ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއްގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް މިސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ރަށެއްގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ނުހުއްޓުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހައެއް ނުވަތަ ހަތް ރަށެއްގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން "ވަގުތު" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ވަކި ގައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ވީތީ ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ޗައިނާ ފަދަ އިގްތިސާދީ ބާރެއްގެ ބަޔަކު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މިނިސްޓްރީން ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިހާރު ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން ފްލޯޓިން ސިޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ފައިދާވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަން. ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ޗައިނާ ފަދަ އިގްތިސާދީ ބާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނަން" މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންވެސްޓަރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފަހި ކޮށްފިނުމަށް ކަމަށާއި ވަކި ގައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ވީތީ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓުވުމަކީ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓުވިއަސް ހުއްޓިފައި އޮންނާނީ ބިޑިންގެ މަރުހަލާގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ އެއްވެސް ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ 16 ރަށެއްގައި އަސްކަރީ ބޭސްތައް ޗައިނާ އިން ހަދަމުން ގެންދާ ކަމަށް ނަޝީދު އެތައް ފަހަރަކު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އެރަށްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ނަޝީދު ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި "އަސްކަރީ ބޭސްތައް" ޗައިނާ އިން ހަދަމުން ގެންދަނީ ރިސޯޓްތައް ހަދަން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައެވެ،

މިދިޔަ ހަފްތާގައި "އިކޮނަމީ ނެކްސްޓް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާގެ ބައެއް ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވާފައި ކަމަށެވެ. "މިރަށްތަކުގެ ވެރިފަރާތާއި އަދި ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި." އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްވެސް ރަށެއްގެ ނަން ހާމަކުރެއްވުމެއް ނެތި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހައެއް ނުވަތަ ހަތް ރަށެއް އޮތް." ކަމަށެވެ. "މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައި އޮތީ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި. އެރަށްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާފައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. ރަށްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދާނެ." ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލް

  ކެނެރީގޭ ނަސީދަކީ މުސައިލަމަތުލް ކައްޒާބު ކަހަލަ ދޮގުވެރި ކައްޒާބެއް. ހުރި ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ރަސޫލުކަމަށް ދައުވާނުކުރާކަން. . އެގޮތަށް އޭނާގެ ޕާޓީ ކުދިން އޭނާއާމެދު ދެކެން އޭނާ ބޭނުންވަނީ.

  153
  3
  • Anonymous

   ރަސޫލުކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހުން ވެސް އުފައްދައި އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީފިއެއްނު

 2. އާދަނު

  ހުއްޓުވީ ހައެއް ކަމެއް ހަތެއް ކަމެއް ނޭންގުނު ބުރާންޗަކަށް ހުއްޓުވިކަމެއްވެސް ނޭނގޭނެ

  167
  1
 3. ޒަބީބު

  މިނިސްޓަރ މައުސޫމުގެ ތިޔަހެން ވިދާޅުވިއަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުގެ ރައީސް އެވިދާޅުވަނީ ހުއްޓުވާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު އެފަދަ ސްޓޭޓްމެންޓެއް ބޭރުގެ މީޑިއާއަށް ހަމަކުރައްވާނީ ތިޔަކަމުގައި ހަޤީޤަތެއް ވާތީ ނޫންތޯއެވެ؟

  މިގޮތަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެފަދަ ޤައުމެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އޮންނާނީ ކޮން އިތުބާރެއް ތޯއެވެ އަދި ކޮން ޝައުގުވެރިކަމެއް ތޯއެވެ؟

  އެއްކޮޅުން ވަޒީރު ތިޔަވިދާލުވަނީ ޗައިނާ ފަދަ އިގްތިސޯދީ ބަރުތަކަށް މަރްހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް. އަނެއްކޮޅުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުޓުވާފައި އޮންނާނެކަމަށް. ދެން ޗައިނާއަކީ ކިތައްމެ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ބާރުގަދަ ޤައުމަކަށް ވިއަސް އެޤައުމުގެ އިންވެސްޓަރުން ތިޔަ ވާހަކައަށް ކުރާނީ ކޮން އިތުބާރެއްތޯ؟

  ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޤަތަރާއި، އިރާނާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމާއި، ކޮމަންވެލްތުން ވިކިވުމާއި މިޔާހުރީ ވަކި ކޮން ތަފާތެއް ތޯއެވެ. ދެސަރުކާރުންވެސް މިކުރަނީ އެއްކަމެއް ދެގޮތަކަށް. އެއިރު އެގޮތަށް މިހާރު މިގޮތައް!

  72
  8
 4. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ޗައިނާގެ ފުލް އެހީލިބި ރައީސް ޔާމީންގެ ރޮކެޓް ސަޕީޑްގެ އިޤްތިޞާދާއި ތަރައްޤީ މުޅި ޤަވްމު ވަށައިލިއިރު ޗައިނާއަށް ވަގަށްގޮވައި ޗައިނާއަށް ރާއްޖެ ވިއްކާލައިފިކަމަށް ގޮވި އަނގަ މިހާރު އެހެން އަގަޔަކަށް ބަދަލުވެއްޖެތާ ދޯ؟

  117
  3
 5. ސަރުދާރު

  ހައްތަހާވެސްބުރާންތިންއެކަކުބުނާނެކައިގެންނޭފުރާނީއަނެކަކުބުނާނެނުކައޭސަހަލުއެއްގޮލާވެސްނެތް

  64
 6. އެރރ

  ކޮބާ ދޮގުހަދާ ސޮރު ނަސީދު! ކަލޭތީ ލަދުގަންނަން ވެސް އިގޭމީހެއްނޫން ދޯ!!
  މިހާރުދެން ތިހުރި ބާކީވެ އާވާރާ ވެފަ. ދޮގުހަދާވަރުން!!
  ތީމިހާރު ބޮޑު ފީކަޅައެކޭ!

  89
  1
 7. މިތާފް

  މީނާގެ ބަލާވެރިކަމުން ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރައްވާށި. މީނަހެ ނުބައި އެޖެންޑާ ފަލީހަތްކުރައްވާށި.

  111
  2
 8. ނައީގް

  މޯދީގެ ކެނޑިޑޭތައް ވެވޭތޯ، މޯދީއައް ވައިޖަހަން ނަސީދު މިހުރިހާ އަނގައެއް މިތަޅައީ!
  ކަލޯ އެހެންނެއްނުވާނެ.
  މޯދީ ނަގާނީ އިބޫ!
  ނަސީދު ބާކީވެ ފަލީހަތްވާނެ އިންޝާﷲ

  83
  1
 9. އަހުމަދު

  ނަޝީދު ތެދެއް ހެދިތަ ދުވަހަކު ވެސް؟

  79
  1
 10. Anonymous

  ކޮންތާކު މިޖެހެނީ؟ ދެވެރިންވެސް ދައްކަނީ ހޮޅިވާހަކަ.

  62
 11. ނޫރު

  ޗައިނާއިން، ދިން ހިލޭ 980 މިލިއަން ރުފިޔާ އޯކޭ ދޯ.
  ބަލަ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީވަނީ، ލޯނާއި، ހިލޭ އެހީގޮތުގައ. ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްޓުވާއިފިޔޭ ބުނީމަ، އަހަރަމެން އުފާ ނުވާނެ. އިންޑިއާގެ ބޭރުގެ ދަރަނި 570 ބިލިއަން ޑޮލަރ އަށް އަރައިފި. މި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި 100 ބިލިއަނަށް އަރާއިފި. އަޅެފަހެ، ޗައިނާ ނުލާ ކުރިއަށް ކަނޑާނެތަ. އަދި ބުނެލަން އޮތީ، ރ. ނަޝީދުމެންގެ މަކަރުވެރިކަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ދަނޭ. ހަމަ ހުވަފެނީ ދުނިޔެއްގައި ދިވެހިން ފަނާވާން ވީތަ.

  76
  1
 12. ބެރީ

  އިނގިރޭސިން ޓުވީތްކޮށްފަ ނަޝީދުއާ އިންޓަވައިކުރި މީހުންވެސް ޓެގްކޮށްލިނަމަ އެސޮރު ބޮޑަށް ބޭޒާރުވާނީ.

  67
  1
 13. މުޖުތާޒު

  މިއިސޫމް އެހެންވިދާލުނުވިއަސް ފެންނަން ހުންނަ ކަންތަކުގަވެސް ދޮގެއްނޫނި ނަޝީދު ނުހީނެކަން ވަރަށްސާފު

  51
  1
 14. ޕެޑް މޭން

  ބޮއްޅަހުތު ވަރަށް ލޯބިވާނެ ޗައިނާގެ ދޮން ކުދިން ދެކެ.

  50
  1
 15. މުންޖޭ

  ފިދަނަ ވަގު ކާޕެޓް ވަގު ބޮއްޅަހުތު ވަގު

  51
  1
 16. ޢުނބެއް

  އެއީ ގަމާރެއް. ޙިމާރަށްވުރެ ބޮޑު ގަމާރެއް
  ޢެނގޭ އެއްޗެއް ހަރާން. ޏެނގޭ އެއްޗެއް އަލިފާން.
  ޙަމަ ބޮޑު އުނބެއް. މީދަލާއި ވާލާި އެ ނޫންވެސް އެއްޗެހި ކަިފައިވާ ބޮޑުވެގެނވާ އުނބެއް

  46
 17. ބުޔަސްތަންކޮޅެއްމ

  އިންޑިއާއައުޓްގޮވުން ހަރާމް ޗައިނާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރަސްއެޅުން ވާޖިބް؟ ނެތް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ސަލާމް

  24
 18. ސަބް

  ބޯބުރާންތި ދެއްކިވާހަކައިން އިންވެސސްޓަރުންގެ ކޮންފިިޑެންސް ގެއްލލުންނޫން އެހެންްކަމެއްނުވޭ.
  ހަމަހޭގައި ހުރި ދިވެއްސަކު އޭނާގެ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރާނެ

  24
 19. އަބްދޫ

  މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް ހުއްޓުވުވި މަސްރޫއު ތަކުގެތެރޭގަ ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސްރުއާއި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަފިޔަވަހީގަ ފަށާފަ ހުރި 4000 ފްލެޓްގެ މަސްރޫއު ހިމެނޭ،

  22
 20. ހާމިދު ޝާހިދު

  މައުސޫމު ، ތިތަނުގައި ތިހުންނަނީ ކީއްކުރަން. ތިޔަ ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްކޮށްފައި ބަޔާން ނެރެން ޖެހޭނީ، އިބޫސޯލިހަށާއި ވަޒީރުންނަށް. އިންޑިއާ ނުރުހޭތީވެ، ޗައިނާއާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ނުބުނެ ނުހުރެވޭ. އެންމެފަހުންވެސް ޖެހުނީ ޗައިނާ އެމްބަސީއިން، މީނާ ހަދާ ދޮގުތަކުގެ އަސްލު ހާމަކުރަން ބަޔާނެއް ނެރެން. އަނެއްކާ ވެސް ބަޔާނެއް ނެރުނީމާ ހުންނާނެ ދުވަސްކޮޅަކު އަނގަ އައްޕަތައެއްހެން ހަދައިގެން.

  23
 21. މުގުރާން

  ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ވެއްޖެއެއްނު އެކަލޭގެ އެގޮޑިން ގަދަކަމުން ބާލަން!!! ކުރީގެ،ހިތްތަކުގެ،މަޖިލީހުގެ ރައީސޯ!!! ބޯ ހަލާކު

  24
 22. ސަބް

  އަންނިއަކީ ބޮލު ރޮދި ކެނޑިފައި ހުރި ގުޑިއެއްހެން އުޅޭ އެއްޗެއް.
  އެގޮލާ އެނބުރެމުނ އެނބުރެމުން ގޮސް ވެއްޓެނެ ގަޑިއެއް ތަނެއް ނޭނގޭނެ.
  މޮޔަގޮވާ ގޮލެއެއް.

  24
 23. ވިކިލީކުސް

  ނަޝީދު އުޅުނީ ލަންކާ މީހުން ގާތު ޗައިނާއަށް އެއްޗެހިކިޔައިގެން ލަންކާ ރުއްސައިގެން ލާރިގަނޑެއް ހޯދަން.

  26
  1
 24. ނާދިރާ

  ކެނެރީގެއަންނިއަށް 13 އަހަރުގެ ހުކުމް ޖެހި ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ސާބިތުވެގެން. ދެން ދޮގު ހަދާނެވަރު ވިސްނާލާ

  10
 25. ނިޒާރު ދިއްދޫ

  ކެނެރީގޭ އަނގަ ގަދަ މިތުރު

  10
 26. ދަލޭކާ

  ނަޖިސް އަނގަޔެއް ! މީނަގެ ޑިމޮކްރެސީގައި ރާއްޖެ ހަލާކުވެއްޖެއެއްނު! ދުނިޔޭގައިވެސް ނެތް މި ކަލޭގެ މި ގެންގުޅޭ ޑިމޮކްރެސީއއް!

 27. ބޭރުކުރޭ

  ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ

 28. މޫސަ

  ބޮއްޅަބޭ ނުހަދާނެ ތެދެއް. އެއީ ދޮހު ހަދައިގެން ވެސް ނޫސްތަކުގެ ޞުރުޚީ ތަކުން ޖާގަ ހޯދައިގެން މަޝްހޫރުވާން އުޅޭ މޮޔަ ގޮލައެއް

  13
 29. Anonymous

  މީނަ ނޫނީ އަސްލު ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ ނުހުންނާނެ..މީނާ ފުލެޓް އަޅަނީވެސް، ގޯތި ދޫކުރަނީވެސް ފަޅުރައްތަ ދިނުމާއި ނެގުމާއިވެސް މީނަ..

  10
 30. ސައިނާ

  މިނިސްޓަރގެ ދުވަސް ތި ދަޔައީ!

  10
  1
 31. ޖުއްބާ

  ކެނެރީގޭ ފުރޭތައަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ދޮގުހަދަން ދެވި ހިފާފަހުރި އެއްޗެއް. ނިކަން އަހާބަލަ ސައްތާރުކައިރީ މީދޮގެއްތޯ. އެންމެފަހުން މައުސޫމައްވެސް ކެތްނުވެގެން އެސައިޒުކޮއްލީ ކެނެރީ ފުރޭތަ...

 32. ޖަމާލު

  ދިވެހިރާއްޖޭއިން އެއްމެ ފުރަތަމަ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލިީ މީހަކީ އައްނި. އެއީ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓެއް. ރާއްޖެ މީހާ ބޮޑަށް ފަސާދަ ކޮއްލީ ޓެރަރިސްޓު އަންނި. ހީލައް ތެރި ޓެރަރިސްޓެއް.

 33. ފާއިޒް

  މި ބުރާންތި ކީއްވެތަ ޗައިނާ އާއި ގެޅިގަނެގެން މިއުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މީނަ ހިފާ ހަވަރައްދޭން ވެއްޖެނު.. މީނަގެ މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާން..

 34. ހުސާމް

  މައުސޫމު ތިހައްދްވަނީ ދޮގުކަން ހުރިހާ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން ޤަބޫލް ކުރައްވާނެ، ނަސީދެއް އިތުރުފުޅެއް ނަހައްދަވާނެކަން މައުސޫމު ގަބޫލްފުޅު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައި ގަންނަވަން ޖެހޭނެ
  ތިހެންވިދާޅުވަންޏާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ގެއަށް ދާންޖެހިވަޑައި ގަންނަވާފާނެކަން!