ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނެރުވިފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރި ފަހުން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އަރާ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އަރާ އިރު އޭގެތެރޭގައި ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އަށް ފުލުހަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޭގެތެރެއިން 34 މީހުން ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރިއިރު، އެކަކު ވިލިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ދެން ހުރި މިހާ ހުރީ ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫނާއި ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި، އަށް ފުލުހުން ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  އެހެންވިއްޔާ ދޮގު ވާހަކަދައްކަން އިނގިލި ބިންނަން ހުރޭ!

 2. ޖެހޭނެއޭ

  އެސްއޯއީގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އަރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދެކޮޅުން ކާ ލޯޔަރޭ މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ އެމެން މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުން ޖާގަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތީވެ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ވިލާ ގަނޑު ފޮރުވާލަން އިގްތިސާދީ ވިލާ ގަނޑަކުން. މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރާނެ ކަން ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނިންމަވާ މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކުރަންވީ. އެއިރުން ދެން މަޑުމަޑުން ސިޔާސީ ކަންކަން އޮބި އެ މައްޗަށް އިގްތިސާދީ ކަންކަން ވެރިވެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި އެކު ސަރުކާރުގެ ބަސް އަހައިގެން އުފަލުގައި ތިބޭނެއެވެ. 2019 ނިމުމުގެ ކުރިން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ދެވޭނެއެވެ. އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރަން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ފަސް ނުޖެހެންވީއެވެ. މިހާރު ނުވި ރައްކަލެއް ފަހުން ނުވެވޭނެއެވެ.

 3. ބަލާތި

  އެސްއޯއީގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އަރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ބުނާނަމަ އެބަޖެހޭ އެމެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ރާއްޖޭގެ ނޫސް ތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން ދާތީވެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނޫހުގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނީ އެއީ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ އެއް ލިޔުމަކުން ލިބުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް. އެއިރުން ދެން މިފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅު މަގުން ދާނީ.

 4. ލިވްއިން

  އެސްއޯއީގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އެރި ނަމަވެސް އެއީ މަމެން ކެއަރ ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ އެމެން ހައްޔަރު ކުރީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ގާނޫނުގެ ބޭރުން ވައްޓާލާނެ ކަމަށް އެމެން މަސައްކަތް ކުރީތީވެދޯ. ގާނޫނުގެ ބޭރުން ވެރިކަން ވައްޓާލަން ވެގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އަދި އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން މާލޭގެ އެކިތަންތަނަށް އެއްވަނީ އެއީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އެމެން ހައްޔަރު ކުރެވޭނެއެވެ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރާނަން މަމެންގެ ކޯސް އަށް އެމެން ހުރަސް އަޅާނަމަ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ ސައިޑް ސައިޑް. މަމެން މީ ހާކިމާ އިންނޭ އިނގޭތޭ މަގުގެ އެއްފަރާތަށް ފެއްސޭ ތަމެން. މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް. ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްޑް ވީ ލިވް އިން.

 5. ދިސްއިޒް

  އެސްއޯއީގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް އަރާ ނަމަ އެ އަރަނީ އެއީ އެމެން ގެޓް ޓުގެދަރ ކޯނަރ ނޫން ކޯނަރ ތަކަށް އެއްވެ ބާއު ބާއު ކިޔާ ހަޅޭއް ލަވާތީ ނޫންތޭ. ތަމެން ދެން ބާއު ބާއު ކިޔަން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯނަރ އަށް އެއްވެ ތިބެ ހަޅޭއް ލަވާނަމަ ހައްޔަރު ނުކުރާނެ ނޫންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެން ދެން ސިލީ ގާރލްސް އިން ކުރާ ކަންކަން ނުކޮށް ނިކަން ހަމަ ޖެހޭ މީހުން ކުރާ ކަންކަން ކުރަން އުޅެންވީ އެއް ނޫންތޭ. މަމެން ޕިންކީން މިހާރު މިއޮތީ މިގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފައޭ އަވަހަށް އެކަން އުވާނުލާނަމޭ މަމެން އެކަން އުވާލާނީ މަމެންނަށް މައިދާން ކްލިއަރ ވުމުންނޭ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ވެސް ރޫމް ރޭޓްސް ތައް އަގު ދަށް ކޮށް އޯވަރ ހެޑް ކުރަންވީ އަދި ބޮޑެތި ޕޭރޯލް ގައި ތިބި ބޭރު މީހުން ވެސް ފަޔަރ ކޮށްލާ އެމަގާމް ތަަކަށް ދިވެހިން ލާންވީ އޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މަމެން އުވާލާނީ މިފަދަ ހުރިހާ ކަންކަން އިސްލާހު ވުމުން. އޯއް ކާންޓް ބިލީވް އަވަރ ލީޑަރ ޝިޕް އިޒް ގްލޯވިންގް ދޯ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް އީޒީ އިޓްސް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް ލަވް...

 6. މަރީ

  ބައްދުގަ ބަހައްޓާ ހެޔޮނުވާނެ ތިޔަ ބައި މީހުނާހެދި ނިދެނީކީވެސްނޫން ކޮބާތަ ބޭނުމަކީ ދީނާއި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނައް ކޮންކަމެން ނުކުރެވިގެއްކަމެއް ނުބުނޭ ހައްތަހާވެސް ގޮވަނޫ ވަގުވަގު ސަހާދެއްމިބުނީ ތިމީހުން ބައްދުކުރޭ ހައްޔަރުކުރޭ.

 7. ވިލުފުށި

  ވިލުފުއްޓައް ޔާމިނުސަރުކާރުން ކޮއްދީފަހުރި ކަންކަން ނިކަން ދެކިބަލި އަދިވެސް ދަނީ ކޮއްދެމުން ހުއްޓުމެއްނެތް. ތެދައް ބުނާނަމަ ވަހީދު ވެރިކަމައް އެރިފަހުން ވިލުފުށީ ފަސްގަނޑުން ތަރައްގީގެ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ދުވަހެއް ނުދޭ ހުކުރު ފިޔަވާ ހުކުރުގަވެސް ފެންހޮޅި އަޅާމީހުން މަސައްކަތްކުރޭ. ދެން ކީއްވެތޯ ޔާމީން އައް ތާއީދުނުކުރަންވީ. ރަށުގަ ދިރިއުޅޭ މީހުން ބޭނުމީ ތަރައްގީ ތަރަރައްގީ

 8. އިއްބެ

  ތީހަމަ ތެދު ތިކަމާ މަވެސް ތާއީދު ޔާމީންވަރެއްނެތް... ވަރައް ފައްކާ މަގުތައްވެސް. ބަދަރުވެސް ހަބޭސް މަގޭ ވޯޓް ޔާމީނައް.2018

 9. ހަލީ

  މަބޭނުމީ ތަރައްގީ ވަޒީފާވެސް ބައިވަރު ކޮންކަމަކާތަވިސްނަނަންވީ ޔާމީން ވަރެއްނެތެވެ.
  އަޅުގަނޑުމެން މިސަރުކާރު ދިފާއުކުރާނަން

 10. މަޑިފުށި

  މިރަށުގަވެސް ކިހާކަމެއް އެކޮއްދެނީ އެކަމު ރީދުލޭމެން ގަބޫލެއްނުކުރޭ ލޮލައްފެންނަންހުއްޓަސް. ކަމެއކޮއްދޭކަމަކައް. ޔާމީނައްސުކުރިއްޔާ.ތީހަމަބެސްޓް

 11. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫޑޫ

  އިލްހާމް ދެއްވި "ހޫނު ފެނުގެ" އިންޒާރު ތަހުގީގު ކުރަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އިލްހާމް މެން ބުންނެއް ނޫންތޭ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ފަޅިއޭ ތަމެން ތިޔާއީ ތަމެން ތަމްސީލް ކުރާ އަލިފު އަތޮޅު ދާއިރާ އިން ދެ މީހުން ވެސް ނުވެއޭ ތަމެންނާއި އެއްކޮޅަށް އެޑްވޮކޭޓް ކުރާ ތަމެންގެ އަނބި ގޮއްޔެ ދެން ކެޓް ވޯކް ޖައްސާ އެމެން ނަށް ޕަބްލިސިޓީ ލިބޭތޯ ބަލަން އެބައުޅެއޭ. ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފެދުނު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހޮވޭ ގިނަ މީހުންނަކީ އެއީ އެމެން އަމިއްލަ އަށް މަނީ ޕްރިންޓިންގް މެޝިންސް ތައް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާނަމަ އެކަމަށް ނިމުން ގެންނަންވީއޭ މަޖްލީހަށް މަޖްލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވަން ޖެހޭނީ ހަމަ އެކަނި ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ނެރޭ މެމްބަރުން ކަމަށް އަދި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވެސް ވާންވީ މިހެންނޭ. އެއިރުން މިކިޔާ އަންފެއިތްފުލް މިބައި ނާންނާނެއޭ އެއިރުން ޕާރޓީ ލަވް ހުރި މީހުންނޭ މުޅިން ވެސް މަޖްލީހުގައި ތިބޭނީ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫޑޫ ޑުޑުއްޑޫޑުޑޫޑޫޑޫ....

 12. ބޮލި މުލައް

  ކުއްލި ޙާލަތު ދަށުންތަ ނޫނީ ކުއްލި ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގަތަ؟

 13. ޑާޑާޑާޑާ

  އިލްހާމް ދެއްވި "ހޫނު ފެނުގެ" އިންޒާރު ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނެ ލާރޖް ކޮށް. ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއި ކުރި އެމްޕީން ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއި ކޮށްގެން ބެލީ އެއީ އެމެން ބޭނުންވާ ލަންކާ ގެކޮންޓްރެކްޓަރުން ނަށް ބޮޑު އަގުގައި މަސައްކަތް ދެވޭތޯއެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްސް ތައް ކުދި ކުދި ގަބީލާ ހަދައިގެން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑެތި އަދަދު ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓްސް ތައް ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ ކުންފުނި ތަކަށް ދޭން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަށް ޑިމާންޑް ކުރި ކަން މީ މަމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެކޭ. އެގޮތުން އެވާހަކަ ދެއްކި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހޫނު ފެން ވެސް ހިމެނެއޭ. ސަރުކާރުގެ އެމްޕީން ނަށް ވުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ރިސޯސް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށް ގެެން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްސް އެމެން އަޑީގައި ތިބެގެން ހޯދާ ދީގެން އެމެން އެއިން ކަޓް ނަގައިގެން މިލިއަނަރުންނަށް ބަދަލު ވުމެއް ނޫނޭ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓުމީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 14. ޑާޑާޑާޑާ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އަކީ އެއީ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރޭ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވެރިކަން ހިންގަން ޖެހޭނެ ބަޔެއް ނޫނޭ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތާއި މުޅި ސަރުކާރުގެ ވެރިއަކީ ވެސް އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރެއް ނަގާ އެއްލާލުމަށް ޓަކައި އެމެން ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން އެކަން ކުރަން ރޭވި ރޭވުން އެމެން ހީކުރީ އެމެން އަތަށް ނުގޮވާނެ ކަމަށްތޭ. މަޖްލީހުގެ ފާރު ަމަތިން ފުންމާލާ މަޖްލީސް ކުރާ ގެއަށް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަން މީހުންނާއި މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ ތަމެން ނުޖެހޭތި މުޒާހަރާ ތެރޭން މަމެން ޕިންކީން އަތު އަތު ޖެހިއްޖެނަމަ މިހުރިހާ އެއްޗެއް އެކްޓިވޭޓް ވާނެއޭ. އެދުވަހަކުން ނުބުނާތި އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ އޭ އިނގޭ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..

 15. އަލީ އަހުމަދު

  އަދުރޭ ފޯ ޕުރެސިޑެންޓް.... 2018 އަހަރެން ބޭނުމީ އަދުރޭ އަރަން... ޔާމީނު ކަޑަ...
  އަދުރޭ ގަދައީ...