ރާއްޖޭގައި ޖަލަށް މީހުންލުން އަވަސްކަމުން ޖަލަށްލާ މީހުންގެ އަދަދު ބަލަން ވެސް ދަތި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވުން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން އެމެރިކާ ސަފީރަށް ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާ ސަފީރު ކެޝަޕްގެ ނަން ވިދާޅުނުވެ ނަމަވެސް ކެޝަޕްގެ ޓްވީޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބެން ޖެހޭ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ތަރުތީބުތަކެއް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިހާން ވިދާޅުވީރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޖަަލަށް ލާން ޖެހޭ މީހަކު ޖަލަށް ލުމަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.

"އަވަށްޓެރި ގައުުމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުންނަަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބޭނެ މީހުންނާ އޭގެ ތަރުތީބެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތަށް ގާނޫނުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުށްްވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކު އެމީހަކާ އެއް މިންވަރެއްގެ ޖަލަކަށް އެއް މިންވަރެއްގެ ގޮޅިއަކަށް ލުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންވާ މިިނިވަންކަމެއް،" ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.
ނިހާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޖަލުގައި ތިބި އިރު އެބޭފުޅުން ދައްކަވަނީ 22 ނުވަތަ 23 މީހެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

"ބާކީ ތިބި ކުށްވެރިން ދޫކުރަން ވެސް ގޮވަން ވާނެ، ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮށް، 700، އާއި 800 އާއި ނޫނީ 1600 އެތިބި ޖުމްލަ އަދަދެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ،" ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ޓްރޫރޮކް

  ނިހާން އެމެރިކާ ސަފީރަށް ރައްދުދެއްވައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެމެރިކާ ސަފީރަށް އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް އޭނާ އަށް ސައިޒު އޮޅިގެން ކަމަށްވާތީވެ އޭނާ ގެ ސައިޒު އޭނާ އަށް މިއަދު މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުން އަންގާ ދިނުމުން އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މަމެން އެބަހުއްޓޭ އެމެރިކާ ސަފީރަށް ކުރު ދޮށިން ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މަމެން ނާއި ތަމެން ދިމާވެއްޖެނަމަ ތަމެންނަށް ކުރު ދޮށިން ދީ ތަމެން ތިބޭ ތަނެއްގައި ރިއަލް ރޮކް ޖައްސާނަމޭ އޯއް އިޓްސް ޓްރޫ ރޮކް ދިސްޓައިމް ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް ދިސް ޓައިމް ޓްރޫ ރޮކް ދިސް ޓައިމް ޓްރޫ ރޮކް ދިސް ޓައިމް ރޮކް އޯއް ޔޭއް.

 2. ސ ނުން ސޮނި މުގާބޭ (އަންނި)

  ސާބަހޭ ދަރިޔާ ނިހާނު...

 3. މާރިޔާ

  ސާބަހޭ ނިހާން ކުރިއައް ރައީސް ޔާމިން ދިވެހިން ދެކެލޯބިވާ

 4. އަޙްމަދު

  އެމެރިކާ!! ތުނބުޅިދިގު މީހެއްވިއްޔާ ޕަބްލިކްގަ އޮރިޔާންކޮށް ފާސްކުރޭ. އެވަރަށް އަނިޔާކުރޭ. ލައިވް ވަޒަން ޖަހާ މުޒާހަރާތަކުގަ. ކަމަކުން ކަމާނުލާވެސް މަރާލާފަ ސެލްފް ޑިފެންސޯ.

 5. އެޑަމްބެ

  ކުދި ގައުމު ތަކުން ހަމަ ހިމޭނުން ތިބޭނެކަމެއްނެތް، ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ކުދި، ބަލި ގައުމުތައް ބުލީ ކުރާ އިރު! އަމިއްލަ ގައުމުމު އިހައް އިސްލާހުކުރޭ ތިކިޔާ ކެޗަޕު!

 6. ސަފީރު

  ޓެރެރިސްޓް ސަފީރަށް އެނގިލައްވާތޯ އެމެރިކާ ޖަލުތަކުގަ ތިބި އަދަދު. ޕެރޯލްގަ 1 މިލިއަން. ޕްރޮބޭސަންގަ 7.5 މިލިއަން. ޖަލުގަ 3 މިލިއަން. ޖަލުތައްވެސް ލައްކައިން. ގުދޯގުދޯ ގޮވަން ގޮސް އަމިއްލަ ގައުމުގައި އޮވެބަލަ.

 7. ޛޖޒބބސ

  އަހަންނަށް ފެނޭ އެރިކާގެ ގުންޓަނާބރ ޖަލުގައި ތިބި މީހުންގެ ލިސްޓެ ލިޔެފަ ޓުވީޓްކޮށްފަ އެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަން. ހަމަ އެފަދައިން އިންޑިޔާ ޖަލުތަކުގަ ތިބިމީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދަފަ ދޫކޮށްލަން ބުނަން. ޑެން މިހާރު ރާއްޖެގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ރާވަންޖެހޭ ގޮތަކީ ރާއްޖޭގެދާކިލީ ކަންކަމާ އަޅައިގެން އުޅެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅީގެން އެގަުމުތަކުގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރުވަންވީ

 8. ޢަލީ

  ނިހާނޫ. ކަލޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުގަ އިނދެ ދިވެހިނަ ރައްދު ދިނަކަސް އެމެރިކާ ސަފީރަކަށް ކަނޑެއް ފަޅެއް ވަތްކެއް ނުވާނެ.

 9. މަހަށްދޭބަލަ

  ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ސަފީރުންނަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވުން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެކެވެ. އެމެރިކާގެ ގުއަންޓުނާމާ ބޭ ޖަލުގައި ތިބީ ކިތައް މީހުން ކަން މަމެންނަށް އިނގޭތޭ. ނޭގޭ ދޯ. ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއް ދައްކަން ތޭ އެމެރިކާ ގެ ސަފީރު ދަލު ބޭރުން ޖެހިގެން ތިޔާ އުޅެނީ. އެމެރިކާ ސަފީރު މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 10. މަހަށްދޭބަލަ

  ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން އެމެރިކާ ސަފީރަށް ނޭގޭނެއޭ އޯއް ޔޭއް. ތަމެން އެމެރިކާ އެކަކަށް ވެސް މަމެން ގެ ގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ވެސް ނުލެވޭނެއޭ ވޮންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް. ދެން ކޯއްޗެކޭ ކިޔަންތޭ ދެން މާ ބޮޑަށް ކަންކަން ކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސޭ ހެދޭއިރު އެމެރިކާ އިން މިގައުމަށް ކޮށް ދިނީ ކޮން ކަމެއް ތޭ ބާ ފޮތް ތަކެއް ޗައިނާ މީހުން ހެދި ބިލްޑިންގް އެއްގައި އެމެރިކަން ކޯނަރ އޭ ކިޔައިގެން ހަދައިގެން އުޅެން ލަދު ހަޔާތް ކޮބައިތޭ. ޔޫ ބެޓަރ ލޫޒް ޔުއަރސެލްފް އެމްބަސޭ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން އެމްބަސޭ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 11. ބާރީ

  އަދިމަދީ ރައްދު ދޭވަރު. ޖޭވަނީ އެމީހުން މިރާއްޖެ ކުރި އަރާތީ.

 12. ޓޫވެލް

  ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ސަފީރުންނަކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. މަމެން ގެ ގައުމަކީ އެއީ މިނިވަން ގައުމެކެވެ. މަމެން ގެ ގައުމު މިނިވަން ވެފައިވަނީ އެއީ އެމެރިކާ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ނުވަތަ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުން އައިސްފައި ހުރި މީހަކު އެމެރިކާ މީހަކަށް ހެދިގެން އޭނާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން ނޫނެވެ. މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅެވެ. އެމެރިކާ އެމްބަސޭ މިގައުމުގެ ކަންކަމާއި ބެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެންގެ ގައުމުގައި ހުރި މިލިއަންސް އޮފް މައްސަލަ ތައް ހައްލު ކުރަން އުޅުނިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ. އެމެރިކާ ގެ ސްކޫލް ތަކަށް ޕާރޓޭން ވަދެ ބަޑިން ހަމަލާ ދޭތީވެ އެމެރިކާގެ ސްކޫލް ތަކުގެ ވަށާފާރު ރާނަން އޭނާ އެޑްވޮކޭޓް ކުރިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދާނީ އެމެރިކާ އިނގިރޭސިން އަދި ޔޫއެން އަދި އީޔޫ އަށް ބޯން ދީގެންނޭ. އޯއް އައި ރިމެމްބަރ ދިސް މޯމެންޓް އޯލް ޓޫވެލް..

 13. ޑޭންޖުރެސް

  އެމެރިކާ އަކީ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ އެމެން މުސްލިމު ގައުމު ތައް ފަނާ ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެނީ އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ ވެސް ހޯދަން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ އެމެރިކާ އިން ފަލަސް ތީނަށް އެހީވަމުން ފަލަސްތީނުގެ ބިން ތައް އަތުލަން އިޒްރޭލަށް ވާގިވެރި ވަނީ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުަގައި ގެޓް ޓުގެދަރ ބިއުޓިފުލް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް މާލޭގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދަށް އެއްވާނަމަ އެމެންނާއި މެދު ހަރު ކަށި ފިޔަވަޅު ޖެހޭނެެއޭ އަޅަން. އެމެން އެމްޑީޕީ އުޅެނީ މޮޔަ ވެގެން ނޭ މިހާރު އެމެންނާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ދެ ޕާރޓީ އެވަނީ ލެޑި ބާރުވެފައޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބޭނުމެއް ނުވެއޭ އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތެއް ދޭން އޭނާ އަށް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބިެއްޖެނަމަ އޭނާ މިރާއްޖެ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިއްކާލާ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ވެސް އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިއްކާލާ މިގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ނަގާ އެއްލާލާނެއޭ. ހީ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 14. ޚިޔާލު

  ނިހާނު ތި ވިދާޅުވެލެއްވީ ރަގަޅުވާހަކަފުޅެއް އަހަރެންވެސް ދެކެނީ ގައުމެއްގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކީ އެގައުމެއްގެ ދާޚިލީކަންކަމާ ބެހިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ފަރާތެއްނޫން
  ކަމަށް މިހެންމިދަންނަވާލީ ޖަލުގައިވާ ފަރާތެއް ޖަލަށްލެވިފައިވަނީ ރީތިކޮށްގޭގަހުއްޓައި
  ކަމަށްނުވާތީ އެއީ އެގައުމެއްގެޤާނޫނާ ގަވާއިދާޚިލާފުވުމުން ޖަލަށް ލެވިފައިވާ ފަރާތެއް
  ވީމާ

 15. ގުޑްުގުޑް

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 86 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވެނީ އެއީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގެ ގާނޫނީ އަދަދަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ %25 ކަމަށް. ހަމަ ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވެނީ މަޖްލީހުން ކަމެއް ފާސް ވާނީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިރިވެ ވޯޓް ދިން މެމްބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ކަަމަށް އެއީ %51 ވޯޓް އިން. އެއަށް ވުރެން ގިނައިން %85 އަށް ވުރެން މަތިން ރައީސް ހުށައެޅުއްވި ކުއްްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް ވަނީ ވޯޓް ލިބިފައެވެ. އެހާ ތަނުން ގަރާރު ފާސްވީ ގަރާރު ސައްހަ ވީއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އަކު ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާނެ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް އަމަލު ކުރުން ލާޒިމް ކުރާ ކަންކަމާއި ނުކުރާ ކަން ކަން ބަޔާން ކޮށް ދޭ ބާބެއް އަދި އެފަދަ ގާނޫނެއް ވެސް މަޖްލީހުން މިހާތަނަށް ފާސް ކޮށްފައި ނުވާއިރު ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެޕްލައި ކުރަން އެބަޔާން ކުރަނީ އެއީ އެންމެ ކަމަކަށް އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ވެއްޖެނަމަ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 16. އޮޅާލާ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިގެން ވަނީ އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ވެސް އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ވެސް އަދި ފުލުހުންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. އެއީ މަމެން މިކިޔާ ދަ ހާކިމާ އަކީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ. މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ އިންނޭ ތަމެން އެމްޑީޕީގެ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ނޮން ހާކިމާއޭ ދެން ގާސިމް އިބްރާހިމް އެއީ ވެސް ނޮން ހާކިމާ އޭ ދެން އެހެންވީއިރުން ތަމެން ޖެހޭނީ ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން އޭ މަމެން އޭޒް އަ ހާކިމާ ގެ ހައިސިއިޔަތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ނެރުމުން އެއަށް ޖެހޭނެއޭ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްްޔިތުން ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާން ކޮން މަޖްލީހެއް ތޭ މަޖްލީހެއް ނޫން ދޯ ދަ ހާކިމާ އަކީ މަޖްލީސް އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ.

 17. ދަވޭ

  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ލޯޔަރޭ މެންނަކީ އެއީ ދެކޮޅުން ކާ އަދި އެމެން ކުރާ ވިޔަފާރިން ދައުލަތަށް ޖީއެސްޓީ ވެސް އަދި ބީޕީޓީ ނުދައްކާ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނެވެ. އެމެން އުޅޭނީ އަބަދުވެސް މީހުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ މަމެން ބަލާލާއިރު މަމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުފެނެއޭ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރާ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް އަމަލު ކުރުން ލާޒިމް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް މިކެޓެގެރީ އަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި މާނައިގެ އިންސަައިޑް ބަލާލުުމުން އެކަން ފެނިގެން ދާ ކަމަށް. މިސާލަކަށް ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ރިސޯރޓް ތަކުގައި އަމަލު ކުރަން ނުޖެހޭނެ ދޯ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް. ހަގީގަތުގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން އެކުރާ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ލާޒިމް ކުރާނެ ހަމަ އެކަނި ކަމަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމޭ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ފައި ނުވާނެއޭ.

 18. ޔަގީން2018

  ދަރިންނޭ ނިހާނަކީ ﷲ ގެ ހަމައެކަނި ދީންކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލްކޮށްގެން ހުރި މުސްލިމެއް ތިޔަބުނާ އެމެރިކާ ސަފީރަކީ ދީނެއްނެތް ކާފަރަެއް ދެންކީވެތޯ އެކާފަރު ކަލޭގެ ދެކެ ޖެހިލުންވާނީ ... ﷲ އަކްބަރު

 19. އާބިދާއްތަ

  އެމެރިކާގެ ސަފީރަށް ރައްދުދިނީ އެސަފީރުގެ ޒާތީކަމެއްގަތަ، ބަލަ މިޤައުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ނިހާން އަށް ބަސްބުނެވޭނެ ނިހާން އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއް، ތިބުނާ އެމެރިކާ ސަފީރަކީ ކަލާނގެތަ އޭނައަށް ރައްދުނުދެވެންވީ

 20. ބުރުމާކަށި

  ތި ސަފީރަކު މިޤައުމަށް އައްޔަން ކޮށްފަހުރީ ކުއްވެރިގެން ބޯގުނަންތަ ބލއެއްނުން