ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުހައްމަދު -- ސްކްރީންޝޮޓެއް

މާލޭގެ އަމާންކަން ނަގާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާވާ ހިންގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ ބުނެފިއެވެ.

ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުން ކުޅަދާނަ އެކްޓިން ދައްކައި ދިވެހި ފިލްމީ އެވޯޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކާއި އެވޯޑުތައް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނިއުމާ މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް މުޒާހަރާތަކުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާއިން ފެންނާނެކަމަށް ނިއުމާ ބުނެފައި ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާ އަށް މީހަކު ދައުވަތު ދިނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ނިއުމާއަށް ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާ އިރު ނިއުމާ ގެންދަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ނަގާލާ ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރުދީ ޓުވީޓްތަށް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

57 ކޮމެންޓް

 1. ނިއުމާ އޭ؟ އެއީ ކޯއްޗެއް؟ އިންޑިއާއިން އަނެއްކާވެސް އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގެންނަން ފެށީތަ؟

 2. ނިއުމާ މެން ހީކުރަނީ ސަރުކާރު ވެއްޓެން އުޅެނީ ކަމަށް ދޯ. ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ރަނގަޅު މަގާމެއް ލިބޭނެކަމަށް ތެޔޮ އަރައިގެން ތިއުޅެނީ. ހިތުން ވަރަށް މޮޅަށް ދޯ ތި ޕްރިޑެކްޓް ކުރަނީ؟

 3. އަސްތާ، މީނަ ނިކުމެއްޖެއްޔާ ހަމަވަގުތުން ސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ.... އާދޭސްކޮށްފަ މިބުނަނީ، ހެޔޮނުވާނެ ނުނުކުންނައްޗޭ.....

 4. ހައްދު ދެއްތޯ !

 5. އަދިވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަކުރަންވީ އުމުރުތިޔަ ހުސްކޮއްލީ ނިވާކަން ކުޑަ ހެނދުންތައްލާން ނެށުމާއި ފިލްމު ކުޅުމުގަ ބާކީ ދުވަހެއް އޮތީޔާމުން އަޅުކަން ކޮއްލާން ރަގަޅަށް އުޅެވޭތޯ ބަލާބަލަ ތިޔަ ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ނުނިކުމެއް ވާނެ މޮޅެއް ވަކިނޯންނާނެ ނިއުމާ އެމީހުންގެ ބޭނުން ފުދުނީމަ އަޅަވެސްނުލާނެ

  • ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ..... ދެން އޮތް ފޮތިކޮޅުވެސް އެއްލާލާފައި މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން އެކޮއި ބަލަން ނިކުންނަ މީހުން ގިނަކަމުން މުޅި މާލެ ތޮއްޖެހޭނެ.

 6. ނިއުމާ ދިޔައީމަ ސަރުކާރު ވެއްޓެން މަޑުކޮށްލީކަން ނޭގޭ..

 7. ގަޓުހުރިއްޔާ ދޭބަލަ

 8. ފޭން ސޮރު

  ނިއުމާ. މޮޔަވީތަ

 9. ކުޑަ ގޮޅި ބަލާލަން ދާން ބޭނުންވާވާހަކަ ބުނީމަ ވީނު ....

 10. ތިޔަދެން ޔާމީންބަލިވީ

 11. ބަލަ މާކުރިންވެސް ތިޔަ އޮތީ ޤައުމުގެ ހަލަބޮލިކަން ޔާމީނު ނަގާލާފައޭ

 12. ނިއުމާ އަވަސް ކުރޭ

 13. ދެންވާނީވެސް އެހެން. ހާލަތު ނިޔާކުރި ގޮތުން ކުޅެލާނެ ފިލްމު ގަނޑެއްވެސް ނުލިބޭނެ. ދެން އެންމެ ފަސޭހައިން ލާރިއެއް ލިބެން އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ކުރަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް އޮތް މަގަކީ އެއީ.

 14. ހުމްމްމްމްމްްމް އޭނަ ނުނިކުމެގެން މުޒާހަރާ ނުކުރެވިގެން އެ އުޅެނީ

 15. ތީ ކާކު ދެން ދެން ތިމާވަރެއްނެތިގެން ތިއުޅެނީ ތީ ހަަމަ ރަނގަޅު ތުންފުއްސެއް ...

 16. ކަލޭކަހަލަ 100 ނިއުމާ މުޒާހަރާ އަށް ނިކުތަސް ކަހެރިވަކެކޭވެސް ހިތަކަށް ނާރާ ... ތިކާކުތަ؟ .....

 17. ތިދެން މަމެންނަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނޫން. ތިޔަ މީހަކު ކުޅުނު އެންމެ ފިލްމެއް ވެސް މަށެއް ޝޭހު އިމްރާނެއް ނުބަލާ

 18. ނިކުމެބަލަ ނިކުތި ޖަލަު

 19. ކަލޭ މޮޔަނުވޭ!! ކަލޭ ކިތަނެ ވަރަކަށް މުޒާހަރާއަށް ނިކުތަސް ހެޔޮ!!! އެކަމަކު ގާނޫނީ އިމުގެތެރޭ ހުންނަން ދަސްކުރާތި!! ކޮންމެހެން އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ކަމެއްނެތް!!!

 20. ޢަދިވެސް މީހަކާ އިންނަން ވީ. ތީ ކާކު؟

 21. އަސްތާ.... ހަތަރެސްކަން ހަމަވީ... ވެރިކަން ތި ވެއްޓުނީ.... ރައިސް ޔާމިން އަވަހަށް އެހެން ވަޒީފާއެށް ހޯދަންވީ..........މިކަހަލަ ރަންޑިއަކު މަގުމަތިން ފެނުނީމަ ސަރުކާރުގަ ތިބި ބަޔަކުހަލާކުވެ ހިގައިދާނެ........

 22. ފެންނަގޮތް

  ތިޔަދެން ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ

 23. އަޅޭ ނުދޭބަ ވެއްޓިދާނޭ ތިފަހަތުން ހާދަ ބާކީއެއް ދާނޭ ޕްލީސް ނިއޫ މަޑުކޮށްބާ! އަހަރުން މިތިބީ ބަލަން.

 24. ބޮޑު ފަހުރެއްތީ އަށްޗީ

 25. ޔާރައްބީ. ދެން ކިހިނެއްބާ ހަދާނީ. މިދެން ދުވަސް ދިޔައީ. އިލްމްވެރި ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ މާހިރެއް.

 26. ބާބޫ ނާޒް

  ތިޔަ މާ ތިޔަ މިލާ މޯޅިވީ ދެންގަސްދަށުން ހޮވާނެ މީހަކުވެސް ނުހުންނާނުންތޭ!

 27. ކަލޭ ޕްރޮޓެސްޓް ކުރާނީ ހުރިހާ މުސްލިމުން ސްކަރޓް ލައިގެން ނަށަން ނުނުކުންނާތީތަ؟

 28. އެކަކު ގިނަވާނެ. މިވެސް ދެން ވަރެއް. މާޗްމަހުގެ މެންދުރު ގަޑީގަ އައިސް ވިރި ހުސްވާހާ އަވަހަށް އިދިކޮޅު މީހުންގެ މުޒާހަރާ ވިރި ހުސްވަމުން އެދަނީ.

 29. ނިއުމާ އެކޯ މީދެން ކާކު އިސްތިހާރު ކޮށްފަ މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަން ހީވަނީތަ އަމިއްލަ އަށް ތިމާ މީ މާމޮޅު މީހެއް ކަމަށް އައްޗި އައްޗީ

 30. މުހުއްމާކަލޯ

  އަހަރެންބުނާނެ އެއްޗެއްނެތް! ބަލިވެ އުޅޭ ދެކުދިންގެ މަންމައެއް! ކުރާނެކަމެއް ނެތީޔާ ލިބުނު ފިލްމްސްޓާރުގެ ލަގަބު ހޯދައިގެން ޑްރާމާއެއް ކުޅެންމާ ރަނަގަޅުވާނެ!

 31. ޥަރުގަދަ ފަހުލަވާނެއް ތިދެން ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ މިދެންކާކު

 32. މުސްކުޅިވިދުވަހު ގޭގަހުރެބަލަ

 33. ނިއުމާ ނިކުންނަރޭ ރައީސްޔާމީން އިސްތިއުފާދޭނެ

 34. ނިއުމާ އަށްބުނެލަން މީހާގެ އަގުވެއްޓުން ނޫންއެހެންކަމެއްނުވާނެ ތީގޯހެއް

 35. ފަތިސް ހަނދުވަރު 2 ނެރޭ

 36. މީނަ ނުނިކުންނާތީކަން ނޭނގެ މިކަން ނުވެގެން މި.އުޅެނީ.އެހެންޏަ މިދެން ކާކޫ. ހުރުމެކޭ ނެތުމެކޭ އެއްވަރު

 37. މީނަ އުމުރުދުވަހު ފާފަ ކުރުންމަތީ ކަންނޭންގެ ހުންނަން ބޭނުންވަނީ

 38. .މަލަކުރި

  .ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ކުޅަދާނަ މާލިމީއެއް. .މުޒާހަރާތަކުން ހުރިހާ މީހުންވެސް ފެންނަންވީ. ޢެކަމަކު ވަރުބަލިވުން ނޫން ކަމެއް ނެތް.

 39. ޒުނައިރާ މުޙައްމަދު

  ތިއީ ދޯ ދެން ނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ؟

 40. މިދެން ކާކު، ފިލްމުތައް ކުޅެކުޅެ މަޝްހޫރުވެގެން ، މީހުން ބަލައި ނުގަތީމަ، މަޝްހޫރުވާނެ ގޮތެއް ހޯދީދޯ، ތިކަމުންވެސް މީހުން ކަލެއަށް ކުރާނީ ފުރައްސާރަ، ކަލޭ އުޅޭ ފިލްމެއްވިއްޔާ މަ ނުބަލަން. ނިއުމާއޭ ބުންޏަސް ހޮޑުލަވާ.

 41. ނިއުމާއަށް ހަމަސާބަސް

 42. ނިއުމާވީމާ ވީމުޒާހަރާޔަށް ނުނިކުންނަންތަ ސާބަސް ނިއުމާ

 43. ސާބަހޭ ނިއުމާ ތި ގެނާ ނިންމުމަށް

 44. ފަސްއިރުފަސްނަމާދުކޮއްގެން ދެންވެސްރަނގަޅައްއުޅެވޭތޯބަލާބަލަ.

 45. ބޮލެެެއް އިތުރުވުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވާނެ. މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން ނައް ހީވާ ކަހަލަ މށަކީ ވެސް ރައިޔިތުން ގެ ތާއީދުކުރާމީހެކޭ ދެން އަތް ޖަހާ

 46. މީހާގެ މުޅި އުމުރު ދުއްވާލީ ﷲ ނަހީކުރެއްވި މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން. އެހެން އުޅުނު އިރު ނޭނގުނު ތިމާގެ ސޫރައަށް އައިބަދަލުވެސް. ދެން އުމުރުގައި ބާކީ އޮތްބައި އުޅެން ދިމާކުރީ މީހުންނަށް ދުއްތުރާކުރުމުގައި. ނިމިގެން ދާނީ ދުނިޔޭގެ ލެއްވި ހުރިހާ ނުބައިކަމަކާއި ދުއްތުރާލެއްވެސް މީހުންނަށް ކޮށްފައި ތޯއްޗެއް. ޗި. ފިލްމީ ތަރިންނޯ.

 47. އމ ހަދާން ކޮއްބަލަ! ކަލޭ ބ ކުޅެން ވީ އެއްނު!

 48. ނުޒުހާސަލީމް

  މޭކަޕް އުގުޅައިގެން ޒުވާންވެގެން ނުކުންނާތި!

 49. ނިއުމާ މެން ކަހަލަ މީހުންގެ ފުލް ބަރަހަނާ ނުފެންނަ ފިރިހެނަކުވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނޫޅޭނެ.އަހަރެން ކޮންޕެއް ހާވަނިކޮށްވެސް ފެނިއްޖެ ނިއުމާގެ މިކަހަލަ ފޮޓޯއެއް!

 50. މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބުނީމަ އުނގުޅޭނެ ބަޔަކު ހޯދަންވެގެން ނުކުންނަނީ، ނިއުމާއަކަށް ނު އުނގުޅިއެއް ނުހުރެވޭނެ.

 51. ފަތިސް ހަނދުވަރު

  މިހާރު މިވެއްޓުނީ.އަޅެ މިއީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްތަ! (ކުރީގެ ނަމުން އަގުލީމާ،މިހާރު ނިޢުމާ)

 52. މަންޖޭ! މަންޖެ މުޒާހަރާއަށް ނިޖުމެގެން ކުރާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޮއޮންނާނެ. މަންޖެއަކީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއްހުރި މަންޖެއެްނޫން. މަންޖެ ފިލްމުކުޅެގެން އެވޯޑެއް ލިބުމަކީ ކިބުރުވެރިވާންވީ ކަމެއްނޫން. މަންޖެގެ ފަހަތުގަ ސިޔާސީގޮތުން ރައްޔިތުން ނެތްކަން ހަނދާންކުރާތި.

 53. ވަރަށް ވަރުގަދަ ގޮޮލަޔަކީތާ! މާ މާތް ކަމަކީބާ.

 54. ނިއުމާ މުޒާހިރާގައި ބައިވެރިވެއްޖެއްޔާ ޔާމީނު ހާޓުއެޓޭކެއް ޖެހިދާނެ!!