ތަފާތު ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، ތަފާތު ކުށްތައް ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ ނަން މަޝްހޫރު ކުށްވެރިންގެ އަނބިން މިއަދު ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު "މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު" ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ނަދީމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ޝައިހް އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމް އާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަފާފް އާއި އިލްހާމް އަހްމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު މާޝާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް ބައިވެރިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އިސް ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ ނާދިރާ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ސިދާތާ ވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބޭފުޅުން މީސް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ ސައި މޭޒު ދޮށުން ބައްދަލުކުރީ "މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

68 ކޮމެންޓް

 1. ސ ނުން ސޮނިބެ (އަންނި)

  ކާކު ބިލާ ހަވާލުވީ... އަލީ ހަމީދުބެތަ

  • ސަޔާލީ

   ކަލޯގަޔާ މަށައްވެސް ދާންކިޔޭ އެކަމު ދާންބޭނުން ނުވީ ފިރިސޮރު ބަންދުގައި އަހަރުމެން މަޖާނަގާ ތައް ބަލަން ބޭނުމެއްނުވޭ

 2. އަޝްރަފް

  ވަރަށް ހެވިފަ ހުރިހާ އަނބިންވެސް ތިބީ އެހެން ވާނީވެސްދޯ ހީވަނީ މި އަނބިންނަށްވެސް ބަލާޔަކަށް ވެފަ ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުގަ ތިބީމަ އެކަމުގެ އުފަލުގަ ބާއްވާލި ބައްދަލުވުމެއްހެން

  • ގަޅި ރާއްޖެ

   ހަމަ ތެދެއް ތިބުނުއްވީ ބެއްޔާ!

 3. ޖ

  ސިދާތާ މި މީހުންތެރެއަށް ވަދެނެގްނ މި އުޅެނީ ކޮން މަޝްހޫރެއްވާންވެގެން.

 4. މަ ހަމަ ކޮސް..

  އަޅެ ތީގެން އެއްވެސް ހައްޔަރީއެއްގެ އަންބެތްގެ ގެ ފަރާތުން ހިތާމަ އާ މަޑުމޮޅިކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެނޭ! ވަރައްވެސް އުފާވެރި އުޖާލާ މޫނުތަކެއް ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ!! އަނެއްކާ ހައްޔަރުކުރީމާ އުފާވެފަތަ؟! ހަމަ އަޖައިބު ކޮސްވެއްޖެ! ހަމަ އަހާލީ އިންގެ ފޮޓޯ އަކީ ވާހަކަ ބުނެދޭ އެއްޗެކޭ ކާފަމެންވެސް ދުނިޔޭގަ ތިބި އިރު ކިޔާ އަޑު އިވޭތީ.

  • Anonymous

   ކޮންމެ ރެއަކު ބޮޑުސިންގާ ދޮންކޭލެއްގެ އުނދަގޫ ނުވާނެތާ

  • Anonymous

   ކަލޭތީ ކޮހެއް ވީމަ ހުންނާނީ 24/7 ކޮސްވެފަނު

 5. ޜޮޒައިނާ

  ޢެބޭފުޅުން ބަންދުކޮއްފަ ތިބީމަ އެބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ވަރައް އުފަލުން ތިބިކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ

 6. ޢަސްތާ

  ނާދިރާ އެއީ މައުމޫނު އަންބިކަންބަލުންތޯ؟

  • ނަޥީނު

   ވެދާނެ ދޯ. މަވެސް އެހެން ހީކުރީ

 7. ރަނގަބީލު

  ނޯ ވޮރީސް.ދެއި އާރ ވެރީ ހެޕީ

 8. ާސަލީމް

  ސިދާތާ އެއީ އިމްރާންގެ ވަގު އަނބި.

  • ާސަލީމް

   ނާދިޔާ އެއީ މައުމޫނު ގެ ޖާރިޔާއެއް

 9. ބަގާވާތާދެކޮޅު

  ދެންއެތިބީ ކޮންބައެއްގެ އަނބިންތަކެ.... ހުރިހާ ސިޔާސީ ހައްޔަރީންގެ އަނބީންގެ ބައްދަލުވުމުކޭބުނާތީ އަހާލީ... ނަންނުކިޔާންވެގެންމިބުނީ..... ކޮބާ ފާރިސްގެ އަނބިމީހާ... ކޮބާ މައުމޫނުގެ އަނބިމީހާ. ކޮބާ ސިނާނުގެ އަނބިމީހާ.... އަދި ބާކީވެސް އެބަތިދޯ ބައެއްހައްޔަރީން...

 10. ރަމީޒު

  ސިދާތާ އާއި ނާދިރާ ބައިވެރިވީ ބަންދުގައި ތިބި މީހެއްގެ އަނބިއަކަށް މުސްތަގުބަލުގައި ވެވިދާނެ ކަމަށްތަ؟

 11. ކާފަ

  ތުސީ ނެތީމަ ކަޑަ

 12. ލައިލާ ކޮބާ

  ފްރީ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނީ ދޯ ގޮސިޕް ކޮށްލަން -ލޮލް

 13. ފައިދު

  އުފާވެރި ކަމުގެ ސައެއް ބާއްވާލީ ދޯ ފިރިން ޖަލައްލީމަ ރަސްކަންލިބި މިނިވަންވެފަ ސަޅި އިނގޭ

 14. އަހުމަދު

  މި ދުވަސްކޮޅު ފްރީ. ވަރަށް ހެޕީވެފަހެން ހީވަނީ.

 15. ދަލޭކާ ދިޔެ

  އިމްރާންގެ އަނމިކަނބަލުން ކަން ކިހިނެއް ޔަގީން ވާނީ..ކޮބާ ހެކި..

 16. ހަވަރު

  ބާގީންގެ އަނބިން. ލަދުގަނޭ.

 17. ޢަފްލާ

  ނާދިރާ މިއީ ކޮންބޭފުޅހެއްގެ އަނބިކަބަލެއްތޯ؟ހީހީހީ ކޮނމެވެސް ގޮތަކައް ދޮގެއް ހަދާނެ ކަލޯމެން ނިވާކޮއް ބަލަ

 18. Anonymous

  ނާދިރާ މިއީ ކޮންބޭފުޅހެއްގެ އަނބިކަބަލެއްތޯ؟ހީހީހީ ކޮނމެވެސް ގޮތަކައް ދޮގެއް ހަދާނެ ކަލޯމެން ނިވާކޮއް ބަލަ

 19. ޢަޒްހާ

  ޝިދާތާ މި އަނެއްކާ ކާކުގެ އަނބި ކަނބަލެއްބާ؟

 20. ސެކްސްތާ

  ހާދަ ވެޓް ވެފަ ތިބިހެން ހީވެޔޭ. އަނެއްކާ އައިއެސް ގޮލަޔަކުވެސް އެބައިން. ބިރުން ހަލާކު

 21. Anonymous

  ނާދިރާ މިއީ ކާކުގެ އަތްބެއްތަ؟

 22. ޙޭވައްލާ

  މިވެރިން ދެން ނުކުންނާނީ އިންތިހާބަށް

 23. އިބޫ

  ދަބަސް ކުރިމަތީގަބާއްވައިގެންއިންމަންޖެ ހާދަހާ

  ބިޑިކާއަކާ ވައްތަރޭ

 24. Anonymous

  ވަރަށްސަޅި

 25. ކާބެއްޔާ

  މީހުސް އިމުރާނުގެ އަނބިންދޯ.... އިމުރާނު މީ ގައްޑާ މީހެއް...

 26. ޢިބޫ

  ބަންދުގައި ތިބި މީހުން އެތިބީ މިމީހުންނާގެން އުޅެންހަދައިގެން ބަންދުކޮށްފައި

 27. މާރިޔާ

  ހަމަތިބެންޖެހޭނީ އަވަހައް ރައީސް ޔާމިން ފަޅިއައް ދުރުވޭ

 28. ދޮންބެ

  ސިދާތާ ޔަކީ ކަކުގެއަބިކަބިލުން ނެއްތޯ

 29. ޛާނޫ

  ސިދާ މިހާރު އިމްރާނާ ކައިވެނި ކުރީތަ

 30. ފަސީ

  ދުންޔާ އެއި އެތަނުން ކާކުގެ އަންބެއް؟

  • ވަޓަލައްޕަން

   ބަލަ ފަސީ އެތާކު ނެތޭ ދުންޔާ އެއް... ކަލޭ ހޭބަލިވީތަ... ހެހެހެހެ

 31. ޏައީމް

  މިކަހަލަ ހުތުރު ކމެންޓް މި މޮޑެރޭޓް ކުރަނީ ކާަު ވަގުތުގެ މީހުން ލިޔާ އެއްޗިހިކަމަށް ބޮޑައް ބެެވެނީ ކީކޭތޯ ..

  • ސައްތާރު

   ދެއްކެން ކަންތައްކުރަންނާ މީހުން އެމީހުންއެކަންދެކޭގޮތް ބުނަދޭނެ! ހައްތާވެސް މޭކަޕްކޮށްގެން ދެއްކެން! މިހާރު އެތެރެ ބަލާލިޔަސް ގޮޑަކާ ތަފާތެއް ނުވާނެ! ތިޔަ ސިދާތަކާކާރިވެލީމަ އިނގޭނަ ދުވާވަސް! މަދަންނަ ބިޑިކާ އަހެންގޮލައެއް އެންމެ ކުރީގަހުރީ ބޮލުގަކުލަޖައްސާފަ!

 32. Anonymous

  ހުސް ބާޤިންގެ އަނބިންނާ ބާގީނަނަށް ހިތާވެގެން އުޅުނު މީހުން. ގައުމުގެ ގައްދާރުން ހާއިނުން. ވެރިކަމާހެދި ދިވެހިނަނަށް އަނިޔާވެރި އިބިލީހުންގެ އަނބިން. ހާދަ ރުޅިއެއް އަރައޭ ތި އެންމެނަ ދެކެވެސް

 33. މާން

  ހިތުނަ ވެރިކަން ލިބިފަ ތިތިބީ. ނަހަލާލު އެއްޗެހި ކައިކައި ތިތިބީ މަސްޖަހާފަ. ހަޔާތް ކުޑަ ގައްދާރުން.

 34. Anonymous

  މޭޒުގެ ޖާގަ ނެތީމަތަ ގާސިމުގެ 4 އަނބިން ނުގެނައީ. ނޫނީ ތިއްތި ދައްކަން ނެރޭވަރަށްވުރެ މުސްކުޅީތަ؟

 35. ރިއަލް ހައުސްވައިވްސް އޮފް މާފުށީ ޖަލު

  މިއީ ދަ ރިއަލް ހައުސްވައިވްސް އޮފް މާފުށީ ޖަލު ދޯ؟

  • ށ

   ލޮލް

 36. އަނހަނދޭ

  ދިވެހިވަންތަ ނަލަ ޗާލު ލޫޅާާފަތި އެކަކުވެސް ނެތް ހުސް މޭކަޕް ގުޅަ ( ކަޑި އުނގުޅާފަ )

 37. އާދަމް

  މި ސިދާތާ މީ ހަމަ ލާރިޔަށް ބޫތު ކައިފަ ހުންނަ މީހެއް ނަމަ ނަމަ ފަހުން ދޭން ލާރި ފޮއްޗެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުދޭތި.......

 38. މޮހޮނު

  ދެން މިނޫން ކެފޭ އެއް މިމީހުނަށް ނުފެނުނީ މާލެތެރެއިން ....

 39. އެދުވަސް

  ސީދާތާ ގެ ފިރިމީހާވެސް ތަ

 40. އީވަގު ނަސީމް

  އަދި ގާސިމްގެ 4 އަނބިންނާ، މައުމޫނުގެ ނަސްރީނާއާ، ނަޝީދުގެ ލައިލާއާ މާރިޔާ މަދު

 41. ސުނީ

  ނާދިރާ ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި އިބްތިހާލުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހިމެނޭ ޝިދައްތާ މީ ކޮން ބައެއް؟ ހެހެހެހެހެ މި ނާދިރާ ހިތުން މީނަ މީ ޔުމްނާ މައުމޫން.

 42. ކައުންސެލަރު

  ލައިލާ ކޮބައިބާ؟؟?

 43. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އެމީހުން މަޝްވަރާ ކުރީ ބަލާވެރިކަމެއް ކަހަލަ ފިރިންތަކަކާ އުޅުމަށްވުރެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން.

 44. ބިޑިކާއިން

  ދަ ބިޑިކާ އިން ދަ ބިޑިކާއިން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 45. ވިލުފުށި

  މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ގައުމުގެ ނަމާއި ޝަރަފު ކިލަބުކޮއް ގައުމު ހަލާކުކުރާ ފިރިހެނުންގެ ނުބައި ނުލަފާ އަބިން ދައްކާލުމެއް މީހުނޭ ތިމީހުނާ ރަގަޅު ގޮތަކައްވައިވެސް ނޭޅޭތި.
  ތިމީހުން ފިރިން ހައްޔަރުކުރީމަ އެހެން ފިރިހެނުން ނައް އިސްތިހާރުވަނީ މިހާރުވެސް 2މީހުން ވިކިފަ.

 46. އަލީ

  ތީ މުސްލިމު އަންހެނުންތޯ މޫނުބުރުގާ އެޅިމީހަކުވެސް ތިމީހުންގެ ޖަމާ އަތުގަ ހުރީމަ އެއީ އަންހެނަކާމެދު ސައްކު ބަލާ ... ތިމީހުން ގައުމައް ކޮއްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ތިތިބީ ތިބި ވައްތަރު ތި ތިބަ މީހުންގެ ހިޔާލުވެސް ދީނާމެދު އެއްގޮތްނުވާނެ އަހާބަލަ އެގޭތީ މިބުނީ

 47. ިއިބުރާ

  ފިރިހެނުން ނައް ދައްހާލުމެއް އިސްތިހާރު ގައްނާނެބާ 2

 48. ގާސިމް

  ލައިގެން ހުރި ހެދުން ފެނުނީމަވެސް އެގޭ ހަގީގަތް ކިދިންނޭ ރަގަޅައް ބަލާތި ތި މީހުންގެ ނަންވެސް ޖަހާލިނަމަ ފުރިހަމަވާނެ.

 49. ސައިމަން

  އެކުގަ ނިދާލާ މަޖާކޮއްލަން ކުރިކަމެއް ކަމައް ބޮޑައް ބެލެވެނީ ނޫނީ މި މުޖުތަމައު އިތުރައް ގޯސްކޮއް ހަލާކުކުރަން ފަސާދައިގެ ތެރެއައް އެއްލާލަން ސިދާތާމެން ތިފަދަ ބަޔަކާއެކުނިކުތީމަ ލަދުކޮބާ ހަޔާތްކޮބާ ވިސްނަބަލަ ގައުމާ،ދީނާ،ރައްޔިތުންނާއި މެދު...

  • ޔުމްނާ

   ތިވަރުގެ ބޮޑު ތެދެއްނެހެދޭނަ މީހަކަށް، ތަގަރި ކުޅެން ވަރަށް މޮޅުގޮލައެއް ސިދާތައްއަކީ،

 50. މާނާ

  ބަނޑު ހައިވެގެން ވައިފިލުވާލަން ސަޔަށް ދިޔައީ އިތުރު އެއވެސް ކަމެއްގައެއްނޫން ،

 51. ހަސަން މ

  މީރު ކެއުންކާލައިގެން ކޮފީތަކައް އަރާލަ އަރާލަ ދެންތިބޭ ފިންމަތިން ހަދާނެއްނުވާނެ (ފިރިން ތިބޭނެ މުގު ކޮޅުކާލައިގެން ) ދެންއައްޖަހާ

 52. ޖިހާދު

  ތިތަނުން ކޮއްޕާލީމަ ވެއްޓޭނީ ކާކު ފިރިކަލުން ނެތީމަ ފިރިހެނުންނައް އިސްތިހާރު ވަނީދޯ...

 53. ސަން

  ގައިމު މުހުތާޒްގެ ކުރީގެ އަންހެންނޭ ކިޔާ މަންޖެ ވެސް އެބައިން.

 54. ބުރެކިރަނިންގެކޮށްކޮ

  ސިދާތާ އިބްތިހާލުގެ ޒިންމާނަގަން ޖެހޭ މީހާތީ އިޫގެ ސެކަންދް ތޯ ؟

 55. ހެހެ

  ސިދާތާ މީ މަސްހޫރުވާން އުޅޭ މީހެއް

 56. މަރީނާ

  އަންހެނަކަން މަވީތީ މަވެސް ލަދުގަނޭ އެއްމެ ފުރަތަމަ ތި ގަޓްނުވެ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ބިރުވެތިވެބަލަ ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ތިމާގެ އަޢުރަ ފޮރުވަބަލަ ކޮބާތަ ބަލަ ކަބަލުންނަން މަޙުސަރުގާ ސުވާލު ކުރައްވާނެ ތިބާގެ އަޢުރައާމެދު މަޙުސަރުގު އަޒާބަން ބިރުވެތިވާނަމަ ތިޔަފަދަ ހަޔާންކުޑަގޮތަކަށް ނޫޅޫނީސް ހަމަ ޖާހިލީ އިގެތިބެ ކުރާ ފާފަ ބޮޑުވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވަނީ ތީ ޖާހިލް ބައެއް

 57. ވަލަންޖޭ

  ސަމީރުގެ އުދަގޫ މިހާރު މާބޮޑު ވެއްޖެ ކަމަށް ޖޭޕީ ހުސެން ރަސީދު ބުނީ. އޭނަ އަންހެނުން ނިސާ ސެޓްކޮށްގެން ގޮތްގޮތް ހަދަނީއޯ

 58. އަބްދުއްލާ

  އިނ