ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމުން އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ އޮފީހުގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދާއި ބެހޭ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މާރކް ފީލްޑް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އީޔޫގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގައި ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޯދާ ދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭއިން ގޮވާލާ ކަންކަމުގައި އެމަނިކުފާނުވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް މާކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އީޔޫ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި، ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި، ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އުސޫލެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ތަންތަނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމެއް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމާއި ބޭރުގައުމުތަކުގައި ހުރި އެފަރާތްތަކުގެ މުދާތައް ހިފަހެއްޓޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އީޔޫ އެ ބަޔާން ނެރުނު އިރު, ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްހަރާއި ގުޅޭގޮތުން އީޔޫން މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ކަންކަން އިސްލާހު ނުކުރާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒަރުވެސް އީޔޫން މީގެކުރިންވަނީ ދީފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބެ

  މިމީހުންނަކީ ދުނިޔެމަތީ ގަދަބަދަވި ބައެއް، އާޚިރަތް ދުވަހުން ނިކަމެތި ކުރައްވާނެ، އިންޝާﷲ.

  • ނަޖުވާ

   އެކަން އެމީހުންނަށް ނޭގޭތީ ދެރައީ.

 2. ޖޮއްބެ

  ކެރަފާ ނަޝީދު މަރުޙަބާ އެއް ނުކިޔާތަ؟ އޭނާވިއްޔަ މިކަން ނުވެގެން މެންބަރުންގެ ގޭދޮށަށް ދޮރުންދޮރަށް ޖެއްސީ.

 3. ޕުޑިން

  އީޔޫ އާ ޔޫކޭ، ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލަން، އޮނަރަބަލް ޑޮނަލްޑު ޓުރަމްޕު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް މަރުހަބާ. . ތިޔަ މަސައްކަތުގައި މަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށި. ޢާމީން.

 4. އަތުލީ

  ޢީޔޫ ދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ވަކިވިއަސް، ދިވެހިން ބަނޑަށްޖެއްސުމަށް މަރުހަބާދޯ. ޢެހެންވެގެންދޯ ކަލޭމެންގެ ފަހަތަށް، ދަ ގުރޭޓު ކިޔަންޖެހެނީ.

 5. ދިވެއްސެއް

  ޑިމޮކްރަސީ ފުރުހަމަ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން ރަނިކަމެއް ދަމަހައްޓާ ބަޔެއް. ދުނިޔޭގެ އެތައްގައުމަކުން ލޫޓުވާފަ ހުރި އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު ތައް ގެންގޮސް ތާޖު ހަދާ ބޮލުގަ އެޅީމަ. އަދި އެތާޖު އަޅައިގެން އިނދެ ލޫޓުވި ގައުމުތަކުގެ ފަގީރު ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ

 6. ޝަރފު

  މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން އެކަމަށް ޚަރަދުވެސް ކުރި. މިކަމަށް ހެކިވާނެ އަންނި، ނަސީމު، ޖަމީލު، މަލީޙު.

 7. އަޅުގަނޑު

  އީޔޫއެއް އިބޫ ވެރިކަމަށް އަންނައިރަށް ގޮވާނެ، އަންނކޔަށް ވެރިކަން ހަވާލުކުރަން ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
  ދެކިޔާނީ ކޮންމެވެސް އިންސާފެކޯ އަދުވެރިކަމެކޯ އިންސާނީ ހައްޤުތަކޭ ކިޔައިގެން ޔަހޫދީން ބޭނުވާ ގޮތައް ވެރިކަން ކުރާ މީހާ ރައްޔުތު ކަލޭގެ ނުވަތަ ނަޖިސްގަނޑާ ވެރިކަން ހަވާލުމުރާނީ ދޯ؟
  އިބޫ 5 އަހަރު ހަމަނުވަނީސް ވެރިކަން އަންނިޔާ ހަވާލު ނޮކޮންފިއްޔާ ފަޑުލޫނަށް ނުވަތަ ސޯޓައްް ސީލެވޭނެ އެއީ އީ ޔޫއިން ނޮގޮވާނެބާ؟

  އެއްޖެއް ކަޅެއް ގަންނާނެބާ؟

 8. އަލީ

  ﷲ ނުލަފާ އިނގިރޭސިންނަށް ގަދަފަދަ އަޒާބެއް ދައްކަވާންދޭވެ. އާމީން.

 9. ރަދުން

  މުގައުމުގެ ޑިމޮކްރެސީ ވަނީ މައިބަދަ ބިނދިފަ. ޑިމޮކްރެސީ ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރައީސްޔާމީން ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަންނުކޮށް ފިލައިގެން އެހެންގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭތީ ޑިމޮކްރެސޯ ހަރުދަނާކުރުމަށް ރައްޔިތުންދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން.

 10. ަަަދދދ

  ކަލޭމެންގެ ކަމެއް ތިޔައީ، އެހެންވީމާ ކަލެމެން ހޭނެ. ކަލެމެންނަށް ދަސްކޮށްދިނީ ތިގައުމުގަ ހުރި މި ރާއްޖޭގެ ޝައިޠާނު އަންނި

 11. ޙަސަނު

  މި ކުއްތާތަކަށް އިޒްރޭލް ގެ ޖަނަވާރު ނަތަންޔާހޫ އެއް ނުފެންނާނެ !

 12. ޢަލި

  ރީދޫ ބައިގަނޑު ގެ މަސައްކަތް މިއީ. މާތްﷲ މިބައިގަނޑު ނިކަމެތިކޮށް ދެއްވާދޭވެ.

 13. ޔާމިން

  ﷲ ނުލަފާ އިނގިރޭސިންނަށް ގަދަފަދަ އަޒާބެއް ދައްކަވާންދޭވެ. އާމީން.

 14. ފަޅުވެރިން

  މިމީހުން ދިވެހި ޤައުމާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންހޭ؟؟ ޓްރެވަލް ބޭން އޭ، އެސެޓް ފްރީޒް އޭދޯ އެމެން އެކިޔަނީ؟ ބަލަ ޔޫރަޕް އެއީ ބަޔަކު މާވަރަކަށް ދަތުރުކުރާ ހިތުން އުޅޭވަރުގެ ތަނެއް ނޫނޭ އިނގޭ! އެއީ މާކުރީ ޒަމާނެއްގައި ބިނާކޮށްފައި އޮތް ބޯދާ، ބާކުލީ ބައްރެކޭ! ޔޫރަޕުގައި ހުރި ސަހަރުތަކަށްވުރެ މާރީތި މާފުރިހަމަ މާއުޅެން ފަސޭހަ ޒަމާނީ ސަހަރުތައް ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުގައި އެބަހުއްޓޭ! އެހެންވެގެން ނޫންބާ ޔޫއޭއީ، ޤަޠަރު ފަދަ ތަންތަނުގައި އެތައް ހާހުން ޔޫރަޕް މީހުން ހިޖްރަކޮށްގެން ދިރިއުޅެމުން އެގެންދަނީ؟ ކޮން އެސެޓެއްހޭ، ބަލަ މީހެއްގެ އެސެޓެއް ތަނެއްގައި ހުރިއްޔާ ނޫންހޭ އެއެއްޗެއް ފްރީޒް ކުރެވޭނީ؟ ޚުދު ތިމާމެން ވައްކަންކުރާތީ ހީވަނީދޯ އެހެން މީހުންވެސް ވައްކަން ކުރާނެއޭ؟ ހަސަނަށް ހީވާނެ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާނެއޭ! އެހެންތާވާނީ، އޭނަ ކުރާހާވެސް ކަމަކީ އެހެން ގޭގޭގައި ހުންނަ ކެޔޮގަނޑުތައް ވަގަށް ނެގުންވިއްޔާ!! މިއެއް ނޫންތަ އަޅެފަހެ މިވާ އެއްޗަކީ؟ އެހެންޏާ މިޤައުމުގައި ހިނގާ ކަމަކާ ޔޫރަޕަކާ ކޮން ބެހުމެއްހޭ؟؟

 15. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކހާއުފާވާނެ.. އިނގިރޭސީންނަކީ އަބަދުވެސް ތަނެއް ސުންނާފަތިކޮށްލަން ފުރުސަތެއްލިބޭތޯ ލޯއަޅާއަޅާތިބޭބައެއް! އެގައުމެއްގެ ތެރޭން އެތަނެއް ހަލާކުކުރަން ފާޅުގަތިބިބަޔަކު ލިބުނީމަ މިމީހުން އުފާވާނެވަރު ވިސްނާލާ! ހޭބަލިވެދާނެއެއްނު! އަމިއްލަ އެދުމެއް ހާސިލްކުރަން އަމިއްލަ ގައުމު ހަލާކުކުރަން މިގޮވަނީ!

 16. ސަން

  އިޒްރާއިލް މީހުން މިގައުމުގަވެސް އުޅެނީތާ ދޯ އުފާ ފާޅުކުރާމީހިން ފެނޭ

 17. ފާއިޒް

  ދުނިޔޭ ދެ ތަޢްޓަށް ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅެރި ކުޅުންތެރިން ގަނެގެން އެންމެ ބޮޑެތި ލީގް ތައް ކުޅޭ ޤައުމުން ހަތަރު ވަނަ އަށް ދިޔާމަ މަރުޚަބާ ކީއްޔާ މާތާހިރު ވާނެ.. އަހަރެން ދުޢާ ކުރިން ތި ބައިގަނޑު އެންމެ ފުލަށް ދޭތޯ..

 18. ހުސޭނުބޭ

  ދަތްކޮޅު އަވީލައިގެ އިންލެއް ދައްޖާލު!!!!!!!!!!!!