އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރިން އަހުމަދު ޝަރީފު އާދަމް ހޮވައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފަ އެވެ.

33 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ޝަރީފްގެ ނަން މިއަދު ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވިއިރު، އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިއެއް ނުގަންނަވައެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޖަލްސާގައި ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝާދެވެ. ޝަރީފްގެ ނަން ދިރާސާކުރި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިނީ 77.3 މާކުހެވެ. މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޝަރީފު ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު ސުލައިމާން މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ސުލައިމާން މިހާރު ވަނީ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ރާދަރ

  ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އީސީގެ އާ ރައީސް ދެއްވައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާނެ ކަމެކޭ. ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީން ވާނީ މިރޭ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އީސީގެ ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާ އަންގަންވީ އެމްޑީޕީން ބާތިލް ވެފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާތީވެ އެކަން އެމެން މީގެ ފަހުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަން އެމެންނަށް އަންގާ ދޭންވީއޭ މިރެއިން މިރެއަށް. ދެން އަނެއްކޮޅުން ޖޭޕީ އަށް ވެސް. އަދި މީގެ އިތުރުން އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ޚިލާފަށް އެމެން އެމްޑީޕީގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ ތިބެ ޔާރާ ދިލްދާރާ ލަވަ ޖަހަމުން ސަރެގަމަ ލަވަ ޖަހަމުން ދާތީވެ އެއީ ވެސް އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަޑު ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާތީވެ އެކަން ވެސް އެމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަން އަންގާ ދޭންވީއޭ. އެއިރުން ދެން ކަން ކަން ދާނީ ރަނގަޅު މަގުން ރަނގަޅު ފާލުންނޭ. ޔޫއާރ ދަ ރާދަރ ތިންގްސް އެން ރާދަރ ތިންގްްސް ވިލް ނެވަރ ޑައި.

 2. ޑާޑާޑާޑާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ވީއާރ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑަޑަޑާޑާ...

 3. ބޮލިހިލާ

  ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އީސީގެ އާ ރައީސް ދެއްވައިފި އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެ ޚަބަރު އަޑު އިވިފައި ބިންމަތީ ބާރަށް ފައި ޖަހާ މައި ފުޓް އޭ ކިޔާ ނެއްޓި ނަމަވެސް ތަމެން ނަށް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ ދޯ. ތަމެން ދެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ދަގަ ބޮލި ހިލަން ބޮލި ހިލާ ދޯ. ބޮލިހިލާ ދޯ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހަހަހަހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ..

 4. އައިކުޑް

  ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އީސީގެ އާ ރައީސް ދެއްވައިފި ނަމަ މަމެން އުފާ ކުރަމޭ އެކަމާއި. މަމެން ދެކެނީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގާނޫނު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން އިސްލާހު ކުރާނެ ކަމަށް އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހޮވެން ޖެހޭނީ އެއީ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓެެކޭ ހަމަ މިތިއަރީ އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކަށް ވެސް އެއިރުން ބެސްޓް އޮފް ދަ ބެސްޓް ނިކުންނާނީ އެއިރުން ރޮނގާލި ގަނޑު މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލާނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ކަށަވަރު ވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކޭ. އޯއް ޔޭއް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އައިކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. އައި ރިއަލީ ލައިކް އިޓް..

 5. މަ މިއު މަ

  ކަކުންޏެއް ތިއު

 6. ކްލޯސްޑް

  ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އީސީގެ އާ ރައީސް ދެއްވައިފި ނަމަ އެނިމުނީ އޭ ދެން އޭގައި އިތުރު ސުވާލެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ ބައްދަލު ވުން މިހާރު ނިމުނީ ހުރިހާ ލިޔާ ކުދިން ގެއަށް ފެެއްސެން އުޅޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

 7. އެމެންނޭ

  ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މިހާރަށް ކަށަވަރު ވި ނަމަވެސް އޭގައި އެއްވެސް ހެއްކެެއް ގަރީނާ އެއް ނެތޭ ދެން ތިޔާ ވާހަކަ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ތިޔާ ބުނާ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކުރީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް ވެސް މީހާރަށް ބުނެ ނުދެވުނެއް ނޫންތޭ. ދެން ކޯއްޗެކޭ ކިޔަންތޭ. ތިޔާ އީ ހަމަ ދަ ހޯކްސް ސްޓޯރީ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމުދޯ. ތިޔާއީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޖައްސާ ފޭކް ގޭމްސް ތައް ކަން މަމެންނަށް ކަށަވަރުވެ ޔަގީނެވެ.

 8. ނުވާނެއޭ

  ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައިގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކުރިނަމަ ތިޔާ ބުނާ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކުރީ އެއީ ކޮން ގައުމަކުން ތޭ އެއީ މަމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ދުނިޔޭގެ ޖަލުތަކުގައި އެބަތިއްބޭ ދިވެހިން އަދި ދިވެހިން ބޭސް ފަރުވާ އަށޭ ކިޔާ ފިލައިގެން ވެސް ގޮސް ފައި އެނބުރި ޖަލަށް ވެސް ނައިސް އެބަތިއްބޭ އެފަދަ މީހަކަށް ތިޔާ މީހަކު ނުވާނެ ބާވައޭ މަމެން ހިތަށް މިއަރަނީ. ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރު ކުރި ގައުމަކީ އެއީ ކޮން ގައުމެއް ކަން ބުނެ ނުދެވޭނަމަ މަމެން ތިޔާ ކަމެއް ގަބޫލު ނުކުރާ ހުށި ކަމޭ.

 9. ސީލާސީލާ

  ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަން މިހާރަށް އިނގޭއިރު އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރީ އެއީ މާލެއިން ކަމަށް މިހާރު އަށް އެނގުނީ އެއީ ކިހިނެއްތޭ މިހާރު އެ މައުލޫމާތު ހޯދީ ކޮން ތާކުން ތޭ ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެމައުލޫމާތު މިހާރަށް ދިން ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ ފުލުހުންގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެކޭ. އަދި ހަމަ އޭގެ އިތުރުން ދިވެއްސަކު މާލޭން ހައްޔަރު ކުރުމުން އެމީހަކީ އެއީ ތެޔޮ ޓޭންކަރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހެއް ކަން ތަމެންނަށް އެނގުނީ އެއީ ކިހިނެއްތޭ. ތަމެން ތިޔާ ސާބިތު ހެކި ނެތި އައްޑޫ ލައިވް އާއި ތަމެންނާއި ގުޅިގެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަނީ އެއީ ތަމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ވައްޓާ ނުލެވުނީމާ އަނެއް ކާ އަނެއް ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަނީއެވެ. މިހާރު ނޫހުގައި މިގޮތަށް ޝާއިއު ކުރަނީ މުޅިން ވެސް ދޮގު ޚަބަރުތަކޭ ތަމެންނަށް އެވޯރޑް ދިން މީހުން ގާތު ބުނޭ ގަޔަށް ސީލާ ށޭ ކޮއްލަށް ތިބެ. ސީލާ ސީލާ ސީލާ.

 10. އިސްމާލު

  ދެން ވާނެ ގޮތަކީ އެޗް.ޑީ.ސީ ސައިމަން އޭނާ ހުރި މަގާމަށް ގެންނާނީ. މީ ވަރަށް ވާހަކަ

 11. ސައިކޯ

  ތިވަރުގެ މަކަރު ވެރިޔެއްް ތާގަވެސް މަދުވާނެ .

 12. އަޙުމަދު

  މަރުޙަބާ ޝަރީފް....

 13. މާކުން

  ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ މިހާތަނަށް އޮތީ އެޑިއުކޭސަންގަ ހުރެގެންވެސް އެމްޑީޕީ މީހުނަށް ވަޒީފާ ދީފަ، އޭނަ ހުރެގެން އިދިކޮޅޮށް ފައިދާވާނީ