ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން އެދެނީ ރައްޔިތުން ފުލުހުންނަށް އިހުތިރާމުކޮށް އިތުބާރުދީ އަދި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލު ގާއިމު ކުރުންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ، ގއ. ދެއްވަދޫގައި ގާއިމުކުރި ޕޮލިސް ޑެސްކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ގާއިމުވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރާއެކުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ކަށަވަރުވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ އިތުބާރުހުރި، ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ހިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ގާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން އެދެނީ ރައްޔިތުން ފުލުހުންނަށް އިހުތިރާމުކޮށް އިތުބާރުދީ އަދި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލު ގާއިމު ކުރުންކަމަށާއި އެއީ މުޖުތަމައެއް އަމާންވެ ރައްކާތެރިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ރަދީފް

  އިހްތިރާމޭ؟؟ ހެހެހެހެހެ.

  19
 2. ޖުމޭލި

  އިހުތިރާމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ތިމާމެންގެ އަމަލުތަކާއި ބަސްމަގާއި އެންމެނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ހިދުމަތްދީ ހިމާޔަތް ކޮށްދީގެން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަން އިހަށް ފުލުހުންނަށް ބުނެދީބަލާށެވެ!!!!!

  20
 3. އަމަށަކު ރުޅި

  ތިޔަބުނާ ބަގައަަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެވާ އޮތް ތަ މިނިސްޓަރު؟
  އިހަށް ދުވަހަކު ބަންދު ކުރި ފުލޫ ކުލިނިކް،ޔާމީނު އާއި މުޢިއްޒު ޗައިނާ މީހުންނާ، ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ މުވައްޒަފުން ލައްވާ، ހަދާ ކުލަ ލެއްވި ޖަގަހައިގައި ޕާޓޭން އުޅޭ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި އޮތީ، އެތަނާ އިންވެގެން އެހުރީ ގަލޮޅު ފުލުހުން ތިބޭ ފުލުސް އޮފީހާއި އެމީހުން ޓީވީ ބަލަން ތިބޭ ޖަގަހަ.

  އެތަނުގައި ބޮޑު އައުގުރާނަ ކުރަހަން ޖާގަ ދީގެން ތިބި ބަޔަކަށް އަހަރެމެން ކިހިނެއް ތަ އިތުބާރު ކުރާނީ؟
  އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނަނީ ކީ ނޫން، މަތީ ފަޑިން އޯރޑަރެއް ނާންނަ ހާ ހިނދަކު ފަރުދީ ޒިންމާ ވެސް އޮންނަ ކަމެއް ދަންނަ ބައެށް ނޫން.

  މި ވާހަކަ ދައްކަން ވީމަވެސް އަންނަނީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫން.

  23
 4. ޖަވާދު

  އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލުހުން އަވަގުރާނަ ގޮވުން ހުއްޓުވާ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ކުރަން ތިބި ނޯކަރުން ކަން ހަދާން ކޮށްދީ

  21
  1
 5. އަހުމަދު

  އިތުބާރުނުކުރެވޭ މީހުންތިބޭތަނަކައް މީހުން އިތުބާރު ކުރާނެތަ

  22
 6. އަހަންމާ

  އިތުބާރަށާއި އިޙްތިރާމަށް އެދި ސަލާން ޖަހަނީ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ސަހަރޯ!!!!!!

  18
 7. ޖަހުލު

  މިހާރުވެސް އިތުބާރު ގެއްލިފަ އޮތް ތަނަކަށް ތިފާޑުގެ މިނިސްޓަރުން ލައިގެން ކިހިނެތް އިތުބާރު ހޯދާނީ؟ ތި މަޤާމަކީ އިމްރާނަށް ދޭންޖެހޭ މަޤާމެއް ނޫން. މަޤާމަށް ޤާބިލްކަމެއް ނެތް. ކަމިޝަނަރަކަށް ހުރި މީހާ އަކީވެސް ކަމުދާ މީހެއް ނޫން.

 8. ކަށަވަރު

  ތީމުނާފިގެއް މުނާފިގުންގެ ބަސްއެހުމަކީ އިސްލާދީން ހުއްދަކުރާކަމެއްނޫން

 9. Anonymous

  އިމްރާން އިސްތިއުފާދީ !! އެހެންނޫނަސް އެއީ ރައްޔިތުން
  ގާތު އާދޭސް ކޮށްގެން ހޯދާ އިހްތިރާމް އެއީ ހަގީގީ އިހްތިރާމްއަކަށްނުވާނެ.

 10. އިބްރާ

  ކަލޭ ކަހަލަ ފައިސާއާއި ދުނިޔެއަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ ޝޭހެއްގެ ނަމުގައި ހުރި މީހަކު ތިތަނާ ހަވާލުވެ ހުރިހާ ހިދަކު ނޯ

 11. އެޑިޓް

  އިހްތިރާމޭ؟؟ ތީ ތަޅާ މަރާގެން ގަދަކަމުން ލިބޭ އެއްޗެއްނޫން މޮޔަގަޑާ.. ވިއްކާ އެއްޗެއްވެސް ނޫން ގަނެވޭ އެއްޗެއްވެސް ނޫން،،

 12. ކަޅުބެ

  އެންމެފުރަތަމަ ކަލޭމެން އެމްޑީޕީ މީހުން ފުލުހުންނަށް އިހުތިރާމް ކަނޑާލީ މިހާރު ތިޔަ އުނބަށްޖެހީ ހީވޭތަ ކަމެކޭ ކަލޭމެން ކެހި ކަޑުލުގެ ހިތި ފިލުވަންޖެހޭނީ ހަމަ ކަލޭމެން ވަށްސަލާމް.

 13. ސޭކް

  ކަލޭ އުސްތިއުފާދީ. ޢެއިރުން ފުލުހުން ބަރާބަރުވާނެ.
  ފުލުހުންގެ އުދާރާފައި ތިބީ ކުޅަދާނަ ތައުލީމީ މީހުން.
  ވަޖުބަޔަކާއިހެދި އެމީހުންގެ ފުލް ކެޕޭސިޓީ ދައްކާނުލެވޭ.

 14. ފާރޫގު

  ހަހަހަހަ އިމުރާނު ކަލޭ މޯދީ ކާރީގަ ތިިވާހަކަ ބުނަންވީނު.

 15. ޢަބުދުﷲ

  ފުލުންނައް އިތުބާރުކުރެވޭނީ އެމީހުންގެމައްޗައް އަމުރުކުރަންތިބި ވެރިންގެ މައްޗައް ރައްޔިތަކައް އިތުބާރެއް އޮވެގެންތާ އެކަން އިމްރާނައްވެސް އެނގޭނެކަމައްހީކުރަން!!

 16. އަހުމަދު

  އިހުތިރާމޭ ؟ އިތުބާރޭ؟ ފުލުހުންނޭ ؟ ހަނދާން ނައްތާލާ /// ތީ ދުވަހަކުވެސް ވާނެ ކަމެއްނޫން. ތީ މި ގައުމުގަ އޮތް އެންމެ ނާތަހުޒީބު އެންމެ ނަފުރަތު ކުރެވޭ މުއައްސަސާ /// އަދި ވާހަކަ އެބަ ދައްކައެއްނު؟ ޕާޓޭންނަށް ވުރެން ދަށުދަރަޖައެއްގެ ބައެއް ތީ ///

 17. ފީރޯޒު

  ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ، އިލްމުވެރިންގެ ފޮށާއަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި ނަމަވެސް މިރާއްޖޭގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެނަށް އެގޭތީކާކުކަން، ދެން ތިއިންނެވީ ކަމިޝަނަރ އަކަށް އެމްސީ ހަމީދު މީނާއަކީ ލާދީނީ އެމްޑީއެންގެ ފައުންޑާ މެންބަރެއް، މިފަދަ ލާދީނީ ބަޔަކަށް ތިޔަ މުއައްސަސާ ތާހިރުކުރެވިދާނެކަމާމެދު ރައްޔިތުން ސައްކެއްނުކުރަން ޔަގީންކުރަނީ.

 18. ސުޒާނާ

  އިހްތިރާމްގެ ވާހަކަ ކަލޭ. ނުދައްކާ !