ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަކީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަންވެގެން ނެރުނު އަމުރެއްކަން އެގޭކަމަށާއި އެހެންވެ އެއަމުރަށް ކިޔަނީ ބަޣާވާތުގެ އަމުރު ކަމަށެވެ.

"އެ ފަނޑޔާރުންނާ ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރިހާ ކަމަކުން އޮތީ އެ އަމުރުގައި ހުރަސް އަޅާފައި، މި އިނގެނީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ނެރުނު އަމުރެއްކަން، އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ކިޔަނީ ވެސް ބަޣާވާތުގެ އަމުރު، އެއީ ގާނޫނުއަސާސީން ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލަން ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ މުއައްސަސާއަކީ ޖޭއެސްސީ، އެތަނުގެ ބާރު ވެސް އޮތީ ކަނޑާލާފައި، މަޖިލީހުގެ ބާރުވެސް އޮތީ ކަނޑުވާލާފައި،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދުރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދުގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އިތުބާރު ހޯދަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ދެ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖޭއެސްސީއަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އަލީ ހަމީދާއި އަބްދުﷲ ސައީދު ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވާށޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދުރޭ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުގައި ބުނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވުންތައް ބާއްވާ އެގޮވާލަނީ ވުޖޫދުގައި ނެތް ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްދިނުންއެދިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ނިއު،މާ

  ޖެނެރަލް ޖެނެރަލް ވާވާ ! ތިކަން ހަމަކުރާނެ.ވިދާޅުވިގޮތައް/ ޖެނެރަލަކީ މިޤައުމު/މިގައުމަކީ ޖެނެރަލް ހަހަހަހހަހަހަ

 2. ޭއުމަރު

  ވާހާ އަވަހަކަށް އަދުރޭ އާއި ނިހާން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅަންވީ

 3. ދަހާކިމާއޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން މީ ހާކިމާ އިންނޭ ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާއިންނޭ ނޮން ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ މަމެން ހާކިމާ އިން ބުނާ ގޮތަށޭ ތަމެން ހަދަން ޖެހޭނީ ވެސް އިނގޭތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ. މިހާރު ކޮއްޅަށް ތެދުވޭ ގޮނޑިން ތިޔާ ތެދުވީތޭ ހަމަ ސީރިއަސް ކޮށް ވެސް އާން ދެން ހާކިމާ ބުނީމާ ޖެހޭނީ ތެދުވަން ނޫންތޭ ދެން އިށީނދޭ ތިޔާ އިށީނީތޭ ލައްބައޭ ލައްބައޭ ދަ ހާކިމާ. ދަހާކިމާ ދޯ. އާއްހަހަހާހާހާހާ ހަހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮ

 4. އައިކުޑް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ވަކިކުރަން ޖެހެއޭ ޖެހެއޭ އެދެ ހުކުމޭ މެން ވަނީ މަމެންގެ ގައުމަށް ގައްދާރު ވެފައޭ ހަމަ މިހާރު ވަކި ކޮށް ކަނޑާ ވައްޓާލާ މަމެންނާއި އެކު އުޅެވޭ ޒާތުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ލާންވީއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ދައްކާލާނަން ލާރޖް ކޮށް މަމެން ބޭނުންވީމާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމައޭ އާއި އަދި ވައިޓް ވައިޓް އަންޑަރވިއަރ ވެސް ވަކި ކޮށްލެވޭނެ ކަން. ހެއިލޯ ވައިޓޭ ހާދަ ބޮޑަށް ބޮޑު ކީސް ޖައްސާ ބޮޑު ލަކުޑި ބެރިއެއް ކީހާ ހެން ހީވެއޭ ދޯ. ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ ތަމެން ނާއި ވައްތަރީ އެއް ނޫނޭ އެއީ ހަމަ ތަމެންނޭ ހަމަ މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން އައުޓް ވާންވީއޭ. އޯއް ޔޭއް ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. އޯއް ޔޭއް.

 5. ކޭންޔޫބީ

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ވަކިކުރަން ޖެހެއޭ އެމެން ދަ ނަހަލާލު އަމުރު ނެރުނީ ފުރަތަމަ އެ އަމުރު ގައި އެކަކު ވެސް ސޮއި ނުކޮށް އޭ އަދި އެމެން ނެރުނު އަމުރު ގައި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް ވެސް އަދި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ވެސް ރިފަރ ކޮށްފައި ނެތޭ އަދި އެމެން އަމުރު ނެރުމަށް ފަހު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްގެން އެމެން ސިފައިން ނެރެން ދެން ތިބީ ސްޕްރީމް ކޯޓް އެތެރޭގައޭ ސްޕްރީމް ކޯޓް އެތެރެ އަކީ އެއީ ކައި ބޮއި ނިދާ ހަދަން އެމެންނަށް ދީފައި ހުރި ތަނެއް ވެސް ނޫނޭ ދެން ގައުމު އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިއްކާލަން ވެެގެން އިންޑިއާ ގެ ކޮރަޕްޓް ކުންފުންނަކަށް ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލަން ވެގެން އެމެން އަތުން މިލިއަނުން ކަޓް ކާލައިގެން ގައްދާރު ދެ ހުކުމޭ މެން ނެރުނު ހުކުމްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ފުނޑިފައޭ. ހަމަ މިހާރު އެ ދެ ގައްދާރު ހުކުމޭ މެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރާށޭ. އޭއި ބޮޑު ދެހުކުމޭ ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް ކޭން ޔޫ ބީ ސްމާރޓް އާއާއާއާ..

 6. ޖޮއްބެ

  އަވަހަށް ދެބާޣީން ވަކިކުރޭ ސާއްލާމާރިތައް ރިޝްވަތުހިފާފަ ގާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލާށޭ އުޅުނީ.

 7. އަގުރޭ

  ދެން އަދުރޭއާ ނިހާންއާ މަޖިލީސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފަ ވަކިކުރީ ކަމަށް ފާސްކޮށްފަ އެއީ ރަގަޅުނިންމުމެއްތޯބަލަން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ދެން އެކޮޅުން ބުނާނެ އެއީ ރަގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް އެދެން ނިމުނީ

 8. ޑަޑަމްޑަމް

  ބަލާބަލަ ބަލާބަލަ ބަލާބަލަ އުއްތަމައޭ އާއި ހަމިއްޓޭ މެންގެ ބޮޑީ ލެންގޭޖް އިން ވެސް އެބައިނގެއޭ އެމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކްރުއަލް މައިންޑް ގޭމެއް ކުޅެން އެބައުޅޭ ކަން އޯއްޕް އެ ކަން އެފެންނަނީ ނޫންތޭ އެމެންގެ ބޮޑީ ލެންގޭޖް އިން ތަމެން ބަލާބަލަ ހަމަ މިހާރު ބަލާ ބަލާ ބަލާ އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް މިފަދަ ޗާންސެއް ނާންނާނެއޭ ބަލާާށޭ ތަމެން ބަލާށޭ ބަލާށޭ. އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް. ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑާންސް ކޮށްލާ ހިޕްހޮޕް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 9. ޑަޑަމްޑަމް

  ލުކް ލުކް ލުކް ވެރިކަން ކުރަނީ ކޮން ބަޔެއްތޭ ޕީޕީއެމް އިން ދޯ. ދެން ޕީޕީއެމް އިން ނޫންތަ އަމުރު ކުރާނީ ދެން ތަންފީޒު ކުރާނީ ސަރުކާރުން ނޫންތޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މިގޮތް ކަމުދާތީ އެއް ނޫންތޭ މިހާރު އެއުޅެނީ ބެކް ޓު ދަ ރިއަލިޓީ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ނޭގޭނެއޭ މަމެން ޕިންކީން ކަން ކަން ކުރަން ވާނެ ގޮތް ފެއްސެން އުޅޭ ހަމަ މިހާރު ލަންކާ އަށް މީމަމެންގެ ގައުމު ދޯ އަދި މީ މަމެންގެ ވެރިކަން ދޯ. އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 10. ޑަޑަމްޑަމް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ބުނާނަމަ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން މީ ހާކިމާ އިން ކަން ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާ އިން ކަން މަމެން ބުނާ ގޮތަށް ތަމެން ނޮން ހާކިމާ އިން ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާންވީއޭ މޭކް މީ ކިންގް އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް. ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ބަޓް ދަ ބީޕް ގޯސް އޮން ދޯ.

 11. . ނނބބ. ފޮކައިދު

  ލަސްކުރާނެކަމެއްނެއްއަވަހަށްތިކަންކުރޭސާބަސް

 12. ގ

  މިހާރުންމިހާރަށް އެދެބޭފުޅުން ވަކިކުރަން
  ޖެހޭ

 13. މަހަށްދޭބަލަ

  މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުުމު ދޯ މަމެން ބޭނުން މީހަކަށް ހުރެވޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި. ބިކޮޒް މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ އިންނަކީ ތަމެންނަށް އަދިވެސް ނޭގެނީތޭ ދަ ހާކިމާ ގެ މާނަ ނޭގޭނަމަ ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި ހާކިމާ ގެ މާނަ ވެސް ތަމެންނަށް އަންގާލެވިދާނެއޭ ލާރޖް ކޮށް އިނގޭތޭ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. އޮނެސްޓްލީ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ.

 14. އޮޅާލާ

  ތެޔޮ ބޯޓާއި ރާއްޖެއާެއި ގުޅުން އެބަ ހުއްޓޭ މީ އަނެއްކާ ކާކުތޭ މިފެލެން ފެށީ ފަހަތުގައި ހުރެގެން ތެޔޮ ބޯޓް އާއި ރާއްޖެ އާއި ގުޅުން އެބަހުއްޓޭ އޭން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންތޭ ތަމެން މައިތިރި ވޭ ހަމަ މިހާރު އިނގޭތޭ މަމެން މީ ހާކިމާ އޭ ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާއޭ ނޮން ހާކިމާ އަށް ނޯންނާނެއޭ އެއްވެސް ބާރެއް އިނގޭތޭ. ބާއުބާއު. ވޫއް ވޫއް. ދެން ކޮންމެހެން ބިރުން އަލިފާނޯއި އޭ ކިޔާ ދުވެ ފިލާނެ ކަމެއް ނެތޭ އިނގޭތޭ ތެޔޮ ބޯޓް އާއި މަމެންނާއި ގުޅުމެއް ނެތޭ އެއީ ތަމެން ގެ ރަނޑު ފަންކާ ހިންގާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ އިން ގޮވާ ރަނޑު ގޮވުން ތަކޭ އިޓްސް ޖަސްޓް އިމޭޖިނޭޝަން. ޔޫއާރ ކްރޭޒީ ދޯ މިހާރު ވެރިކަން ނުލިބުމުން ކޮން ތެޔޮ ބޯޓެއްތޭ ބޮޑު އެއް ތެޔޮ ބޯޓް އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތެޔޮ ބޯޓް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އިނގޭ.

 15. ތްރިއްލާ

  ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކޮން ތެޔޮ ބޯޓެއްގެ ވާހަކަ އެއް ދައްކަން ތޭ ތަމެން ތެޔޮ ބޯޓް ލައިގެން އޮޅާލަބަލަ ކިހާ ބޮޑު ދުއްޕާނެއްތޭ ތަމެންނާއި ހެދި. ތިޔާ ރަނޑު ފަންކަލޭ މެން ހިންގާ ޓީވީ އިން ދަ ހޯކްސް ސްޓޯރީ ފަތުރާތީވެ އެކަން ބަލަން ޖެހޭނެ އެއް ނޫންތޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތިޔާ ރަނޑު ފަންކަލޭ މެން ހިންގާ ޓީވީ ފެނުމުން ވެސް ބިރުގަނެއޭ ޑާރކްނެސް ފޯލްސް އެކްރޮސް ދަ ލޭންޑް ދަ މިޑް ނައިޓް އަވަރ އިޒް ކްލޯސް އެޓް ހޭންޑް ރަނޑު ފަންކަލޭ ކްރޯލްސް އިން ސާރޗް އޮފް ވެރިކަން ފޭރިގަންނަން ދެން މަކަރާއި ހީލަތުން ފޭކް ރިޕޯރޓްސް ނެރެނީ އޭ އެ ޓީވީ ފެނުމުން ފައިން ތުރު ތުރު އަޅާ ހީ ބިހި ގައިން ނަގަނީއޭ ދަ އީވްލް އޮފް ދަ ތްރިއްލާ ދޯ. ކޮޒް އިޓްސް ދަ ތްރިއްލާ ތްރިއްލާ ތްރިއްލާ ނައިޓް ދޯ. ޓީވީ ނިވާލާ ދެން އިނގޭ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ އާއްހަހަހާހާހާ ހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ...

 16. ކައްޕިތާނު

  ކައްޕިގެ ފަޅުވެރިން

 17. ޞަފޫރާ

  ބާޣީން ނުވާނެ އެފަދަ މަޤާމުތަކުގަ ބައިތިއްބާކަށް! ދެން ހާވާ ހަޑި އަދި މާ ހުތުރުވާނެ! އަވަހަށް ވަކިކުރޭ!

 18. އިބްރާހީމް

  އަދުރޭ ކަލޭ ތިޔަމަގާމުން ވަކިކުރަންއެބަޖެހޭ ކަލޭ ތިޔަ ގަނެފައި ހުތި ގެތަކުން އެތަންތަން ގަތުމަށް ހޯދި ފައިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކަލޭ މާފުށި ޖަލުގައި ބަައްޓައިގެން 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ ވީމާ އަނގަ ނާރުވާ ހިމޭނުން ހުރޭ