ވެރިކަން ވައްޓާލަން މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގޮވާލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަޖަމު ނުކުރެވޭ ކަން މިއަދު އަމަލާއި ބަހުން ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުން ދިޔަ "ޗެނަލް-13" ގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ މުޒާހަރާގެ ކަވަރޭޖް "ޗެނަލް-13" އިން ގެނެސްދެމުން ދަނިކޮށް އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ހުރަސް އަޅާ ނޫސްވެރިޔާ ވާހަކަދެއްކިޔަ ނުދީ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެމަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ މީސް މީޑިއާ ގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް "ޕީއެސްއެމް" ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ކެމެރާ އިން ވީޑިއޯ ޑިލިޓް ކޮށްލި މައްސަލައަކާއި "ވަގުތު" ނޫސްވެރިޔެއްގެ ފޯނުގެ ރެކޯޑިން ޑިލިޓް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ތިޔަ މީހުންނަކީ ޑިމޮކްރަސީ ކައިގެން މުޒާހަރާ ކުރާ ބައެއް.

 2. ޅިޔަންބެ

  ނާތަހުޒީބު އަމަލުން މި ގައުމު ހަލާކު ކުރަނީ އިދިކޮޅު މީހުން. އިރާގު ލީިބިޔާ މެދުއިރުމައްޗަށް ވެފައި އޮތް ގޮތަށް މިތަން ހަދަން މި މީހިން މިއުޅެނީ. އޭރުން ހުންނާނެ ރާކަނިމަސް ކެވިފައި.

 3. ޙަމޭ

  ކަލޭމެން އިދިކޮޅުމީހުން ނޮގޮވާތި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެ އަނެކެއްޗެކެ ދެން ދެރަކަމެއްނު. ކަލޭމެނައްވެސް ކަންކަމުގަ ހުރަސް އެޅީމަ ސަންދޯކޭ ނުކިޔައްޗޭ

 4. ޚަމަނަ

  ކަލޭމެން އިދިކޮޅުމީހުން ނޮގޮވާތި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެ އަނެކެއްޗެކެ ދެން ދެރަކަމެއްނު. ކަލޭމެނައްވެސް ކަންކަމުގަ ހުރަސް އެޅީމަ ސަންދޯކޭ ނުކިޔައްޗޭ

 5. ޢަލިބެ

  ޥަކިބަޔަކު ކަެ ކުރާނަމަ އެއީ ހުރަސް އެލުން އެހެން ނޫސް ވެރިންނަކީ ގައުމު ހަލަބޮލިކުރާބައެ

 6. ބޫތު

  މާމާ، މާމާ ތިހިރީ ނުބައި ކުލައެއްގެ ބުރުގާއެއް އެޅިފަ. ރަތް ބުރުގާ ގަންނަން އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ލާރިއެއްނުދޭތަ؟ ގާސިމުއަށް ޅިޔަނުވެސް ލަނޑުދިނީ

 7. ސާލިހު

  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެއްކިބައިގަ ބާއްވާ، އަނާރާ، ޝޭހް އިޔާޒު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝޭހުން މިއަދު އިސްލާމް ދީނުގެ ހިމާޔަތުގަ އިސްލާމް ދީން ކުރައރުވަން އޮތް ޕާޓީއެކޭ ބުނަން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ދުވަސްވީ މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރި މިގޮތަށް އުޅެންތަ އިސްލާމް ދީން ގޮވާލަނީ. އުސް އިމާރާތްތަކުން ފައިބާ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން ގޮވުންތޯ ރަގަޅީ ނުވަތަ އަޞުރު ނަމާދާ މަޣްރިބު ނަމާދާ ދޭތެރޭ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ވަގުތެއް ﷲގެ ރަހުމަތުން ވާކަމަށާއި، އޭގެ ފައިދާ ނަގާ ތިމާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާ ސުވަރުގެ ލިބޭތޯ ދުއާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުންތޯ.

 8. ާބޫސުފުޔާން

  ޢަވަހައް ހަޔަރުކުރަންގޮވާލަން

 9. ހަހަަހަ.

  ތިވާހަކަ ދައްކަން އެންމެރީތީ ވަގުތުނޫސް.ރާއްޖެ ޓީވީޔައް ސަރުކާރުން ކުރާ އުނދަގޫ ވާހަކަޔޯ.

 10. ބަދޫރާ

  ގާސިމޫ ކަލޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ޓުވަރިސްޓުންނަށް ކަލޭތީ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކުލިނުދައްކާ އުޅޭ ބޮޑު ކުއްވެރިޔެއްކަން ކިޔާދޭން ފަށަންވީތަ؟ ކަލޭ ތީ ރިޝްވަތު ދީގެން ބަގާވާތް ކުރަން އުޅުނު ބޮޑު ބާގީއެއްކަން ކިޔާދޭންވީތަ؟ މިކަމަކަށް ކަލޭގެ ވީޓީވީ ނުވަތަ ރާ ޓީވީ އެއްބޭނުމެއްނުވާނެ.

 11. ސަަާފޯ

  އިހަށް ތިމުޒަާހިރާކަވަރު ކުރަން ފޮނުވާފަ ހުރި ފިރިހެން ކުޖާ އަށް ދުވަސް ވެފަ ތިބިމީހުން ނަށް އަދި އަންހެނުންނަށް އިޙުތިރާމް ކުރަން ދަސްކޮއްދީބަލަ ތި އަގަނުތަޅުވާ ތި ހަމައެކަނި ގުންޑާ ސަރުކާރުގެ ބަ އެއްނު އެއްވެސް މީހަކުހުރަސް އަޅާތަނެއް ނުފެނޭ 13 ގެސޮރު މުޒާހިރާގަ ހުރި އަންހެެނެއްގެ މޫނުމަތީގަ އޭނަގެ ފޯނުކޭތިތަން ފެނުނީ ލައިވް ދޮގުހެދުމުގެ ހައްދުން ނެއްޓިފަ

 12. ސަަާފޯ

  ބަދޫރާ އަށް ބުނެލަން އޮތީ ރަގަޅަށް ހަގީގަތް ބަލާފަ އަގަފުޅާކުރޭ ޤާސިމް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް އެއް ނުއޮންނާނެ ދައްކާފަ ހުރި ނުޖެހޭނެ ގުންޑާ ތައް ބުނާ ހާފަހަރަކު ފައިސާ ދޭކަށެއް، ދެން ކަލޭ ކޯޗެއް ކިޔާކަށް މަދަންނަމޭ ތީ ކާކުކަން

 13. ރީތި މޫސަ

  އެމީހުންއެއުޅެނީ ހަމައެކަނި ވެރިކަންވައްޓާލެވޭތޯ އިންތިޚާބަކުން ބަލިނުކުރެވޭނެކަން އެނގޭތީ އިތުރުގޮތެއްނެތި ހަދާނެގޮތްހުސްވެގެން ތެޅިމަރުވަނީ

 14. ޕޮކަންޑިމޭން

  އޭނަ ގޭގަ އޮއްވަތަ އެހެންވީ

 15. ޕޮކަންޑިމޭން

  ޖަހާ މަރާލަންވީ ކޮން ޗެނަލް ތޭރައެއްތަ ރުޑިކާޅުން ބަލާ ޗެނަލް އެއީ ވަގުޔާމިނުގެ ރަންޑިން އުޅޭ ޗެނަލް

 16. މޮހޮ

  ތިކަހަލަ ނޫސް ވެރިކަމެއްދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއްނޫން!