2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހަދަންފެށި ބުރިޖުގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް ޖުލައި ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ޕީޕީއެމްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއްގައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްދަނީ ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަދަމުން ގެންދަވަނީ ގޮދު ކަމަށާއި ތާވަލް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް ބުރިޖްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށެވެ.

އިތުރަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ބުރިޖްގެ އައިބީމް، އެންމެ ފަހުބައި މިހަފްތާތެރޭގައި އަޅާ ނިމޭކަމަށާއި ބުރިޖް ޑެކް މިމަސް ނިމޭއިރު އެއްކޮށް ހަދާނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި ޖުލައި ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ބުރިޖްގެ ހުރިހާ ކޮންކުރިޓް މަސައްކަތްތަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށާއި ދެން އޮންނާނީ ދިއްލުންތައް ހަރުކުރުންފަދަ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވަނީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުނޫޒްގަޔާއި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި އޮންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބަލަމުން ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަނީ އަސާސެއްނެތް ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންވެ ސް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ، ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން އިން އަޅާ ބުރިޖުގެ ދިގު މިނުގައި 20.3 ކިލޯ މީޓަރު ހުރެ އެވެ. އަދި މި ބުރިޖުގެ ދަށުން 12 މީޓަރުގެ އުސް އުޅަނދަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެވެ. ބުރިޖަށް ޖުމުލަ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރާއިރު އޭގެ ތެރެ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ހިލޭ އެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ބައި ހޭދަ ކުރާނީ ޗައިނާ އިން ދޭ ލުއި ލޯނުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. މި ބްރިޖުން 15 މިނެޓް ތެރޭގައި 6500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޓްރޫރޮކް

  ހޯއް ހޯއް ހޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ޔޭސް ޔޭސް ޔޭސް. ބްރިޖް ސްޕަސްޓަރްކްޗާއިން ގުޅާލުން ޖުލައި 9 ގައި ނިމޭނެ ކަމަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން އެއިން މަމެންނަށް އުފާ ވެރިކަން ލިބިގެން ދެއޭ އޯއް ޔޭއް. ޔޭއް ޔޭއް. މަމެން އެބަހުއްޓޭ ބުނަން ވެފައި މަމެންގެ ޑްރީމް ގާރލް ގާތު ބްރިޖް ނިމި ބްރިޖް މަތީ މޫން ލައިޓް ޑާންސް ޖައްސަން ދާންޖެހޭ ދުވަސް ގާތް ވަނީއޭ ގާތްވަނީއޭ. އޯއް ޔޭއް ބްރިޖް ހާދަ ފާސްޓް ކޮށް ނިމެމުންނޭ ދަނީ އޯއް ޔޭއް އޫން ރޮކް ދިސް ޓައިމް އިޓްސް ގޮނާ ރޮކް ދިސް ޓައިމް އިޓްސް ގޮނާ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް ދިސް ޓައިމް އިޓްސް ގޮނާ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް އިޓްސް ގޮނާ ރޮކް ދިސް ޓައިމް އޯއް ޔޭއް.

 2. ޖޮއްބެ

  ކޮންއެއްޗެއް؟ ބްރިޖޭ....؟ ނޭޅޭނެ ބްރިޖެއް އަނހަ މިބުނީނު ނޭޅޭނެޔޭ ބުރިޖެއް ކޯޗެއްހައްދަވަން ތިޔައުޅުއްވަނީ ނިކަންވިދާޅުވެއްލަވަ.؟

 3. ހައްޤުބަސް

  ތިޔަ ތަން ޖުލައި 26އަކަށް ނުނިމޭނެ..އެކަމު އެދުވަހު ހުޅުވާނެ އާންމުނަށް ތިތަތަން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޖުޅުވާތާ 1 އަހަރު ފަހުން.. އެއީ މިސަރުކާރުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރާގޮތް.. ރަސްފަންނުވެސް، ސަލްޓަންޕާކުވެސް، ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލްޕާކުވެސް..

 4. ނުރަބޯ

  ބަލަ ކެރަފާ ނަޝީދު ކަލެއަށް ފެނޭތަ ގައުމަށް ވަފާތެރި ވެރިން؟ ކަލެއަށްވެސް ހަމަ މިފަދަ ބްރިޖެއް އެޅުނީހޭ އަޅަން އުޅުނުނަމަ. އެކަމަކު ކަލޭ ހަރުއަޑުން ގޮވީ ބަލަގަ ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެއޭ އެހެއްނު.....؟ ކަލޭ އުޅުނީ ކަލޭގެ އަންބޮނޑި ބޮޑުކޮށްގެން ޑްރާމާކުޅެން މިގައުމުގައި ދެން މިގައުމު އުތުރުކަރަ އަށްވިއްކައިގެން ކަލެއާ ކަލޭގެ ބޮޑުންގެ ޖީބުތަނަވަސްކުރަން. ކަލޭވަރުގެ ފޭކުވެރިއަކު އަހަރުމެން އަދި ދުނިޔޭގެ ގައުމަކުން ނުދެކެން.

 5. ނުރަބޯ

  ބަލަ ކެރަފާ ނަޝީދު ކަލެއަށް ފެނޭތަ ގައުމަށް ވަފާތެރި ވެރިން؟ ކަލެއަށްވެސް ހަމަ މިފަދަ ބްރިޖެއް އެޅުނީހޭ އަޅަން އުޅުނުނަމަ. އެކަމަކު ކަލޭ ހަރުއަޑުން ގޮވީ ބަލަގަ ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެއޭ އެހެއްނު.....؟ ކަލޭ އުޅުނީ ކަލޭގެ އަންބޮނޑި ބޮޑުކޮށްގެން ޑްރާމާކުޅެން މިގައުމުގައި ދެން މިގައުމު އުތުރުކަރަ އަށްވިއްކައިގެން ކަލެއާ ކަލޭގެ ބޮޑުންގެ ޖީބުތަނަވަސްކުރަން. ކަލޭވަރުގެ ފޭކުވެރިއަކު އަހަރުމެން އަދިނުދެކެން.

 6. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ

  ޖުލައި 9ގައި ބްރިޖް އެއްކޮށް ގުޅާލައި، ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެއިރުން ދެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ޑްރީމް ގާރލް އާއި އެކު އަންޑަރ މޫން ލައިޓް ގައި އޯވަރ ވޯޓަރ ބްރިޖް މަތީގައި މޫންވޯކް ޑާންސް ޖައްސާ ލެވޭނެ ނޫންތޭ. ބަލާ ބަލާ ބަލާ ކުދިންނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާ ނިމެނީ ދެން އަޅާނީ މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އޭ އެއަށް ފަހު ތިލަފުއްޓާއި ގުޅި ފަޅާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާނަމޭ އަދި މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު އޮތް ތިލަ ކަނޑު އޮޅިންވެސް ބޮޑު ސާރކަލް އެއް ހިއްކާލާ މާލެ އާއި ކްލަސްޓަރޑް ބްރިޖް ތަކުން ގުޅުވާލާ ލަގްޒަރީ މާލެ ވެސް އުފައްދާނަމޭ މަމެންނަށް އެއިޓީން މޫން ސީން ރޭސް ކާމިޔާބު ވާން ކައިރިވަނީއޭ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޓު ޑޭ އައި އޭމް ހެޕީ ޓު ހިއަރ ދިސް ނިއުޒް. އައި ހިއަރ މައިހާރޓް ވޮނާ ޑާންސް އޮން ދަ ބްރިޖް. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް އީޒީ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ އޯއް ކާންޓް ބިލީވް އިޓްސް ސޯ ސިމްބޯލް އިޓްސް ސޯ ޕްލީޒްޑް. އަ ސިމްޕެލް އީކްއޭޝަން ނޯ ކޮމްޕްލިކޭޝަން ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ހޭއިހޭހޭހޭހޭ އޯއް ކާންޓް ބިލީވް އިޓްސް ސޯ ޕްލީޒްޑް ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް ކޭން ޕްލީޒް މީ ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް ލަވް އިޓްސް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ހޫއްހުހޫހޫހޫ ހޫއްހުހޫހޫހޫ ހޫއްހުހޫހޫހޫ އޫއް އޫއް އޫއް ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ...

 7. ޓްރޫރޮކް

  މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް އާއު އާއު އޯއް ޔޭއް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނިއޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ގައި ބްރިޖް މިއެޅެނީ އަނެއްކާ މިއަޅާ ބްރިޖް ވެސް މިވެގެން ދަނީ ކޮންކްރީޓް ޑަބަލް ޑެކް ގާރޑަރ ބްރިޖް އަށޭ މިބްރިޖްގެ ބިއުޓީ އަކީ ބްރިޖް ދަށުން މާލެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިންސް ތައް ހުޅުމާލެއިން ގެނެވޭނެ ކަމޭ މި ބްރިޖް ނިމުމުން ދެން މަމެން މާލެއިން ހުޅުލެ އަށް ދާނީ އެމްޓީސީސީން ދުއްވާ ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީ ގައި ލަވަ ކިޔަމުން ނަށަމުން މަޖާ ކުރަމުންނޭ އޫއް އިޓްސް ގިވިންގް އަ ޓްރޫ ރޮކް ޑާންސް ފީލިންގް ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް އޯއް އިޓްސް ޓައިމް ޓު ރޮކް އިޓްސް ޓައިމް ޓު ރޮކް.. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ކަމޯން އެވްރީ ބޮޑީ ހޭވް އަ ރޮކް ޑާންސް އޮން ދަ ފްލޯރ ޓްރޫ ރޮކް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް...

 8. އައިބިލީވް

  މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ނިމޭކަން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެކަމާއި މެދު. މާލެއާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅި އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް މިހާރު އެދިފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން މިހާރުން މިހާރަށް އެހުރިހާ މީހުންނަށް ހަވާލު ކޮށް ހަދާ ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާ އަޑީގައި އޮވެގެން ވެރިކޮށްގެން އުޅޭ ފޭކް ސިޔާސީ ވިލާ ގަނޑު ނަގާ ކަހާ އެމެން ބޮލަށް އެއްލާލުމުގެ ގާބިލް ކަން މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެއޭ އެއިރުންނޭ މަމެންނީ ފިރިހެނުންނޭ ބުނާނީ. އައި ބިލީވް އިން ދިސް އައި ބިލީވް މައި ބިލީވް އިޒް ދަ ޕާރފެކްޓް ބިލީވް. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް އެވްރީ ނައިޓް އެން ދެން. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ކޭން ފްލައި އައި ކޭން ފްލައި.

 9. ބޮލިހިލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ނޭޅޭނެއޭ ބުނި ބްރިޖް މިހާރު މިދަނީ އެޅި ނިމެމުން ނޫންތޭ. ދެން ތަމެން ރަނގަޅު ވާނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެެރިކަން ވައްޓާލަން ނޫޅެ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ގޮވައިގެން އޭނާ ކުރު ސޯޓް ބުރި ލައްވައިގެން އޭނާ ގޮވައިގެން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ގޮސް ބޮލި ހިލިއްޔާ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ދަގަ ބޮލިހިލަން. ބޮލިހިލާދޯ.

 10. ރީތި މޫސަ

  ރީތި ނަލަނަލަ ބްރިޖްދެންނިމޭތީ ރީތި ނަލަނަލަކުދިން ހެވިލަނީއޭ ބްރިޖްނޭޅެއޭ ބުނިކުދިންވެސް ބްޖިބެލުމަށް ހެދުންއާކުރިއްޔޭ

 11. ދެޓްވޭ

  ޖުލައި 9ގައި ބްރިޖް އެއްކޮށް ގުޅާލައި، ނިމޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ބްރިޖް ގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ގެނެސްދޭ އުސޫލުން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދިނުމުގެ ކަންކަން ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް. މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދިނުމުގެ ކަންކަން ނިންމާ އެ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން ސަރުކާރުން ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާ އެކަން އިއުލާން ކޮށް އަދި ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދުނު އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް 2019 ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ވެސް ހަވާލު ކުރަންވީއޭ. އެއިރުން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ވެގެން ދާނީ. އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ. ކޮޒް އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ..

 12. ދަވޭ

  މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ނިމި އެބްރިޖްގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން މާލެ ސަރަަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް އަންނާނެ ބަދަލަކީ އެއީ 1. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ފެރީގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް ދަށްވެ އެކަން އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކުން ކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަން އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލު ކުރުން. 2. މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސް ތަކާއި މިނިސްޓްރީ ތައް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ވެގެން ދިއުން. 3. މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ %100 އަށް ހުޅުމާލޭން ފްލެޓްސް ލިބި އެ އެންމެން ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ވުން. 4. މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތައް ހަދައިގެން މާލޭން ބޮޑެތި ކުލި ތަކުގައި އޮފީސް އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ އެންމެން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކޮމާރޝަލް ބިލްޑިންގްސް ތަަކަށް އެމެންގެ އޮފީސް ތައް ބަދަލު ކުރުން. 5. މާލޭގައި ހުރި ގިނަ ހާރޑްވެއަރ ވިއްކާ ފިހާރަތައް މަޑު މަޑުން ހުޅުމާލޭގެ ކޮމާރޝަލް ޕާރކަށް ބަަދަލުވުން. މީ ބްރިޖް އެޅުމުން އަންނާނެ ބަދަލު.

 13. ޓޫވެލް

  ޖުލައި 9 ގައި ބްރިޖްގެ ހުރިހާ ބައި ތައް ގުޅާލަ ނިމެނީއޭ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ނޭޅޭނެއޭ އެމެން އެމްޑީޕީގެ ބޮޑޭ ކެނރީގެ ނަޝީދު ބުނުމުން އޭނާ އަށް ބޯން ދީފައި މަމެން ޕިންކީން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅަނީ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މާލެ ސަރަަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޯރމް ލާފައިވާ 15 ހާސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކޮށް އެ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަނީ އެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ވެގެން ދަނީއެވެ. އޯއޯއޯ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. އޯއްއޯއް އޯއް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ވެގެން ދަނީ. އޯއް އޯއް އޯއް އައި ރިމެމްބަރ ދިސް މޯމެންޓް އޯލް ޓޫ ވެލް އޯލް ޓޫ ވެލް އޯލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް ޓޫވެލް.

 14. ޖައްސާތި

  މިއަހަރު ފެށުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ވަނަ މަހަށް ގުނާފައިވާ އިރު އަދި ވެސް ސަރުކާރަށް ހަމަ އެކަނި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އެޑްރެސް ކުރުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ތަން ފެނިގެން ނުދެއޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޭ އަދި މިނިސްޓްރީ ތަކުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޭ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނޭގިގެން އުޅޭ ކަމަކީ. ކީއްވެގެންތޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާ ނުނިމެނީސް މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި އަދި ގުޅި ފަޅާއި އަދި ތިލަފުއްޓާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާނެ ކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ނުކޮށް ގެން އުޅުނީ. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ނޭޅޭނެއޭ ފީސްބްލް ނުވާނެއޭ އެމްޑީޕީން ދެއްކި ވާހަކަ ތައް އެއީ ދޮގެއް ކަން މިހާރު އެނގި ފާޅު ވަނީ ނޫންތޭ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހިތަކީ އެއީ މާލެ ސަރަަހައްދޭ މާލެ ސަރަަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރަން ސަރުކާރުން ވިސްނާ ބޯލްޑް ޑިސިޝަންސް ތައް މޭކް ކުރަންވީއޭ. ގުޅި ފަޅު ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ދޭންވީއޭ.

 15. ކުރާތި

  ދިވެހިރާއްޖެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރި އަރާނީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ލާރޖް ސްކޭލް ގައި ތަރައްގީ ކޮށްގެން ނެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އެބަޖެހޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އިން ގުޅުވާލާ އަދި މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ގުޅިފަޅާއި އަދި ތިލަފުއްޓާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަކުން ގުޅުވާލަން. އެގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ގުޅިފަޅާއި އަދި ތިލަފުއްޓާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަކުން ގުޅުވާލާއިރު އެ ގުޅުވާލަންވީ ރިންގް ބްރިޖް އަކުންނޭ އެބްރިޖް ގޮސް ހުޅުމާލެ އަށް ވެސް ގުޅެންވީއޭ ތިލަފުށިން ޑައިރެކްޓް ކޮށް. ތިލަފުށި ވެސް އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއޭ ގުޅިފަޅު ވެސް އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއޭ. ގުޅި ފަޅުން 5000 އަކަފޫޓްގެ 1 ލައްކަ ބިން ނެގޭނެ އުސޫލުން ގުޅި ފަޅު ހިއްކާލާ އެތަނުން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޭންވީއޭ. މިކަން ކުރަންވީއޭ.

 16. މޭކްއިޓް

  މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހިން ދެމި ލެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެބަޖެހޭ ދިވެހިން ގުރުބާނީ ތަކެއް ވެސް ވާން. އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ 10 ހާހުން ދަށުގެ ހުރިހާ އާބާދީ ތައް އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ވާން އޮޓޯ މައިގްރޭޝަން މޯޑްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި މާލެ ސަރަަހައްދަށް ގެންނަ އާދައާއި ޚިލާފު ތަރައްގީ ގެ ސަބަބުން. އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާލެވޭ ބްރިޖް އެއީ މީގެ ބޭސް ލައިން އެވެ. ދެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ހުޅުވުނު ގޮތަށް ޓްރީ ޓޮޕް ޔުނިވަރސިޓީ ޓްރީ ޓޮޕް ޕޮލިޓެކްނިކް ވެސް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށް ހުޅުވަންވީއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ކިޔަވަން ދެވޭނީ ރާއްޖޭން ޑިގްރީ އެއް ހެދުމުން ކަމަށް ވެސް ގާނޫނަކުން ނިންމަންވީއެވެ. މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން އޯލް އޮފް އަސް.

 17. ކީއްވެތޭ

  ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގައި 30 ހާސް މީހުންނަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ޓެކްސް ޕޭޔަރ މަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ އިރު ރާއްޖެ އަށް ސިޔާސީ މައްސަލަ އެއް ދިމާވާއިރަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތް ތަަކަށް އޭގެ ހިޔަނި ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ޚަބަރު ތަކުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ އިން އެެޅެނީ އެއީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ޕްރެސް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށް ތަންދޮރު ނޭނގި އަދި ބަންޑާރަ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާތީއެވެ. އެމެންނަށް އިނގެންވާނެ އޭ މީޑިއާ އިން ސަރުކާރުގެ ޕަބްލިސިޓީ ކުރިއަރުވަންވާނެ ގޮތް އެކަމަކު ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން މުޅި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ރައީސް އޮފީހުގައި ކެނޑިނޭޅި ޕްރެސް ބްރީފިންގް އޮންނާނެ އުސޫލުން އެކަން ނުކުރާތީވެ ބްރިޖްގެ ހަގީގީ ވާހަކަ ތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ނުފިލައިގެން އުޅެނީ. ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އެއް އޮންނައިރު ވެސް އެމެން ބަލަނީ ޔާރާ ދިލްދާރާ ލަވަ ގެނެސްދެވޭތޯ ވަރަށް ރަނޑޭ..