މާލޭގެ އަމާންކަން ނަގާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާވާ ހިންގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ބުނެފިއެވެ.

ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުން ކުޅަދާނަ އެކްޓިން ދައްކައި ދިވެހި ފިލްމީ އެވޯޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކާއި އެވޯޑުތައް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނިއުމާ މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް މުޒާހަރާތަކުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާއިން ފެންނާނެކަމަށް ނިއުމާ ބުނެފައި ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާ އަށް މީހަކު ދައުވަތު ދިނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ނިއުމާއަށް ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާ އިރު ނިއުމާ ގެންދަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ނަގާލާ ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރުދީ ޓުވީޓްތަށް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

57 ކޮމެންޓް

 1. ހަސަނު

  ނިއުމާ އޭ؟ އެއީ ކޯއްޗެއް؟ އިންޑިއާއިން އަނެއްކާވެސް އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގެންނަން ފެށީތަ؟

 2. ސުނީތާ

  ނިއުމާ މެން ހީކުރަނީ ސަރުކާރު ވެއްޓެން އުޅެނީ ކަމަށް ދޯ. ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ރަނގަޅު މަގާމެއް ލިބޭނެކަމަށް ތެޔޮ އަރައިގެން ތިއުޅެނީ. ހިތުން ވަރަށް މޮޅަށް ދޯ ތި ޕްރިޑެކްޓް ކުރަނީ؟

 3. ސުނީ

  އަސްތާ، މީނަ ނިކުމެއްޖެއްޔާ ހަމަވަގުތުން ސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ.... އާދޭސްކޮށްފަ މިބުނަނީ، ހެޔޮނުވާނެ ނުނުކުންނައްޗޭ.....

 4. ޖިންނި

  ހައްދު ދެއްތޯ !

 5. ނިހާދު

  އަދިވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަކުރަންވީ އުމުރުތިޔަ ހުސްކޮއްލީ ނިވާކަން ކުޑަ ހެނދުންތައްލާން ނެށުމާއި ފިލްމު ކުޅުމުގަ ބާކީ ދުވަހެއް އޮތީޔާމުން އަޅުކަން ކޮއްލާން ރަގަޅަށް އުޅެވޭތޯ ބަލާބަލަ ތިޔަ ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ނުނިކުމެއް ވާނެ މޮޅެއް ވަކިނޯންނާނެ ނިއުމާ އެމީހުންގެ ބޭނުން ފުދުނީމަ އަޅަވެސްނުލާނެ

  • ހުސޭނުބޭ

   ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ..... ދެން އޮތް ފޮތިކޮޅުވެސް އެއްލާލާފައި މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން އެކޮއި ބަލަން ނިކުންނަ މީހުން ގިނަކަމުން މުޅި މާލެ ތޮއްޖެހޭނެ.

 6. ާހ

  ނިއުމާ ދިޔައީމަ ސަރުކާރު ވެއްޓެން މަޑުކޮށްލީކަން ނޭގޭ..

 7. ޢިބޫ

  ގަޓުހުރިއްޔާ ދޭބަލަ

 8. ފޭން ސޮރު

  ނިއުމާ. މޮޔަވީތަ

 9. ހީހީ

  ކުޑަ ގޮޅި ބަލާލަން ދާން ބޭނުންވާވާހަކަ ބުނީމަ ވީނު ....

 10. ފަރަހަ

  ތިޔަދެން ޔާމީންބަލިވީ

 11. ހަސީނޮ

  ބަލަ މާކުރިންވެސް ތިޔަ އޮތީ ޤައުމުގެ ހަލަބޮލިކަން ޔާމީނު ނަގާލާފައޭ

 12. ނޯ ނޭމް

  ނިއުމާ އަވަސް ކުރޭ

 13. ތުއްތަފާ

  ދެންވާނީވެސް އެހެން. ހާލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން ކުޅެލާނެ ފިލްމު ގަނޑެއްވެސް ނުލިބޭނެ. ދެން އެންމެ ފަސޭހައިން ލާރިއެއް ލިބެން އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ކުރަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް އޮތް މަގަކީ އެއީ.

 14. ނިއުމާ

  ހުމްމްމްމްމްްމް އޭނަ ނުނިކުމެގެން މުޒާހަރާ ނުކުރެވިގެން އެ އުޅެނީ

 15. ފާއިޒް

  ތީ ކާކު ދެން ދެން ތިމާވަރެއްނެތިގެން ތިއުޅެނީ ތީ ހަަމަ ރަނގަޅު ތުންފުއްސެއް ...

  • ދޯ

   ދޮގެއްނޫން ފޫހި ވަރަށް

 16. ފާތިމާ

  ކަލޭކަހަލަ 100 ނިއުމާ މުޒާހަރާ އަށް ނިކުތަސް ކަހެރިވަކެކޭވެސް ހިތަކަށް ނާރާ ... ތިކާކުތަ؟ .....

 17. އަހުމަދު

  ތިދެން މަމެންނަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނޫން. ތިޔަ މީހަކު ކުޅުނު އެންމެ ފިލްމެއް ވެސް މަށެއް ޝޭހު އިމްރާނެއް ނުބަލާ

 18. ަަކަކުނި

  ނިކުމެބަލަ ނިކުތި ޖަލަު

 19. ހުސޭނުބެ

  ކަލޭ މޮޔަނުވޭ!! ކަލޭ ކިތަނެ ވަރަކަށް މުޒާހަރާއަށް ނިކުތަސް ހެޔޮ!!! އެކަމަކު ގާނޫނީ އިމުގެތެރޭ ހުންނަން ދަސްކުރާތި!! ކޮންމެހެން އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ކަމެއްނެތް!!!

 20. ޚަމަނަ

  ޢަދިވެސް މީހަކާ އިންނަން ވީ. ތީ ކާކު؟

 21. އަހުމަދު

  އަސްތާ.... ހަތަރެސްކަން ހަމަވީ... ވެރިކަން ތި ވެއްޓުނީ.... ރައިސް ޔާމިން އަވަހަށް އެހެން ވަޒީފާއެށް ހޯދަންވީ..........މިކަހަލަ ރަންޑިއަކު މަގުމަތިން ފެނުނީމަ ސަރުކާރުގަ ތިބި ބަޔަކުހަލާކުވެ ހިގައިދާނެ........

 22. ފެންނަގޮތް

  ތިޔަދެން ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ

 23. މީރާ

  އަޅޭ ނުދޭބަ ވެއްޓިދާނޭ ތިފަހަތުން ހާދަ ބާކީއެއް ދާނޭ ޕްލީސް ނިއޫ މަޑުކޮށްބާ! އަހަރުން މިތިބީ ބަލަން.

 24. ޕޮފުބާ

  ބޮޑު ފަހުރެއްތީ އަށްޗީ

 25. 1234

  ޔާރައްބީ. ދެން ކިހިނެއްބާ ހަދާނީ. މިދެން ދުވަސް ދިޔައީ. އިލްމްވެރި ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާހިރެއް.

 26. ބާބޫ ނާޒް

  ތިޔަ މާ ތިޔަ މިލާ މޯޅިވީ ދެންގަސްދަށުން ހޮވާނެ މީހަކުވެސް ނުހުންނާނުންތޭ!

 27. 1234

  ކަލޭ ޕްރޮޓެސްޓް ކުރާނީ ހުރިހާ މުސްލިމުން ސްކަރޓް ލައިގެން ނަށަން ނުނުކުންނާތީތަ؟

 28. ޖޖޖ

  އެކަކު ގިނަވާނެ. މިވެސް ދެން ވަރެއް. މާޗްމަހުގެ މެންދުރު ގަޑީގަ އައިސް ވިރި ހުސްވާހާ އަވަހަށް އިދިކޮޅު މީހުންގެ މުޒާހަރާ ވިރި ހުސްވަމުން އެދަނީ.

 29. ދުރުމި

  ނިއުމާ އެކޯ މީދެން ކާކު އިސްތިހާރު ކޮށްފަ މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަން ހީވަނީތަ އަމިއްލަ އަށް ތިމާ މީ މާމޮޅު މީހެއް ކަމަށް އައްޗި އައްޗީ

 30. މުހުއްމާކަލޯ

  އަހަރެންބުނާނެ އެއްޗެއްނެތް! ބަލިވެ އުޅޭ ދެކުދިންގެ މަންމައެއް! ކުރާނެކަމެއް ނެތީޔާ ލިބުނު ފިލްމްސްޓާރުގެ ލަގަބު ހޯދައިގެން ޑްރާމާއެއް ކުޅެންމާ ރަނަގަޅުވާނެ!

 31. ށސސ

  ޥަރުގަދަ ފަހުލަވާނެއް ތިދެން ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ މިދެންކާކު

 32. ހަފްސާ

  މުސްކުޅިވިދުވަހު ގޭގަހުރެބަލަ

  • އަލީ

   ތާއީދު

 33. ވަހީދު

  ނިއުމާ ނިކުންނަރޭ ރައީސްޔާމީން އިސްތިއުފާދޭނެ

 34. ސިޔާނާ

  ނިއުމާ އަށްބުނެލަން މީހާގެ އަގުވެއްޓުން ނޫންއެހެންކަމެއްނުވާނެ ތީގޯހެއް

 35. ފާރިދު

  ފަތިސް ހަނދުވަރު 2 ނެރޭ

 36. ޖ

  މީނަ ނުނިކުންނާތީކަން ނޭނގެ މިކަން ނުވެގެން މި.އުޅެނީ.އެހެންޏަ މިދެން ކާކޫ. ހުރުމެކޭ ނެތުމެކޭ އެއްވަރު

 37. ހހކޏ

  މީނަ އުމުރުދުވަހު ފާފަ ކުރުންމަތީ ކަންނޭންގެ ހުންނަން ބޭނުންވަނީ

 38. .މަލަކުރި

  .ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ކުޅަދާނަ މާލިމީއެއް. .މުޒާހަރާތަކުން ހުރިހާ މީހުންވެސް ފެންނަންވީ. ޢެކަމަކު ވަރުބަލިވުން ނޫން ކަމެއް ނެތް.

 39. ޒުނައިރާ މުޙައްމަދު

  ތިއީ ދޯ ދެން ނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ؟

 40. ޝޫޒަން

  މިދެން ކާކު، ފިލްމުތައް ކުޅެކުޅެ މަޝްހޫރުވެގެން ، މީހުން ބަލައި ނުގަތީމަ، މަޝްހޫރުވާނެ ގޮތެއް ހޯދީދޯ، ތިކަމުންވެސް މީހުން ކަލެއަށް ކުރާނީ ފުރައްސާރަ، ކަލޭ އުޅޭ ފިލްމެއްވިއްޔާ މަ ނުބަލަން. ނިއުމާއޭ ބުންޏަސް ހޮޑުލަވާ.

 41. މަރިޔަބު

  ނިއުމާއަށް ހަމަސާބަސް

 42. މަރިޔަބު

  ނިއުމާވީމާ ވީމުޒާހަރާޔަށް ނުނިކުންނަންތަ ސާބަސް ނިއުމާ

 43. ސިފާއު

  ސާބަހޭ ނިއުމާ ތި ގެނާ ނިންމުމަށް

 44. ވިސްނުނީ

  ފަސްއިރުފަސްނަމާދުކޮއްގެން ދެންވެސްރަނގަޅައްއުޅެވޭތޯބަލާބަލަ.

 45. މުގާބެ

  ބޮލެެެއް އިތުރުވުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވާނެ. މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން ނައް ހީވާ ކަހަލަ މށަކީ ވެސް ރައިޔިތުން ގެ ތާއީދުކުރާމީހެކޭ ދެން އަތް ޖަހާ

 46. ޒާ

  މީހާގެ މުޅި އުމުރު ދުއްވާލީ ﷲ ނަހީކުރެއްވި މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން. އެހެން އުޅުނު އިރު ނޭނގުނު ތިމާގެ ސޫރައަށް އައިބަދަލުވެސް. ދެން އުމުރުގައި ބާކީ އޮތްބައި އުޅެން ދިމާކުރީ މީހުންނަށް ދުއްތުރާކުރުމުގައި. ނިމިގެން ދާނީ ދުނިޔޭގެ ލެއްވި ހުރިހާ ނުބައިކަމަކާއި ދުއްތުރާލެއްވެސް މީހުންނަށް ކޮށްފައި ތޯއްޗެއް. ޗި. ފިލްމީ ތަރިންނޯ.

 47. ސ

  އމ ހަދާން ކޮއްބަލަ! ކަލޭ ބ ކުޅެން ވީ އެއްނު!

 48. ނުޒުހާސަލީމް

  މޭކަޕް އުގުޅައިގެން ޒުވާންވެގެން ނުކުންނާތި!

 49. Anonymous

  ނިއުމާ މެން ކަހަލަ މީހުންގެ ފުލް ބަރަހަނާ ނުފެންނަ ފިރިހެނަކުވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނޫޅޭނެ.އަހަރެން ކޮންޕެއް ހާވަނިކޮށްވެސް ފެނިއްޖެ ނިއުމާގެ މިކަހަލަ ފޮޓޯއެއް!

 50. ޢަލީ

  މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބުނީމަ އުނގުޅޭނެ ބަޔަކު ހޯދަންވެގެން ނުކުންނަނީ، ނިއުމާއަކަށް ނު އުނގުޅިއެއް ނުހުރެވޭނެ.

 51. ފަތިސް ހަނދުވަރު

  މިހާރު މިވެއްޓުނީ.އަޅެ މިއީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްތަ! (ކުރީގެ ނަމުން އަގުލީމާ،މިހާރު ނިޢުމާ)

 52. ޙަސަދަ

  މަންޖޭ! މަންޖެ މުޒާހަރާއަށް ނިޖުމެގެން ކުރާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޮއޮންނާނެ. މަންޖެއަކީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއްހުރި މަންޖެއެްނޫން. މަންޖެ ފިލްމުކުޅެގެން އެވޯޑެއް ލިބުމަކީ ކިބުރުވެރިވާންވީ ކަމެއްނޫން. މަންޖެގެ ފަހަތުގަ ސިޔާސީގޮތުން ރައްޔިތުން ނެތްކަން ހަނދާންކުރާތި.

 53. އާނދޮގޭ

  ވަރަށް ވަރުގަދަ ގޮޮލަޔަކީތާ! މާ މާތް ކަމަކީބާ.

 54. ކެޔޮޅު

  ނިއުމާ މުޒާހިރާގައި ބައިވެރިވެއްޖެއްޔާ ޔާމީނު ހާޓުއެޓޭކެއް ޖެހިދާނެ!!