ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އާރިފް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ފުލުހުން އާރިފް ދިރިއުޅުއްވާ މ.ސްނޯރޯސްއަށް ވަދެ އެގެ ބަލާ ފާސް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އާރިފް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮންސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އަރީފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 2 ގަ އެވެ. ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން މި މަހު 1 ގައި ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ގުޅުއްވުމުން، އަރީފް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވި ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވަނީ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ އެސްއޯ ކޮމާންޑާރ ސައިފްވެސް ހިމެނެއެވެ. ސައިފް މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ކުރްތީ

  ތީ ބުރުމާގެ އެޖެންޓެއް

 2. ކާފަ

  މުޖޭ ބަޣާވާތު ނަޒަރު އާތީހޭ

 3. ސަލާމް

  މީނައަކީ ފެބްރުއަރީ ބަޣާވާތުގައި އިދިކޮޅަށް އެހީތެރިވީ އެކަކަު! މީނަޔަށް އެ ބަޣާވާތާބެހެ ގިނަކަންތައްތަކެއް އެނގޭނެ! ކޮންމެ ވަގުެއްގަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ސީޕީގެ ޒިންމާއެއް! އެދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ ގުޅާ ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން މީނަ އެނުބައި ކަންތައްތަކުގެތރެއަށް ވަދެ ހުރި މިންވަރު އެނގޭ!

 4. ހުރަސް

  އަހުރެން ހައިރާންވި ރައީސް ޔާމީން
  ޕޮލިސް ކޮމިސަނަރ މަގާމު

  ފުރަތަމަ އޭނާއަށް ދިންދުވަހުވެސް

  އެމަގާމަށް އޭނާއަކީ އެހާކުފޫ

  ހަމަވާމީހެއްނޫން

  • ޖެޑް

   ކަންފަސޭހަ ވަރިހަމަ ރައީސެއްވީމަ މީ ވެސް މައްސަލަޔެއް

 5. އަހުވަ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕޮލިހުންގެ ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފް އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރޭ. އިން އެނަދަރ ވޯރޑްސް މަމެން މީ ކައްޕިއޭ މަމެން މީ ދަ ހާކިމާއޭ ދަ ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް އޯޑަރ ފޯލޯ ނުކުރެވޭ މީހުން ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކަން ކުރީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ އެމެންނާއި ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރުނު ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެންނާއި އެކު ހެދި ސިއްރު ޑީލް އަކީ ކޮބައިތޭ އެކަން ވެސް ޖެހޭނެއޭ ބެލެން. ދެން މީގެ ފަހުން ޕޮލިހުންގެ ވެސް އެންމެ މަތީވެރިއަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ އެގޮތަށޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާން ކުރަނީ. އޭގައި އެބުނާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ އެއްބައޭ. މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ އޭ ދަ ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޖެހޭނެއޭ ތަބާވާން ނުވާނަމަ އަހުވަ ދައްކާނަމޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 6. ރަދުން

  ރައީސް ޔާމީން މި ޤައުމަމު ތަރައްޤީ ކުޔެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ހުރަސްއަލައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޤައުމުގެ ޢަދުއްވުންނާ މެދު ޤާނޫނީ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރަާރަށް ގޮވާލަން

 7. ދިސްއިޒް

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭދޯ ފެނޭދޯ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު އަދި މަމެން މީ ދަ ހާކިމާ ދޯ. އޯއް އައި ކާންޓް ބިލީވް ވީއާރ ދަ ހާކިމާ ދޯ. އޯއް އިޓްސް އަ ސިމްޕްލް އީކްއޭޝަން ނޯ ކޮމްޕްލިކޭޝަން. އޯއް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ކަމް ކަމް އެން ޖޮއިން އަސް. އޯއް ޔުއަރ ސެލްފް އިޒް ގްރާސްޕްޑް އޮން ދަ ސްކްރީން. ދިސް އިޒް އަސް ދިސް އިޒް އަސް ވީ ކާންޓް ބީ ބީޓެން ބައި އެނީވަން.

 8. އަހްމަދު

  ފުއްޕާހަންފަޅައިންދާނެ ދެން އިތުރައް ޖެހޭކައްނެތް

 9. ވިލުފުށި

  ބޮޑުންނައް މީގެކުރިން އަދަބުނުލިބޭތީ ތިމީހުން ހީކުރީ މިހާރުވެސް ހަމަވާނީ އެހެން ކަމައް. ދިވެހިރައްޔިތުން މިސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ އެއީ ދިވެހިން އެދުނީ ނިކަމެތިންނާއި އެއްގޮތައް ކުއްކުރީމަ ބޮޑުންނައްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އަދަބުލިބެން ޖެހޭނެކަން.. މިއަދު ޔާމީން އެކަންވެސް ރައްޔިތުންނައް ކަށަވަރު ކޮއްދެއްވައިފި.. ހުރިހާ ރައްޔިތހުން ފުރިހަމަ ތާއީދު ނާމީނައް 2018.

 10. ސަޑަމޯ

  ޔާމީނާ ހެދި މިގައުމުގަ ފުލުހަކުވެސް އުޅޭނެކަމެއް ނެތެއްނު

  • ނުރަބޯ

   ފުލުހުން އުޅޭނެ އެކަމަކު ބާޣީން ނަކަށް ނޫޅެވޭނެ.

 11. އާއާއާއާ

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން މީ ރިއަލީ ދަ ހާކިމާ އިން ކަން ހާކިމާ އިންނާއި ނުކުޅެވޭނެ ކަން މަމެންގެ ވެރިކަން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ތަމެންނަށް ވައްޓާލަން. ތަމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ މުޒާހަރާ މާލޭގެ މަގު ތަކުގައި ކުރުން ހުއްޓާލާ ގުޅި ފަޅަށް ދަގަ މުޒާހަރާ ކުރަން. ތަމެން ބޭނުން ވަރަށް ކުރަންވީ މުޒާހަރާ ގުޅި ފަޅުގައި ލާރޖް ކޮށް ބީޗް ގައި ބީޗް ޑާންސް އާއި އެކު ދޯ. ތަމެންނަށް މަމެންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއޭ. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް ކޭން ޔޫ ބީ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 12. ސަފީރު

  ތިދަނީ މިވެރިކަމުގެ ދުވަސް.. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ޙިދުމަތުގަ ތިބޭ ގިނަމީހުން އެެއްފަހަރާ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލުމަކީ ޤައުމަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް..

 13. ކުރާނެއޭ

  ހައްޔަރު ކުރަންވީމާ އިނގޭނީ ޕޮލިހަށެވެ. އޭގައި ނޯންނާނެ ކުރީގައި ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު މިހާރުގެ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު އެހެން ކިޔެން. ހައްޔަރު ކުރަންވީމާ ކުރާނެއެވެ. އެއީ އެ ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ. މިކަމާއި ގަބޫލު ނޫން މީހުން ޕޮލިހުންގެ ވަޒީފާ އަށް ނުވަނީމާ ނިމުނީ އެވެ.

 14. ކުރާނެއޭ

  ހައްޔަރު ކުރީ ކާކު ކަން މިހާރު އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައޭ އެހެންތޭ ދެން ތަމެން ކަށަވަރު ކަށަވަރަށް ޖަހަ ޖަހާ ތިބެގަ އިނގޭ. ބަލަގަ މީހުން ވައްކަން ވެސް ކުރޭ ދޯ. އަދި މީހުން ހައްޔަރު ކުރޭ ދޯ ކުރެވޭ ތުހުމަތަަކަށް ވެސް. އޭގެ މާނައަކީ އެއީ އަދި އެމީހާ ކުށްވެރިވީ އެއް ނޫނޭ. މަމެން ނުދެނެހުރިން އުތުރު ކޮރެޔާ އިން ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް. އުތުރު ކޮރެއާ އާއި އެކު ޗައިނާ ވެސް ވިޔަފާރި ކުރޭ އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މަމެންނަށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނެވެ.

 15. ބޮޑުބެ

  ކަލޭެމެން ފިލާތިބެ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދާ ގަނަ ތަޅުވަނީ. ފުރަތަމަ ކަލޭމެން އާދެބަލަ. އައިސް ދެން ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާ.... ބިރު ފަހަނައަޅާ ގޮސް ބޭރު ގައުމުތަކުގަ ފިލާ ތިބޭ. ވާވާވާ ސާބަސް ކަލޭނޭ