ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އީޔޫއިން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާތަށް ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދެފުއްފެންނަ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް އީޔޫން ސަރުކާރަށް ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް ވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީން ވަނީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮއްލުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުންވެސް އެޕާޓީއެއް ބޭނުންވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަން ކަމާއި އެކު މައްސަކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމު ކޮއްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އަކީ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކަށް ހެދުމަށާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވުމާއި އެކު ސަރުކާރާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އީޔޫ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި، ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި، ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ތަންތަނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމެއް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމާއި ބޭރުގައުމުތަކުގައި ހުރި އެފަރާތްތަކުގެ މުދާތައް ހިފަހެއްޓޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އީޔޫ އެ ބަޔާން ނެރުނު އިރު, ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްހަރާއި ގުޅޭގޮތުން އީޔޫން މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ކަންކަން އިސްލާހު ނުކުރާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒަރުވެސް އީޔޫން މީގެކުރިންވަނީ ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ފޭސް

  ޖުމްލަކޮށް އީޔޫގެ ހުރިހާ ގިވާލުމަކަށްވެސް އެމްޑީޕީ އިން ތާއީދު ކުރާނެ. ބައެއް ކަންތަކަށް ސިއްރުގައި ތާއީދު ކުރާނެ. އެއީ ކޮންކަމެއްކަންވެސް އަހަރުނަށް އިނގޭ.

 2. ހަމަހޭގަތަ

  މި އެމްޑީޕީ މީ ދިވެހި ރާއްޖޭގަ އުޅޭ ބައެއް ނޫންތަ؟

 3. އަބްދުއްލާ

  އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ މަގްސަދު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ހާސިލެއްނުވާނެ. ކެނެރީގެ ނަސީދު ދުލެއްނުކުރާނެ އދި އިންތިހާބުގަ ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނަސިދަކަށް ނުލިބޭނެ . ދެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ އިންތިހާބުގެ ފަހުން އެހެން ކަމުގައިވާނަމަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އިންތިހާބު ގަ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައުމުން އެމްޑިޕީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށްތަ ؟

 4. އަޙުމަދު

  އީޔޫ މި ރާއްޖެއާ އަޅައިގަނެގެން ނޫޅެބަލަ. ފޮރުއްޕާކަށްނެތޭ!

 5. ހުސޭނުބެ

  "މިނިވަން" މިބަސް އެމްޑީޕީ މީހުން މާނަ ކުރަނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭގުނު.

 6. އަބްދުއްލާ

  ސަރުކާރު ބުނާގޮތުން ގާނޫނީގޮތުން އެމްޑީޕީ އުވާލުމުގެ ފުރުސަތު މިބަޔާނުން މަގުފަހިވޭ

 7. މުސަޅު ޖޯޑު

  މަރުޙަބާ އީޔޫ! މަރުޙަބާ އެމްޑީޕީ!

 8. ޢަލީ

  މިތިބީ މީހުންގެ މޫނުމަތީ ސިފަ މި އެމްޑީޕީ އަކީ މި ރާއްޖެއަށް ޖެހިފަހުރި ބަލާއެއް

 9. ހުއްބުލް ވަތަން

  ދިވެހިންނޭ ހޭލާށެވެ. މުހިއްމީ މޑޕ ނުވަތަ ޕޕ.އެމް އެއްނޫނެވެ. މިޤައުމަށް އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީންތައް އައުމަށް ބާރުއަޅާ ބަޔަކަށް ހިތްވަރުދޭ ބަޔަކީ ކާފިރުންނެވެ.

  • އައިމީ

   ތެދުވާހަކައެއް. އިސްލާމްދީން އާ ދެކޮޅުމީހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޝްމަނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ނަށްޓަކައި މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.

 10. ހުސޭނުބޭ

  އެމްޑީޕީ ތިއީ ކޮންބައެއް!!!!! އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއައިސް އަތްގަދަކުރުމަށާއި ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކަޓުކުރުމަށް ގޮވާލި މީހުނެއްނު! ދިވެހިންނަށް ދެރައެއްކިބޭ ކޮންމެ ކަމެއް އެމީހުން ކުރާނެ!!!!

 11. ޙހހ

  ދޮންފޫޑި ދޮންވެގެންވެއްޓެނީ އިންޝާﷲ

 12. ކެނެރީގޭ ކެނައި

  މާތް ރސްކަލާކޮ، ކެނެރީގޭ މުނާފިޤު ކަލޭގެ އާއި

  އޭނައަށް ވާގިވެރިވާ އެންމެން ބަލިކުރައްވާނދޭވެ.

  އަދި އެ މުނާފިޤު ކަލޭގެ ހިއްޕަވާނދޭވެ.

 13. ދުރުބަލާ

  މީ މަރުޙަބާ ކިޔާ އަތްޖަހާވަރު ކަމެއްނޫން. ފުންކޮށް ވިސްނާ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ ކަން ހިގާ ގޮތުން މިހާރު އުފާކޮށް މަރުޙަބާ ކިޔާ މީހުންނަށް ވެރިކަން ލިބިދާނެ. ނަމަވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ އީ.ޔޫ ގެ މުށުތެރޭގައި. އީ.ޔޫ ނުރުހޭ ކަމެއް އެމީހުންނަށް ކުރެވޭ ދުވަހު އެބަޔަކާ ދެކޮޅަށްވެސް އީ.ޔޫ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ. މިއީ ޤަވްމު ގެ ދީނާ އަމިއްލަވަންތަ ކަމާ ކުޅެން ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ހޯދާދެވުނު ފުރުސަތެއް. ޚާއްޞަކޮށް އިގިރޭސީން ތިބީ ރައީސް ނާޞިރު އިގިރޭސިންނަށް " ދޫ ނުދެއްވީތީ" އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފާނެ ދަޑިވަޅަކަށް ބަލަބަލާ..

 14. މަރިލާ

  ޏަސީދާ އީޔޫގެ މަގުސަދަކީ މިތަނަށް ދީނީ މިނިވަންކަން ގެނައުން. ބޯންބޭނުންވާ އެއްޗެއް ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ތަނަކު ބޮވުން. މިތާ ހަމަ ނުޖެހުން އުފައްދުން. މީ 21 ވަނަ ގަރުނޭ. ކަލޭމެން ކުދި ގައުމު ތައް އިސްތިއުމާރުކޮއްގެން އެ ގައުމުތަކުގެ ލޭބުއި ގޮތަށް މިހާރަކު ނުބޮވޭނެ. އީޔޫ މާގިނަ ދުވަހަކު ދެމިއެއްވެސް ނޯންނަަނެ. މިހާރުވެސް ރެނދުލަާފަ.

 15. އަފޫ

  އެމްޑީޕީގެ ކިބައިން މިގައުމާއި ދީން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި. އާމީން.

 16. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދަނބުފަށުވިގެ ގދ.ގައްދޫ

  އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން ފުހެލުމަށާއި، މިރާއްޖެއަކީ، އެއްޖިންސުން ކާވެނިކުރުން ހުއްދަތަނެއް ކަމަށް ހެދުމަށާއި، އަދި މިރާއްޖެއަކީ، ޝަރުޢީ ޙައްދުތައް ޤާއިމުނުކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެންގެވުމުގެ އިތުރުން އީޔޫގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި، ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި، ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށްވާއިރު، މިކަންކަމަށް ދެކޮޅުހަދައި އިންކާރު ކުރުމަކީ، ދިވެހިދައުލަތަށް އޮތް ޙައްޤަކަށްވާއިރު، އަދި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް އޮތް ޙައްގެކަށްވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މިބާވަތުގެ ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރަނީ، ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

 17. ނައްޓު

  އީޔޫ އަށް ހަމައެކަނި ފިޔަޅުއަޅަން ކެރެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އުތަ؟ ކޮބާ އިޒްރޭލް، އެމެރިކާ،ރަޝިޔާ...... ކިތައްމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިއަސް މި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީނެއް ނުފޮހެވޭނެ،،،،، ނުވާނެ ތިކަމެއް......

 18. ބުރުމާކަށި

  ޖާހިލިއްޔަތު ޕާޓީން މަރުޙަބާ ނުކިޔާތަ؟؟؟؟

 19. ޒާ

  އެވެރިން އުފާކުރާނެތާ އެއީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތް. ރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ކަށީގަ ހިފާފައި ހުރިކަމެއް.

 20. އަޙްމަދް

  އޭ ﷲ މި އީޔޫ އާއި އިދިކޮޅު ބައިގަނޑުތަކުގެ މައްޗައް
  ނަސްރާއި ކާމިޔާބު އަޅަމެންގެ
  މި މުސަލިމުވެރިޔާ عبدالله ޔާމީނަށް އިބަ ﷲ މިންވަރުކޮއްދެއްވާފާނދޭވެ.
  أمين

 21. ކޮސްގޮވާ

  ކަލޭމެން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ މި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބައެއް ނޫންދޯ. ބޮއިހަލާކު. ނަޝީދު ގުދަށް ހިނގާށޭ ބުނެފިއްޔާ ބާރައްއަތްޖަހަމުން ގުދަށް ތިބޭނެ.

 22. އަލީ އަހްމަދު މުހައްމަދު

  އީޔޫން ތިޔަ ނިންމެވީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމެވުމެއް.. ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު... އެކަމަކު ރައީސް ނަޝީދު ތިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއިރު ތިޔަ ޔަޙޫދީ އީޔޫވެސް އަދި ޔަހޫދީ އިނގިރޭސިންވެސް އުފަން ނުވަނީބާ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 23. ނުރަބޯ

  އެމްޑީޕީ އިން އެދިގެން ބަޔަކު ކަމެއް ކޮށްދިނުމުން މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ ޙައިރާން ވާންވީ ކަމެއްނޫން. އެކަމަކު ހަނދާންކުރަންވީ ކަމަކީ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އީޔޫ އެދޭ ކަންކަން ކޮށްދެވޭކަށް ނެތޭ.

 24. ނޫމާ

  އީޔޫއިން ބުނާހާގޮތަކަށް ހަދާނީ ނަޝީދު .މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުމިހިރީ މީހަޖު ޖަހާނެހާ ބެރަކާ ނަށާނެ ބޭފުޅެއްނޫން.

 25. ސަން

  މިދެން ބޮނޑުވަރު ތުނބުޅިހުރި މީހެއްނަމަ ޓެރަރިސްޓް ނަން ދީގެން ރާއްޖެއާއިމެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއަޅަނީ މަސްވެރިން މަސްނުބޭނިގެން އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަގެ ވެރިންގާތު އާދޭސް ކޮއްގެން ދޯ ފަލަސްތީން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މަރާހުސްކުރާ އިރުވެސް ގަމާރުންނަށް ފެނޭ ދޯ ހުރިހާ ތުބުޅި މީހުން ނުކުން ނަންވީ ނަޝީދު އާ ހަނގުރާމަ އަށް ޖީހާދައް ނުކުންނަން ވީ މިދެން ބޮނޑުވަރު އިސްލާމުންގެ ހަލާކުކަން އެނގިގެން ތިބެ އައިރު މިސްލިމުންގެ މަދަދު ތިޔަހޯދަނީ އެމީން ފާޑުފާޑުގެ އެހީދީގެން މުސްލިމުން އަޅުވެތިކުރަނީ މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ތިބި ނުލަފާޝއަިތާނުންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ދިވެހި ރާއްގެ ސަލާމަތް ކޮދެއްވާނދޭ ޔާ ﷲ