ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ބުނީ، 7 މާރޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެކުންފުނިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 20 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 30 ލާރި ކުޑަކޮށް، ބާޒާރުގައި، އެ އަގުތަކުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން ތެޔޮލިބެން ހުންނާނޭ ކަަމަށެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 10.21 ލާރި އަށެވެ. ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 10.11 ލާރި އަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ހެޔޮކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ާައަބުރު

  ސާބަހޭ ރައީސް

 2. ކިންގު

  ރައީސް ޔާމިން އަކީ 100 ގެ ވެރިއެކޭ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމިން

 3. ާއަސްތާ

  ޝުކުރިއްޔާ އެސް ޓީ އޯ

 4. މާހިރު

  ސާބަހޭ ރައީސް

 5. މީސްމީޑިއާ

  ޢަސްލުވެސް މީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ސަރުކާރެއް

 6. ޒީ

  އެސްޓީއޯއަކީ ހަމަރައްޔިތުންގެ ކުންފުންޔެއް، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޔެއް..އެންމެންގެ އެސްޓީއޯ!

 7. ާދެންކާކު

  ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ވަޒީފާއަކީ ނޫސްތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުން ދޯ ...... އަދި ރޯނެ

 8. ޖޮއްބެ

  ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ތިން އަހަރުތެރޭ، އެއްވެސް އެއްޗެއް އަގުހެޔޮ ވެފައެއްނުވެއެވެ. ތެލުގެއަގު ދުނިޔޭގެމާރުކޭޓުގައި ހެޔޮވުމުންވެސް ނަޝީދުގެސަރުކާރުން ތެޔޮ އަގުހެވެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މާރުކޭޓު ގައި ތެލުގެއަގު ބޮޑުވިކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރިއެވެ. އެކަމަކު އޭނާކުރީ ހެޔޮ ވެރިކަމެކޯލައެވެ.

 9. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މަގުމަތީ ދެޔޯތައް ހަޖަމް ޕްލީޒް

 10. ނަން

  ކީއްވެތަ ކުޅުދުއްފުށިން މި އަގުތަކުގަ ތެޔޮ ނުލިބެނީ
  ރައީސް ޔާމިން މޮޅިއްޔާ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަދީ ބަލަ

 11. ވަތުތަށި

  ތިޔައިއްޔެޒައީމަކީ ދިވެހި ގަވްމު ފަހުރު ވެރިވާ

 12. އަހަންމާ

  ހަންޑޫ ހަކުރު ފުއް ވެސް އަގުހެޔޮ ކޮއްލާ

 13. މަލީ

  ޝުކުރިއްޔާ އެސްޓީއޯ

 14. ހަމަމީހާ

  މިއިނގެނީނުން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުން. އެސްޓީއޯ ވަރެއް ނެތް!

 15. ނުރަބޯ

  ވޯޓެއް ހަރާން މި ރައިސްއަށް

  • ނުރަބޯ

   މިރައީސަކީ އޭނާގެ ޢުމުރަށްވެސް ރައީސްކަމުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ކަލޭކަހަލަ ފިނޑި އަދި އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓްކުރާ ރީނދޫ ބާޣީއެއްގެ ވޯޓު ނުލިބުނަސް އިންޝާﷲ 2018 ގެ އިންތިޚާބު އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ...!!!

   • ނުރަބޯ

    މަ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް މި ކޮމެންޓް ކުރެވުނީ ޔާމީނު ދިން އަފިހުން ކޮޅެއްގެ ނުފޫޒުގަ. ދެން އެެހެނެއް ނުވާނެ ޔާމީނު އެއީ ހަމަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ހިތުން އިކޮނޮމިސްޓްވެފަ އުޅޭ މޮޔައެއް މިހެން އަސްލު މަ ބުނަން އޮތީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ވެއްޓެން ނުވާނެ ދެން މާ ދުވަހެއް އޭނަ ބައިންދާނީ ޖަލުގަ މަރުވަންދެންވެސް

 16. ޢައްޔަ

  ޙިޔޮވުމަކީ 10ރ އަށް ވުރެ ކުދަވުން

 17. މަހަށްދޭބަލަ

  ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތީގައި އުޅެން ދިވެހިން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖިހާދު ބުނުމުން މަމެންނަށް އެކަމުގައި އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދެއޭ. އެމެން އެމްޑީޕީން ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅޭ ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އުމުރުގެ ދުވަހަކު ވެސް ޑާންސް ސްޓެޕެއް ވެސް ނުޖައްސާ ތިބެ އެމެން އަތް ތިލަ ބަޑި ޖަހާ ނަށާއިރު މަމެން ގާތަށް ހާދަ ހިންނެކޭ އަންނަނީ ހީވަނީ ފަލަ ނިކަގަހެއް ވަރުގެ ދަގަނޑު ހޮޅި އެއް ލަންބަން އުޅޭ ހެންނޭ. ކިހިނެއްތޭ އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނީ. އެމެން ހީކުރަނީ އެމެން އަތްތިލަ ބަޑި ޖަހާ ނަށާ ހެދުމުން އެތަން ބަލަން ބަޔަކު އަންނާނެ ކަމަށްތޭ މީހަކު ނާންނަނީ އެއީ ޑާންސް ސްޓެޕްސް ތައް ވެސް ހައްޕުނު ވީމައޭ އިނގޭތޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭ ޑިމޮކްރަސީ ހުންނަ ނަމަ ފަރުގައި އުޅޭ ރަތް މަސް ތަކަށް ވެސް ޑިމޮކްރަސީ އިނގޭނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ކޮބާ މީހަކު ވެސް ނުވޭ ދޯ މުޒާހަރާ އަށް ދާނެ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 18. ޑާޑާޑާޑާ

  ކޮބާ ރަންރީދޫ ޓްވިޓަރޭ ހީވޭ ކަމެއް ހެން ތަމެން ނަށް. ބާއުބާއު. މިހާރު މަމެން މިތައްޔާރު ވަނީ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގެ ރިހާރސަލް ހަދަން ލާރޖް ކޮށް ފުރަތަމަ ފަށާނީ މާލެ ސަރަަހައްދުން. ފުރަތަމަ ސްޓެޕް ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރީ. ދެން އޮތީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދޭ ހުރިހާ މީހުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކޮށް އެ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުން. ތަމެންނަށް މިއަދު އަޑު އިވޭނެ ރައީސް އޮފީހުގައި ލާރޖް ކޮށް ނިއުސް ކޮންފަރެންސް އެއް ބާއްވާ މަމެންގެ ހާކިމާ މިގޮތަށް މިކަން ނިންމި ކަން އިއުލާން ކުރާ ތަން ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން. އެމްޑީޕީން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ގޮވާލުން ދޭއާރ ކްރޭޒީ އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ..

 19. ޖައްސާތި

  އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެސްޓީއޯގެ ވިޔަފާރި އަދި ވެސް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރަން އެބަޖެހެއޭ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުން ތިލަފުށި އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު އެސްޓީއޯ އަށް ދޭންވީ ހިއްކައިގެން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އެތަން ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ތަކެއް ހަދަން އެސްޓީއޯ އަށް 100 އަހަރަށް ދޫކޮށްލަން. އެއިރުން އެސްޓީއޯ އާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ލޯން ނަގައިގެން އެފަޅު ހިއްކައިގެން އެހިއްކާ ފަޅުގެ ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލާނީ މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ކުޑަ އަގުގައި. އެއިރަށް މާލެ އަށް މިހާރު މިއޮތް ކޮންޖެސްޝަން ފިލައިގެން ދާނީ.

 20. ޑާޑާޑާޑާ

  އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލް އާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް ހެދުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ރާއްޖޭގެ ބޯ މައްޗަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެރިކޮށްގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ކަޅު ވިލާ ގަނޑު އެބަޖެހޭ ނަގާ ސްވައިޕް އައުޓް ކޮށްލަން އިގްތިސާދީ ގިނަ ކަންކަން މާލެ ސަރަަހައްދަށް ތައާރަފް ކޮށްގެން. މާލެ ސަރަހައްދަށް ތައާރަފް ކުރާ އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގައި އަޑު ހުރެފައި އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ވޮލިއުމް އެއްގެ ވޯޓް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމް އަށް. އެގޮތުން ބަލާއިރު އެމްޓީސީސީ މަހާ ޖައްރާފު ގެންނަންވީ މާލެ ސަރަަހައްދަށް ގެނެސް ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ފަށަންވީ ގުޅި ފަޅު ހިއްކާ ނިންމާ ގުޅި ފަޅުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭންވީ 100 އަހަރަށް. އެއިރަށް އެމްޑީޕީ ގެ ޕޮޕިއުލަރިޓީ ފުނޑުނީއޭ. ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް ޑޯންޓް ޔޫ ތިންކް އޮފް ދިސް ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 21. ޑާޑާޑާޑާޑާ

  އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލް އާއި ޕެޓްރޯލް ގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ހެޔޮ ފާލެކޭ. ސަރުކާރު ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތިބި ގިނަ މީހުންނާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ބޮޑުންނަށް އުޅޭ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު އެމްޑީޕީން ނާއި ޖޭޕީން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ވެރިކޮށްގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ވިލާ ގަނޑުން ސަލާމަތް ވާން ޓްރަބަލް ޝޫޓް ކުރަން ނޭގޭނެ ކަމަށް. އެ ޓްރަބަލް ޝޫޓް ކުރަން އިނގޭނީ މަދު މީހަކަށް ކަން. 10 ހާސް ދިވެހިން އެއްކުރި ނަމަވެސް ރިއަލް ސޯޝޯއިކޮނޮމިކް އެކުލެވޭ ޕޮލިޓިކްސް އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ފެތޭނެ އުސޫލުން ދަންނަ ދިވެހިން ތިބޭނީ 10 ހާސް މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކޭ. ދެން ތިބޭނީ މުޅިންވެސް ކޮޕީ ކެޓް އަޑު އެހުމުން ވައްކަން ކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކާ ޔާރާ ދިލްދާރާ އިންނޭ. މީއޭ ރާއްޖޭގެ ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ވަރަކީ. މިކަން ދަނެގެން ސަރުކާރުން އިކޮނޮމިކް ކަންކަން ފޯރވާރޑް އަށް ނެެެރެންވީ އެމްޑީޕީ ބަލިވާނެއޭ އެއީ ހަމަ ޔަގީން ކަމެކޭ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ގައި ވެސް އަދި އެހެން ކަންކަމުގައި ވެސް ފްރަންޓް ލައިން ގައި އުޅެނީ އެއީ އަންހެން ވެރިންނޭ އެމެންނަށް ވިސްނޭނެ ޕޮލިޓިކްސް އެއް ނުހުންނާނެއޭ އެމެންނަށް ވިސްނޭނީ ތިއްތި ކޮޅުން އެކަނިއޭ އެކަން ސަރުކާރުން ދަނެގެން ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލް ގެ ބޯލްޑް ޑިސިޝަން ނަގަންވީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކޮންމެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންނަކަށް 5000 އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އެމެންނަށް ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު ގުޅި ފަޅު ހިއްކަން ފަށަންވީ އެއްކޮށް އެމްޓީސީސީ ލައްވާ. ޔަގީން ގޭމް ޗޭންޖް ވާނެ ކަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ހުރިހާ ވިޔަފާރި ވެރިން އުފުރިގެން އަންނާނެއޭ މަމެން ޕިންކީން އަތަށް. ސަމްބޮޑީ ހެލްޕް މީ ނައު އޮން ދިސް އައި ކޭން މޭކް ޝުއަރ ދިސް ވިލް ވާރކް ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާޑާ...

 22. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މީގެކުރިންވެސް ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުވެފަ އެހުރީ "ނުރަބޯ"މެން ވޯޓުދީގެނެއް ނޫނެވެ. ދެންވެސް ރައީސްޔާމީން އިންތިޚާބުކުރާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ "ނުރަބޯ" މެންގެ ވޯޓު ނުލައެވެ.

 23. ޑާޑާޑާޑާ

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއޭ އެއީ ޑިމޮކްރަޓިކް އެހެން ވެށި ތަކުގައި ވެސް ސްޕެޝަލީ ޔޫއެސް ގައި ވެސް ކަންކަން ކުރަނީ އެހެންނޭ އެކަން އިނގޭނެއޭ އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެކްޓް ތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާރޓީ މެމްބަރުން ޕާރޓީ ނަމުގައި ހޮވަނީ އެއީ ސީދާ ޕާރޓީ ލަވްޑް މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އޭ އެކަމަކު އެމެން ގާނޫނުގެ ބޭރުން މަމެންގެ ހާކިމާ ވައްޓާލަން ވެގެން ކަޓް ކައިގެން ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކޮށްގެން މިލިއަނުން އެމެން އެކައުންޓް ބަރާ ކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް. އެއީ މަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން ދުލެއް ދީގެން ނުވަނެއޭ މިކަމުގައި ޑޯންޓް ޔޫ ގިވް އެނީ ޗާންސް ޓު ދެމް އެލްސް ވީ ކާންޓް ޓޭކް ދެޓް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާޑާ...

 24. ޒެޑް

  * މިހާރު މިފެންނަ އެސްޓީއޯ ގެ ޙަޤީޤީ މޭސްތިރިއަކީ، ރައީސް ޔާމީން އޭ މިދަންނަވަނީ އެސްޓީއޯގެ އެހާރާއިމިހާރު އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން.
  * ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ޓީމެއް އޮންނަނަމަ މިއަށްވުރެވެސް ކުރީގަ އެސްޓީއޯ އޮތީސް .

 25. ޞާހިތު

  ޙަގީގަތަކީ އެސްޓީއޯގެ ބޮޑު ޓޭންކަރު

 26. ނުރަބޯ

  ސާބަހެ ރައިސް! ބާރަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގެން އަފިހުންބަހަމުން ވެރިކަންހިމާޔަތް ކުރަން ފާތުމަވެސް ވިއްކާލާ. ތި ރައިސް ތީ ދިވެހިންގެ ލޭބޯ ސޫއްޕެއް