ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް ޓްރީ ޓޮޕް އިން ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓު ހެއްދުމަށް ޗާޖް ކުރާނީ 750 ރުފިޔާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ޓްރީ ޓޮޕަށް ގުޅުމުން އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއަކީ 750 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް 30 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިންނަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް ޗާޖު ކުރާނީ 550 ރުފިޔާ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ޗާޖު ކުރަނީ 50 ރުފިޔާ އެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުމަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން 100 ރުފިޔާ ޗާޖުކުރާއިރު ސުޕަސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުމަށް ޗާޖުކުރަނީ 200 ރުފިޔާ އެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރޫމްތަކުގެ އަގު އެނގޭނީ މާދަމާ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމުން ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. 110 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި މިހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ މަހުޖަނުން ކަމަށް ވާ ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފާއި، ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި އަހުމަދު ނަޒީރާއި އަހުމަދު ސަލީމް (ގަދަގޭ ސަލީމް)، އިބްރާހިމް ނޫރައްދީނާއި އަބްދުލްގަނީ އަދި ސަލީމްގެ ދަރިކަލުން އާދަމް ސަލީމް (އެޑަމް) ގެ އިތުރުން ޑރ. އިބްރާހިމް ވިޝާން އަދި ލާސް ޕީޓާ އެވެ.

މިހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަމްސޭ ގްރޫޕާއި މެލޭޝިއާގެ ސައިމް ޑާބީ ގުޅިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ޢަފްލާ

  ޙީކުރި ވަރައްވުރެ މާ އަގުބޮޑު އިންޑިއާއިން ނަގަނީވެސ އެންމެ 300 ނުވަތަ 400 ރުޕީސް 550 ރުފިޔާ އެއީ ގާތްގަޑަކށް އިންޑިއާ 2000 އެއްހާ ރުޕީސް އެހާ ރަނގަޅެއްނޫން

  • ޣާސިމް

   ކޮއްކޯ އެކަމަކު އިންޑިއާ އަށް ދިއުމުގެ ހަރަދާ ހުރުމުގެ ހަރަދާ ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ހަރަދާ ކެެއުމުގެ ހަރަދަށް އެދާ ބައިން ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ސޭވް ވާނެ ނޫންތޯ.

   • ދެން

    ހުޅުމާލޭގައިވެސް އަހަރެމެން ތިބެންޖެހޭނީ ކުއްޔަށް. ދުވާލަކަށް 400 ނޫނީ 500 ދާނެ ކޮޓަރިކުއްޔަށް އެކަނި

   • ޑަންޑަނާޑަން

    ކޮޓަރިއެއްގެ އަގު ދުވާލަކަށް 300 ޑޮލަރު ވިއަސް އޯކޭ ދޯ؟ 750ރުފިޔާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮއްލަން ކޮބާ ދެން ޓެސްޓެއް ހަދާލެވޭނެ އަގެއް އަދި سبحان الله‎

    • Anonymous

     ވައްޟާހު އައުލަމް.

 2. ހަސަން

  އާސަންދަ އޮވޭތަ؟

 3. ސްމައިލް?

  ސުބްހާނަﷲ ތިވަރަކުން ނުވާނެ

 4. ޓޮޕް

  އާސަންދައިން ދައްކަންޏާމު 150ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެ.

  • ޔާމިން

   ޢާސައިންދައިން ދެއްކުމަށް ކަނޑަނީ 100ރ.. 300 ދައްކަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް 200. ޢެހްނވީމް މިތަނަށް ދައްކަންޖެހޭނި އެންމެ 450ރ. ތިން ދުވަސްވުުމުންވެސް ހަމަ އެވަރު ދައްކާދައްކާ ތިބެންވީ ދެގޮތުން އެއްގޮތް ވަންދެން.

 5. ޤާދިރު

  އިންޑިއާ އަގުހެޔޮ ވީއިރު ދެކޮޅު ޓިކެޓާ ތިބުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނީމާ އަގު މާ މައްޗަށް ދާނެ.

  • ޚަފަ

   ޙަމައެކަނި ޑރ އަށްދެއްކުމުން ބަލި ފަސޭހަވޭތޯއެވެ. ކޮބަިތޯ ޓެސްޓް ތަކާއި ރޫމް ޗާޖަސް އަދިވެސް އިތުރުން ތިއޭޓަރ ފީ ނާރސިންގެ ފީ.. މިހެނ ހުރިހައި ފީއެއް އެއްކޮށް ބަލަިފިނަމަ ޓިކެޓް ނުވާނެ ހުވަނދަކަށްވެސް

 6. ބޮކި

  ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ.....ވ.ވާހަކަ

  • މޮހޯ

   ދެނެއް ނޫން ބާރަށް އަތްޖަހަންވީކީއެއް. ތިތަން ބިނާކުރަން ފެށީއްސުރެ އައްޖަހަމުން މިދަނީ. އަގު މުޅިއަކުން ގޯހެކޭ ނުދެންންވޭނެ. ވަކިއެއްޗެއް ބުނަންއެނގޭނީ ފެންވަރު އެނގުނީމަ

 7. ސަމާ

  ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި ބޮޑު ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމެންޓެއް. ތީ ރައްޔިތުން ފޭރެނީ ނު ފާޅުގަ. ތިތަނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ނިމޭ އިރުއަތުން ހުންނާނީ މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވެފަ.

  • ކުޑަމަނިކު

   ތިކަމެއް އެނގޭނީ މާދަމާ އެތަނަށް ވަދެލީމާ،، އަހަރެމެން އަތުގަ މިލިޔަނުން ހަރަދުކުރަން ފައިސާ ނެތަކަސް ޑޮކްޓަރުންނައް ނުކަތާ ވަރައް މީހުން އޮންނާނެ ދައްކަން ގޮސް...

 8. ބޯގޯސް

  ގޯހެއްނޫން، ފެންވަރު ރަނގަޅީއްޔާ އޯކެ، ބޭރަށް ދިޔުމަށްވުރެ ހާސްބައި ރަނގަޅު.

 9. ނުރަބޯ

  މޮޅުޑޮކްޓަރުން ތިބެފަ ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ލިބޭކަމަށްވާނަމަ ތިޔަ އަގު ބޮޑެއްނޫން.

 10. މަންޖެ

  ތިިޔައީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް. އަގުތަށްވެސް ތިހުރީ ޓްރީ ޓޮޕް ގައި. އަހަރުމެން ނިކަމެތިންގެ އަތްފޯރާ ވަރުގެ ޓްރީ އެއްނޫންތީ

 11. ވަނުވާ

  ޢާސައްދަ ލިބެޔޭނެ 750 އަކީ ނޯމަލް ޗާޖެސް... އިން ޕޭޝަންޓްސް އަށް އަދި ޢާސައްދަ ލިބޭ ގޮތަ އިނީ...އިންޑިއާ އަންގޮސް ޓޮކްޓަރ ދެކިޔަސް މިޔަން ވުރެ ގިނައި ހަރަދު ވާނެ.. ކޮންމެ ކަމެންވެސް ނެގެޓިވް ކޮށް ވިނީމަ ކަޑަ ދޯ..މި ތާގެ ފެންވަރަށް ބަލާފަ އަގު ރަނގަޅު... ސުކުރު ކުރަށް ދަސްކުރަށް ދަސް ކުރީމަ ރަނގަޅު ވާނެ..

 12. ކައުންސެލަރު

  އަހުން އަބަދުވެސް އަތްޖަހަން. މިހާރުވެސް އަތްޖަހަމުން މިގެންދަނީ. ސަބަބަކީ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމަކު މިކަހަލަ ދިވެހިންނަށް ފައިދާވާނެ އެއްކަމެއް ނުކުރެ. ބަދަލުގައި ވިއްކާލި އެއާޕޯރޓުން ދިވެހިންނަށް ވަމުންދިޔައީ ގެއްލުމުގެ އިންތިހާ.

 13. ސޮމެޮނެ

  ޓުއަރިސްޓުންނަށާއި މަހުޖަނުންނަށް ޙާއްސަ، ތިޔަބޭފުޅުން ވަޑައިގަނޭ އައިޖީއެމްއެޗަށް

 14. ދަލޭކަދައިތަ

  އަގުތައް ވެސް ޓްރީ ޓޮޕްގަ.

 15. އަލީ

  އަގު ބްޑު ބޮޑު ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ/ މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލާ އިރުގަ އާއި އަނެއް ކޮޅުން އާސަންދަވެސް ނުލިބޭ؟/

 16. ހަސަން މ

  ބަލަ ފެންވަރަކީ އަވަހަށް ބަލިން ރަގަޅުވުމެއްނޫންތައް ތިތަނައް ނުދާނަން މަރައްތެޅެން ޖެހުނަސް ރައްޔިތުން ބަޑައްޖައް ސާނެ ގޮތެއް ނެތިގެންތަ ޗަންޕާ އެއުޅެނީ

 17. ހުސައިން

  މިގައުމުގެ ކުރިމަގު ކއުޖާލާކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ރައިސް ޔާމިނު 2018 ހޮވާދެއްވުން އެދެމެވެ