ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަށް ކާފަ ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ފިރިހެން ބޭފުޅަކަށް ރައްކާވެވަޑައިގަތީ މިއަދު ހަވީރު ތައިލެންޑުގެ ހޮސްޕިޓަލައެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މިއަދުގެ މެންދުރު ވަނީ ތައިލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ތިއްބަވަނީ ތިން ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ އަންހެން ބޭފުޅަކާއި ދެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ހުޝާމް

  މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން. މިއީ އާއިލާއަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް. ދެމައިންނަށް ހެޔޮރަމަތްލެއްވުން އެދި ދުވާކުރަމެވެ.

  • އަލީ

   މަރުހަބާ ޔާމިން އަބުދުލް ގައްޔޫމު

 2. ޕޮގުބާ

  މަރުހަބާ ޔާމީން

 3. Anonymous

  ބޮޑު ވަގެއް އުފަންވީ

  • ސަ

   ?????

  • ޏަމް

   ބުނަން ވާހަކައެއް ޔާމީން ދެކެ ރުޅި އަޔަސް އެއީކީ އެއިލާގެ އެންމެންދެކެ ރުޅި އަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއްނުން ހާއްސަކޮށް އަލަށް އުފަން ވާ ކުއްޖަކާދިމާލަށް..... އެއީ ކޮންމެ އާއިލާ އަކަށް ލިބޭނެ ވ.ބޮޑު އުފަލެއް އޭގައި ޟާމިލް ވާން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެއީ ތިބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ކަމެއް... ތިބުނީކީ މި ދުނިޔައް އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ބުނަންވާ ވަރުގެ އެއްޗެއްނުން

 4. ޅިޔަންބެ

  މަރުހަބާ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް

 5. ހުސައިން

  މަރުހަބީ ރައީސްގެ މުޅިއާއިލާއަށް

 6. މާސޭ

  މަރުހަބާރައީސްއަށް އަޅުގަނޑުވެސްތިއުފަލުގާބައި. ވެރިވަން

 7. މުހައްމަދު

  މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން

 8. ކޮތަޅޭ

  އަހުންނަށް ކީއްތަ ފަސްދޮޅަސް ދަރި ލިބުނިއްޔާ.

 9. ބަޢާވާތާދެކޮޅުު

  މަރުހަބާ ދިވެހި ހިތްތަކުގެ އުފާވެރިކަމުގެ ރަސްރަނި ދެކަބަލުންނަށް... މަރުހަބާ ދެމައިންނަވެސް...

 10. Anonymous

  މަރްހަބާ ރައީސް ޔާމީން އަށް..... ޢިންޝާﷲ ތި ފެމެލީއަށް އުފާ ވެރިކަން ދެއްވާށި ޢާމީން

 11. އަންމަޓަސީ

  ﷲ އަށް ހަމްދުކުރަން

 12. މުހައްމަދު

  މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން އަދި މެޑަމް ވިސްނުންތެރި ކިޔަމަންތެރި ކާފަ ދަރިއެއް ކަމުގައި މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން

 13. އަލީ

  މަރުހަބާ ހިއްތަކުގެ ރައީސް.

  • ސުމްސު

   އެއީ ހިތްތަކުގެ ދސްމިން މިހާރު.ހޭބަލިނުވެބަލަ

 14. ވިންޓަރ

  މިނަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓް ކުރުމުގައިވެސް އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖާއަށް ބޮޑު ވަގެއް އުފަންވީ ކަމަށް ބުނެ ކޮމެންޓް ކުރުމުން ހިތާމަކުރުމަށް. އެހެނީ ދަރިންލައްވާހުށީ ތަންމައްޗަށް ކަމަށް ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިހާރު ސިޔާސީ ފިކުރާއިހެދި ކުދިން އުފަންވާއިރު އެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު މިހާރުގެ މީހުންނަށް އެނގޭތީ މިކަމުން މިހާރު ރާއްޖެ ވެއްޓިފައިވާ ދަށުދަރަޖެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގި ހާމަވަމުން. އެކުޑަކުއްޖާ ކޮންކުށެއްތޯ ކުރެވިފައިނީ އެއީ ވަގެއް ކަމަށް ބުނެ ޓެގް އެޅުވުމުގެ. ސިޔާސީ ވިޔަސް މީދެން ބޮޑުވަރު. އަލަށް ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން އެކުއްޖާއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުއްޖާއަށް ވަގަށް ގޮވައި އިހާނެތި ބަސްތައް ރައްދުކުރުމަކީ ޤައުމު އިސްލާޙް ކުރުންތޯ ނުވަތަ އެއީ ހަމަ ތިޔަ ބުނާ ޑިމޮކްރަސީތޯ ސުވާލު އުފެދޭ. ޔާ ﷲ. މިގައުމަށް ފާވެފައިމިވާ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވަބާއިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން.

 15. ސަ

  .ކީއްވެ މިއޮއް ސިއްހީ ނިޒާމް ކުރިއަރާފައޮތްތަނުގަ ނުވިހެއީ. މައުމޫނުގެ އާއިލާވެސް އުޅުނީ ހަމަ ތިހެން.?

 16. ދދ

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އާއިލާއަށް މިލިބިވަޑައިގެންނެވި އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ
  ޢާއިކާއަށް ތަހްނިޔާ ދަންނަވަމެވެ

 17. Anonymous

  މަރުހަބާ

 18. ޜތ

  މަރުހަބާ ޔާމިން އަބުދުލް ގައްޔޫމު

 19. ޕޮކަންޑިމޭން

  ވަގުންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށްވެސް ސަލާމަތެއް ނެތް

 20. ޙުސް

  ޥަރައް ސާފު.... މި ގައުމުެ ސިއްހީ ފެންވަރު ދައްކަން... އެހެން ނޫންނަމަ މިހާ ގަުމުދކެ ލޯބިވަ މީހެްއްނަމަ ވިހާނީ މިފަސްގަޑައް

 21. ނުރަބޯ

  މަރުޙަބާ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން. މާތްﷲ ތިޔަޢާއިލާ އަށް އުފާވެރިކަމާ ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރުކުރައްވާ ކެހިވެރި އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި. އާމީން.

 22. ޖޭޖޭ

  ﷲ ގެ ހެޔޮނަސީބާއި ރަހްމަތް އިންތިހާޔަށް ލިބިމެންދާތަން މި ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީނަކީ މުޅި އޭޝިޔާވެސް ޖެހިލުންވާ ތާފާތު ގެންނަންދަންނަ ލާމަސީލު ހިންގުންތެރިޔެއް އިންސާﷲ

 23. ދިވެއްސެއް

  ލަދުހަޔާތްނެތި އަޚްލާގެއް ނެތްތާ އިސްލާމްދީނުގެ ކުނޑިފުކެއްވަރުގެވެސް އީމާންކަމެއް ނެތިފަވާ ކަން ހިތައްއަރާ. ޚުދްތިމާއަމިއްލައަށް ސުވާލުކޮށްލައްވާ! ތިމާއަމިއްލަ އަށް ކުށެއްކޮށްފަ' އެކުރިކުށުގަ ޚުދްތިމާގެމުޅިއާއިލާ އަމިއްލައަށް ބައްދާލުމާމެދު ރުހޭނަންތޯ؟ ނުވަތައެބަދުނާމުއަޅުވާނީ ތިމާނުރުހޭކޮންމެމީހެގެ ބޮލުގަތޯ؟ ރައީސްޔާމީން އަށްކިތަންމެހަސަދައެއް ބޭލިއަސް އެއީހަމަޚިދްމަތްތެރި ރައީސްއެއް. އެއީހަމަމިގައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު. އެހެންނޫނަސް މިއަދުމިއުންމަތައްއުފަންވީތުއްތު މައުސޫމް ދަރިފުޅާމެދުބަދުބަސްބުނެފަ ހަމައެދަރިފުޅުއެއީ މިސާލުދެއްކެންނެތްފަދަ މަތިވެރިޚުލްގުހެޔޮ ދަރިއަކައްވެފަ މާދަމާތިބާ ބަލއެނދުގަދަތިހާލުގަވަނިކޮށް އެދަތިއުނދަގުލުން ތިބާ ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެ ދަރިއަކަށް ވެދާނެ. އެފަދައިންވީނަމަ ތިބާއެބެދެނީ ކޮންފަދަލަދެއްގާތޯ؟ މާތްﷲ ކަމެއްމާދަމާ ހިންމަވާނެގޮތް އެނގެނީކާކައްކިހިނެތްތޯ؟