މިއަދު ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ވަކި ސަރަހައްދަކަށް އެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވާން ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އިމާރާތްތަކުން ނުކުމެ، މަޖީދީމަގުގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްވިޔަސް، މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވުނީ ކަމަށެވެ.

" ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ކަންކަންމަތީގައި މަޖީދީމަގަށްވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނެ،" ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ފުލުހުންގެ ވާޖިބަކީ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުން ކަމަށާއި ގައުމުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ނަންގަވައިގެން ތިބޭއިރުގައި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވުރެ މަތިވެރި ކަމެއް ނޯންނާނެ، މަތިވެރި ވާޖިބެއް ނޯންނާނެ " އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ނެރުނު އަމުރާއެކު، ރާއްޖޭގައި އެކި ރަށްތަކުގައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު، މިއަދު ހަވީރުގެ އެއްވުމަކީ ބޮޑު އެއްވުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4:15ގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ އެ މުޒާހަރާ ހާއްސަ ވެގެންދަނީ މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވުންތައް ކުރިއަށްދާނެތީ ކަމަށް ޕާޓީތަކުން ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ބަލާތި

  ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމް ގައި ގިނައިން ތިބެނީ އެއީ ކޮލިޓީ އެއް ނެތް ކިއްލި ތަޅާ އިން މާރސްޓާރސް އާއި ޑިގްރީ ހަަދައިގެން ތިބޭ މީހުންނޭ އެހެންވެގެންނޭ އެމެން އެހާ އަވަހަށް ގަނެވެނީ. ކަން މިހެން ހުުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލު ކުރަން. ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އާއި އަދި ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ތެރޭގައި ކޮަރަޕްޝަން ބޮޑު ކަމުންނޭ ރާއްޖޭން ޑްރަގް ވެސް ނައްތާ ނުލެވިގެން އުޅެނީ ޖަލު އޮފިސަަރުން ލައްވާ ވެސް ޑްރަގް ގެ ވިޔަފާރި ކުރުވައޭ ޖަލުގައި ތިބޭމީހުން މިކަންކަމަކީ މީ އެންމެން ވެސް ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެކޭ އެތަނޭ މިއަދު މިފެނިގެން ދަނީ ކަރެކްޝަން ގައި ބޮޑުން ނަށް ތިބި މީހުން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ އަށް ހެއްލޭތީވެ އެމެން މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހުން. ސަމް ވަން އިޒް ހައިޑިންގް ދަ ޓްރުތް ވެން ވިލް ދިސް މިސްޓްރީ އަންފޯލްޑް. ޔޫ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ވޯލްޑް. އައި ކާންޓް ޑޫ އިޓް ބައި މައިސެލްފް.

 2. ލަބީބު

  ފަސާދަޔަށް ލޯބިކުރާ ، ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމަށާއި ހިމޭންކަމަށް ނަފުރަތުކުރާ ، ތަރައްޤިއަށް ލޯބިނުކުރާ ، ދީނެއް މިއްލަތެއް ނެތްމީހުން ތިޔަ އެއްވުމަށް ދާނީ! ފުލުހުން ތިބެންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގަކަމަށް މީނަ ބުނިއިރު ފުލުހުން އެ ބުނަނީ ޞުލްޙަނަގާލުމަށް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ނުނިކުންނާށޭ!

 3. ޒިނާ

  ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި މޑޕ މީހުން އެކަނިތަ؟؟

 4. ދޫނުދޭތި

  މިއަދު އެއްވާނީ މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ބުނުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖެހޭނެ މިއަދު މަޖީދީ މަގަށް އެއްވާ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސް ޖަލަށް ގަޅާލަން އޭގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ މޫނެއް ކަނދުރާ އަކަށް. މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ދުވަހަކު އޭ އެއިރުން މިކަން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. ބޮޑެތި ނިކަ ގަހުގެ ބުޑު ހެން ހީވާ އަންހެން ވެރިން ބޮޑެތި ހައުސް ކޯޓް ލައިގެން ގޮސް މަގުމަތީގައި ނެށުމުން ދެން މަމެން ގާތަށް އެމެން ފޫކޮޅު އަނބުރާ ތަން ފެނިފައި ހޮޑޭ ލެވެނީ މިޒާތުގެ ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް ފާވެ ތިބެގެން އެމެންގެ ހިއްސު މަދު ސިކުނޑިން ނާއި އަދި އުނގުން އެކަނި ވިސްނައިގެން އެމެން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބޭނިގަނެގެން އުޅޭ އިރު މީ ރަނޑު އަންހެން ވެރިން ބޭނެން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ޕޮލިޓިކްސް އަކީ އެއީ ސީދާ ފިރިހެން ވަންތަ ފިރިހެން ވެެރިން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކޭ. އަންހެން ވެރިން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭ ކުރިމައްޗަށް ބޮޑެތި ބުރުގާ އަޅައިގެން އެއްވެ ތިބެ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް އައުގުރާނަ ގޮވާ އަތް ތިލަ ބަޑި ޖަހާ ހެދުމަށް ފަހު ރޭގަނޑު ދަންވަރު ތިބެނީ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭ ތެރެއަށް ވަދެ އުނގުވިއްކަން އޭ. މީ އޭ އެމެން އެގަންނަ ގަނޑަކީ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ފެށުމުގައި ވެސް ކުރަނީ ފާހިޝް އަމަލު ތަކޭ ތަމެންނަށް އުނގު ވިއްކައިގެްނ 2008 ގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވި ގޮތަށް ދެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާ ނުވެވޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަން ވިޔަ ނުދޭނަމޭ މަމެން ޕީޕީއެމް އިން މިހާރުން މިހާރަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އަންގަންވީ މިއަދު މަޖީދީ މަގަށް އެއްވާ އެންމެން އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއް ނެތި ހައްޔަރު ކުރަން. އެއިރުން ހުންނާނެ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނަށް ބޮޑެތި ނިކަ ގަހުގެ ބުޑު ހެން ހީވާ ބުޑު އަނބުރާ މަގުމަތީގައި ނަށައިގެން ރަނގަޅަށް ވެރިކަން ވެއްޓިފައި ދޯ.

 5. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ތެދެއް! މުޒާހަރާޔަށް މީހުންނެރެފަ ގޯސްހައްދާފަ ލީޑަރުން ފިލާނެ! އޭރުން ހުރިހާ ދެރައެއް ނިކަމެތިމީހާޔަށް! މީގެ ކުރިން ކަނހިގާފަހުރީ މިހެން! ތިޔަ މުޒާހަރާއަށް އިޖާބަ ނުދިނުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ.

 6. ހުއްޓުވާތި

  ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ގެ ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމެއް ކިއްލި ތަޅާ އިން ދަ ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން ނަމަވެސް ފޭކް ސެރޓިފިކެޓް އެއް ހޯދައިގެން ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމެއް އެ ސެރޓިފިކެޓް ދައްކައިގެން ހޯދައިގެން ކުރާ ކަމަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާ ދަ ފަތުރައިގެން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މުއްސަނި ވުމޭ. އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މާލެ ސަރަަހައްދުން އަގު ބޮޑެތި ފްލެޓްްސް ތައް ގަނެވޭއިރު މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިއުޅެނީ ލޯނެއް ގެ ދަށުން ވެސް އެފަދަ ފްލެޓްސް ތައް ނުގަނެވިގެންނޭ މީ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ނޫންތޭ. މިރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުވައްސަސާ ތަަކަށް ސަރުކާރުގެ ބާރު ނުފޯރާނެ ކަމަށް އެތަން ތަނުގެ ބޮޑުންނަށް ފީލް ވުމުން އެމެން ދިމާ ކޮށްގެން އެތިބީ ގައުމު އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން ނަމަވެސް އެމެން މުއްސަނދި ވާންއޭ މިކަން ކަން ޖެހޭނެއޭ ހުއްޓުވެން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް. ހުއްޓުވާ.

 7. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ތިދެން ވަރަށް މޮޅުކަމެއް؟#### އެއްވީމަ ވެރިކަން ވެއްޓޭ؟#### މަ 100 އަށްވުރެ ގިނަފަހަރު އަޑުއެހިން މިރޭ ގެއަށްވަންނާނީ ވެރިކަން ވައްޓާލާފައޭ#### އިރުކޮޅެއްވަނީ#### އެންމެން އޮންނަނީ ނިދަންވަދެ#### ހަމަ އެއްވެ އެއްވެ ތިބެންޖެހޭނީ#### ވެރިކަމެއްވެސް ނުވެއްޓޭނެ#### އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ####

 8. ޖައްސާތި

  މަޖީދީ މަގުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް މިއަދު އެއްވެވިގެން ނުވާނެއޭ މިކަން ޖެހޭނެއޭ ހުއްޓުވެން އައްޑޫ ހުޅުދޫން މާލެ އަށް އާރާ ތިބި ކްެރޭޒީ އުނގުވިއްކާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަތު ސަރުކާރުގެ ތިޖޫރީ ނުޖެހިގެން އެމެން އެބަލަނީ މިހާރު ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަރާ ތިބި ހުވަފަތް ވެ އަދި އިންނާނެ މީހަކު ވެފައި ނެތް އަންހެން ވެރިން ތަކެއް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން އެމެންނަށް އިންނާނެ މީހުން ލިބޭނީ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އެމެންގެ ފޫކޮޅު އަނބުރަމުން ފޮޑި ތަޅަމުން އެމެން ލައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ޖަނގިޔާ އާންމުންނަށް ފެންނާނެ އުސޫލުން ފޫކޮޅު ދައްކަމުން ދިޔައިމާ ކަމަށް ހުވަފަތް ވެފައި ތިބި ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިންނަށް ކިޔާ ދެމުން ވިސްނާ ދެމުންނެވެ. އެ ހުރިހާ މީހުން ޖެހޭނެ ހުއްޓުވެން. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އެއްވެ އުޅުން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް އެއްވާން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ގޮވާލާފައިވާތީވެ އެކަން ޖެހޭނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހާޒިރު ކޮށް ގެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މިކަން ތަހްގީގް ކޮށް ރާއްޖެ އަށް ބަގާވާތެއް ގެންނަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު އޭނާ އަށް ކޮށް އޭނާ ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނާ ގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިގެން އޭނާ އަށް ހުކުމް އަންނަ ވަރު ކުރަން. މިކަން މިފެންވަރަށް ޖައްސައިގެން ނޫނީ ކަސްބީ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނެރެން އުޅޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ނުވާނެ އެއް ނޫންތޭ.

 9. ބާގިރު

  އަލީ ހުސެން ވިދާޅުވެދެއްވަބައްލަވާ، މަޖީދީ މަގަކީ އެއްވުން ހުއްދަތަނެއްތޯ....

 10. އާއްހާއް

  ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ނަމަ އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރާނީ އެއީ ވަޒީފާ އަށް އޭނާ ވަފާތެރި ނުވުމުން ނޫންތޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މި ބާވަތުގެ މީހުން އަދި ވެސް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތިބި ތޯ ބަލާ އަދި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތިބި ތޯ ބަލާ އަދި ކަރެކްޝަން ގައި ވެސް ތިބި ތޯ ބަލާ އެ އެންމެން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަން ޖެހޭނެއޭ. ކޮރަޕްޓް މީހުން އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ ތަކުގެ ބޮޑުންނަށް ތިބެގެން ނުވާނެއޭ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ހގައުމު ހިނގައިދާނެއޭ. އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް ދެމް ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ. އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް. އޯއް ހޯއް.

 11. އީބޫ

  އަވަސް ކުރޭ އެއްވޭ. އެއްކޮއްފަ ހުރިހާ ވެރިން ފިލާ. ނިކަމެތި ރަތްޔިތު މީހާ މިބިކަވަނީ. ކޮބާ އީޔޫގެ. މަންދޫބުންވެސް ގެނޭ ތިއެއްވުމައް. ކޮބާއަދި ބޮޑިބަތް ނަސީދުގެ އިގިލިން ލޭތިން ތިކި ބޮޑިބަތް އެއްޗައް ޖަހައިގެން ފަންޑިތަ ހެދި ގުރޫޕުތީ. ސިހުރާ. މާލޭގެ މަގުތައް އަމަން ނަގާލަން ނޫޅޭ. އަހަރުމެންގެ ޅަދަރިންވެސް އެބަތިބި ތިމަގުމަތިން ހިގާފަދާން މިޔަދު.

 12. ބަލާތި

  މިއަދު މަޖީދީ މަގަށް އެއްވާން އިދިކޮޅު ޕާރޓީ ތަކުން ގޮވުމުން އެކަން ސިއްރު ކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެ ކަމަަށް ހީކޮށް ރާއްޖޭގެ ބަޔެއް އޮންލައިން މީޑިއާ ތައް ވެސް ދަނީ ވަރަށް ނުބައި ރޯލް ކުޅެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ނުބައި ރޯލް ކުޅެނީ މިހާރު ނޫސް ދެން އަވަސް އޮން ލައިން އިންނޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ސަރުކާރުން ދޭ ހުރިހާ ސްޕޮންސަރ އާއި އިޝްތުހާރު ތައް މިދެންނެވުނު 2 ނޫހަށް ދިނުން ހުއްޓާލާ އެ ދެ ނޫހާއި ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅަންވީއޭ. އެއިރުން މަޑުމަޑުން މިކަން ކަން ހަމަ އަކަށް އެޅިގެން ދާނީ.

 13. ޜަސީދު

  މަޖީ މަގުގަ 4 ސަައިކަލު މަދުކޮއްލިއަސް މުލިމަގު ބުލޮކޮ ވާނެފޮޓޯ ނެގުމާ ކަންދެއްކުން

 14. މަރީ

  އޯކޭ. އަހަރުމެންނައް އުނދަގޫ ކުރާނަމަ މަތިން ކުނިބިސް އުކާނަން. އިންގި ދާނެތާ.

 15. ޅިޔަންބެ

  ކޮންމެ ތަނަކަށް.އެއްވިޔަސް ތިވާނީ ގައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމަކަށް. ރައްޔިތުންނޭ ބުނާއިރު ޕާޓީއަަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ކިތައް ރައްޔިތުން އެބަ ތިބިކަން އެނގޭތަ؟ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބަތިބި. ދެން ކޮން ރައްޔިތުންނެކޭ ތިކިޔަނީ.

 16. Anonymous

  މީގައި އެބަބުނޭ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ރައީސު ޔާމީނު ހިމާޔަތްކުރަން ނޫނޭ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރާށޭ، އެއީ ރަގަޅުވާހަކައެއްނަމަ އިދިކޮޅުމީހުން މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން، އެެއީ މުޒާހަރާކުރުމަކީ މީހުން ހިނގާއުޅުމަށް/ބާޒާރުކުފުންފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށްވެސް އުދަގޫ ކުރިމަތިވާކަމަށްވާތީ، ޚާއްސަކޮށް ހުކުރު/ހޮނިހިރު ދެދުވަހަކީ ސްކޫލްކުދިންގެ ބަންދުދުވަސް ކަމަށްވާތީ ޕޭރެންޓުން ކުދިން ގޮވައިގެން ތަންތަނަށް މަޖާކުރަންވެސް ދާދުވސް ވީމަ ހެޔޮވިސްނޭ ރައްޔިތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއްނޫން މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ

 17. ރޮކްރޮކް

  އީޔޫ އިން ނެރުނު ބަޔާން ތިޔާއީ އެމްޑީޕީން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ތައްޔާރު ކޮށް ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ އަތަށް ދިން ބަޔާން އެހުރި ގޮތަށް ތިޔާ ހުރީ ނެރެފައި ނޫންތޭ ދޯ، ތިޔާ އީޔޫ ގެ ބަޔާން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ޖަހާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބެކަށް ޖަހާ ޖަހާ ޖަހާ. އޫއް ރޮކް ހޫއް ރޮކް ޓައިމް ރޮކް ޓައިމް ރޮކް ޓައިމް ރޮކް..

 18. ރޮކްދެމް

  މިއަދު އެއްވާނީ މަޖީދީމަގުގެ އެކި ތަންތަނަށް ކަމަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބުނެ ސަރުކާރަށް ގޮން ޖަހާފައި އެމެންނަށް މަމެންގެ ދަ ގްރޭންޑް މާލޭގައި އެ ޒާތަށް ރާއްޖެތެރޭން އައިސް ފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެއޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ހުއްޓުވެން. ރޮކް ދެމް ހޫއް ރޮކް ރޮކް ރޮކް ދެމް ރޮކް ދެމް ނައު.

 19. އިސްމާލު

  އަނާރާގެ ގޮވާލުމަށް އިމާރާތްތަކުގެ މަތީގައި ިއުޅޭ އެންމެން ބިންމައްޗަށް ފައިބާފަވާތީ މަމިއުޅެނީ މިސްކިތަށްދާންވެސް ބިމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނޭ ތަންކޮޅެއްނެތިގެން.

 20. Anonymous

  އަލީހުސަނަމުސާރަނަގާގެންތިނޫއެހެންކޮންމެވެސްކަމެންކަމެންކުރައްވީނޯންތޯމީހުންނަންއުދަގޫކުރައްތޯމުސާރަތިނަގަނީތިޔަމީހުންނަންމުސާދިނުމަކީއަހުމެންނަންދެވޭއަނިޔާއެއްސަރުކާރުއްވެސްޖެމިކަމާވިސްނާލަން

 21. ރަމީޒު

  މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނާނެ މީހަކު ނުވީދޯ؟ ދެން މަޖީދީމަގު ގައި އުޅޭ ބަންގާޅިން ފޮޓޯއެއް ނަގާފަ ބުނާނެ ވަރަށް މުޒާހަރާއަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ނުކުތޭ. ތިގޮތަށް މަވެސް މުޒާހަރާ ކޮށްފާނަން. ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭ ހުރިހާ މަގިތަކަށް ނުކުމޭ. އަދި މަގުމަތީ އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިޔެއް.

 22. ޑާރކްނެސް

  މިއަދު އެއްވާނީ މަޖީދީ މަގުގެ އެކި ތަންތަނަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ މަޖީދީމަގަށް އެއްވާން އެމެންނަށް އެގޮތަށް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެއޭ އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ލުކް އެޓް ދެމް ދޭ އާރ ކްރޭޒީ ވިމެން ގެޓިންގް ކްރޭޒީ އޮފް ސެކްސް. ޓާރން އެރައުންޑް އެން ޕުޓް ދެމް އެސައިޑް އެޓް ހޯމް އެން ކްލިއަރ ދަ ވޭ އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ކޭން އަންޑަރސްޓޭންޑް އިޓް އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ އިޓް ކޮޒް ވީ ވިލް ނެވަރ ވިލް ބީ ރޯންގް އައި ޑޯން ނޯ ވިޗް ވޭ ދޭއާރ ޑްރައިވިންގް އަވަރ ކަންޓްރީ އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް ޑާރކްނެސް އޮފް ދަ ހާރޓް އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް ޑާރކްނެސް އޮފް ދަ ހާރޓް.

 23. އިކްލިޕްސް

  މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް. އެކަން އެކުރަނީ އެއީ ސީދާ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނޫންތޭ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަދި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަށް ވެސް މިކަން ނުފެންނަނީ ތޭ. އެނބުރި ބަލާ ބަލަ އެނބުރި ބަލާ ބަލަ އެނބުރި ބަލާ ބަލަ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން މަޖީދީ މަގަށް ނިކުމެ އަންނެހެންނާއި ފިރިހެނުން ނާއި މިކްސް ވެގެން މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީއޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މީ މިގައުމުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލު ތަކަށް ރާއްޖެ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށްޓަކައި ކޮށާލެވޭ މަގެއް ނޫންތޭ މަގެއް ނޫންތޭ އެމެން އެދަނީ އެންޑް އޮފް ދަ ރޯޑް އަށް ރާއްޖޭގެ އިމޭޖް ހަލާލު ކުރަމުން ނޫންތޭ އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު ނޯ ހޯމް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަށް ކުރެވުނީ ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއްތޭ. އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް ޑާރކްނެސް އޮފް ދަ ކަންޓްރީ ޓޯޯޓަލް ޑާރކްނެސް އޮފް ދަ ކަންޓްރީ. އަނބުރާ ބަލާބަލަ ބަލާބަލަ ބަލާބަލަ އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް އިކްލިޕްސް އޮފް ދަ ކަންޓްރީ އަ ޓޯޓަލް އިކްލިޕްސް އޮފް ދަ ކަންޓްރީ...