ވީޓީވީއާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

އިދިކޮޅު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފ. މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަގައި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަތް ކޮންޓެންޓެއް ބުރޯޑް ކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ވީޓީވީ ދެލައްކަ ރުފިޔާ އިން އަދި ވީއެފްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއާ އެކު، ޖުމްލަ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ވަނީ ވީ މީޑިޔާ ގުރޫޕް ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

ވީމީޑިއާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ އެއްވަނަ ނަންބަރާއި އެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ދެވަނަ ހަމައިގެ ދެވަނަ ނަންބަރާ ވީމީޑިއާ ހިލާފުވި ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. އަޙްމަދު

  ވިލާކުންފުނި ސަރުކާރަށް ނަގަން ވީ ނޫންތޯ. ނޫނީ އެތަނުގެ މުދާ ވިއްްކާލާފާ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރި ހޯދަން ވީނޫން ތޯ

 2. Anonymous

  ޚކކކކ

 3. ހަފްސާ

  ސޭޓްހުސްކޮށްލާ

 4. އަލީ

  ތިވަރު ކުޑަ.

 5. މިޔަރު މޮހަނު

  ލާރިޔާއިހުރެ ބޫތުކެޔަސް މިދެންބޮޑުވަރު ކަންނޭގެޝަހީބް ކަލޭވެސް ލާރިމޮޔަވީތަ ތިވަރަށް ލާރިދެކެމޮޔަވީއުތަ؟ އަހުރެމެން ދެކުނީމު ޗަންޕާ އުއްޗު ކިޔާ ގޮތެއްނެތް މީހަކު ހިންގި ޓީވީ އެއްގަ މީހުންގެ ތަސްވީރު އެކޮޅު ކޮޅުން ،ޖަހާ ގަންހިންގިތަން އޭރުވެސް މި ގޮތެއްނެތް ޝަހީބް އާއި ތިއުޅޭ ފަންކާ ޚަލީލު ވެސްހަމައުޅޭ ރަގަޅަށްވިއްޔާ ގެންގުޅޭ ކުދިންނަށް މުސާރަދެވޭނެ ފަދައެއްވެސް ނެތީކަންންނޭގެ ލަދެއްހަޔާތެއްގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުރިނަމަ މިފަދަކަންކަން ކުރަން ނުކެރުނީސް

  • ބޫތުހިފިގޭ މުހައްމަދު ޚަލީލް

   ޢަސްލު ތެދެއް ތިބުނީ

  • ބޯކިބާ

   ގަދަ