ރާއްޖެޓީވީ ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމީ ދާދި ދެންމެއަކު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާތީ އާއި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާތީއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އެކި ފަހަރުމަތިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެޓީވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ 250،000 ރުފިޔާ އިންނެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ވެސް އެ ސްޓޭޝަން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއްޖެ ޓީވީން ފަންޑު ފޮށްޓެއް ހުޅުވައި، އެއަށް ލިބޭ ފައިސާ އިން ޖޫރިމަނާ ދައްކައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ނަަސް

  ތި ރާއްޖެ ޓޥ އަކީ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް ބަލައިގެން ހަބަރ ގެނެސްދޭ ބައެއްނޫން.

  • ަަް އަލީ ރިޒާ

   ތީ ހުސް ދޮގު

   • އަންނި

    އެއީ ވަރަށްބޮޑު ތެދެއް

 2. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ބަރާބަރު. ފަންޑު ފޮށި ޓީވީ އަދިވެސް ބޮޑުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވީ.

 3. ޙުސޭން

  ޢެމީހުންނަކީ އަބުރު ކަތިލަން ރާއްޖެގެ އެއްވަނަ. ޜައީސް ވާ ރަނގަޅު އެތަން އުވާނުލަ މީޑިއާ އައް ބެޭނުން އެއްޗެއް ކިޔަން ދީފަ އޮންނަކަން. ޢެކަމްވެސް ވަރައް ހަޔާތް ކުޑް ބައެއް ތީ. މަގެ ނަމަ ތިތަން އިންނާނީ އުވާލަފަ

 4. އަޙްމަދް

  ވަރަށް ރަނގަޅު
  الحمدالله
  ماشاءالله

 5. މާސް

  ތިވަރު އަދިމާކުޑަ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަބުރު ކަތިލާތޭވޭޔެއް

 6. ފަސީ

  ކެމްޕެއިނަށް ފައިސާ ހޯދަނީ އުތަ. މީހުން ފެލައިގެން ؟؟؟

  • Anonymous

   ފެލަންވީ ހަމަ! ހިތުހުރިގޮތަކަށް މިތާކު ނޫޅެވޭނެ!

 7. ސިއްރު ހެއްކެއް

  ވާއޮ ސަޅި

 8. ރއސ

  ރައީސް ޖޫރިމަނާ ކޮއްލާނެ ދުވަސް ދުރަކު ނޫން އޮތީ

 9. ބޭބެ

  ރަގަނޅު!! އަޅުގަނޑަށް ވެގެންވާނަމަ ތިތަން އުވާލާނީ!! ތިތަނަށް ދީފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރާނީ!! އެމީހުން ފަތުރާ މަޢުލޫމާތުގެ 75% ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާނެ!! މުޅިންވެސް ދޭތެރެ ޖެއްސުމާ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ޚަބަރުތައް ގެނައުމާ ފާޑުފާޑުގެ ރިޕޯޓްތައް ހަދައިގެން ފޮނުވަމުންދާ ބައެއްތީ!! ތިމީހުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުން އުފެދިފައި އެބަހުރި!! ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ޚަބަރުތައް ނުސީދާކޮށް ގެނަސްދީފައި އެބަހުރި!! މިހިރީ ހަތްތާވެސް ތިތަނާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުކުރަމުންދާ ވާހަކަތައް!!

 10. އަބްދުއްލާ

  މިއީ ގައުމަށް ގެއްލުންދޭ ޓީވީ އެއް ވީމާ އުވާލާ

 11. ޢަހުމަދު

  ޜާއްޖެޓީވީ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު އާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރު ފެތުރުމާ، ޤައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭ ވާހަކަ ފަތުރާ ޗެނެލެއްކަން ރައްޔިތުން މިއަދުވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރޭ! މިއީ ވަރަށް ދެރަ ހިތާމަވެރިކަމެއް!

 12. ޑުރާމާ މާމަ

  ތިޔަ ޓީވީ އާއި ހެދި މިތިބެނީ ދެމަފިރިން ރިމޯޓް އާއި ހިފިހިފަ
  މަށަށް ސްޓާރ ޕުލަސް ބަލާލެވޭ ވަރެއްނޫން
  ފިރިބެ ތިޔަ ޗެނަލް އާއި ހެދި ހޭކެޑޭ ވަރުން

 13. ފައިދާ

  މިއީ ނިމުންއަންނާނެކަމެއްކަން ކަށަވަރު ސުވާލަކީ ޗެނެލް13 ސަންޓީވީ އަށްދެންވާނީ ކިހިނެތްތޯ އަމިއްލޔަށް ބަންދުކުރާނީތޯ ނޫނީ ބިލިއަނުން ޖުރުމަނާ ދައްކާީތޯ އުފެދޭސުވާލު އަދި ތިކޮމިޝަން 2018 ގެފަހުން އޮންނާނެތޯ އަދި ޖަލަށްވަންނަން ނުޖެހޭނެތޯވެސް ސުވާލުއުފެދޭ ވަރަށްބޮޑަށް މިކަމާވިސްނަންވީ ވަގުތުވަރަށްކައިރި ވެއްޖެ

 14. ހަބަރު ދަބަރު

  ވަގުތު ނޫހާއި ޗެނަލް 13 ވެސް ތި ލިސްޓްގެ ތެރެއަށް ލާންޖެހޭ. ރައީސްގެ އަބުރާ އެއްވަރަށް އެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ. އެކަމަކު ވަގުތުނޫހާއި ޗެނަލް 13 އިން ރައީސްގެ ދިފާޢުގައި އެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ކިތައްމެ ވަރަކަށްވެސް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭ. އެހެންވިޔަސް އިންސާފެއް ނެތް ގައުމެއްގައި ކަންހިނގާނެ ގޮތް އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އޮޅޭނެކަމެއް ނޫން.

  • ގަޓޫ

   ވަރަށް ބޮޑު ހަޤީގަތެއް މީ. އެކަމަކު ދެން ވިސްނާ މީހަކަށް އިބުރަތެއް ލިބެން ވެއްޖެ އެއްނު ތި ރައީސް އަކާއި ނުކުޅެވޭނެކަން. ކިރިޔާ އިދިކޮޅަށް ބަހެއް ބުނެފިއްޔާ “ޓިޝުން”. ގަޓު ހުރި ރައީސްކަން ދައްކަނީ

 15. ކަލޯގަޔާ

  ތިޔައީ އުވާލަންވީ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް. ޅަކުދިންތަށްހަލާކުވުމުގެ އެއްމެބޮޑު އެއްސަބަބު. މުޅިންދޮގުޚަބަރު ފަތުރާ ސަތޭޝަނެއްތިޔައީ...

 16. ކާފަ

  މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލަމުން ރޯބުހުތާން ދޮގު ފަތުރަމުން ހިންގާ ރ ޓީވީއަކީ މިހާރުން މިހާރައް އުވާލަންޖޭ ތަނެއް ދުވަހަކުވެސް ތެދުވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ -/100 ގެ ނިންމުމެއް

 17. އައިޝާ

  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނޭ ކިޔައިގެން ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާކޮށް ދޭން އުޅެނީ. ރާއްޖެޓީވީއިން ފަތިފުއް ދެއްކީމަ ކަމުނުދަނީ! ކޮބާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން!

 18. ާއަހްމަދުބޭ

  ތިޔައީ ހަމަ ބަރާބަރު ކައް

 19. ޟމމމމނބ

  މާލަސްވެއްޖެ

 20. #ބޯބުރާންތި ނޫސްވެރިން

  މި ސަަރުކާރައް ހަޖަމް ނުވަނީ ހަމަ.ލާރި ކޮޅެއް ކާލާނެ ގޮތެއް ނޭގިގެން އެެއުޅެނީ. 2018 #އިބޫ ސޯލިހް

 21. ކިސަޑު

  ކުދިން ހާދަ ހެވިފަ. މިހާރު މިޔަކު މަމެން ލިޔާއެތިފަހަރު ޖަހާނެ ހުއްދައެއްނެތް. ބޮލަށް ފިތުނު ދިވެހި ބައިކުޅަނދުންގެ މިސާލަކީ ކާމީހާ ކައި ހުސްކޮށްފަ ފޮޑިއެއް ޖެހީމަ އެންމެންތައް އަތްޖަހާފަ " ވައި ސަރީ ވެރިމީހާގެ ފޮޑި ހާދަ ލޯތްބޭ، ވަރަށް އަޑުވެސްބާރުދޯ" މިހިން ކިޔާމާޖާހޭވުން. ޢެކަކުވެސް އޮޅިގެންވެސް އަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެ ކެއީ ކާކުގެ މުދަލެއް ކޮންގޮތަކަށް ކީއްވެގެންކަމެއް. މިއަށް ކިޔަނީ ބޮލުރޮދި ކެނޑުމޭ.

 22. އަލްޖިބްރާ

  މިސަރުކާރަކީ އެމީހުން ނުރުހޭބަޔަކު އިދަޖައްސަން ވެރިކަމަށް ސަވާރުވެގެން އުޅޭ ބައިގަޑެއް ! އަދިވެސް ގޮވާ ނުފޫޒުގެ ބޭނުމެއްނުކުރަމޭ !

 23. ޢަލީ

  ތިވަރުކުޑަ، ތަންވެސް އުވާލާ ތަނުގައި އުޅޭ މުވައްަޒަފުންވެސް މިދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަންވީ، މުޅި ރާއްޖެ ހަލާކުކޮށްލައިފި، ތި ރ ޓީވީއެއް ފާވިފަހުން.

 24. ހުރަސް

  ތި ނިންމުން ނިންންމަން މާލަސް

  ވެއްޖެ ތިއީ މިގައުމުން އުވާލަން

  ވެފައޮތް ތަނެއް

 25. ވަހީދު

  އަބުރެއް އޮތީރައީސްގެޢެކަނިތޯ؟އެިެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރު ކަތިލާ ޓީވީޗެނަޅް ތަކާއި ނޫސްތައް ބަންދުކުރަން ނުކެރެނީ ކީއްވެބާ؟

  • އަންނި

   ކޮބާތަ ކަލޭތިބުނާ ޗެނެލަކީ، އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލަކުން ރ ޓީވީ މީހުން ދައްކާކަލަ ދޮގުވާހަކައެއް ނުދައްކާ

 26. އަންނި

  ރ ޓީވީ އަކީ މީހުންގެ އަބުރުކަތިލާ، ދޮގުޚަބަރު ފަތުރާ ތަނެއް

 27. ހުސޭނު

  ޓޭޝަން އެކަންނެއްނޫން ޖޫރިމަނާކުރްންވީކީ އެކަމެއް ގެނެސްދިން ރިޕޯޓަރުވެސް ޖޫރިމަނާކުރްންވީ