އެމީހަކަށް އާދެވުނު ގޮތަކަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބި ރައްޔިތުން، މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ބޮޑު އެއްވުމަށް މާލެ އައުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވީޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ވީޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ޤާސިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާދެވުނު ގޮތަކަށް މާލެ އަންނައިރު، އެއްވެސް މީހަކު ޚަރަދާމެދު ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި މި އެއްވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، ޤާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާރިޗު 16 ގައި ބޮޑު އެއްވުމަށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައިކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

80 ކޮމެންޓް

 1. ކާސިމް

  ކަލޭ ލާރި ދޭނަން ތަ!

 2. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ

  މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ބަލަންވީ މިހާރު ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯމް ލާފައިވާ 15 ހަސް މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނިންމަވާ ލައިވް ނިއުސް ގެ ގޮތުގައި އަވަހަށް އެކަން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޮޑު މީީޑިއާ އިވެންޓެއް ބާއްވައިގެން އެކަން ކުރަންވީއޭ އަދި މިހާރު މިރާއްޖެއަށް ވެރިވެފައިވާ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ޕެކޭޖްސް ތައް ނެރެންވީއޭ ރަށް ރަށަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ފަރުދުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ސަރުކާރުން ކޮށް ދޭންވީއޭ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ބުނާ ގޮތަށް ކޮންމެހެން ހާކިމާ ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންވީއޭ ހާކިމާ އެެެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަމެން ގެ ރައީސް. އެއިރުން ޔަގީނޭ ރައްޔިތުންގެ ހިތް ތަކުން މަމެންގެ ރައީސް ވިން ވާނެ ކަން. 15 ހާސް މީހުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ލިބޭނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު މިމަހު 16 ވަނަ ދުވަސް އަންނަން ވާއިރަށް މަދުވެގެން 7500 މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީއޭ. އެއިރުން ރައްޔިތުންގެ ހިތް ތަކުން ސަރުކާރު ވިން ވާނެއޭ. ޓު ޑޭ އައި އޭމް ހެޕީ ދެޓް ހުރިހާ ކުދިންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ލިބެނީއޭ ދެން ކުއްޔަށް މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އުޅޭނެ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ނުހުންނާނެއޭ އަވަހަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ. މަމެން ޕިންކީން މީ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭ ސަރުކާރޭ އަދި ހުރިހާ ކުދިން ދެކެ ވެސް ލޯބިވާ ސަރުކާރޭ އޯ ކާންޓް ބިލީވް އިޓް ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް އީޒީ އިޓްސް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޓްސް ސޯ ސިމްޕެލް އިޓްސް ސޯ ނެޗުރަލް ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް ސޯ އީޒީ ސިމްޕްލް އީކްއޭޝަން ނޯ ކޮމްޕްލިކޭޝަން. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫ...

  • ހިލްމީ

   ޑާޑާ . ކަލޭ ތިހިރީ ހަމަހޭގައިތަ ؟.

 3. ޢަލީ

  އާދޭ އާދޭ ޖަލަށްދާން އަވަހަށް އާދޭ!

 4. އިބްރާހިމް

  ގާސިމް އަދުރޭދެކެ ރުޅިއައީދޯ؟16 ވެސް 17 ވެސް އައިސްފަ ދާނެ.

 5. ޒީނާ

  ފުލައި މީ، ފްލައިޓުން ރައްޔިތުން ހިލޭ މާލެ ފޮނުވަދޭންވީނު،

  • ދިވެހި ލޭ

   ވަރައް ރަނގަޅު ހިޔާލެށް؟

  • ޖޮއްބެ

   ވަރަށްރަގަޅު ޚިޔާލެއް އަދި ކުނޫޒުން ކެއުންބުއިމާ ނިދުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމުން ފުދޭނެ.

 6. ދަވޭ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިގެން ވަނީ އެއީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. ދެން ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިގެން ވަނީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަމަށް. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހިންގަން އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަވާލު ކޮށް ފައި ނެތޭ. ކަން މިހެން ހުރުުމުން ރައީސް ނެރުއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އެއީ ސައްހަ ގަރާރެކޭ އެގަރާރަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެބަޔާން ކުރެވެނީ ބޮޑަށް އެރިފަރ ުކުރެވެނީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރާނަމަ އެވާހަކައޭ. އޯއް މަމެން ޕިންކީން ނޭ ވެރިކަމުގައި މިތިބީ މަމެން ނަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ އާރކިޓެކްޓަރުންނަކީ.

 7. މޫސަ

  މިހާރު އޮންނާނި ހެޔޮކޮށްވިއްޔާ ލާރިދީފަ ތޯއްޗެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުނަށް! މަތި އޮއްބުމަށް އާދެވުނު ގޮތަކަށް އަންނާށޭ މިގޮވަނީ. ކޮރަޕްޝަން އައްޕަ.

 8. ޟޫޙާރީމަ

  މިސޮރުމިހިރީ ހާޓް ބަލިޖެހިފަކާ ނޫން މިސޮރުމިހިރީ ވެރިކަން ކިޔާ ޒާތުނުބައި ބައްޔެއް ޖެހިފަ...މީނާ އާހެދި މީނަގެ މުއްޒަފުން ބިކަވަނީ...ބަލިކަމުންފުލައިޓްގަ ރާއްޖެނާދެވުނުމީ ހާ ޖަރުމަނށްގޮސް އައްނިދިން ބޭސްގުޅައެއް ކާލާން ހިނދުކޮޅުއައިސް ފަ މިހުރީ...

 9. ފްރީގާސިމްބެ

  އައިސް މާފަންނުވިލާ ފުޑާލާ ...

 10. ޛެެބޮަގެރި

  ޢެނަ އެހެރި ބޮގޮވަަފަ

 11. ރޮންދާ

  ކަލޭ ވެސް އަންނާތި އަހަރުމެން އެކަންޏެއް ނުވާނެ، ކަލޭމެން އަބަދު ފިލާތިބެ އަހަރުމެން ތަޅުވަނީ، އެންމެފަހުން ދިޔަ ދަތުރަށްވެސް ހުރުމާއި ކެއުން އަދި ދަތުރު ޓިކެޓް ދޭންބުނި ލޯލާރިއެއްވެސް ހަރާމުން ހަރާން ނުދޭ، ކަލޭ މާލެ އަންނަންޏާ މިފަހަރު މަދާނީ ނުނީނެތް ދެވޭކަށް

 12. ބޮޑޭ

  ހޯ ހޯ. ކަލޯ ބޯނެއް ގޮލަޔާ. ބަގާވާތައް ހަރަދު ކުރެވެ ދޯ؟ ކަލޯގެ ޗެނަލް ސަލާން ޖަހަނީ މިހާރުވެސް ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކިގެން. ޭ

 13. ހުސޭނުބެ

  މީނާ ބޭރުގައި ފިލާ އޭސީ ކޮޓަރީގައި މީރު އެއްޗެހި ކައިގެން ހުރެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެމީހުން ގޮޅިއަކަށް ފެއްތޭތޯ މިއުޅެނީ!! މީނާއަކީ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑު ފިރިހެނެއް!! މީނާއަކީ ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކަވެސް އެނެގޭހާ ޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއްނޫން!! މީނަ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ލިބިފައިވާ ތަނަވަސްކަންކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން ގައުމު ހަލާކު ކުރަން ހުރިހާ ދައުރެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް!! މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ވައްޓަން ރައިސް ނަޝީދާއެކު އުޅުނު!! ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓަން މައުމޫނާއެކު އުޅުނު!! ޔާމީންގެ ވަރިކަން ވައްޓަން މިހާރު މިއުޅެނީ ނަޝީދާ މައުމޫނާއެކު!! މިއީ މީނާގެ ޙާލަތަކީ!! ވިޔާނުދާ މީހެއްމީ!!

  • މުގޮށި

   މީނާބުނެފާއޮތީ މުަުމިނެއްގައިގާ އެއހަރުން ދެފަހަރަކު ކަށްޓެއްނުޖެހޭނޭ . މިހާރު އެބުނާދެފަހަރު ކަށިޖަހައިފި. އެހެންވީމާ އެބައިނގޭ މީނާމީ މުއުމިނެއްނޫންކަން. މުއުމިނަކަށް ނުވަންޏާ ދޮގަމަކަރާ ހީލަތަކީ އެމީހެއްގެހޮބީ.

 14. ޜަސީދު

  ގާސިމު މިހާރު ކަލޭމެނާހެދި މުސީ ބާތަކައް ވެއްޖެނު

 15. މަންނާނު

  މިގައުމަށް ހެވެއް އެދޭ ބަޔަކު ތިބިނަމަ.ޔާމީނުގެ ނުލަފާކަމުގެ ހަތަރު އަހަރު ނިމެންދެން މަޑުކުރާނެ އެކަމަކު އަމިއްލައެދުން ބޮޑުކަމުން ގައުމު ހަލާކަށް ގެނައީ ޔާމީނެއް ނުން. އިދިކޮޅުހަރަކާތްތަކުން. ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހަކު ގައުމުސަލާމަތް ކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ އެހެންނުންނަމަ މިގައުމު މިހާރު އެހެން ބަޔެެއްގެ ކޮންޓުރޯލަށްހިގައިދާނެ. އަންނިގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވެޢްޓުނޭ ބުނާމީހުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަންއުޅެ ހެއު ނުވާނެ. ތިމާމެން ގެ ދުރު ވިސްނުން ނެރުމުގެ މއްސަލަ މިއުޅެނީ.

 16. ޢަލީ

  ކޮންމެމީހަކުވެސް ހަލާކުވެގެންދަނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކުރާކަމަކުން. ޤާސިމަށް ﷲ ދެއްވި ރިޒުގު އެބޭނުންކުރަނީ ގައުމެއް ހަލާކުތެރެއަށް ވައްޓާލަން. މީގަ އޮންނަނީ ދެގޮތެއް އެއްގޮތަކީ އެކަމުގައި ދިގުދެމިގެންގޮސް އެންމެބޮޑު އަޒާބު ލިބޭނެ މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިއުން. އަނެއްގިތަކީ އަތްމަތިހުސްވެ ދުނިޔެމަތީގައި ތައުބާވުމަށް ފުރުސަތެއްލިބުން ބުއްދިވެތިއަކީ އަމިއްލައަށް ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް އަވަހަށް ތައުބާވާމީހާ. މާތްﷲ ގާސިމަށް ހެޔޮވިސްނުންދެއްވާށި.

 17. ޢަޙްމަދު

  ފްލައިމީ މައްޗަށް އަރާފަ ޖައްސަން ހުއްދަ ނުދީފިއްޔާޔޯ؟؟؟!

 18. Anonymous

  ފަހަރަކު މީހަކު ލުމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލަށްލާންޖެހޭ އެންމެ މީހަކު ލަނިކޮށް މައްސަލަ ހައްލުވީ. ސިމްޕަލް.

 19. ބާގިރު

  ކުށްކުރިކަމަށްސާބިތުވާކަމަށް ޝަަރުއީ ކޯޓަކުން ނިއްމާ، ޖަލަށްހުކުމް ކޮށްފަހިރިމީހަކަށް، މީޑިއާ ތަކަށް އިންޓަވިވް ދެވިދާނެތޯ އެބަހިތަށް އަރާ...

 20. ޖިންނި

  ހޭބަލިވޭ ބެއްޔާ ރައްޔިތިންގެ ލޭ ބޮއިގެން ގޮސް ފިލާ ތި އޮންނަނީ

 21. މަރުފަލި

  އިދިކޮޅު އެމްއޯޔޫ އިން މިހާރު ތިޖަހަނީ މަރުފަލި... އެމްއޯޔޫ ލީޑަރުން ވިލާތު ގައުމުތަކުގެ ފިނި ކޮޓަރި ތަކުގައި ފިލާ ތިބެ ރައްޔިތުން ގެ ދާ އޮހޮރުވައިގެން ވެރިކަން ހޯދަން އުޅުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް..
  އެހެން ނޫންނަމަ ، އާދެވުނު ގޮތަކަށް ، 16 ވަނަ ދުވަހު ގާސިމް ވެސް އެހެން މީހުންވެސް އަންނަންވީ..

 22. Anonymous

  ދެން ގާސިމަށްތާއިދު ކުރާފަރާތްތައްވެސް ގެއްލެމުންދާނީ! ކޮސްގޮލައެކާ އެކު އުޅެންޏާ ދެންކޮސްވާހަކަ ދެއްކޭނީ، ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފަ އަނގަހުޅުވިއްޔާތާހިރު(ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނުދައްކާހުރެވޭތޯ، ސަރުކާރު ބަދަލު ނުވެގެން ތިޔައުޅެނީ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގަވެސް!!!!!!!!!!!!

 23. ގަންޖީބޯ

  ގާސިމް ހަައްޔަރު ކުރޭ ޖަރީމާހިން ގައްދައު ވަތު ދިނީމަ

 24. ޖިހާދު

  ގާސިމްވެސް އަންނާނެތާ އައްނިވެސް އައްނާނެތާ ވާނެތަ ތިވަރުން ވާނެ ތިގޮވަނީ އަތައް ނައިއް ސިއްޔާ ސަޕޯތަރުން ނައްވެސް ދޯކާ ތިހެން ކިޔާފަ ކަލޭމެން ނައިއްސިއްޔާ ފަހުން ކަލޭބުނެގެން އެކަކުވެސް ނުނިކުންނާނެ. ހަދާންކުރާތި

 25. މަހަށްދޭބަލަ

  އެމެރިކާ އެކަކަށް ވެސް މިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލާން ހުއްދަ އެއް ނޯންނާނެ އަދި އެމެރިކާ ގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ނޯންނާނެ މިގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭނިގަތުމުގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް. އެމެރިކާ އެމްބެސެޑަރަށް އަދި ތިޔާ އުޅެވެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެން ނެވެ.

 26. ޙަސަދަ

  ކާސިމާ މެން ގޮވާލީމަ އަންނަހިތުން ތިބި ރައްޔިތަކު މިޤައުމުގަ ނެތްކަން ހަޔާތްކުޑަ ބައިގަނޑަށް އަދިވެސް ނޭގިގެން އުޅޭކަމީ ބޯހަލާކުވެފަތިބިވަރު.

 27. މުޙައްމަދު

  ކަލޭވެސް އަންނާނަންތަ؟ ކަލޭ ނާންނަންޏާ އަހުރެމެންވެސް ނުދާނަށް!

 28. އަންނި

  އަނެއްކާވެސް ޤާސިމް ބަގާވާތް ކުރަން ގޮވާލީ ދޯ

 29. ދެބޯ

  އަދިވެސް މަތައާދެވުނުގޮތަކަށް މާލެދާންވީ ކަލެއަށް ވެރިކަން ހޯދަދޭން ކަލޭތިހާ ވެރިކަން ބޭނުމިއްޔާ މާލެ އައިސް ކަންތަށް ކޮށްބަލަ އަހުރެމެން ކާންބޯން މަސަތްކަތް ކުރަންޖެހެ މަށަކަށް މައުމޫނު ފަސްރިސޯޓް ނުދެޔޭ މިހިރަ ޣަދާޜާ ..

 30. ހުސައިނުބެ

  ގާސިމޫ ކަލެޔާ ނަޝީދު އާއި ދެންވެސް ފިލާތިބި މީހުން އާދެވުނުގޮތަކަށް 16ވަނަ ދުވަހު އާދެބަލަ ފުރަތަމަ. ކަލޭމެން ހަރަދަކަށް ބަލާނެ ކަމެއްނެތެންނު، ނިތަކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ލާރިކޮޅު ނުދީ ހުރިހާ ހާޖާނެއް ހައްދަނީ.

 31. Anonymous

  އަޔަސް ހައްޔަރުކުރާނެ.... ހަހަހަހަ .. ބުއްދިވެރިން ނުދާނެ ތި ކުރާ މުޒާހަރާއަކަށް..

 32. ސައްލޭ

  ގާސިމް ފުރަތަމަ އެއެްވުމުގެ ބައިވެރިވެ، އޭތި ލީޑްކުރަން އަންނަންވީނުން. އެހެންނޫނީ އެއްކޮޅޭމެން މި ކިަޔަނީ މަނިކުފާނު ހުރީ ފިލައޭ..

 33. ލާމިޢު

  މީނަ ގެނެވުނުގޮތަކަށް ރާއްޖެ ގެނެސް ޖަލަށްލާ! ވަރަށް ނުބައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަޑެއް އެ އިއްވީ!

 34. މަރީ

  ހެޔޮލަފާ ލީޑަރުން ގެ ސިފަޔަކީ ތިމާ އެކަމެއް ކޮއްފަ ދެން އެހެން މީހުން ނައް އެކަމެއް ކުރަން އަމުރު ކުރުން. ގާސިމް ތިއުޅުވަނީ ފިނޑިން އުޅޭހެން. ފިނޑިން ބުނާގޮތް ހަދާނީ މޮޔައިން.

 35. ޛޖޒބބސ

  ކަލެއަށް އާދެވޭނެތަ. ދެން ކީއްކުރަން އެހެން މީހުން ގެންނަން ތިއުޅެނީ. މީހަކު ނާންނާނެ ކަލޭމެން ކިތަންމެ އާދޭސް ކުރިޔަކަސް. ތިގޮލާންތަ ފިލާތިބެ ރައްޔިތުން ގުނބޯހައްދަން ނުޅެ

 36. އާދަމް އިބްރާހީމް

  ހުސްއެކަނި ރަށްރަށުގައި ތިބި މީހުނެއްނޫން އެ ދުވަހަށް މާލެ އަންނަންވީ އަކީ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންވެސ އަންނަންވީ. ޤާސިމުވެސް އާދޭ އަވަހަށް. ޚަރަދަކަށް ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ. ޗާޓަރު ފުލައިޓަކުންވެސް އާދެވިދާނެ. މަހުޖަނު އަތުގައި ފައިސާ ހުންނާނެ ތާ

 37. އަލީ

  މަ ނުދާނަނަ އަނބިދަރިން ދޫކޮށްފަ ކަލޭމެން ކަހަލަ ފިނޑިންނަށް ވެރިކަން ހޯދަދޭކަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ހަޅޭލަވާކަށް. ފިލާތިބޭ ފިނޑިން ތީ. ތހީ ހަމަ ރަނޑާލި ރަނޑެއް.

 38. ޑާޑާޑާޑާ

  އައިޓީބީ އަށް ދާން އުޅުނު ދިވެހިންނަށް ޖަރުމަނު އެމްބަސީން ވިސާ ނުދިނުމުން ސަރުކާރަށް އެކަމުގައި ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. ލަންކާ ގައި ހުންނަ މުންދު މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ނުފަތުރާ ޖަރުމަނު އެމްބަސޭ އަށް ހަޔެއް ހަތަަރަކުން ދީފައި ހަމަ މިހާރު އައިޓީބީ ފެއަަރ އަށް ދާން އެދުނު އެންމެންނަށް ވިސާ ހޯދާ ދޭށޭ މިއަދު މިއަދަށް ޖެހޭނެއޭ މިކަން ނިމެން. ޖަރުމަނު އެމްބަސޭ އާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ އިންޓަރނަލް މެޓަރސް ތަކަކީ ޖަރުމަނު ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުން މަމެން އެކަމާއި އިންޓަރފިއަރ ނުކުރާނަމަ ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ މަމެންގެ ގައުުމުގައި ބިއުޓިފުލް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތުމުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް މަތިން ބައިން ޖެހިގެން ބޭނިގަންނާން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެގެން ވެރިކަން ހޯދާ ދޭނަމޭ ހިތާ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 39. މަރީ

  ކަލޭ އާއިލާ ކާރީ ބުނޭ ނުކުނާށޭ. އަހަރެމެން މުޒާހަރާކުރަނިކޮށް ޖަލަށް ލާފިއްޔާ ަކަލެމެން ނުނިކުންނާނެަ އަހަރެމެން ނެރެން. މިހާރުވެސް މޭ ޑޭ ގެ މުޒާހަރާގަ ކިތަންމެ ބަޔަކު ވެއްެޖެ ޖަލުގަ. ކަލޭމެން ނަށް ފެންނަނީ ފަހަރި އިމްރާން އެކަނި. މޭ ގައިގަ އެއްފަހަރުސެ ކައްޓެއްނުޖެހޭނެ

 40. މަރީ

  މީ މުކައްޒަމަތުލް ކައްޒާބު އާ އެއްފެންވަރެއްގެ މުނާފިގެއް. ކަލޭ އަމިލައްލަ އަށް ދޭ މުޒާހަރާކުރަން. އަހަރެމެން ތިބޭނަން ޓީވީ ބަލަން.

 41. ރާއްޖެތެރޭރައްޔިތުން.

  މަނިކުފާނު އެދުވަހު މާލެވަޑައިގަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ދާނަށް. އެކަމަކު މަނިކުފާނު ފިލާހުރެގެން އަޅުގަނޑުމެންލައްވާ ގޯސްހައްދަވަން ނޫޅުއްވާ.

 42. ނޫމާރާ

  މަނިކުފާން އައެކާވެސް ދިވެހިރައްޔަތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ޖަލަށް ވައްދަން ރާވަނީތޯ

  ތިމާ ސަލާމަތުންހުރެ އެހެންމީހުން ގުބޯނުހައްދަބަލަ .....

 43. ޒަބާދު

  ތިޔަ އެންމެނަށްވުރެ މަތިވެރި ބާރެއް ވާކަން ކަލޯ ޤާސިމް ހަނދާން ކުރާތި! މިއަދު ޔާމީނަށް ފިލައިގެން ޖަރުމަނުގަ ހުރެވިދާނެ. އެކަމު ތިޔަ އުފައްދާ ފިތުނަ ފަސާދައިގެ ޝަޒާ އަންނައިރު މާތްﷲ އެ ފޮނުއްވާ ޝަޒާއަކާ ފިލަން ދާނީ ކޮންތާކަށް؟

 44. ދިވެއްސެއް

  ގާސިމްވެސް އަންނަމަތިން މަދާނީ އެހެންނޫނީ ނުދާނަން .ޑީލް އިސްޑަން.

 45. ޢަލީ

  މިފަހަރުޖެހޭނެ މިސްކިތްތަކުގަ ނިދާމީހުން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަން.

 46. މުހަންމަދު

  ކަލޭ ކީއްވެ ނާންނަން ތިހުންނަނީ

 47. އަހުމަދު

  ސޭޓު ތިތާއަރާމުގަ ހުރެއަހަރުމެން މަގުމައްޗައް ނެރެން ތިގޮވަނީ އަހަރުމެންހައްޔަރުކުރީމަ އަނބިދަރިން ތިބޭނީބިކަވެފަ ކަލޭމެނެއްއަޅައެއްނުލާނެ ހާލުގަޖެހުނީމަކާ

 48. ގައުމު

  އަވަހަށްހަނާވާން އާދޭ!

 49. ހޮނޑާފުށީބޮޑުހުސޭނު

  ހަގީގަތުގަ ތިޔައީ ބޭކާރު ކަންކަން ، ހަމަ އެކަނި މިސަރުކާރު މައިތިރިކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ބޭރުން ސަރުކާރުުގެ ބޮޑުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާއިގެން ، އެމީސްމީހުންގެ ބޭރުަގަ މުދަލެއް އެކައުންތެއް ހުރިއްޔާ ފުރީޒް ކޮށްގެން ، ބޭރުގައުމުތަކަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭގޮތަށް ވިސާނިދީ ބުލޮކްކޮށްގެން ، ވިސާމާސްޓާރ ކާރޑުވެސްބޭނުންނުކުރެވޭގެ ގޮތްހަދައިގެން ، މުޒާހަރާ އަށް ނިކުންނަށް ރައްޔިތުން ޖެހިލުންވަނީ ބައްދުކޮށްފިއްޔާ އަނބިދަރިން ނުކައި ، ގޭކުލި ނުދެއްކި ، ވަޒީފާ ގެއްލި މުޅިމީހާ ހފުސްވެ ދެލޮލަށް ޕެޕާރ ސުޕްރޭޖަހާތީ ، ނަމަވެސް ވޯޓަކަށް ހިގައްޖެ ނަމަ ހިތިރަހަ ފެންނާނެ މިސަރުކާރަށް

 50. ޝަހުސް

  16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ ކަލޭގެ އަނބިންނާ ހަވާލު ވާންތަ؟

 51. އިބްރާހިމްބެ

  ކުދިންނޭ ހުރިހާކުދިންވެސް އަންނަގޮތައް ވިލާޝިޕިންގއައް ލާރިބަލާއާދޭ ހެނދުނުއަށަކުން ހަވީރުހަތަރަކަށް ހުޅުވިފަހުންނާނެ

 52. އަލީ

  ގާސިމްގެ ލާރި ހޯދުނު ގޮތަކަށް ލާރި ހޯދަން އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

 53. ޣައްދާރު

  ކަލޯ ރަނގަޅު ގާސިމޫ... ކަލޭ ޖަރުމަނުގަ އަޗާތަޅަނީ، ރައްޔިތުމީހާ ޖަލަށް ވަންނަން 15 ގަ މާލެ އަންނާށޯ... ކޮބާތަ ލަދު ހަޔާތް

 54. އަމީރު

  އަހަރެމެން މިހާރު މަގުމަތީ ގައި ތެޅި ތެޅި ވަރު ބަލިވެއްޖެ. ސަރުކާުރު ވެއްޓުނީކީ ނޫން. ކަލޭމެން ތިޔަތިބީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފިލާ.މީރުކޮށް ކާލައިގެން ފިނި ކޮޓަރީ ގައި. ހުރިހާ ލޮޓިއެއް އަހަރެމެއް ނިކަމެތީންނަށް.

 55. ޡަސް

  މިކަލޭގެ މޮޔަވީތަ ގުރާދޫއައް ފޮނުވާ

 56. ޖޮއްބެ

  ކޮބާ އަދިވެސް މީނާގެ ނުލަފާކަމާ ޖައްބާރުކަމެއް ނުކެނޑޭނު......؟؟

 57. ހަބޭސް

  އަޅެފަހެ މިމީހުންނަށް އަދިވެސް ހަމަ ނުވިސްނެނީބާ 2012 ގައި އެމްޑީޕީ ގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފޫގަޅާފައި ނުކުތް އެއްމެން މިއަދު ޖަލަށްލާނިމުނީ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން ކޮބާ އެމްޑީޕީން ގައްޔަރު ކުރި އެކަކުވެސް ކޮބާ އިބޫ ހަމަހެނީ ކޮބާ މާރިޔާ ހަމަ ހެނީ ކޮބާ ރީކޯ މޫސަ އުފަލުގަ ނަށަނީ ކޮބާ ޤާސިމު އަދި ބުރީވެސް ހަމަ ހުރެގެން ހަނާވަނީ ދެން މައު...................... ހުރީ ރިޔާޒު ގެންދެވެން އެމްޑީޕީ މީހުން މިތެޅުން ތަޅާނެ ޤާސިމު ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީގެ ވަރައިގެ ދަށުގެ ތިގޮތަށް އެލިފަ އޮންނަން

 58. ރީތި މޫސަ

  ޤާސިމް މުއްސަނދިކަންބޭނުންކުރަނީ ރައިއްޔަތުންގެ ހަލާކަށް އެހީއެއްދީފިނަމަ ކަލަގޮވާނެ ތަނަކުން މަންޛެއްފެންނައިރަށް ބޮޑެތިހާޚަރަދުތަށްކޮށްގެން އިންނާނެ ހަމައެގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްގެން މިހާރު އެހެރަމޮޔަވަނީ ވެރިކަމާހުރެ

 59. އަބްދުއްލާ

  އާދޭ ޕެޕަ ސްޕްރޭއަކުން ނުނިންމާނަން އާދޭ އެއަށްވުރެ ގަދަ ބާރުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ އާދޭ ސަހަރާގަ ބަހައްޓާނީ ވަޅުކޮނެ ރެޑީކޮށްފަ ވަޅުގަ އޮށޯންނަން ބޭނުންވާ މީހުން އާދޭ

 60. ނިޒާރު

  ގާސިންބެމެން ބުންޏަކަސް މިޒަމާނުގެ މީހުން ނުހެއްލޭނެ

 61. އިބްރާ

  ބާޣީ ލީޑަރު.

 62. ގާސިމު

  14ވަނަ ދުވަހުއަންނަންވީ ޕެރަޑައިސްރިސޯޓަށް ދެރޭ އެރަށުގަނީދާފަ ފުރަންވީ ،، ހުރިހާޚިދުމަތެއް އެތަނުން ލިބޭނެ އޯކޭތަ ؟

 63. އޮހޫ

  ގާސިމް މި ބޮޑު ޖޯކެއް ކެކެ

 64. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އިރުކޮޅަކުން ބުނާނެ ބޮޑު އެއްވުމެއް ނޫނޭ.

 65. ކަމަނަ

  ކަލޭ މާލެއަރަގަ. ދެން ލަލަލަަ. ބޮޑު ފިނޑި ފިލި

 66. ކެނެރީގެ

  ޤާސިމްބެ ވެސް ދާންވާނެ މަވެސް ދާނަން

 67. ޙަމީދު

  ގާސިމްވެސް އަންނަންޗޭ. ޓިކެޓް ފޮނުވަންވީތަ؟

 68. ބޮޑުބެ

  ކަލޭެމެން ފިލާތިބެ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދާ ގަނަ ތަޅުވަނީ. ފުރަތަމަ ކަލޭމެން އާދެބަލަ. އައިސް ދެން ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާ.... ބިރު ފަހަނައަޅާ ގޮސް ބޭރު ގައުމުތަކުގަ ފިލާ ތިބޭ. ވާވާވާ ސާބަސް ކަލޭނޭ

 69. ީިހީދް

  ބޭފުޅާ އަންނަން ތޯ !!! ނާނނަން ދޯ !!!

 70. މަރީ

  އާދެވުނު ގޮތަކަށް 16ގެ ބޮޑުއެއްވުމަށް ގާސިމް އަންނަންވީ ނުންތޯ؟ ބޮޑެތިމީހުން ބޭރުގަ ފިލާތިބެފަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ނުކޮށްބަލަ އިދިކޮޅުގެ ބޮޑުންތައް.

  • އިދުރީސް

   ގާސިމު ޔޫރަޕުގަ އަރާމުކުރަން ނިކަމުތި ރައްޔިތު މީހާ ޖަލުގަ ހަނާވާން އުމީހުންގެ އަބިދަރީން ބިކަވެފަ މީތޯ ތިބުނާ އޯގާތެރި މީހުންނަކީ 16 ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ގާސިމު މެން ނުކުމޭ ފަހަތުން ރައްޔިތު މީހާ ނުކުންނާނެ ގާސިމު އަން މިގައުމުގަ މިހާރަކު ޖާގައެން ނެން ވަރަން ސަލާމް ޖޭޕީ އަދި އުމްދީޕީ

 71. ކަނބުލޮ

  މިބައިގަނޑު މިއުޅެނީ އަރާމުގަ ބޭރުގަތިބެގެން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާދޭން ތީ ހަމަ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައިގަނޑެއް ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާ

 72. ސަމީރު

  ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭކަމަށް ހެދިގެން މީނަ މަސައްކަތް ކުރަނީ މީނަގެ ވިޔަފާރި ހިމާޔަތް ކޮށް، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ދޯކާދޭން

 73. މަހުލޫފު

  ސޭޓާ ހެޔޮ ނުވާނެ ތިޔަ ގައްދާރު ވެވެނީ އިސްލާމީ ދައުލަތަކައް ކަން ހަނދާނުގަ ބަހައްޓާ

 74. އަހުމަދު

  މާލެ އަންނަނަމީހުންނަށް ޤާސިމް ކެއުމާއި ސަޔާއި ބޮނޑިބަތާއި ނިދާތަނާއި ފެންވަރައި ފާހާނާ ކުރެވޭނޭ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާނެ. ކުނޫޒުގައި އެ އިންތިޒާމު ހުރީ ހަމަޖެހިފައި. ގާސިމް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ގޮތަށް ޔާމީހުގެ ވެރިކަން ވެސް ވައްޓާލަން. މިހާރު ފައިސާ ބަހަމުން ދަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެނަށް. ފިސާރި ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ޔާމީނު ވެރިކަމުން ދުރުކުރާނީ ގާސިމުކަމުގައި ހެދުމަށް ގާސިމުކުރައްވާ ޚަރަދުގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހިފަންވީ. ވެރިކަމެއް ވެއްޓޭނީ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ ގާސިމް. އެއީ ތަޖުރިބާއިން. މިފަހަރުވެސް ގާސިމު މިކަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭކަށް ނެތް. ގާސިމް ކުރައްވާ ވަރަކަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭ. 16 ގައި ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގާސިމް ބައްލަވާ. މައްސަލައަކީ ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ނަންގަވަން ގުދު ވެ ވަޑައިގެންނެވޭން ގާސިމަށް ނެތުން.

 75. SDSD

  SDSDS