ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ކަމަށް އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަނާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އަނާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކައިރިވާއިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކަންތަކުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައު މަަޑުން ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި ކުރިއެރުން ވަނީ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ. ފުރިހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް އަދި މިކަމުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ހިމޭނުން ތިބެގެން ނުވާނެ." ބަޔާނުގައި އަނާންް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްފްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސް ޔާމީނު ދިނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރަށްޓެހި ހަމާލާއެއް ކަމަށް އަނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރި ކުރުން އަނާން ސިފަ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަން ނުވެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުރަސް އެޅި އެޅުން އަޅުގަނޑު ކުށްވެރި ކުރަން. މި އަމަލުތަކަކީ ގާނޫނީ ތަބާ ނުވުމާއި ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިހުތިރާމް ނުކުރުމުގެ އަމަލުތައް." އަނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ހެހެ

  ކަލޯއަށް ތިނޫން ވާހަކައެއް ބުނާކަށް ނޭންގުނު ދޯ

 2. ރަޒޫ

  މޮޔަނުގޮވާ

 3. ރަޒޫ

  މުސްކުޅިވީމަ މޮޔަނުގޮވާ

 4. ހެހެ

  ތިބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ތިބޭފުޅާ ތިޔަހެން ތި ބުނީވެސް

 5. ޑާޑާޑާޑާ

  ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅު، މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނަން ކަމަށް މަމެންގެ ޕާކިސްތާނުން ބުނުމުން ދެން އިންޑިއާ އަށް އޮންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަަސްކެވިފައި ދޯ. އެއީ ސާރކް ގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޕޮޓެންޝަލް ނިއުކްލިއަރ ބާރަކީ ދޯ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ މިތާނގައިވާންއުޅޭ އަދިވާ އެއްޗެއް ނުވާ އެއްޗެއް އެއީ ކޯއްޗެއް ކަން އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަށް ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު އުސޫލު ކުރިއަށް ނެރެގެން 2008 ގައި އޭނާ މިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވީ ގޮތަށް މިފަހަރު އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވިޔަ ނުދޭނަމޭ މަމެން. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރ ސްޓަޕް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 6. ޑާޑާޑާޑާ

  އޭއި މިހިރަ އެފްރިކަން ނީގްރޯ ވީ އާރ ނޮޓް ގޮނާ އޮބޭ ނީގްރޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް ޔޫ ބެޓަރ ގިވް އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު ޔުއަރ މަދަރ ޔޫ ބްލަޑީ ނީގްރޯ އިޑިއަޓް. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ކޮރަޕްޓް ނީގްރޯ ގަންޖާބޯ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރ ދަ ނަހަލާލު އަބޫޖަހުލުގެ ދަރިކޮޅުގެ އާލާތުންގެ ބަލާ ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 7. އަޙުމަދު

  ކަލޯ ތިޔޮއް ފަލަސްތީނުގެ ކަންތައް އިހަށް ނިންމަދީބަލަ. އަދިކޮބާ އަމިއްގެ ހާލަތު! ލަދުކޮބާ؟

 8. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ޔަހޫދީންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާއަށް ޔަހޫދީން ތާއީދުކުރާނެ! އެ ހެޔޮ އޮރިޔާމުންތިބެން ޖެހުނަސް!

 9. އަބްދުއްލާ

  މި ކަލޯ އަށް މާފަހުން ހުވަފެނެއްފެނިގެން ކޮފީ އެއް ބޯލަށް ކޯފް އައިލެންޑަށް

 10. Anonymous

  ިޗަޑް ބްރޭންސަންގެ ފްރެންޑް ނަޝީދު ތިދިނީ ބާތިލް އަމުރު. ކޯފީ ގެ މައްސަލަ އެއްނެތް. އޭނަ އަށް ކިޔައިދީފަ އެއޮތީ ބާތިލްވި އަމުރު. ސަރުކާރުން ފަހުގެ އަމުރު ތަރުޖަމާކޮއްފަ @ކޯފީ ޓްވީޓް ކޮށްލަބަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ކުރެވިދާނެ މިކަންތަ

 11. ރީތި މޫސަ

  ހެޔޮނުވާނެ އިޒްރޭލުމީހުން ފަލަސްތީނުގެބިމުން ބާލަދީބަލަ