހެން ބުނަން އެންމެ ހައްޤީ.

 16. ޙަނދުކޭތަ

  ބޯގަޅި ސޯލިހު ޒީރޯޓޮލެރެންސްގެ ބަފާ

 17. އިބްރާހީމް

  ތާހިރުވެއްޖެ އެއްނު އަދިވެސް ގޮވާ އެހެންމީހުނަން ވަގަން

 18. ބުއްޅަބޭ

  ދެފުށް ފެންނަ އޮރިޔ...ސަރުކާރު..

 19. ސޮމެޮނެ

  ދެންކޮބާ ޒީރޯޓޮލަރެންސް؟

 20. ޑައެލޯގް

  ކިނބޫ ކަލޯކިހިނެއްމިވަނީ ޒީރޯޓޮލަރެންސް އެއްވެސް ތަރައްގީއެއްނުވެ ވައްކަން މެކުހުގަދޯ! ޔާމީނު ވަރެއްނެތް ވެރިކަންކުރާކަށް ތަރައްގީމެކުހުގަ ޔާމީނުއިރުގަ

 21. ކޮވިޑް

  ރާކަނިމަސް މިސަރުކާރަށް ކެވެއެއްނު

 22. އަބްސީ

  މިޔަށް ކިޔަނީ ވެރިކަން ކުރުމެއްނޫން، ގެރިކަން ކުރުން

  10