މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު އާސިފް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާސިފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރި ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާސިފް މަގާމުން ވަކި ކުރިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ މިދިޔަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އާސިފް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫ

    ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ދެން ކޮބާތޯ މައްސަލަ އަކީ މައްސަލަ އެއ ނެތެެއް ނޫންތޭ ވަޒީފާ ގައި އޮންނަނީ ދެ ގޮތޭ އެއީ ވަޒީފާގައި ދެމި ހުރުން ދެން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމޭ އެއީ އޭ އެނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ ދެން މައްސަލަ އެއް ނެތެއް ނޫންތޭ އޭގައި. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫ ޓު ޑޭ އައި އޭމް ލާފިންގް ދަ ކްލައުޑްސް އާރ އަވޭ ފްރޮމް ދަ ސްކައި. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. އޯއް އައި ކާންޓް ބިލީވް އިޓް އިޓްސް ސޯ ސިމްޕެލް...