90 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަލްޓްރާ-މޮޑަރން، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް މިއަދު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމަށް ޚާއްޞަ ޚަފްލާއެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މޮޅެތި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް މި ހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭއިރު، އޭގެތެރޭގައި އެމްއާރްއައި، ސީޓީ ސްކޭން، ހިތުގެ، ތޮރެސިކް އަދި ނާރުގެ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އޯޕަން ހާޓް ސާޖަރީވެސް، މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އެޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ކްލިނިކުންނެވެ. އެކްލިނިކުން ކޮންސަލްޓަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ޖެހޭނީ ކޮންސަލްޓަންޓުން ރިފަރ ކުރުމުންނެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް 750 ރުފިޔާއަށް ލިބޭއިރު 30 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓާއެކު ދިވެހިންނަށް، 525 ރުފިޔާއަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

210 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލުގައި 403 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަލްޓި-ސްޕެޝަލިސްޓުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބެއް ގެނުވާނެފަދަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވާނެކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އުންމީދު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ބުންވަރު

  އުއްމީދު ކުރީ ރަގަޅަކަށް ނަމަވެސް އަގު އެގުނު އިރު މިއޮތީ މަރާ ވައްޓާފަ

 2. ތަމީމު

  އަދިވެސް މުޒާހަރާކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ! ދިވެހިން އުއްމީދުކޮށްފައިވެސް ނެތް ބޮޑަތިކުރިއެރުންތައް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީނިޒާމަށް އައުން އެއީ މިއަދުގެ ޒަޢާމަތުގެ ހަރުދަނާކަމާ ޤާބިލުކަން ހަމަވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 3. ބެއްޔާ

  އުޅޭތަނުގެ ކުއްޔަށް މުސާރަ ބޮޑުބައި އަދާކޮށްފައި، ކާލާއިގެން އުޅެވޭވަރު މިވަނީ... ދެން ކިހިނެއްބާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްފަރުވާ ކުރާނީ؟ ކޮންތަނަކުންތޯ މިފައިސާ ހޯދާނީ؟ ސަރުކާރުން ކިހާވަރެއްބާ މިކަންތައްތަކުގައި ވިސްނަނީ؟؟؟ މާލޭގެ ގެދޮރުގެ ކުލިބޮޑުވެގެން މިހާރު ގިނަ މީހުން އުޅެނީ ކުލި ނުދައްކާ؟ އެހެން ނޫނިއްޔާ މަކަރާއި ހިލާތުން މީހަކުއަތުން ލާރިގަޑެއް ކަށްވާލައިގެން ދިރިއުޅެނީ....

 4. ަަފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ދެން ތަމެން ވެސް ވިއްސަން އެތަނަށް ދެވޭނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅިގެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގެ ރިހާރސަލްސް ތައް ހަދާ އަދި އެ ރޭހުގައި މަމެންނާއި އެކު ބައިވެރިވެ ވަން ގޯ އިން އެރޭސް ކާމިޔާބު ކުރުމުންނޭ އެއިރުން ތަމެންނަށް ވެސް މިލިއަނުން ލިބޭނެ ނޫންތޭ ފައިސާ. އެފައިސާ ހިފައިގެން ދެން ތަމެން ގޮސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ވެގެން އޮތީމާ ނިމުނީ އެއް ނޫން ދޯ ވިހަން ދެން. ހަމަ މިހާރު ހަދަންވީ މަމެން ބުނާ ގޮތަށް ޕިންކީން ނަށް ސޮއި ކުރަންވީ ހަމަ މިހާރު މަމެން މީ ހާކިމާ އިންނޭ އިނގޭތޭ. ކުރަންވީ ކުރަންވީ އަވަހިއްޔާ އަވަސް އިނގޭތޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 5. ބާބޫ ނާޒް

  ދެން ނުތާހިރު އިންޑިއާ އައް ދުވަހަކުވެސް ޑޮކުޓަރަށް ދައްކާކައް ނުދާނަން މަވާ ސަލާމް......

 6. އައިބިލީވް

  ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޭ ފަސްޓް ކްލާސް ޚިދްމަތް ދޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި އޮތުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން ދިވެހިންގެ ކުންފުންނަކުން ޑިޒައިން ކޮށްގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރި ހޮސްޕިޓާ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުވިގެން ދިއުން އެއީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ފީލިންގް ހިތަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކޭ. އައި ޔޫޒްޑް ޓު ތިންކް އޮފް އިޓް ސޯ މެނީ ޓައިމްސް އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފީލް އެން ސީ އިޓް. އައި ޖަސްޓް ބިލީވް އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް އެވްރީ ނައިޓް އެން ދެން. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި...

 7. އާއާއާއާ

  ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައިފި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 750 ރުފިޔާ އަށް ވިނަމަވެސް މަމެންނަށް މައްސަލަ އެއް ނެތޭ ފެންވަރުގެ ލާރޖް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަދެވުން އަދި އެތަނުން މެޑިކަލް ޓްރީޓްމެންޓް ލިބުން އެއީ އުފާ ވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކޭ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އަދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 25 ބުރީގެ ކޮންޑޯ ޓަވަރެއް ހޮސްޕިޓަލާއި އިންވެގެން އިމާރާތް ކުރާނޭ ކަމަށް ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން ތިބެން ކުޑަ މޮޓެލް އެއްގެ ގޮތުގައި. ޓްރީ ޓޮޕް އައި އޭމް ޖަސްޓް ޑިލައިޓެޑް އެބައުޓް ޔުއަރ އޮނެސްޓް އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭންޔޫ ސްޓޭ އޭޒް ޔޫއާރ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ ޑަޒުން ހޭވް ޓު އެންޑް..

 8. އާއާއާއާ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް އިންޑަަސްޓީ އަށް އެންގޭޖް ވުން އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިސްޓްރީ ބުކް ޕޭޖް އިން ގޯލްޑެން ސޮފްހާ އެއް މަމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމެކޭ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިޒައިންސް ތަކުގެ ފޮޓޯ ފެނުމުން ހިތަށް ފިނި ކަން ލިބިގެން ދެއޭ މަމެންނަށް ވަރަށް ކަމުދެއޭ އާރކިޓެކްޓަރ ވެސް އައިޑީ ވެސް. ޓްރީ ޓޮޕް ޔޫ ނޯ ޔޫ ހޭވް ސަމްތިންގް ސޯ ގުޑް އައި އޭމް ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް ބައި ޔުއަރ ޕޮޓެންޝަލް އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ބީ އަ ރޮކް ސްޓަރ އޮފް އޯލް ޕޭޝަންޓްސް ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ ޑަޒުންޓް ހޭވް ޓު އެންޑް..

 9. ކޭންވީބީ

  ޓޫރިޒަމްގެ ހިނިތުންވުން ބަލިމީހުންނަށް ގެނެސްދެވޭނެ އުސޫލުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް އަދި އިންސާނީ ނަސްލުގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގައި ބިނާ ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ގައި އިމާރާތް ކުރެވިގެން ދިޔަ ހޮސްޕިޓަލޭ އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މިހާރު ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ފަޑުއްކަ އިންޑިއާ ކުންފުނި ތަކާއި ގުޅިގެން މަމެން ނުޖެހޭނެ ކަން ރާއްޖޭގައި ސިއްޚީ ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ކަން ކަން ކުރަން މަމެން މިދަނީ ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަމުންނޭ ދިވެހި ރީތި ކުންފުނި ތައް މެދުވެރިކޮށް. މިކަމުގެ އުފަލުގައި ދެން ހުރިހާ ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ. ޓެލް މީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ އޭޒް އަ ނީޑް. ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް މޭބީ ވީ ކޭން ބީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް އޯއް ޑޯންޓް މިސް އައުޓް ދިސް ޗާންސް

 10. ޝަފްލިންގް

  ކޮބާ ކުދިންނޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެހުޅުވިގެން ދިޔާ ހުޅުމާލޭގައި ދެން ރާއްޖޭގެ ކަންޓްްރީ ސައިޑް ގައި ތިބި ހުރިހާ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް އަވަހަށް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ވާންވީއޭ އެއިރުން ނޭ ފަސްޓް ބޭބީ ޑެލިވަރ ކުރާއިރު ވެސް ކޮލިޓީ ފަސްޓް ކްލާސް ލެވެލް ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑެލިވަރ ކުރެވޭނީ ދޯ. އޯއް ޔޭއް ހިނގާ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މިކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ ލަވަކިޔާލާ ޕާރޓީ ރޮކް ޖައްސަމާ ދޯ. ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. ޔޭއް ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް ޝޭކް ޔުއަރ ބޮޑީ ބޭބީ ޝޭކް ދެޓް ޝޭކް ދެޓް އެވްރީ ބޮޑީ ކީޕް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޔޭއް އައި އޭމް ޝަފްލިންގް ވީ ޕާރޓީ ރޮކް ހޯއް..

 11. ޕާރޓީރޮކް

  އޯއް އޯއް އޯއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ހުޅުވުނީ އޭ އަނެއްކާ އެތަނުން ދޭ ޚިދްމަތް ތަކަކީ އެއީ ފަސްޓް ކްލާސް ރިސޯރޓެއްގައި ދެވޭ ޚިދްމަތް ތަކާއި އެއް ފެންވަރަކަށް ހިއްލާލެވެނީ އޭ ކުދިންނޭ. އައި ގޮޓާ އަ ފީލިންގް ދެޓް ޓު ނައިޓް އިޒް ގޮނާ ބީ އަ ގުޑް ނައިޓް ޓު ނައިޓް އިޒް ގޮނާ ބީ އަ ގުޑް ނައިޓް. ޓު ނައިޓް އިޒް ދަ ނައިޓް ލެޓްސް ގޯ ވޭ އައުޓް ސްޕޭސް އައުޓް އެން އެންޖޯއި ޓްރީ ޓޮޕް ލޮބީ އެން ޑާންސް އޮން ދަ ސްމޫތް ފްލޯރ. ލެޓްސް ފީލް އިޓް. ލެޓްސް ޑޫ އިޓް ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް ހެއި ހެއި ހެއި ހިއަރ ވީ ކަމް ހިއަރ ވީ ގޯ ވީ ގޮނާ ރޮކް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޕާރ ޕާރ ޕާރޓީ ޕާރޓީ އެވްރީޑޭ..

 12. އެވްރީ

  މަމެން ވަރަށް އުފާވެއޭ މާލޭގެ ފްރަންޓް ޔާރޑް ގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ފަދަ ކޮލިޓީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުވުނީތީވެ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އާސަންދައިން ލިބޭނެ ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ހުޅުވުމުގެ މަގްސަދަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަށް ބޭސް ފަރުވާ އަށް ކަމަށްވާތީވެ އެކަން ހުއްޓުވުމަށޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަަހައްދުން އަހަރަކު 2 ފަޅު ޓްރީ ޓޮޕް އަށް 100 އަހަރު ދުވަހަށް ބިމު ކުލި ނުނަގާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމާ އެ ބިމުކުލިން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދްމަތް ތައް ކްރޮސް ސަބްސައިޑައިޒް ކުރާނެ ގޮތެއް އީޖާދު ކުރާނެ ކަމަށް. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް އަގު ތިރިވެގެން ދާނޭ ކަމަށް. ދިސް ލައިފް އިޒް ސްޕާރކްލިންގް ޑޯންޓް ޔޫ ލެޓް އިޓް ގޯ ދިސް ލައިފް އިޒް ފްލޯލެސް ޑޯންޓް ޔޫ ލެޓް އިޓް ގޯ ދިސް އިޒް މީ ޕްރޭއިންގް...

 13. ވޯރޑްސް

  ފުރަތަމަ ޕީޕީއެމްގެ ދުލުން، ދެން އަޅަނީ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ވުން އެއީ މަމެން ޕިންކީން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ވެރިކަން ކުރާ އިރު ޕާރޓީ ލަވަރސް އިންނޭ ޕާރޓީ ގެ ވެރިކަމަށް ވަފާތެރިވާނީ އެގޮތުން ބަލާއިރު ޕީޕީއެމްގެ މަތީ ފަޑީގެ މީހުންނަށް ވުރެން ޕީޕީއެމް އަށް އިޚްލާސްތެރި ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ. ޕީޕީއެމް އަކީ އެއީ ސަރުކާރު ހިންގަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ މެނުއަލް އެކޭ އަދި ނޫސް ތަަކަށް މަމެން ކުރާ ކޮމެންޓްސް ތައް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއޭ ގައިޑް ލައިނެއް ގޮތަށް ސަރުކާރަށް. މިއުޅެނީ އެމެން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މެދު ގައި ނަފްރަތު އުފައްދަންއޭ ސަރުކާރާއި މެދު އެކަން ނުވާނެއޭ މިހާރު ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ތިބީ ޕިންކީން ނާއި އެކު. ޕްލީޒް ޑޯންޓް ބީ އިން ލަވް ވިދް ސަމްވަން އެލްސް ޕްލީޒް ޑޯން ލީވް އަސް އެން ގޯ ނުލާ ނޫޅެވޭނެއޭ ދީސް އާރ ދަ ވޯރޑްސް އައި ހެލްޑް ބެކް. ޕްލީޒް ޑޯންޓް ހޭވް ސަމްބަޑީ ވެއިޓިންގް އޮން ޔޫ.

 14. ވޯރޑްސް

  މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަމޭ ދެން ހުރިހާ ކުދިންގެ ބިޓުން ވެސް އިނދެގެން ފަސްޓް ކިޑް ސެެކެންޑް ކިޑް ވިއްސަން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށޭ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި. އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރހެން ކުއްޖަކު ރަށްޓެހިވެގެން ދެއަހަރާއި ފަސް އަހަރު ވަން ދެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ދެ މީހުން ވެސް ވަޒީފާ ހޯދައިގެން ފައިސާ އެއް ކޮށްގެން މެރީ ކުރަނީ އެއީ ހެޕީ ލައިފެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައޭ އަދި އެގޮތުން އިނދެވޭ ދެ މަފިރިންގެ ތެރޭން ފިރިހެން ކުއްޖާ އެންމެ އުފާވާނީ ވައިފް ވިހައިގެން ޕްރައިވެޓް ރޫމް އެއްގައި އޮތުމޭ އެކަން މިއަދު ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދަނީއޭ. އައި އޭމް ސޯ ގްލޭޑް ދިސް ހޮސްޕިޓެލް އިޒް ފެސިލިޓޭޓިންގް އިޓް އައި ހޭވް ބީން ތިންކިންގް އޮފް ދިސް ފޯރ އޭޖްސް ދިސް އިޒް މީ ގެޓިންގް އަ ހެޕީ ފީލިންގް އޮފް ދިސް..

 15. މަސްޓްބީ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާެރެއް ލިބިގެން ވަނީ އެއީ ސީދާ ސަރުކާރަށް އެކަނި އެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން ނުޖެހޭނެ މިނިވަން މުވައްސަސާ ތައް މާ ބޮޑަށް ފުއްޕާފައި އުޅެން އެމެން ތިބޭ ސައިޑް ސައިޑް މަމެން ޕިންކީން ސޯފާ ސެޓުން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ހައި ޖަމްޕް ޖަހަން ފެށުމުން ހިނގައިދާނެއޭ ޕީޖީ ވެސް މަގާމް އިން ބުރައިގެން އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ އަދި ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތޭ. އައި ކްލޯސް މައި އައިޒް އެން ޑްރީމް އަވޭ. މީ އޭ މަމެން ޕިންކީން ވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތަކީ ފަސްޓް ކަމްސް ފަސްޓް އުސޫލުން ނޭ ކުރާނީ ފުރަތަމަ ހޭލާ ތިބޭނީ ޕީޕީއެމް ޕާރޓީގެ ބޮޑުންނޭ އެއަށް ފަހު އޭ ސަރުކާރުން މަމެން ހޭލާ ތިބެ ޖަހާ ހައި ޖަމްޕަށް ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މީ އޭ މިކަން އޮންނާނެ ގޮތަކީ. ނައު އައި އޭމް ޔޫޒްޑް ޓު އިޓް ދޯ.