ބަންދުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަނބިން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ބަންދުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަނބިން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ތަފާތު ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، ތަފާތު ކުށްތައް ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ ނަން މަޝްހޫރު ކުށްވެރިންގެ އަނބިން މިއަދު ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު "މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު" ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ނަދީމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނާއި  ޝައިހް އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމް އާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަފާފް އާއި އިލްހާމް އަހްމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު މާޝާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް ބައިވެރިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އިސް ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ ނާދިރާ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ސިދާތާ ވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބޭފުޅުން މީސް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކުރީ "މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

68 ކޮމެންޓް

 1. ސ ނުން ސޮނިބެ (އަންނި)

  ކާކު ބިލާ ހަވާލުވީ... އަލީ ހަމީދުބެތަ

  • ކަލޯގަޔާ މަށައްވެސް ދާންކިޔޭ އެކަމު ދާންބޭނުން ނުވީ ފިރިސޮރު ބަންދުގައި އަހަރުމެން މަޖާނަގާ ތައް ބަލަން ބޭނުމެއްނުވޭ

 2. ވަރަށް ހެވިފަ ހުރިހާ އަނބިންވެސް ތިބީ އެހެން ވާނީވެސްދޯ ހީވަނީ މި އަނބިންނަށްވެސް ބަލާޔަކަށް ވެފަ ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުގަ ތިބީމަ އެކަމުގެ އުފަލުގަ ބާއްވާލި ބައްދަލުވުމެއްހެން

 3. ސިދާތާ މި މީހުންތެރެއަށް ވަދެނެގްނ މި އުޅެނީ ކޮން މަޝްހޫރެއްވާންވެގެން.

 4. އަޅެ ތީގެން އެއްވެސް ހައްޔަރީއެއްގެ އަންބެތްގެ ގެ ފަރާތުން ހިތާމަ އާ މަޑުމޮޅިކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެނޭ! ވަރައްވެސް އުފާވެރި އުޖާލާ މޫނުތަކެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ!! އަނެއްކާ ހައްޔަރުކުރީމާ އުފާވެފަތަ؟! ހަމަ އަޖައިބު ކޮސްވެއްޖެ! ހަމަ އަހާލީ އިންގެ ފޮޓޯ އަކީ ވާހަކަ ބުނެދޭ އެއްޗެކޭ ކާފަމެންވެސް ދުނިޔޭގަ ތިބި އިރު ކިޔާ އަޑު އިވޭތީ.

 5. ޢެބޭފުޅުން ބަންދުކޮއްފަ ތިބީމަ އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ވަރައް އުފަލުން ތިބިކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ

 6. ނާދިރާ އެއީ މައުމޫނު އަންބިކަންބަލުންތޯ؟

 7. ނޯ ވޮރީސް.ދެއި އާރ ވެރީ ހެޕީ

 8. ސިދާތާ އެއީ އިމްރާންގެ ވަގު އަނބި.

 9. ބަގާވާތާދެކޮޅު

  ދެންއެތިބީ ކޮންބައެއްގެ އަނބިންތަކެ.... ހުރިހާ ސިޔާސީ ހައްޔަރީންގެ އަނބީންގެ ބައްދަލުވުމުކޭބުނާތީ އަހާލީ... ނަންނުކިޔާންވެގެންމިބުނީ..... ކޮބާ ފާރިސްގެ އަނބިމީހާ... ކޮބާ މައުމޫނުގެ އަނބިމީހާ. ކޮބާ ސިނާނުގެ އަނބިމީހާ.... އަދި ބާކީވެސް އެބަތިދޯ ބައެއްހައްޔަރީން...

 10. ސިދާތާ އާއި ނާދިރާ ބައިވެރިވީ ބަންދުގައި ތިބި މީހެއްގެ އަނބިއަކަށް މުސްތަގުބަލުގައި ވެވިދާނެ ކަމަށްތަ؟

 11. ތުސީ ނެތީމަ ކަޑަ

 12. ފްރީ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނީ ދޯ ގޮސިޕް ކޮށްލަން -ލޮލް

 13. އުފާވެރި ކަމުގެ ސައެއް ބާއްވާލީ ދޯ ފިރިން ޖަލައްލީމަ ރަސްކަންލިބި މިނިވަންވެފަ ސަޅި އިނގޭ

 14. މި ދުވަސްކޮޅު ފްރީ. ވަރަށް ހެޕީވެފަހެން ހީވަނީ.

 15. އިމްރާންގެ އަނމިކަނބަލުން ކަން ކިހިނެއް ޔަގީން ވާނީ..ކޮބާ ހެކި..

 16. ބާގީންގެ އަނބިން. ލަދުގަނޭ.

 17. ނާދިރާ މިއީ ކޮންބޭފުޅހެއްގެ އަނބިކަބަލެއްތޯ؟ހީހީހީ ކޮނމެވެސް ގޮތަކައް ދޮގެއް ހަދާނެ ކަލޯމެން ނިވާކޮއް ބަލަ

 18. ނާދިރާ މިއީ ކޮންބޭފުޅހެއްގެ އަނބިކަބަލެއްތޯ؟ހީހީހީ ކޮނމެވެސް ގޮތަކައް ދޮގެއް ހަދާނެ ކަލޯމެން ނިވާކޮއް ބަލަ

 19. ޝިދާތާ މި އަނެއްކާ ކާކުގެ އަނބި ކަނބަލެއްބާ؟

 20. ހާދަ ވެޓް ވެފަ ތިބިހެން ހީވެޔޭ. އަނެއްކާ އައިއެސް ގޮލަޔަކުވެސް އެބައިން. ބިރުން ހަލާކު

 21. ނާދިރާ މިއީ ކާކުގެ އަތްބެއްތަ؟

 22. މިވެރިން ދެން ނުކުންނާނީ އިންތިހާބަށް

 23. ދަބަސް ކުރިމަތީގަބާއްވައިގެންއިންމަންޖެ ހާދަހާ

  ބިޑިކާއަކާ ވައްތަރޭ

 24. ވަރަށްސަޅި

 25. މީހުސް އިމުރާނުގެ އަނބިންދޯ.... އިމުރާނު މީ ގައްޑާ މީހެއް...

 26. ބަންދުގައި ތިބި މީހުން އެތިބީ މިމީހުންނާގެން އުޅެންހަދައިގެން ބަންދުކޮށްފައި

 27. ހަމަތިބެންޖެހޭނީ އަވަހައް ރައީސް ޔާމިން ފަޅިއައް ދުރުވޭ

 28. ސިދާތާ ޔަކީ ކަކުގެއަބިކަބިލުން ނެއްތޯ

 29. ސިދާ މިހާރު އިމްރާނާ ކައިވެނި ކުރީތަ

 30. ދުންޔާ އެއި އެތަނުން ކާކުގެ އަންބެއް؟

  • ވަޓަލައްޕަން

   ބަލަ ފަސީ އެތާކު ނެތޭ ދުންޔާ އެއް... ކަލޭ ހޭބަލިވީތަ... ހެހެހެހެ

 31. މިކަހަލަ ހުތުރު ކމެންޓް މި މޮޑެރޭޓް ކުރަނީ ކާަު ވަގުތުގެ މީހުން ލިޔާ އެއްޗިހިކަމަށް ބޮޑައް ބެެވެނީ ކީކޭތޯ ..

  • ދެއްކެން ކަންތައްކުރަންނާ މީހުން އެމީހުންއެކަންދެކޭގޮތް ބުނަދޭނެ! ހައްތާވެސް މޭކަޕްކޮށްގެން ދެއްކެން! މިހާރު އެތެރެ ބަލާލިޔަސް ގޮޑަކާ ތަފާތެއް ނުވާނެ! ތިޔަ ސިދާތަކާކާރިވެލީމަ އިނގޭނަ ދުވާވަސް! މަދަންނަ ބިޑިކާ އަހެންގޮލައެއް އެންމެ ކުރީގަހުރީ ބޮލުގަކުލަޖައްސާފަ!

 32. ހުސް ބާޤިންގެ އަނބިންނާ ބާގީނަނަށް ހިތާވެގެން އުޅުނު މީހުން. ގައުމުގެ ގައްދާރުން ހާއިނުން. ވެރިކަމާހެދި ދިވެހިނަނަށް އަނިޔާވެރި އިބިލީހުންގެ އަނބިން. ހާދަ ރުޅިއެއް އަރައޭ ތި އެންމެނަ ދެކެވެސް

 33. ހިތުނަ ވެރިކަން ލިބިފަ ތިތިބީ. ނަހަލާލު އެއްޗެހި ކައިކައި ތިތިބީ މަސްޖަހާފަ. ހަޔާތް ކުޑަ ގައްދާރުން.

 34. މޭޒުގެ ޖާގަ ނެތީމަތަ ގާސިމުގެ 4 އަނބިން ނުގެނައީ. ނޫނީ ތިއްތި ދައްކަން ނެރޭވަރަށްވުރެ މުސްކުޅީތަ؟

 35. ރިއަލް ހައުސްވައިވްސް އޮފް މާފުށީ ޖަލު

  މިއީ ދަ ރިއަލް ހައުސްވައިވްސް އޮފް މާފުށީ ޖަލު ދޯ؟

 36. ދިވެހިވަންތަ ނަލަ ޗާލު ލޫޅާާފަތި އެކަކުވެސް ނެތް ހުސް މޭކަޕް ގުޅަ ( ކަޑި އުނގުޅާފަ )

 37. މި ސިދާތާ މީ ހަމަ ލާރިޔަށް ބޫތު ކައިފަ ހުންނަ މީހެއް ނަމަ ނަމަ ފަހުން ދޭން ލާރި ފޮއްޗެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުދޭތި.......

 38. ދެން މިނޫން ކެފޭ އެއް މިމީހުނަށް ނުފެނުނީ މާލެތެރެއިން ....

 39. ސީދާތާ ގެ ފިރިމީހާވެސް ތަ

 40. އީވަގު ނަސީމް

  އަދި ގާސިމްގެ 4 އަނބިންނާ، މައުމޫނުގެ ނަސްރީނާއާ، ނަޝީދުގެ ލައިލާއާ މާރިޔާ މަދު

 41. ނާދިރާ ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހިމެނޭ ޝިދައްތާ މީ ކޮން ބައެއް؟ ހެހެހެހެހެ މި ނާދިރާ ހިތުން މީނަ މީ ޔުމްނާ މައުމޫން.

 42. ކައުންސެލަރު

  ލައިލާ ކޮބައިބާ؟؟?

 43. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އެމީހުން މަޝްވަރާ ކުރީ ބަލާވެރިކަމެއް ކަހަލަ ފިރިންތަކަކާ އުޅުމަށްވުރެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން.

 44. ބިޑިކާއިން

  ދަ ބިޑިކާ އިން ދަ ބިޑިކާއިން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 45. މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ގައުމުގެ ނަމާއި ޝަރަފު ކިލަބުކޮއް ގައުމު ހަލާކުކުރާ ފިރިހެނުންގެ ނުބައި ނުލަފާ އަބިން ދައްކާލުމެއް މީހުނޭ ތިމީހުނާ ރަގަޅު ގޮތަކައްވައިވެސް ނޭޅޭތި.
  ތިމީހުން ފިރިން ހައްޔަރުކުރީމަ އެހެން ފިރިހެނުން ނައް އިސްތިހާރުވަނީ މިހާރުވެސް 2މީހުން ވިކިފަ.

 46. ތީ މުސްލިމު އަންހެނުންތޯ މޫނުބުރުގާ އެޅިމީހަކުވެސް ތިމީހުންގެ ޖަމާ އަތުގަ ހުރީމަ އެއީ އަންހެނަކާމެދު ސައްކު ބަލާ ... ތިމީހުން ގައުމައް ކޮއްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ތިތިބީ ތިބި ވައްތަރު ތި ތިބަ މީހުންގެ ހިޔާލުވެސް ދީނާމެދު އެއްގޮތްނުވާނެ އަހާބަލަ އެގޭތީ މިބުނީ

 47. ފިރިހެނުން ނައް ދައްހާލުމެއް އިސްތިހާރު ގައްނާނެބާ 2

 48. ލައިގެން ހުރި ހެދުން ފެނުނީމަވެސް އެގޭ ހަގީގަތް ކިދިންނޭ ރަގަޅައް ބަލާތި ތި މީހުންގެ ނަންވެސް ޖަހާލިނަމަ ފުރިހަމަވާނެ.

 49. އެކުގަ ނިދާލާ މަޖާކޮއްލަން ކުރިކަމެއް ކަމައް ބޮޑައް ބެލެވެނީ ނޫނީ މި މުޖުތަމައު އިތުރައް ގޯސްކޮއް ހަލާކުކުރަން ފަސާދައިގެ ތެރެއައް އެއްލާލަން ސިދާތާމެން ތިފަދަ ބަޔަކާއެކުނިކުތީމަ ލަދުކޮބާ ހަޔާތްކޮބާ ވިސްނަބަލަ ގައުމާ،ދީނާ،ރައްޔިތުންނާއި މެދު...

  • ތިވަރުގެ ބޮޑު ތެދެއްނެހެދޭނަ މީހަކަށް، ތަގަރި ކުޅެން ވަރަށް މޮޅުގޮލައެއް ސިދާތައްއަކީ،

 50. ބަނޑު ހައިވެގެން ވައިފިލުވާލަން ސަޔަށް ދިޔައީ އިތުރު އެއވެސް ކަމެއްގައެއްނޫން ،

 51. މީރު ކެއުންކާލައިގެން ކޮފީތަކައް އަރާލަ އަރާލަ ދެންތިބޭ ފިންމަތިން ހަދާނެއްނުވާނެ (ފިރިން ތިބޭނެ މުގު ކޮޅުކާލައިގެން ) ދެންއައްޖަހާ

 52. ތިތަނުން ކޮއްޕާލީމަ ވެއްޓޭނީ ކާކު ފިރިކަލުން ނެތީމަ ފިރިހެނުންނައް އިސްތިހާރު ވަނީދޯ...

 53. ގައިމު މުހުތާޒްގެ ކުރީގެ އަންހެންނޭ ކިޔާ މަންޖެ ވެސް އެބައިން.

 54. ބުރެކިރަނިންގެކޮށްކޮ

  ސިދާތާ އިބްތިހާލުގެ ޒިންމާނަގަން ޖެހޭ މީހާތީ އިޫގެ ސެކަންދް ތޯ ؟

 55. ސިދާތާ މީ މަސްހޫރުވާން އުޅޭ މީހެއް

 56. އަންހެނަކަން މަވީތީ މަވެސް ލަދުގަނޭ އެއްމެ ފުރަތަމަ ތި ގަޓްނުވެ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ބިރުވެތިވެބަލަ ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ތިމާގެ އަޢުރަ ފޮރުވަބަލަ ކޮބާތަ ބަލަ ކަބަލުންނަން މަޙުސަރުގާ ސުވާލު ކުރައްވާނެ ތިބާގެ އަޢުރައާމެދު މަޙުސަރުގު އަޒާބަން ބިރުވެތިވާނަމަ ތިޔަފަދަ ހަޔާންކުޑަގޮތަކަށް ނޫޅޫނީސް ހަމަ ޖާހިލީ އިގެތިބެ ކުރާ ފާފަ ބޮޑުވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވަނީ ތީ ޖާހިލް ބައެއް

 57. ސަމީރުގެ އުދަގޫ މިހާރު މާބޮޑު ވެއްޖެ ކަމަށް ޖޭޕީ ހުސެން ރަސީދު ބުނީ. އޭނަ އަންހެނުން ނިސާ ސެޓްކޮށްގެން ގޮތްގޮތް ހަދަނީއޯ

 58. އަބްދުއްލާ

  އިނ