20:55

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު ކެރެކް ޕިއާސް: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ސީރިއާގެ ހޯމްސްގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފެސިލިޓީއަކަށް ވަނީ މިސައިލުތަކެއް ފޮނުވާލާފައި. މިކަމުގެ ފުރިހަމަ އެސެސްމެންޓެއް އަދި ހެދިފައި ނުވި ނަމަވެސް، އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރަނީ މި ހަމަލާތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް. މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ އާއްމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް، ވަރަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން.

19:37

 

19:27

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމްގެ މޫނަ ޕެޕަ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވޭ.

18:54

18:34

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައި.

18:09

17:58

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހްމަދު މުޖުތަބާ ހައްޔަރުކޮށްފި. މުޖުތަބާ އަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ކޮއްކޮ. މުޖުތަބާ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައި.

17:56

17:44

17:44

17:39

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި.

17:33

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ނައީމާ މޫސާ (ނައީމާއްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފި.

17:28

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ދަނީ ލިބެމުން. ނަމަވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނުވޭ.

17:08

17:05

17:03

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ލަތީފް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި.

17:00

މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަ ސްޕްރޭ ވެސް ޖަހާފައި.

16:59

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް މީކާއިލް ނަސީމް ހައްޔަރުކޮށްފި.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މުޒާހަރާ އަށް ނިކުމެ މަޖީދީމަގުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަން މީހުން ނިކުތުމުން ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމަށާއި ހިނގަބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވާއިރު ފުލުހުން ވެސް ދަނީ މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. އިކްލިޕްސް

  މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޭ އެއީ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެކޭ އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ވައި ޔޫ ކެނޮޓް ޓޭކް އެކްޝަން ޕޮލިސް އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު ނޯ ވައި އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު ނޯ ވައި. އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް ޑާރކްނެސް އޮފް ދަ ހިސްޓްރީ އަ ޓޯޓަލް ޑާރކްނެސް ހިސްޓްރީ އޮފް ދަ ކަންޓްރީ..

 2. ޜަސީދު

  4 ސައިކަލު ނިކުތަސް މަޖީދިމަގުބުލޮކު ވާނެ

 3. އިންތިފް

  ކިހާ ބޮނޑުއުދަގުލެއްތަމީ.. ތަނަކަށް ދެވެނީއެއްނޫން މިބައިގަނޑާހެދި. މުޅި މާލެވަށާލައިގެން ދާންއުޅޭތަނަކަށްދެވެނީ..

 4. އިކްލިޕްސް

  މަޖީދީމަގަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އިސްވެ އޮވެގެން ކުރާ ކްރޭޒީ މުޒާހަރާ އަކީ އެއީ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑުން މާލެ އަށް އަރާ ތިބި ކްރޭޒީ މެން އެން ވުމެން ތައް މިކްސް އަޕް ވެގެން ބާތިލް އަށް ގޮވުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއް ތޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނޯންނާނެއޭ 1 ފެބްރުއަރީ ގައި ހުކުމެއް ވެސް ކޮށްފައި އޮތީ ދަ ނަހަލާލު އަމުރެކޭ ނެރެފައި އެ އަމުރު ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައޭ ދެން ކީއްވެގެން ތޭ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު މި ކްރޭޒީ މެން އެން ވިމެން އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ ފުރަ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފުރުސަތު ދިނީ އަދި ދެނީ އެއީ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާއިރު މިކަމަށް ގޮވާލާ ޓްވީޓް ކުރި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުވޭތޭ އަސި ވެސް ސަރުކާރުން. މިކަން ޖެހޭނެއޭ މިފަހަރު ހައްލުވާން ގާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ނޯންނާނެއޭ އަދަބު ދެވެން ޖެހޭނެއޭ އަދަދު ދޭށޭ އަދަބު ދޭށޭ. މަމެން ކްރޭޒީ ވާނެއޭ މިކަން ނުވާނަނަމަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގޮވާފައިވާތީވެ އޭނާ ވެސް ހައްޔަރު ކުރާށޭ ހައްޔަރު ކުރާށޭ ހައްޔަރު ކުރާށޭ އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ރިޒަލްޓް. ނަތިންގް އަދަރސް ވީ ވޮނާ ލިސިންގް އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު އެރެސްޓް އޯލް އޮފް ދެމް އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ރިޒަލްޓް އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ރިޒަލްޓް އިޓްސް އެންޑް އޮފް ދަ ލައިން ހައްޔަރު ކުރާށާޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ އައި ރިއަލީ ނީޑް އިޓް ދިސް ޓައިމް. ނައު އައި އޭމް އޮންލީ ސްޓާރޓިންގް ޓު ބްރީތް އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް އިކްލިޕްސް އޮފް ދަ ހިސްޓްރީ..

  • ޟިސްތަފަ

   ޢިކްލިޕްސް އަށް އެނގޭތަ އައިލެންޑުން މީހުން އައިސް މަސަައްކަތް ކޮށްގެން ފައަިސާހޯދާފަ ބޮޑު ކުލި ދިނީމަ ކާގެން ތިބޭ ބައެއް މާލެ މީހުންނަކީ އަހަރުމެން ނުދޭނަމ މާލެމީހުން ބަނޑަށް މަރުވާނެ ހަހަހ

 5. މަމީ

  މިއޮތީ ނޮހޮރުއްޕާނެއް ޖެހިފަ. އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ރަށުގަ ބާޒާރުކޮށްލާ ހަވީރު ކުދިންގިވައިގެން ހިނގާލެވެން ނެތް.

 6. Anonymous

  ކަލޭމެން ބޭރު މީހުން އަތުން ލާރިކައިގެން މިގައުމުވހަލާކުކޮށްލުމަށް ތިކުރާމަސައްކަތުން ކަލޭމެނަށް ދުވަހަކު ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ. އިންޝާ ﷲ. ކަލޭމެން ނިކަމެތި ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން

 7. ނުޖެހޭނެއޭ

  މަޖީދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ އެއީ އެމެން ރަނޑު ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ އަށް ފޮޓޯ އެއް ދައްކަން ވެގެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭންޑް މާލެ އަށް ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑޭ މެން އަރުވައިގެން މާލޭގެ މަޖީދީ މަގު ރޭޕް ކޮށް ނަގާ އެއްލާލަނީ އެއް ނޫންތޭ މީ އެމެންގެ ރަށެއް ވެސް ނޫނޭ އެމެން މުޒާހަރާ ކުރަން. ކީއްވެގެންތޭ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ދެކޮޅަށް އެމެން މަޖީދީ މަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރުމުން އެމެން އެންމެން ހައްޔަރު ކޮށް އަދި ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން ނާއި މެދު ޝަރުއީ ގޮތުން އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނޭޅިގެން އުޅެނީ ފިޔަވަޅު އަޅާށޭ އަޅާށޭ އެނޫން ނަމަ އެމެން މިގައުމު ބަދަލު ކޮށްލާނެއޭ ދެވަނަ ލީބިޔާ އަށް މިތަން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު މިކަމުގައި ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޭ. އަނެއް ކާ އެމްޕީ އަކު ހައްޔަރު ކޮށް ފިނަމަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެފަދަ އެމްޕީ އަކު ދޫކޮށްލަން ޖޭހޭތޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ. ކީއްވެތޭ ގާނޫނާއި އެއް ގޮތަށް ފުލުުހުންނަށް މަޖީދީ މަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޭ ކީއްވެތޭ ކީއްވެތޭ ހައްޔަރު ކުރާށޭ ކުރާށޭ..

 8. ޖޖޖ

  ތިބައިގަނޑު ތިތިބީ ގާނޫނާ ހިލާފުވެފަ. އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ކޮށލަބަލަ

 9. ދިޔާ

  މުޒާހަރާ މިހާރު ހުއްޓުވާ. މުޒާހަރާ ތި ސަރަހައްދުގައި ނުކުރެވޭނެ. އެންމެން ވެހިކަލް ތަކުގަ ގެނގޮސް އެނބޫދޫ ފިނޮޅަށް އަޅާލަބަލަ

 10. އައިރިއަލީ

  ކީއްވެގެންތޭ ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފުލުހުން ފުރުސަތު ދެނީ ކީއްވެގެންތޭ ފުރުސަތު ދެނީ. ގާނޫނާއި ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ މާލޭގައި ހިންގިއަ ދީގެން ނުވާނެއޭ މިކަން ޖެހޭނެއޭ ކަށަވަރު ކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ހޯމް މިނިސްޓަރު ކޮބާތޭ މިކަން ކަން ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޭ އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު ނޯ އިޓް..

 11. އައިރިއަލީ

  މާލޭގެ މަޖީދީ މަގަކީ އެއީ މުޒާހަރާ ކުރުން މަނާ ތަނެކޭ އެތަނުގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރި ހުރިހާ މީހުން ވެސް އިނގޭނެއޭ ޕޮލިހަށް ވެސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް ކީއްވެގެން ތޭ އެމެން ކަނޑައެޅިގެން ޑިފަމޭޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދާއިރު އެކަމަށް ޓަަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި އެއް ގޮތަށް އެމެންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ އަދި އެއީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން ގާނޫނު މުގުރާލައިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫންތޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ހުއްޓުވާ މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރި އެންމެންނަށް ވެސް އަދި އެކަމަށް ގޮވާލި އެންމެންނަށް ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ހަރު ކަށި އަދަބުވެސް ދޭން ޖެހޭނެއޭ. އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ގެޓް އެެންގްރީ އޮފް ދިސް ލައިކް އެން އެންގްރީ މޭން ޓޭކް ސިވިއަރ އެކްޝަން އޮން ދިސް ލޯ ބްރޭކަރސް ޓާރން އެރައުންޑް އެން ޓޭކް އެކްޝަން ޓާރން އެރައުންޑް އެން ޓޭކް އެކްޝަން ޓާރން އެރައުންޑް އެން ޓޭކް އެކްޝަން އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ޕާރފެކްޓް ރިޒަލްޓް އައި ރިއަލީ ނީޑް އިޓް ދިސް ޓައިމް އައި ރިއަލީ ނީޑް އިޓް ދިސް ޓައިމް..

 12. ހާލި

  މަނާ ތަންތާމުޒާހަރާ ކުރުމުން ބޮޑު އަދަބެއް ދޭގޮތަށް އެބަޖެހޭ ހަދަން. މިހާރު ދެން މިއީ ބޮޑުވެއްޖެ އުނދަގުލެއް. ދަރިން ހަލާކުވެއްޖެ. ވިޔަފާރި ހުއްޓިއްޖެ. މިއީތަ ޑިމޮކްރަސީން ރައްޔިތުންނަށް ލުބޭ އެއްޗަކީ? އެހެން ކަަމަށްވާނަމަ އަހަރެމެން ބޭނުމީ ރަސްކަމެއް

 13. އައިރިއަލީ

  މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ އެއީ ސީދާ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން ކުރާ ކަމެކޭ ނޫސްވެރިޔާ ރީތި ކޮށްލަން އެމެން ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން އެބަދެއޭ ބުނި ނަމަވެސް އެމެން ފާޅު ކުރަމުން ދާ ޝުއޫރަކީ ޕޮލިހުންނާއި ދިމާލަށް އައުގުރާނަ ގޮވުމާއި ބާތިލް ވެފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވުމޭ އެއީ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީގެ ދަށުން ބާތިލް އަށް ގޮވުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއް ތޭ އެނބުރި ބަލާލަން ވެސް ނުތިބެ މަޖީދީ މަގު ކްލިއަރ ކުރާށޭ ހަމަ މިހާރު ކްލިއަރ ކުރާށޭ ހަމަ މިހާރު ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ނަށް ބޮޑު ދުއްޕާނެކޭ ތިޔާ ކްރޭޒީ އީގޯ ވިމެން އެން މެން އާއި ހެދި. އެމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

 14. ވިޔަފާރިވެރިއެއް

  އަޅުގަނޑުގެ ހައްގުތައް ކޯބާ؟ މުޒާހަރާ މަޖީދީމަގުގައި ކޮގެން ނުވާނެ. މިއަދު އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުވޭ ހަވީރުން ފެށިގެން. ހަމައެކަނި އޮތީ އެއްވެއް އުޅުންތޯ؟؟ އެއްވާ މީހުންގެ ހައްގުތަކާއި ސިޔާސީ މީހުންގެ ހައްގުތޯ؟؟ މިއަދު މިވީ ގެއްލުމަށް ކާކު ޒިންމާ ވާނީ؟؟ މިއަދު ފިހާރަ ބަންދުކޮށްގެން ހުރުމޭ އެއްފަދަ. މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑަށް ބަދަލު ދޭނަންތޯ؟

 15. އަސްލު

  މިއަދަކީ އެންމެ މަޖީދީމަގު ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސް. ތިއެއްވި ތަންތަނަކީ ސްކޫލް އޮފީސް ނިމޭ ގަޑީގަވެސް ބްލޮކްވާ ތަންތަން. ތިއެއްވީ ހަމަ ޖެއްސުން ކުރަން. އޭގެން ގަޑިއެއްގައި މުޒާހަރާ ޖެއްސީމަ އަދި އިތުރު ބޯ ތަކެއް ކަލޭމެންނަށް ގުނާލަން ލިބޭނެ. ސާބަސް ހަމަ.

 16. އައިރިއަލީ

  އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ އިން ކީއްވެގެންތޭ ބަޔެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވެންވީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން މަޖީދީމަގަށް އެއްވުމަކީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމަކަށް ވާއިރު އެކަން އެމެން ކުރަންވީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހައްޔަރު ކުރެވެން ޖެހޭނީ ބަޔެއް މީހުން ނޫނޭ ހައްޔަރު ކުރެވެން ޖެހޭނީ އެ މުޒާހަރާ އަށް ދިޔަ ހުރިހާ މީހުންނޭ އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވެސް ހިމެނެން ޖެހޭނެއޭ ތިޔާ ކްރޭޒީ ވެގެން އުޅޭ އަންހެނުން ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގޮސް ޖަލުގައި ހަފްތާ އަކަށް ބައިންދާލާއިރު ހޭރިގަންނާނެއޭ އެއިރުން ދެން ދުވަހަކު ވެސް އެއިން މީހަކު މުޒާހަރާއޭ ކިޔަސް ރަޖާލައިގެން އެނދަށް އަރާ އޮވެ ނިދާނެއޭ މިކަން ކަން މިމަގުން ނުކޮށް ގައުމެއް ދެމި ނޯންނާނެއޭ މިގައުމުގެ ޚަޒާނާއިން ވައްކަން ކުރަން ވެގެން އުޅޭ މީހުންނޭ މިހާރު މާލޭގެ މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ކުރަން އެއުޅެނީ. އެމެން އެންމެން އެތިބީ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައޭ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އެމެން ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ރިޒަލްޓް އެން އައި ނީޑް ޓު ނޯ ދަ ރިޒަލްޓް އައި ވޯންޓް ޓު ޑްރައިވް އިޓް ޓު ދަ އަޕަރ ލިމިޓް ނައު.

 17. ކުރާތި

  އަންހެން ވެރިން ބުރުގާ އަޅައިގެން ސްޕެޝަލީ ކަޅު ބޮޑު ބުރުގާ އަޅައިގެން ގޮސް މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ޕޮލިހިުންނާއި ދިމާލަށް އައުގުރާނަ ގޮވާއިރު ވެސް ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަށް މަޖީދީމަގަށް އެއްވި ހުރިހާ މީހުން އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެއްވި ހުރިހާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ގެން އެމެންނާއި މެދު އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ގާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލު ނުކުރެވެންވީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވަމުން ދާއިރު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން ކަމުގައިވާ އެމެންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން އެފަދަ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތައް ބާތިލް ކަންކަމަށް ގޮވާތީވެ އެެއްވެސް އިންޒާރަކާއި ނުލައި އެފަދަ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތައް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ދަފްތަރުން އުވާނުލައިގެން އުޅެނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަންކަން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ކުރާ ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެއޭ. އެޅެން ޖެހޭނެއޭ.

 18. ކީއްވެތޭ

  މަޖީދީ މަގަކީ އެއީ މުޒާހަރާ ކުރަން އޮތް ތަނެއް ނޫނޭ މިއަދު މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން އެއްވި ހުރިހާ އެންމެން އެވަނީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައޭ އެމެން ނާއި މެދު ގާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު ނޭޅިގެން އުޅެނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ.

 19. ދޫނުދޭތި

  އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަަކަށް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި މާލޭގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ސަރަހައްދެއްގައި އެއް ނުވެވޭނެއޭ އެއީ އޭ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނު ގައި މަނާ ކަމެކޭ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ އެއްވެ އުޅެން އޮންނާނެއޭ ވަކި ތަނެއް ޚާއްސަ ކޮށްފައި އެމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހީކުރަނީ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގަށް މީހުން އެއް ކުރުމުން މަޖީދީ މަގުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ރުޅި އަންނާނީ ސަރުކާރު ދެކެ ކަމަށްތޭ އެކަމަކު އެކަން އެހެން ނުވާނެއޭ ހަމަ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާގެ ޕާރޓީ ގެ މެމްބަރުން ދެކެއޭ ވިޔަފާރި ވެރިން ރުޅި އަންނާނީ މަމެން ޕިންކީން މިއުޅެނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތް ތަަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ގުޅި ފަޅުން ކޮންމެރުޅި އަންނާނީ ސަރުކާރު ދެކެ ކަމަށްތޭ އެކަމަކު އެކަން އެހެން ނުވާނެއޭ ހަމަ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާގެ ޕާރޓީ ގެ މެމްބަރުން ދެކެއޭ ވިޔަފާރި ވެރިން ރުޅި އަންނާނީ މަމެން ޕިންކީން މިއުޅެނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތް ތަަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ގުޅި ފަޅުން ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޭން އޭ އެއިރަށް ހުންނާނެ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. މަމެން ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ތަމެން ނަށް އެންމެ މިލިމީޓަރެއް ވެސް ދޫ ނުދޭނަމޭ ދޫ ނުދޭނަމޭ. ކުންފުންނަކަށް 5000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޭން އޭ އެއިރަށް ހުންނާނެ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. މަމެން ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ތަމެން ނަށް އެންމެ މިލިމީޓަރެއް ވެސް ދޫ ނުދޭނަމޭ ދޫ ނުދޭނަމޭ.

 20. ފާގަ

  ނަޝީދު އާއި ގާސިމު ރާއްޖޭގެ ބޭރުގަ ތިބެގެން ތިކުރާ ނޮހޮރިއްޕާންގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ. މަވެސް މިފެށީ ކަލޭމެންނާ އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން. ދެން ބަލާ ކާކުތޯ މުޅިދުނިޔޭގައި ފަލީހަތް ވަނީ

 21. ފެނޭތޭ

  ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް ޓަކައި އެމެން އަޑީގައި ތިބެގެން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ބޮޑުންނާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ނޭނގޭއިރު ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގެން މިމެން ކުރާ ކަމަކީ މިމެންގެ ވިޔަފާރި އަންޑަރވޯލްޑް އުސޫލުން ކުރިއެރުވޭތޯއެވެ. ތިޔާ ހިސާން އަކީ ވެސް އެއީ ޕޮޓެންޝަލް ލޯޔަރޭ އެއް ކަމަށް އޭނާގެ ޕާރފޯމެންސް އިން ނުދެއްކެއެވެ. އާންމު ކޮށް އެ އަންހެން މީހާ ކުރާ ކަމަކީ މީޑިއާ އިން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމޭ އޭނާ މިހާތަނަށް އެޑްވޮކޭޓް ކުރި އެއްވެސް ކޭހެއްގައި ލީގަލް ކޮންޓެންޓް މަދުކަމުން އަދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސް މަދު ކަމުން އޭނާ ވަނީ ހުރިހާ ކޭސް ތަކުން ފެއިލް ވެފައޭ. ފެބް އެކެއްގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރަކީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެމެންނަށް ނުނެރެވޭނެ އެއްޗެއްކަން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ދެން ތިބި ތިން ފަނޑިޔާރުން ގަބޫލުކޮށް އެއަމުރު ބާތިލް ކުރުމުން ވެސް ބާތިލް އަމުރު ތަަކަށް ރައްޔިތުން ލަންބަން ވެގެން އަބޫޖަހުލު ތިއަރީ ކުރިއަށް ނެރެނީ އޭ

 22. ވޮޗިންގް

  ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން މުސްކުޅި އަންހެން ވެރިންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން އެމެންނަށް ނަށަން ނޭގޭއިރު ވެސް އެމެން ލައްވާ އަތް ތިލަ ބަޑި ޖައްސުވާ އަދި ނައްޓުވާއިރު މަމެން ގާތަށް ހާދަ ހިންނެއް އާދެއޭ އެމެން އަތް ތިލަ ބަޑި ޖަހާ ނަށާއިރު ދޯ. މިއުޒިކްގެ ބީޓް އަށް އަތް ތިލަ ބަޑިއެއް ޖަހާލަން ނޭނގޭ އަދި ބޮޑީ މޫވްމެންޓް ހީވަނީ ދަގަނޑު ހޮޅި އެއް ލަންބަން އުޅޭ ހެންނޭ ދޯ އައި ކީޕް ވޮޗިންގް ދިސް ވީޑިއޯސް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ތަމެން ޑާންސް ކްލާހަކަށް ދާންވީއެއް ނޫންތޭ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ މީހުން ލަވަ ތަކަށް ޑާންސް ސްޓެޕް ޖައްސާ ގޮތް ތަމެން އަޝާރ މެންގެ ސޮންގް އެއް ނަމަވެސް ބަލާލަބަލަ. އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ.

 23. ހާކިމާއޭ

  މެމްބަރު ޝާހިދާއި ރިޔާޒް އަދި ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ މަމެން ބަލާއިރު އެމެން އެވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާއި ވެސް ޚިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައި ނޫންތޭ ދެން އެެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވެސް އެމެން އަމަލު ކޮށްފައިވޭ ނޫންތޭ ދެން އެމެންނަށް ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ހުންނާނެ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ރަނގަޅަށް ވެއްޓިފައި އިނގޭތޭ. ކޮން ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަންތޭ ތިޔާ މިހާރު ބާތިލް ހުކުމް އެކޭ ތިޔާއީ ހުކުމެއް ވެސް ނޫނޭ ތިޔާއީ އަމުރެކޭ ތިޔާ އަމުރު މިހާރު ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފައޭ ދެން ތަމެން ތިޔާ ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާ އަމުރު އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ތަމެން އިނގޭ. ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެތޭ ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. މަމެން މީ ދަ ހާކިމާއިން ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާ އިން އިނގޭތޭ. ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދާ ހަމަ މިހާރު ޓްވިޓަރޭ. ލައްބައޭ ލައްބައޭ ހަދާނަމޭ.

 24. Anonymous

  ސާާބަސްތިމީހުންދޫނުކުރާތިމިގައުމުފަނާތިކުރަނީއަމިއްބޭނުމުގަ

 25. ޑަޑަމްޑަމް

  ކޮން ގާނޫނީ ވަކީލެއްތޭ ބޮޑު އެއް ގާނޫނީ ވަކީލު އޮންނާނީ އެމެން ހައްޔަރު ކުރީ މުޒާހަރާ ތެރޭން ނޭ ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ނައްޓަ ނައްޓައިގެން ގޮސް ބިންމަތީ ފައިން ބާރަށް ޖަހާ މައި ފުޓް އޭ ކިޔަސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މަމެން މިހާރު އެމެން ހައްޔަރު ކުރީ އެއީ ބިއުޓިފުލް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ ދަށުން އިނގޭތޭ. މަމެން ކެޗް ކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބިގް ދެކުދިން މިއަދު ދާ ޖަހާފައި ހުއްޓާ އައިސް ނެޓަށް ވަނީއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ޔޯއް. މިހާރު ތަމެންނަށް އެނގިއްޖެތޭ މަމެން މީ ހާކިމާއިން އިނގޭތޭ. އޯއްޕް އެއޮށް ގެންދަނީ ރަންރީނދުލޭ އެއް ދޯ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ތަމެންނަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް އެބައޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ. ތަމެން ދެން ރަނގަޅުވާނީ ގެއަށް ވަދެ ހަނޑޫ ހޮވަން އުޅުނިއްޔާއޭ. ޑަޑަަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ޑަޑަމްޑަމް ނޯ މޯރ ގޭމްސް އިނގޭތޭ. ޑަޑަަމްޑަމް ޑަޑަަމްޑަމް ޑަޑަަމްޑަމް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑަޑަަމްޑަމް ޑަޑަަމްޑަމް ޑަޑަަމްޑަމް...

 26. ހާކިމާއޭ

  މަމެން އަަބަދުވެސް އުއްމީދު ކުރަމޭ ރަންރީނދުލޭ މެން ވެރިކަމާއި ހެދި ހޭދެބައިވެގެން އަބަދުވެސް އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން ދަ ގްރޭންޑް މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އެކަން އެމެން ކުރާ ތަނުން އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމަކަށް އެކަންވާތީވެ އެމެން އުފުރާލައިގެން ބްލޫސް ކުދިން ގެންދާނެއޭ އެއީ އޭ އެކަން ކުރަން ސިސްޓަމް އޮފް ރޫލް އިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތަކީ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ތިޔާ ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއް މިހާރު ނޯންނާނެއޭ ދެން ކްރޭޒީ މީހުން ކުރާ ވައްތަރު މުޒާހަރާ ނޫންތޭ މިހާރު ތަމެން ތިޔާ މުސްކުޅި އަންހެން ވެރިން ނެރެގެން އެމެން ބުރުގާ ވެސް އަޅުވާ އަދި ފޭސް މާސްކް ވެސް އަޅުވައިގެން ތިޔާ ކުރަނީ. މަމެން ގަބޫލުކުރަމޭ ތަމެން ފެއިލް ވެއްޖެކަމަށް މަމެން ގަބޫލު ކުރަމޭ ތަމެން ބަލިވެއްޖެ ކަމަށް ތަމެން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ މަމެންނަށް އަމާން ދޭށޭ އަމާން ދޭށޭ އަމާން ދޭށޭ މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ އިން ނަކީ މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ.

 27. ބޮސް

  ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރު ކުރިޔަސް ހެޔޮ. ބޮޑު އުނދަގުލެއް ތިމީހުންނާ ހެދި.

 28. ޝިއުނާ

  ގާސިމު ކަލޭ ލާރި އަޅާފަ ބަޔަކު ހަލާކުގެ ތެރެޔަށް ވައްޓާލަ ފިލާ ޖަރުމަނުގަ ތިހިންނީ. ކަލެޔާހެދި މިހާރު ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ. ކަލެޔާ އިދިކޮޅަށް އެކަކު ނުކުތަސް 2 ވަނަ މީހަކަށް މަނުކުންނާނަން.

 29. ސުބް

  ސަން އައިލަންޑްގެ ބޮޑު ސަން އަށް ދަންނަވާލަން މިއަދު މިގައުމު ތިކަހަލަ ސަން އެއްމިގައުމަށް ވިހެއިތީ ހިތާމަކުރޭ. ރައްޔިތުންގެ ލާރި ކައެގެން، ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އާއި ކުލި ނުދައްކާ، އެލާރިން ބަގާވަތްކޮށް، މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރަން މަގުމައްޗަށް ނެރެނީ. ތިއީ މިގައުމުގެ ދަރިޔަކަށް ވުރެ މިގައުމަށް ހުރި ބަލާއެއް ހުތުރެއް. ސަން އޮފް އަ....