ޖަލުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން ގެންދާ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ނުދޭތީ ކަމަށްބުނެ މާފުށީ ޖަލުގައި އެކިއެކި ކުއްތަކުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިން މިއަދު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމްއާއި، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަޒިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަފާފް އަބްދުލް މަޖީދާއި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާއާއި، ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިންގެ އަނބިކަނބަލުން ޝާދިޔާ އާދަމްއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެކިއެކި ކުއްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަނބިންވަނީ ސައިފޮދަކަށް އެއްވެފައެވެ. އަދި އަދީބްގެ އަނބިކަބަލުން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެސައިފޮދު ވަރަށް ޕުރަޑަކްޓިވްކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. އުމަތް

  ތީ ސެލްފީ ގުރޫޕެއް ދޮތަ????

 2. ކަނބަލުނ

  ދިމާނުވާތާ މާ ގިނަ ދުވަސް ވީއޭ. އަނބިން ވިއްޔާ.

 3. ރާފު

  ތި ސައިފޮދު ޕްރަޑަކްޓިވް ވެގެން އަނެއްކާ ނުވިހާނެބާ؟

  • Anonymous

   ލޮލޮ... ސައިފޮދު ޕޮރޮޑަކް ވުން ވަރަށް ގާތް... ހަހަހަހަހަހަހ. މިބައިގަޑު ފެނުނީމަ ހިނިހަންނަނީ....

 4. ާއަލީ

  ޢެކުދިންގެ އެދުން ފުއްދަވައިދެއްވާ. ގޯހެއްހަދާފާނެ

 5. ތިބޭތި

  ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ބޭނުން ކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކަނޑައެޅިގެން އާންމު ތަންތާނގައި ނުވެސް ގޮވޭނެ މަޖްލީހުގެ އެެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވެ ހޫނު ފެނުގެ މައްސަލަ ވެސް މިހާ އަވަހަށް ޑިޓެކްޓް ކޮށް އެމައްސަލަ ހިނގައިގަތީ. ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ތަކުން މިސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގޮވާ އެމްޕީން ތައް ކްރޭޒީ އީގޯ ވެގެން ތަމެން ރާއްޖެތެރޭ ތަމެންގެ ރަށުގެ ހޮޅު އަށި ތަކުގައި ދައްކާ ޒާތަށް ގްރޭންޑް މާލޭގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ ކަން ތަމެންނަށް މިހާރު އެނގި ފާޅުވެގެން ދާނެ ކަން ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ ނޫންތޭ. ގައްދޫ ލޯ ޕްރޮފައިލްޑް މީހަކު މީހެއްގެ ނޯކިރީ އަކަށް ހުއްޓާ ރާ އަތޮޅުގެ އެމްޕީ އަކަށް ހޮވުނީ އެއީ ޕީޕީއެމް ކޮށް ދިން މަސައްކަތް އެއީ ޕީޕީއެމްގެ އޯނަރޝިޕް އެއް އެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެއޭ. ނެކްސްޓް ޗެޕްޓަރ މަމެން ރީޑް ކުރާނީ މަޖްލީހުގެ ފާރު މަތިން ފުންމާލި މީހުންގެ ވާހަކަ ލިޔަމުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 6. ސަޅި

  ބިޓުން ކޮޅެއް

  • ސީނު

   ހޮހޮހޮހޮހޮހޮހޮހޯ

 7. ސާގަރު

  އަނބިންގެ ނަން އެނގޭ ގޮތަށް ތާރަފު ލިޔެލާނަމަ .......

 8. އއއ

  ހާދަ ސަޅި އަނބިން ތަކެކޭ ދޯ؟

 9. ރީމް

  ކުއްކުރި އިރު ނުބުނީ ކީއް ތިމައްނަ އެކަނިވާނޭ ތިހެންނޫޅޭށޭ ކީއްވެގެންހޭ ތިއުޅެނީ ނަސޭހަތެއ ނުދެމުތަ ދެންވާނެ ހަތަރުއެތި ވީމަ ކީކޭކިޔާކައް. ކޮސްނުގޮވާ ގެޔގަމަޑުންހުރޭ ނޫނީ ހައްޔަރުކުރައްޖެހިދާނެ

  • މަހޭ

   ސަރުކާރާއި އިނދިކީލި ވުމަކީ ކުށެއްނޫން...

 10. އައްޓަމަސް

  ފޮޓޯ ހަލާލުވީތަ؟

 11. ތްރިއްލާ

  ކޮންމެހެން ނުޖެހެއޭ ކަރެކްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު މީހާއާއި ބައްދަލު ކުރަން ދާން ތަމެން ތަމެން ހަމަ ކަރެކްޝަން އަށް ފޯން ކޮށްލީމާ ނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ. ތިޔާ އުޅެނީ އެހެން ކަމެއް ނޫންތޭ ތިޔާ އުޅެނީ މަޝްހޫރު ވާނެ ގޮތެއް ނޭގިގެން ޓޭކް އެޑްވާންޓޭޖް އޭ ކިޔާ އެތިއަރީ ބޭނުން ކުރަނީ އެއް ނޫންތޭ ތިޔާއީ ބޮޑަށް މީޑިއާ ގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުން ޖާގަ ހޯދަން ވެގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫންތޭ. ތިޔާ ޒާތުގެ ކަންކަމަށް މަމެން ކިޔަނީ ކްރުއަލް ތިންކިންގް އޭ ތަމެން މިވާހަކަ ދައްކާނީ އެއް ނޫނޭ އިނގޭތޭ. ތަމެން ތިޔާ ދާ ޑިރެކްޝަން އަކީ އެއީ ޑާރކްނެސް ފޯލްސް އެކްރޮސް ދަ ލޭންޑް ކްރީޗަރސް ކްރޯލް އިން ސާރޗް އޮފް ވެރިކަން ފޭރިގަންނަން ހޮހޮޅާއި ދިމާލަށް ނޫންތޭ އެތާ ހުންނާނެ ޑްރެކިއުލާ އާއި ވެމްޕަޔަރ ސްމެލް އިނގޭތޭ ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލާ އެނޫން ނަމަ ތަމެންނަށް ދިމާވާނީ ދަ އީވްލް އޮފް ތްރިއްލާ އޮޮއޮއޯ ތްރިއްލާ ތްރިއްލާ ނައިޓް ދޯ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހާހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ...

 12. ގުޑްގުޑް

  އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ އަނބިން ކަރެކްޝަންސަށް ދިޔުމުން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ ތަމެން ތިޔާ މިހާރު ސްޕައިސް ގާރލްސް ހެދިގެން ތިޔާ އަނބުރަން ފެށީ ކޮން ވައްތަރު ގޭސް ގަނޑެއް ތޭ މަމެން ހާދަ ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސައޭ ތިޔާ ވައްތަރު ރަނޑު ވާހަކަ ތަމެން ދައްކާތީވެ ތަމެން ގޭގައި ތިބެބަލަ މަމެން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަން ދެން. ކިހާ ބޮޑު ދުއްޕާނެއް ނޫންތޭ ތަމެންނާއި ހެދި އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ކޯއްޗެކޭ އެހެން ކިޔަން ނުވާނެއޭ ޕިންކީ މެންނޭ އެއީ ކާކުތޭ ފުރަގަހަތުގައި ހުރެގެން ފެލެން ފެށީ އޮއޮއޯ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތޭ ތަމެން ކޯއްޗެކޭ ތިޔާ ކިޔަނޫ މިހާރު. މަމެން ޓްވިޓަރޭ މިކިޔަނޫ ތަމެން ޕިންކީން ތިޔާއީ ދަ ހާކިމާ އޭ އިނގޭތޭ އޯކޭ އޯކޭ ތިޔާހެން ތަމެން ކިޔަންވާނެ މަމެން ފެންނައިރަށް އިނގޭތޭ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 13. ތިބެބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަން ތަމެން މިއަށް ވުރެން ވިސްނުން ތޫނު ވާނެ ކަން ތަމެން މައިދާނުން ސިކުން ތަކަށް ވެސް ގެއްްލުން އެއީ މަމެން އެދޭ ކަމެއް ނޫނޭ ތަންކޮޅެއް މައިތިރިވެ ބަލަ މިދުވަސް ކޮޅު ހެޔޮ ނުވާނެއޭ އަގެއް ކިޔައިގެން ނަމަވެސް.

 14. ބުނެދީބަލަ

  އާއިލީ ބައްދަލުވުމަކީ އެއީ އެހާ ފަސޭހައިން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ވަރަށް ގިނަ ސްކްރީނިންގް ޓެސްޓް ތަކުން ފާސް ވާން ޖެހޭނެއޭ ތަމެން ބުނެދީ ބަލަ ފުރަތަަމަ ޓެސްޓަކީ އެއީ ޕިންކް ކުަލަ ލޮލަށް އެހާ ފަސޭހަވެފައި ރީނދޫ ކުލަ އެހާ ލޮލަށް ދުއްޕާން ކުލަ އަކަށް ވަނީ ކީއްވެތޭ. ވިސްނާލަން އޭ ޖެހޭނީ. އެހެންތޭ. ވިސްނާލާ ވިސްނާލާ ފައި އާދޭ އެއް ހަފްތާ ފަހުން އިނގޭތޭ.

 15. އިމްރާން

  މިއީ މަޝްހުރުވެލަން އުޅޭ މޮޑެލުންތަކެއް

 16. ްައިބުރާ

  މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އެއޮތީ މަހުލޫފުކަމައް މަށައް ޝައްކު!

 17. އަލީ އަހުމަދު

  އަދުރޭ ކާރިޔަށް ގެންދެބަލަ... ކަންކަން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވާނީ އިންސާފުން...

  އަދުރޭ ފޯ ޕުރެސިޑެންޓް.... 2018 އަހަރެން ބޭނުމީ އަދުރޭ ... ޔާމީނު ކަޑަ...
  އަދުރޭ ގަދައީ...

 18. ވައްޑެ

  ނިންޖާ ހެދިފަ އެއިނީ ކޯއްޗެ

  • ސަމާ

   ސާބަސް ތީ ދެން ބޮޑުވަރު.

 19. أحمد

  ކީއްކުރާނި! ފިރިން ލަދުހަޔާތް ކެނޑުނީމާ ދެން އަނބިންގެ ކޮންލަދުހަޔާތެއްތޯ ހުއްނާނީ!؟
  މިއީ އެކަމުގެ ރިވެތި މިޘާލެކެވެ.

 20. ޗިއްލޫ

  ދެން އެންމެއަވަހަށް އަޑުއިވޭނީ އެއްޖިންސުން ކާވެނިކުރުމަށް އެދި މިމީހުންގެ ފަރާތުން ދައުވާކުރާއަޑު، މީގަކުރީގަވެސް އެމްޑީޕީގެ އެކުޓިވިސްޓަކު ވަނީ އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން އަންނިމެންގެ ރޭވުމަކުން އަޑުއުފުލާފަވިއްޔާ!!!!

 21. ސުބު

  ސިދާތާ އާއި ނާދިރާ ނެތީމަ ކަޑަ. މަޝްހޫރު 2 އުނގުޅޭ ނެތީމަ ފޮޓޯ ފުރިހަމަ އެއްނޫން

 22. ނުރަބޯ

  އައްދޭ ވާވާ ތިއޮތީކަމެއްތާދޯ ފިލްމެއް ކުޅެދޭން ކެރޭނެތަ؟ ނުބައިބައި ކުޅެދޭންވާނީ ތީނދަ އައިއެސް މަންޖެ. ހަހަހަހަ.

 23. ޖޮއްބެ

  އަމައްޔާއި އުޅޭވައްތަރެއްދޯ ބާޣީންގެ ވަތުކިބަތައް. ހެހެހެހެހޭ.

 24. ސީނު

  މޫނު ބުރުގާގަ އެއީ ކޮނަްއަތްބެއް؟؟ ނަސްރީނާ ކޮބާ؟

 25. أحمد

  މުސްކުޅިންބުނެ އުޅޭ އަހިވަކަކާޖެހި އަހިވަކެއް ފާވާނެޔޭ!
  ތި މޫނުބުރުގާ ދުވަސްކޮޅަކުން މޫނުގައި ހަރުލާނެބާ!؟

 26. أحمد

  މުސްކުޅިންބުނެ އުޅޭ އަހިވަކަކާޖެހި އަހިވަކެއް ފާވާނެޔޭ!
  ތި މޫނުބުރުގާ ދުވަސްކޮޅަކުން މޫނުގައި ހަރުލާނެބާ!؟
  ކުޜީކޮޅު ފެއްނަނީ ކިރިޔަކިރިޔާ ދެލޯވިއްޔާ
  މިހާރު ތިހުރީދެލޯލާއި އެކު ބުމަވެސް ރަނގަޅަށް ފާޅުވެ ފެއްނަން ވިއްޔާ
  މި އަންހެނާ މީ ކިހާވަރަކު ދާނެމީހެއްބަ؟؟؟؟

 27. ސީނޭ

  ނިކަން ރަގަޅަށް ކަލޭމެން އިސްތިހާރުވާތި

 28. މާރިޔާ

  ރީތި އެކަކުވެސް ނެއް ތިތަނުގައި ހައްތާވެސް ގަމާރުން