މިއަށްވުރެ އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ދެކެފައި ނުވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) ވިދާޅުވީ މުޅި ހަޔާތުގައިވެސް މިހާ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް އޭނާ އަށް ފެނިފައި ނުވާކަމަށްށެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު އެތަށް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ދީފަވާކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާން ހަމަ ގައިމުވެސް އެމަނިކުފާނުވަރެއް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. އަދި މިއަށް ވުރެ އަނިޔާވެރި ރައީސަކު އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ނުދެކެން" މުހަންމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމިން މިއަދު ގެންގުޅުއްވާ ފިކުރަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފިކުރުކަމަށް މެންބަރު މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިދެންނެވި މަގުން އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް. އެމަނިކުފާނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅެއްނޫން. ރިލްްވާންގެ މައްސަލާގަ އެކަނި ބެލިނަމަވެސް ކުފޫ ހަމަނުވާކަން ސާބިތުވޭ. ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރަކަށް ކުލަބް ޖަމިއްޔާއަކަށް ކުރިމަތި ލިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ރަތްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ." މުހަންމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާގައި މުހަންމާ ވަނީ ރައީސް ޔާމިން މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަހަތަކަށް ބަލާއިރު އެވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ސަތޭކަ ޕަސަންޓް ޔަގީންކަމާއެކު މި ދަންނަވަނީ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަތްޔިތުންގެ މުދަލުން ވައްކަންކޮށްފައި. އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން އެބަ އެނގޭ ކޮރަޕްޝަން ހަރާމް ފައިސާ ވަންކަން. އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން އެބަ އެނގޭ ދޫވެއްސަށް ހަރާމް ފައިސާ ވަންކަން. ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އާމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން ވެސް އެބަ އެނގޭ މިކަން ހިނގާދިޔަކަން." މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންތަށްތަކާ އެކު ދިވެހި ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމިން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތަނަވަސް އަގުލަބިއްޔަތަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތްކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވަމުންދާ މުހައްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވީ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެޕާޓީ އިން ވަނީ މުހައްމާ ވަކިކޮށްފައެވެ. އެއާއި އެކު އޭނާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

62 ކޮމެންޓް

 1. އިހަވަންދޫ

  ކަލޭ ހުރީ ވަގުޑޮލަރު ހަދާފަ. އެއި ވައްކަން. އެއީއަނިޔާވެރިކަން . ތީ ބޮޑުވަގެއް.

 2. Anonymous

  ލަންކާއައްގޮސް ޖުވާކުޅުނީމަ އޭގެ ހައްގުއަނިޔާ ލިބޭ ދުވަސް އަންނާނެ. އަނގަނުގަޅާ މުހައްމާ

 3. Anonymous

  ކަލޯ.މުހަނާ ކަލޭ ލަންކާގަ.ކެސިނޯ ތެރެއައްވަދެ ޖުވާކުޅެން ތިބި ވީޑިއަޯ ވައިރަލްކޮއްލާނަން.އިނގޭ

 4. ކަޑަބޮއް

  ނުފެންނާނެނުން ކަޑަބޮއް ޖަހާފަ ދިޔައީ ޑޮލަރުފަހަތުންވިއްޔާ.. މިހާރު ލިބިހުރި ޑޮލަރު ހުސްވީމަ އަލުން ފައިސާ ޗާޕުކުރާނީދޯ މުހައްމާ.. މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގަވެސް އެހެންނޭވީދޯ

 5. ޝަރފު

  މިއަދު ވިހޭ ދަރިއަށްވެސް އެގޭ ތިޔަ ވާހަކައަކީ ޒާތީ ތަޢައްސުބުން ފުރިފައިވާ، ހަސަދައިގެ ގިނި އަލިފާންކަން. ތިކަމުގަ ކޮންމެވެސް ވަރެއް ހިމެނިފައި ވީ ނަމަވެސް މުޅި ވާހަކަ އަމުނާލެވިފައިވަނީ ހަޤީގަތް ހާމަ ކިރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ނަފުރަތަށް. މިހެން ނިންމާނަމަ މުހައްމާއާ މެދު ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ނުނިންމެންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ކުއްލިއަކަށް ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމާ، މާލެއިން ގޯއްޗެއް ގަތުމާ، މި ނޫނަސް ނާޖާއިޒު އެތައް ކަމެއްގެ ތުހުމަތު މުހައްމާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާކަން މި ވާހަކަ އަޑުއަހަންތިބި މީހުންވެސް ބުނަމުންދިޔަ.

 6. އަހުމަދު ހުސައިން އަލީ

  މުހަންމާ ވަގު ފައިސާ ޖެހީމަތަ ތި ހީވަނީ އެހެން މީހުން ވެސް ވައްކަންކުރާނެ ކަމަށް. ބަލަ ކަލޯ ތިކަހަލަ ނުކިޔަވާ ހުރި ސޮރަކަށް ނޭނގުނަސް އަދުގެ ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނާއި ބޮޑެތި ވހޔަފާރިވެރިންނަށް އެނގޭ ވައްކަންކުރާ ސަރުކާރެއްގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާރވް އާއި ޖީޑިޕީ 2 ގުނައަށް ކުރިއަރައިގެން ނުދާނެކަން.

 7. އޮޅުންއަރާމީހާ

  ކޮއްކޮ ވެރިކަމުގެ އަވާގައި ނުޖެހި ފިލްމުކުޅެ މަޖާކުރަން އުޅުނުއިރު މިބޭބެމެން މިތިބީ އަދި މިއަށްވުރެ މާބޮޑު އަނިޔާވެރިކަމުގެ 30 އަހަރަކާއި އެހެން 3އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ދެކެފައި. ޅަކުދިންގެ އަތުންފައިން ގޯސް ހެދުމުގެ ކުރިން މުސްކުޅިންކުރެން އަހާލައިގެން އުޅުން ބުއްދިވެރިވާނެކަމަށް ފެނޭ!

 8. ާެެެްަފެސް

  މުހަންމާ މިރައީސަށް ރަނގަޅު ފިލްމެއް ހަދާލަބަލަ؛

 9. ކަމަނަ

  ތިބުނީ ހަމަތެދެއް

 10. ބޭބެ

  މުހައްމާ ކަލޭ ކަލޭގެ އިސްކޮޅާ އެއްވަރުގެ ވާހަކަދައްކާ!!! ކަލޭ ޖެހޭނީ ޔާމީން ކައިރީ ހަމަ މަހައްދާން!!! އަނިޔާވެރިކަމޭ ކިޔާ އަނގަ ހުޅުވާއިރު ކޮރަޕްޝަނުން ތުންބަދެގެނޭ ތިތިބެނީ!!! ކަލެއަށް ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ޔާމީނަށްވުރެން މޮޅަށް އޮތްޕެކެޓް ދައްކައިގެން ލަވަކުޅުން!!

 11. ސަލީމު

  މުހައްމާކަލޯ އަށްއުޅެންނޭގުނީ ކަމެއްހިތަކަށްނާރާ ކަލޯރިޝްވަތުނެގީކިހާވަރެއް ބުނެލަދީބަލަ

 12. ނަން

  މި ކާކުތަ އަދި؟ ސައިޒުގަ ފިލްމު ކުޅެން އުޅެބަލަ

 13. އަނގަފޫޅު

  ޥަގު ނޫޓް ނުޖަހަނީސް އެހެން ކިޔާފައި ޖަލަށް ލި ވެރިކަން ކިހިނެއްޓޯ

 14. ހުސޭނުބޭ

  މުޙައްމާއަށް އެނގޭނެތަ އެއްޗަކު ލިޔެފައި ދައްކާފިއްޔާ "އަނިޔާވެރި" މިހެން ކިޔަން........ މި ބުނަނީ މުޙައްމާއަކީ އަނިޔާވެސް ވަކިނުވާވަރުގެ ޖާހިލެކޭ! އެކަމަކު ފައިސާކޮޅެއް ދިނިއްޔާ ހުސްބުޅި މައްޗަށް ޖެހެގަންނަ ގޮދައެކޭ މުހައްމާއެކޭ އެއްވަރު. ފައިސާ ނުދިނިއްޔާ އަމިއްލަޔަށް ފައިސާ ޖަހާކަށްވެސް ފަހަކަށްނުދާނެ!!!!!

 15. ޗަރުކޭސް

  މުހައްމާ ހާދަރުޅިއެއް ތިބޭލީ

 16. ޟުކހަހބދ

  ކަލެއަށް އަދި ތިޔައުޅެނީ ނުބައި ރައީސަކު ނުފެނިގެން

 17. އަހުމަދު އިޒް ބެކް

  ކަލޭވެސް ތީ އެކެޓަގަރީ މީހެއް. ކޮބާ ޖެހި ވަގު ފައިސާތައް. ކޮބާ ނެގި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާތައް. މިވަހަކަ ވެސް ދައްކާލި ނަމަ ރަނގަޅު ވާނެ. އިދިކޮޅާ ގުޅުމަކުން ދިވެހިން މިކަން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ.

 18. ބެއްޔާ

  ތިވާހަކަތައް ގަބޫލު ކުރާނީ ކޮލަމްބޯ ކެސީނޯ ތަކުގަ ތިބޭ ކުދިން. މުހަންމާ ވަރަށް ވާހަކަ މީ

 19. ހުސޭނުބެ

  ޒަރިއަންކަޓޭ ކާރި ކާކުތަ ބުނީ ތިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާށޭ، ދުނިޔޭގެ އެދުމަށް ހެއްލުނީމަ ވާނެ އެތި ވެފަ ތިއޮތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ބަދުބަސް ބުނިއިރު ތިމާ އަމިއްލައަށް ސެލްފް އޮޑިޓެއް ކޮށްލިނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް.

 20. ބަވަނަ/މާލެ

  މުހައްމާ ކަލެޔައްވުރެ ބޮޑު ވަގެއް މިދުނިޔެއިން އަހަރުމެން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން ކަލޭ ޖޭޕީގެ މެމްބަރަކަށްހުރެ ވަގުލާރި ބަނޑު އެޅީ ކޮންބައެއްގެ އަތުން އެމްޑީޕީ އަށް މިހާރު ސަނާކިޔަނީ އެލާރީގެ ހިޔަނީގަ ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެއްނު އެއްބުރުން ރައީސް ޔާމީން 2018 އިންޝާﷲ.

 21. ކެރަފާ

  މުހައްމާކަލޯގެ ވަތުބަތާނަ މިހިޔާލީ ފިލްމުންވެސް އެނގޭ ކަލެޔަކީ ރިސްވަތު ބޮނޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހެއްކަން ދެންވެސް އަވަހައް މާމަ ހުނިގޮޑި ހިފައިގެން ހުނިގާނަން އިނދެބަލަ ވަރައްސަޅިވާނެ.

 22. ކަތީބު

  އާ ލާރިޖެހީމަވެސް މަޖިލީހަށް. މި ސަރުކާރުގަ އަދި ތި ލައްޒަތެއް މަދު ވީ ، އެހެނއވީމަ އަނިޔާވެރިތާ

 23. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  އަލާ އަރާފަ މިހާރު ހުންނާނީ. 2 އަނބި ތެރެއިން 1 ދޫކޮށްލުން ނޫން ގޮތެއް މިހާރަކު ނެތް

 24. އދ

  މުޙައްމާ ކުރިކުށްތައް ހަނދާންނައްތާލީތަ ކަލޭގެ
  ޝަރީޢަތް އަދި ކުރިއަށް ދާނެ އިންސާ ﷲ

 25. ޒާ

  ކަލޭ ވަގުނޫޓް ޖަހައިގެން މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލަށްލީމާވެސް ބުނި މައުމޫނަށްވުރެން އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް ނުދެކެމޭ.

 26. Anonymous

  މިސަރުކާރަކީ ކުޑަމިންވަރަކަށް ނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއްނަމަ، ބަޣާވާތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ހިމެނީހީ އުމުރަށް ޖަލަށް ނުވަތަ މެރުމަށް. މިގައުމުގަ ތިބި ތިކަހަލަ ނުކިޔަވައިތިބި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާ ދިމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖާހިލުންގެ ސަބަބުން މިގައުމުގައި ފިތުނަ އުފެދެނީ. ތިކަހަލަ އަމުދުން ހަޔާތެއްނެތް ފައިސާ ނެގިތަނެއް ނޭނގި މުއްސަނދިވެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ޝަރީއަތުން ދޫވެފައިތިބި ނުލަފާ މީހުން އަހަރެމެން ރައްޔިތުން ހޮވާފަ ހުރި ވެރިއަކާ ދިމާއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ނުކިޔަށްޗޭ އަލުން އެމައްސަލަ ހުޅުވަން ޖެހިދާނެ.

 27. ދަސްވެނި

  މުހަންމާ ކަލޭތީ ވަގުފައިސާޖެހި މީހެއް؟ ސަހަލުވާނެތަ؟ އަނިޔާވަރިކަމޭ ތިކިޔަނީ. އަނިޔާވެރިކަން އެނގޭއިރު އެކޮޅަށްޖެހިފަ މިކޮޅަށްޖެހިފަ ނަގުދުފައިސާ ނުޖެހިގެން ތިއައީ އައިކޮޅާށް. ކޮންތާކު ޖެހެނީ. ތިއުޅެނީ ރޯލުވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވެގެންތަ؟ މާލެއިން ގެދޮރާ ހުޅުމާލއެއްިން ގެދޮރުގަތީ ކަލޭގެ ބަފާފަރާތުން ވާރުތަވި ފައިސާއިންތަ މިހިރަ ގަމާރާ

 28. މަނޭސް

  ތިތިބީ ފައިސާގެ އަޅުން.އެހެންނު ވާނީ މުއްސަދިވާން ނުކުރާނެ ކަމެއް މިސޮރުމެންގެ ނޯންނާނެ.ވަގުފައިސާވެސް ޖެހީމިސޮރުމެންނޯ.ލާރިކޮޅެއް ލިބެންޏާ އަތުގަ އޮންނަ 3ބެން ވެސް ވިއްކާލަފާނެ.

 29. ބޭބެ

  ކަލޯ މަޖިލިހަށްއައީ ގާސިމް ޚަރަދުކޮށްގެން، އެކަމަކު ދުވަސްކޮޅކުން ފެނުނީ ޕީޕީއެމްގައި ހުރިތަން، ދެން އެކޮޅުންވެސް ކައިގެން އަދި އެއައްވުރެ އިތުރަށް ހޯދަން އެއްކާ އަނެއްކޮޅަށް.
  އަސްލު ނަފްސު ވިއްކުމަކީ މިއީ.
  ޢައްދާރުވުން.

 30. ނަޝީތު މުހައްމަދު

  ކަ؛ޭކަހަލަ ވަގަކަށް ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ ތިކަހަލަ އަނެއް ވަގު. ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑާ

 31. އަހްމަދު

  މުހަންމާ ބުނަންތަ މިއައްވުރެ ރައްޔިތުންނައްހެޔޮއެދޭ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ދަނެގެން މަސްރޫތައްހިންގާ ވެރިޔަކުހަމަގައިމުވެސް މަހާތަނައް ފެނިފައެއްނެތް ހަމަގައިމުވެސް މިހާރުމިތިބިމެމްބަރުންނައްވުރެ ރައްޔިތުންނައް ހަރާންކޯރުވީ މެމްބަރުންނެއް މަށެއްނުދެކެން ރައްޔިތުންނައް އެހީތެރިވާނެކަމަށް ބުނެ ހުވަފެންދައްކައި މަޖިލިސްއައް ހޮވުމިން ކޮންމެމީހަކު ޖީބުފުރެންދެން ލިބުނުކޮންމެދިމާއަކުންލާރިނައި ރާއްޖެއާ ރާއްޖޭންބޭރުން އެޕާޓުމެންޓުގަނެ ރައްޔިތުންނައް ކޮށްދޭންބުނިކަންތަކުގެމަތީން ހަނދާންނެތި އަމިއްލައެދުމިން ފޯވެފައިތިބި މެމްބަރުންނައް ރައީސައްވުރެގޯސްމީހަކު ނުހުންނާނެ އެއީރައްޔިތުންބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާތީ

 32. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކަލޭތީ ކޮންފެންވަރެއްގެ މީހެއް ޔާމީނޭކިޔާ އަނގަފުޅާކުރަން؟ ކަލެޔަށް ކަންކަން އަދިނޭންގެނީ ބޮޑުވެ، މީހާ ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވުނީމަ އަނިޔާވެރިންނާ، ކަންކަން މިދާގޮތް އަދި އެނގޭނެ! ގިނައިންހެޔޮ ކަންތައްކޮށް ރުގިޔާކުރާ މީހަކަށް ދައްކާލަން ނަސޭހަތްތެރިވަން..

 33. ާއައިޝާ

  މުހއްމާމެނަށް ހޭވިފަހުރި ހަޑި މިރޭ ނިދަންއޮވެގެން ވިސްނާލާށެވެ. ލިބިފައިހުރީ ހައްގު މުދާތަކެއް ހެއްޔެވެ. ކަލޭ ބޭކާރު ވާހަަކަ ދައްކާއިރު، ހަގީގަތް ﷲ ދެކެދެނެވޮޑިގެން ވެއެވެ.

 34. ދޮންދުބުރިމާ

  ހަޔާތެއް އޮތްނަމަ ރަގަޅު ތިހެންބުނަން

 35. ހިނިި އަންނަނީ

  ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި އަނިޔާ އަކީ ތަރައްގީ ތޯ.

 36. މުހައްމަދު

  ތީ ބޮޑުވެގެންވާ ޝައިޠޯނެއް! ޖުވާކުޅޭ ރިޝްވަތު ހިފާ އިބިލީހެއް! ﷲ، ތި ދައްޖާލުގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި! އާމީން.

 37. ނޭގުނު

  މުހައްމާ އަނެއްކާތިއީ ބުންޏޭބުންޏޭއަށް ދެއްކެވި ވާހަކައެއްތޯ އެހެންކަމަށްވާނަމަ މުހައްމާ
  ކުޅެފަައިޥާ ޖޯކްފިލްމުތަށްމަތިންހަދާންވަނީ މުހައްމާބުނަންތޯ ކޮންމެކަމެއް ނުވަތަ ބުނުއްވާ
  ކޮންމެއެއްޗެއް މުހައްމާކުޅުއްވާ ޖޯކްފިލްމެއްނޫނީ ލަވައެއްކަހަލައެއްޗަކަށްނުހައްދަވާ މިހެން
  މިބުނީމިޚަބަރުގައި މުހައްމާދެއްކެވިކަމަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެގޮތަށް ހީކުރެވޭތީ
  މުހައްމާ ދައްކަަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުގައިއޮޓަރެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތިރީސް
  އަހަރުގެ ވެރިކަމެއްހިގިދުވަސްވަރުގައި ޝޭޚުބޭފުޅުންކުށެއްނެތި ޖަލަށްގެންގޮސް ތުބުޅިބާލާ
  ސޯސްހާކައިފައިއެބަހުރި ބުންޏޭބުންޏޭއަކަށްނޫން ގާތްތިމާގެ ޝޭޚެއް ކުށަކާނުލައި ޖަލަށް
  ގެންގޮސްވައްޓާލާފައި ގުދާރުމަށްޗަށްއަރާ އަނިޔާކުރުމުންއަދިވެސްތަދުނުފިލާ މިއީ އަނި

 38. ނޭގޭ

  މުހަންމާ ވިދާޅުވެލައްވާކޮންމެބަސްފުޅަކާ ކުރަޢްވާކޮންމެކަމެއް ބުންޏޭބުންޏޭ ފަދަ
  ޖޯކްއެއްޗަކަށް ނުހައްދްވާ

 39. ސައިޒު

  3 ނޮވެމްބަރާ ބޮޑު ބުރާސްފަތި އަދި ފެބުރުއަރީ 7 އައި އިރު، ކަލޭ ކޮބާ. މާޖެހި ސޯޓު ލައިގެން ނަށަނީދޯ.

 40. އަލީ

  ބޮޑުވަގު މަގުމަތީ ވައްތަރުޖައްސަންދޭބަލަ އަސާބުރިހިފައިގެން އޭ ކަލޭގެމަގާމަކީ މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ނިކަންރީޗައް ސައިޒުކޮށްލާނަން ތައްޔާރަށްހުރޭ މަޖިލިހަށްވަންނަންތިދެންކާކުތަ! ބޮޑުވަގު

 41. އިސްމާޢީލު

  އިދިކޮޅުގައިތިބި މީހުން ޖަލަށްވަނީ ކުއްކޮށްގެން ޝަރީއަތުން ހުކުމްކުރީމައި ދެންތިދައްކަނީ ކޮންއަނިޔާއެއްގެވާހަކަތަ! 30 އަހަރުވަންދެން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރި މީހާވެސް މިހާރުހުރީ މުހައްމާގެ ފަޅިގައި އޭނަނަގެ ވެރިކަމުގައި މީހުންޖަލަށްލީ ޝަރީޢަތުން ހުކުމެއްވެސް ނުކޮށް ގަމާރު މީހާގަޑާއިގޭތަ!

 42. އަފި

  ކަލެއެކޭ ޔާމިނެކޭ ތަފާތެއްނެއް

 43. ސްކޯރޕިއަން

  މުހައްމާ ކަލޯ! މުހައްމާ ކަލޯމެންގެ ތިޔަހުރި ފެންވަރުގައި ބަޔަކުމެން ނިކުމެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ހޮވީތީ ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވާންވީ! މުހައްމާ ކަލޯ ތިއީ މާގިނަވެރިކަމެއް ފެނުނު އަދި ތަޖްރިބާވެސް ކުރެވުނު މީހެއްނޫން. މުހައްމާކަލޯ ގެފެށުން އައިމަގުގައި ކުރިޔަށް ދާން ހުރިނަމަ ރަގަޅުވީސް. ނުބައިލައިނަކަށް އަރައި ވިކުނީމަ ދެން ދައްކާނީ ތިވާހަކަ! އޭފޯސަައިޒުގައި ދިވެހި ފައިސާގެ ނޫޓު ޗާޕްކޮށްގެން ޖަލަށް ދިޔައީ މީހަކު ކުރިކަމެއްނޫން! އެއިރުގައި ވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ ރައީސް މައުމޫނު. ވެރީންނެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަނިޔާވެރިއެއްނުވާނެ. އަނިޔާ ލިބިގަންނަނީ މީހާ ކަސިޔާރުމަގުން ދަތުރުކޮށްގެން އަމިއްލަޔަކަށް. މަޖްލީހުގެ ގޮނޑިންފައިބައިގެން ދާން ދިމާވީ ޤަވާޢިދު ފޮށާލާޖެހީމާ. ޤާނޫނުން އަދަބުދިނީ. ރައީސް ޔާމީނެއްނޫން. ގޮނޑިގެއްލުނީމާ ދެން އެހެންވަޒީފާޔަކަށް ބޭޑްނުވެ ދިޔަނަމަ ނިމުނީއެއްނޫން. ނޫނީ ހަމަ ހެއްވާލަވަ ކުޅެން ފުށްޖަހާލައިގެން ނިކުތްނަމަ. ރައީސް ގެ އިސްތަށިފުޅުގަ އިލްޒާމް އަޅުވާކަށް ނުޖެހޭ! އަދަބު ދެނީ ހެދިފައިހުންނަ ޤާނޫނުން.

 44. ދިވެއްސެއް

  ޢެހެންތާވާނީ..ތިޔައުޅެނީ ސީރީޔާ ނުވަތަ އެހެންވެސްއެފަދަ ހާލަތުގަ އުޅެންޖެހިފަވާދައުލަތެއްގެދިދައިގެ ހިޔަލުގަ ވިއްޔަ.. އަންގައޭކިޔާބަލަ.

 45. އަބްދުއްލާ

  ކަލޯ މުހަންމާ ޔާމީނު ކުރި އަނިޔާއެއް ބުނެދީބަލަ . މުހަންމާ އަކީ ކާކުކަންނޭގި ހުއްޓާ ބަޔަކު މީހުން ގޯނި ތުންމޮހާނެރެ ފެންވަރުވާ ފުށްޖަހާފަ ނެރެ ގޮނޑިއެއްގަ ބޭންދީމާ ގޮނޑިޔަށް ހަރާންކޯރު ވުމުން އޭގެ އަގު އަދާކުރަންޖެހުމުން އެވަނީ އަނިޔާކުރަނީކަމަށްތަ ؟އެ ގޮނޑިގަ ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އިންނަމަ ހިތްހަމަޖެހުމާ އަރާމު އިހްސާސްވީސް. މިއަދު އިށީންނާނެ ގަލެއް ނުފެނިގެން ކޮޅުކޮޅަށް ދުވެދުވެހުރޭ .މުހަންމާއަށް ހީވީތަ މަޖިލީހުގެ މަމްބަރުކަމަކީވެސް ކުޅޭކުޅޭ ފިލްމެއްކަމަށް. އެކަށީގެންނުވާމީހުންނާ ނުބައްދަލު ގޮނޑީގަ އިށީނދެވުނީމަ ވާނީ ތިޔަހެން.

 46. އަންނަނީ ހިނި

  ދެކެ ދެކެ ވެސް މުހައްމާވަރުގެ އަނިޔާ ވެރިއެއް ނުދެކެން

 47. ާބުންޏޭ

  ތިހާ ހަރާން ކޯރު މެންބަރެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން

 48. ވިސްނާ

  ކަލޯ މާމޮޅު އެކްޓަރަކައް ވެގެން ފޮނިކަޑަމުން ދުވެފަ އެންމެފަހަރަކު ސްކްރިޕްޓަކާ ނުލާ އެކްޓް ކުރަންޖެހުމުން ކަންކުރަން ނޭގުމުން ތިޔަ ނުބައިކުރީ ޕްރޮޑިއުސަރު!

  ދެން ފެންނަނީ ރަަޤީބާ ގޮވައިގެން ދަޅުފިއްތަން ދާން!

 49. މުހައްމަދު

  ކަލެއަށްވުރެން ބޮޑުކޮރަޕްތް ގަމާރު އަމިއްލައެދުން ބޮޑު މީހަކު މަގޭހަޔާތިގަވެސްނުދެކެން...

 50. މަހައްމާ

  މޮހައްމާ ގޯހެއްނުޫން ގޯހީމޮހައްމާ ހޮވިމީހުން ހޮވިއިރު ވެސް އެގޭނެ މޮހައްމާ ކަލޯއަކީ ކޮހެއް ކަން ދެންތިވާހަކަ ދެެށްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެއް

 51. ކޮއްކޮ

  ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަން. ތީ މަށަށްވެސް ދަރާ އޮތް މީހެއް

 52. ނަޒާ

  މުހައްމާ ވެސް އަދި ޔާމީން ވެސް ރަގަޅެއްނޫން ހުސް ހިޔާނާތް ތެރިން.

 53. އަބްދުއްލާ

  މުހަންމާ ، މިގައުމަށްއުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު އަނީޔާވެރިޔަކީ ކާންދިން އަތުގަ ދަތް އެޅި ގާސިމްކަމެއް މުހަންމާއަކަށް ނޭގުނުދޯ .ފަގީރެއްގެ ގޮތުގާ އެންދެރިމާގެއަށް ވަދެ މަހުޖަނުގެ ގޮތުގާ އެގެނިން ނިކުމެވުނުން މައުމޫނުގެ ކަރުގަ ހިފަން އުޅުނީ ކާކު ؟މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާ ނަސީދުގެ ވެރިކަން ބަގާވާތް ކޮށް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ބަގާވާތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއީ މިގައުމަށް އުފެދުނު އެންމެ އަނިޔާވެރިޔާ އެންމެ ބޮޑު ބާގީ . މިހާރު އޭނަޔަށް ކޮށްފައިވާހުކުމަކީ އިސްލާހުވުމަށް ހުޅުވުނު މަގެއް ހަގީގަތުގަ ފަސާދަ ކުރުމާ ބަގާވާތް ކުރާމީހުންގެ ދަރަޖައާއީ އެމީހުންގެ އުގޫބާތް ކީރިތި ގުރްއާނުގެ މާއިދާސޫރަތުގެ 33 ވަނަ އާޔަތުގާއެވަނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާ އަމާންކަމާ އިގްތިސާދީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެދޭނަމަ ގާސިމަށް މި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ

 54. ރާކަނި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބުނުމެކޭ އީސީ އިންބުނުމެކޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރިތަފާތަކީ ކޮބާ.

 55. ނައިންޓީ

  މި މުހައްމާ އަށް ވުރެން ލަދުކުޑަ ގީދަޅު އިންސާނެއް މަ ނުދެކެން. ކޮބާތަ އޭރު ޖެހި ވަގު ނޫޓުތައް. އެ ހުސްވާއިރަށް ޖޭޕީއަށް ވަދެ ސޭޓު ކުރިމަތީ ބުޅަލެއްހެން ފެންފޮތިލާން ގުދަށްއޮވެ ހިތް ފުރުނީމަ ދެން ޕީޕީއެމަށް. އެކޮޅުން ހީކުރިވަރަސް ނުލިބުނީމަ އެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އެތިކޮޅެއް ޖަހައިގަނެގެން އަނެއްކާ ސޭޓު ކައިރިޔަށް ޖޭޕީއަށް. ޖޭޕީން ނިކުންނާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބިގެން ބޮލާފޮށާ އަލާން ޖެހި ގޮތް ހުސްވެގެން ކަލޯ ތިއުޅެނީ. ދޭބަލަ ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމޭ ކިޔައިން މަންޖޯޅި ފިލްމެއް ކުޅެން. ޢިތްޒަތްތެރި ލަދު ކުޑަ.

 56. ޢިޔާބު

  ނުކިޔަވާ ޖާހިލަކު ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކުރުމަކީ ޝައިތާނީ ކަމެއް

 57. ޙުށޭނު

  ތިހިން ބުނެލަން ކިހާ ވަރެއް؟ ލަދެއް ނުގަނެ ތިހިން ބުނާކަށް؟ ތި ބުނާ އަނިޔާވެރިޔާ ފަހަތުން އައްޓަމަހެބް ހެން ތެޅުނަި އަނިޔާވެރި ކަމުން؟ ކަލޯ ބޭނުންވާހާ ކަމެއް ނުވީމަ އަނިޔާވެރި ވީ.. ސްޓޮޕް އެކްޓިން ނައު އޯލްރެޑީޔީ!!!!

 58. ދިގުރަށު ސޮރު

  ދެކެދެކެވެސް މިވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކޭ...!!

 59. ރާޅު ބޯއީ

  މިއަށްވުރެ ގިނަ ރިޝްވަތު ނެގި މެންބަރުންތަކެއް ހަޔާތުގައިވެސް ނުދެކެން

 60. ބީތާ

  މަހުސަruduvasq އަރާހަމަކުރާނެ

 61. ފައި

  ތި ހަމަ ތެދެއް މުހައްމާ!!! ގޮނޑިގެއްލުނު ބާރަ މެންބަރުންނަށް ޔާމީނުހާ އަނިޔާވެރި ވެރިއަކު ނުފެންނާނެ .އެހެންޏާފަހެ، ރައްޔިތުންގެ ގޮނޑި ބެސްޓް އޮކްޝަންގަ ވިއްކައިގެން ލިބެމުން ދިޔަ ( ބޮޑު ) ލާރިގަނޑު އެއްޓަޗުން ގެއްލުވާލީ ވިއްޔަ!! ކިހާބޮޑު އަނިޔާއެއްދޯ މުހައްމާ !!!!! ކޮމެންޓް ތަކަށް ބަލައިލީމަ އެންގޭނެ ކިހާ އަސަރެއްކަން ކުރާނީ ..... ކޮސް އަނގަ ނުތަޅާހުރޭ ފިރިހެނާ .....

 62. ހެހެ

  ފިލުމުކުޅޭ މޮޔައިން މަޖުލީހައް ގެނާ ދިވެހިރައްޔިތުން އަނިޔާވެރީ.