ގައުމު ހަލަބޮލިކޮށް އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގައުމު ހަލަބޮލިކޮށް ގައުމުގެ އަމަން އަމާކަން ނަގާލުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން އެމްއެންޑީއެފް އިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވީމާ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެމްއެންޑީއެފް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ރިޕޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ" މިނިސްޓަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި މާތްވެގެންދާ އިސްލާމްދީނާއި ގާނޫނު އަސާސީ ރައްކާތެރި ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމާއި ސިފައިންގެ ގާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގައިވާ މަގުސަދުތަކާއި 8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ޝަރީފްގެ އެ ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ގައުމުގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު ރާވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓަރު ޝަރީފް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް މިހާތަނަށް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ލިޕޭ

  ސިފައިންނޫނަކަސް އަހަރެމެން ވެސް އެބަތިބިން، ބޭނުންހާ ސަކަރާތެއް ޖެހިޔަކަ ނުދޭނަން

 2. ރާބޮޑޭ

  އާދަނާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން މާލެތެރެ ހަލަބޮލިކޮށް ގޭސްގަޑެއް އަބުރަންދޯ އަނެއްކާވެސް ތިޔަރާވަނީ

 3. ރާޑޯ

  އެއްކަމެވެސް ނުކުރެވޭނެ. މީ މަގޭވެސް ޤައުމު. ޤައްދާރަކަށް މި ފަސްގަނޑުން ޖާގައެއްނެތް، ވަރަށް ސާފު.

 4. ހިޔަލަ

  ތިޔަބުނާ ނުރައްކަލަކީ ޔާމީނު

 5. ޟަރޭ

  އެއީ ދިވެހިންތަ ނޫނީ ބޭރުން ހިންގާ ކަމެއްތަ؟ އެވަރު ސާފްކޮށްލަދީބަލަ.

  • ބުއްޅަބޭ

   ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާއިން ރާވާކަމެއް. ހަތިޔާރުވެސް އިންޑިޔާއިން ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށްވަނީ!

 6. އަލްޖިބްރާ

  ވޯޓް ލައިފިނަމަބަލިވާނެކަން އެގޭތީ ވޯޓްނުލާފަރުޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ !

 7. ސާަަަހޫ

  އެއްކަމެވެސް ނުކުރެވޭނެ. މީ މަގޭވެސް ޤައުމު

 8. Anonymous

  ޔާމީނު އިންތިހާބު ނުބައްވަން ޖެއްސާ ގޭމުމީ

 9. ހަބީބް

  ތިވާހަކަ ހުރިގޮތުން ވަރަށް ހީވޭ އާދަންޝަރީފް އުމަރުގެ އަތެއް ތިކަމުގަ ވާހެން

 10. Anonymous
 11. ޚަބަރުދާރު.

  އިދިކޮޅު މީހުންގެ މަސައްކަތުގާ ކޮަށްފާ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ.އެހެންމީހުންޖެހޭނީ އެކަންތަކާމެދު ވިސްނައިގެންތިބެން.

 12. ނަޝީދް

  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރް ގައުމް ނުރަކަލަ ވެޓޭއިރުވެސް އަމިލަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ގަދޯ އެވާހަކަ ށެޔާ ކުރަނީ މިހުސް ފުލޯކް

 13. ޢަބްދުﷲ

  ވޯޓުންބަލިވާނެކަން ޔަގީންވީމަ ޖައްސާ ގޭމަށް ތައްޔާރުވަނީ ރައްޔަތުން މިނިސްޓަރަށްވުރެ މާ ބޯރަނގަޅުވާނެ

 14. ރާގޮނޑިރާޖާ

  ކަލޯ ވޯޓެއްނެތް! ހިސާބުއަދަދުން ޔާމީން ބަލިވިކަން ޔަޤީންވީދޯ!

 15. ދޮޅިދާން

  އަނެއްކަވެސް ކަލޭގޮސް ބައެއްގެ ދޮޅިދުއްވާލަން ރާވަނީތަ؟

 16. Anonymous

  ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވޭ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމެއް. އިދިކޮޅު މީހުން މިގައުމުގެ ޕޮލިހާ ސިފައިން އުވާލާން ވޯޓް ލާން ތައްޔާރަށްތިބިކަން އެނގޭ.

 17. Anonymous

  ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ.އަޅުވެތިވާން އެކަމުގެ ހިތިރަހަ ކަރުބުޑުގަ ލީމަދެން ނުކުމެ މިނިވަން ކަން ހޯދަން ފުރާނަ ދުއްވާލަން. މިވަގުތު ދިވެހިންގެ ލޯ ކަނުވެ ކަންފަތް ބީތުވެފަތިބީ.

 18. އައިޑީ

  އަނެއްކާ ކުއްލި ހާލަތު

 19. ބާހިރޫ

  ތިހެންކިއާފަ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޟީޙަތްވާނެ ، އެހެން ނުހައްދަވާތި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވޯޓޫދޭން ކެއް މަދުވެފަ،

 20. Tharahggee

  Abadhuess thiben jeheyni thahyyaree haalathugai. Gaumuge gahdhaarun 3 November gai dhinfadha hamalaަކަހ ބަލަބަލަah

 21. ސިންދިތާ

  މިއީ ވަކި ބައެއްގެ ތަރިކަމުދާ ގަނޑެއްނޫން ބޭނުންހާ ކަމެއްނުވީމާ ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް ހަމަޖެހުން ނަގާލާކަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނޫނަސް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަ އަހަރުމެންވެސް މިތިބީ މިޤައުމުގެ ދިފާއުގަ ނިކުންނަން ތައްޔާރަށް

 22. ވަގު ފާތުމަ

  ވ. ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރަންބޭނުން! ޔާމީނު ކިޔާމީހަކުވަނީ ދަޢުލަތުން ވައްކަންކުރިކަމަށް އިޢުތިރާފުވެފަ އަދި މީނާގެ އޯޑަރަށްވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގޮސްފަ! ވީމާ ދިވެހި ފައިމަގު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ފިޔަވަޅުއަޅަން އެދެން!

 23. އެއްމެން

  އަހަރަމެން މިހާރުގެބޮޑު ބާޣީ މައުމޫނާއެކު ނެތީން އަދި ގައުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަމުނ.ްދާ ބައިގަނދާއެކުވެސް ނެތީމެ. ސިފައިން ދިވެހިގައުމުގެ އަމަން އަމާން ކަމަށް ކޮށް ދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފައްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަން.

 24. ސްކޯރޕިއަން

  ސްޓޭޓްއޮފް އިމަރޖެންސީ އިޢްލާން ނުކޮށް ފުދިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ އަީޔޫގެ އަދަބަށް ލުޔެއް ލިބުން ގާތް! މިހާރުވެސް ބަޔަކުމީހުން ބޭރު ޤައުމު ތަކުގައި ތިބެގެން ދެވަނަ ދެމަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ މިޤައުމު އަޅުވެތި ކުރުވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް އެބަ ކުރިމަތި ކުރުވާ.
  ހީވަނީ މޮޔަވެގެން އުޅޭ ބައެއްހެން

 25. ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

  މީހަކު ހީހީ ހަލާކު ވެއްޖެ މި މޮޔަމީހާ ދައްކާ ވާހަކުވއަޑު އިވިފަ.ގުރުއާން މޔދައްރިސް މިހިރީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ލައިފަ

 26. Ali

  އިންތިހަރާބު

 27. ކެރަފާ

  އަންނިގެ ރޭވުމެއް ލާދީނީ ކަލޭގެ އަތެއްނެތި ނުދާނެ.

 28. ޙޮޓޭ

  ތީފޭކެއް! ކުޅެން އުޅޭގޭމެއް!

 29. ފިރުޓޭ

  ފޭސްބުކްގަ މީހުން ލިޔަނީ ރައްޓެހިން ކައިރީ މީހުން ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއްނު! މީ ގޮތް ބަލަން ޖަހައިގެން އުޅޭ މަޅި އެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އިނގޭ! ނޫނީ ހަމަ ސަޅިވެލަން ވެގެން ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސް ގަ ޖަހާލީ މަށަށްވެސް ނިކަން ގިނަ ސީކްރެޓްސް ވެސް އެނގޭ ކަން އަންގާލަންވެގެން! ދެން އެހެންނާފަހެ ކޮން ތުޔެއް ތަޅުވާކަށެއްތަ އެކަހަލ މުހިންމު ވާހަކައެއް ވެއްޖިއްޔާމުން ފޭސްބުކުގަ ލިޔަނީކީ!

 30. ބާމި

  މިފަހަރު ދެން ވޯޓު ނުލާ ފަރުޖެއްސޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ ، އަދި ރައްޔިތުން ތިބީ ބަދަލަކަށް ކއް މަދުވެފަ

 31. ވަޙީދު

  ކާފިޔު ހިންގަންވީނު