ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަކީ ސިޔާސީ ވެރިން ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ ނެޕީކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލީ ވަހީދު ސިފަކުއްވައިފިއެވެ.

އަލީ ވަހީދު މިހެން ސިފަކުއްވާފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މިޓުވީޓްގައި އަލީ ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޚާއިނުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން އިތުރު ހުކުމެއް ބަހަނާއެެއް ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީންއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އަމިއްލަފުޅަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަރުވާލެވުގެން ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާ މުޚާތަބުކޮށް މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާއިރު، ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މުޒާހަރާ ކުރުން މަނާ ކުރެވިފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުންތައް ފުލުހުން ދަނީ ރޫޅާލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ރާނީގެ ތޮއްވަރީގައި ވަށްވަށް ޖަހަޖަހާ ވަނދަށް ވެރެން ތިބެންޖހޭނީ

 2. އަދިވެސް ތި އުޅެނީ ނެޕީޖަހައިގެންތަ؟ ޗީޑި.

  • ނެޕީ ޖަހައިން ހުންނަނީ ޔާމީނު. މިހާރު ވެސް ފޯވެފަ ބަދަލުކުރަންޖެހިފަ ހުރީ އެކަމުވެސް ހަމަ ނުކުރަން ގަދަދައްކާފަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ނުބައި ވަސް!

 3. އަދި ބޮނޑިބަތޭ ވެސް އެބަހުއްޓޭދޯ މިތާ ދަތްޕިލަދިލުވައިގެން."

 4. ޢަލީ ވަހީދު ބޭނުން ކުރައްވަނީ ލައިލާ ޖައްސަވާ ސޮފްރީނޫނބަ؟

 5. ރީތި މޫސަ

  ތިޙާލުޖެހިދާނެތީ އަނެކުންނާއި ދިމާލަށް ބޭނުންހާއެއްޗެއް ނުކިޔަންވީ ހަދާންއެބަހުރިތޯ ނަޝީދާއި ދިމާލަށްކީހާ އެއްޗެހި މިޔަދުތިހުންނަނީ ނަޝީދުކާންދިނީމަކައިގެން ނިދަންދިނީމަ ނިދައިގެން ދެންވެސް ވިސްނަންވީ ދުނިޔޭގައުޅޭއިރު ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއްކިޔާފަ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ނޫޅޭން

 6. ކަލޭ އާދޭ ހައްޔަރު ކުރަން! ކަރާ ވަގު

 7. އިސްމާޢީލް

  އަލީ ވަޙީދައް އެއްމެ ރަނގަޅަށް ތިކަން އެނގޭނީ އެއީ އެގޮތަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ސިޔާސީ ވެރިންނާއި އެކު އުޅުއްވާ ސިޔާސީ ވެރިއަކަށް އަލީ ވަޙީދު ވެސް ވާތީ. ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ތިކަން ތެދުބަހުން ހާމަކޮށްދިނަތީ އެކަމު ތިޔައީ މިޤަޢުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަހަލަ ދަތި އުނދަގޫ މައްސަލަތަކުގައި އެކަމުން ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މުވައްސަސާ އަށް ކުރި ވަރަންބޮދު މަލާމާތެއް.

 8. ބާބޫ ނާޒް

  އަލީވަހީދު ތިޔައުޅެނީ ކުރިސްޓިއަނުން އުކާލާ ނެޕީ ޖަހައިގެން އަތްޗީޑި!!!!

 9. ޙަތްޕުނޑު

  ޤައްދާރު ފިލާ އޮވެ ފކ އެބަ ކިޔައެއްނު..ނިކަން މި ޤއުމަށް ދެން އާދެބަލަ.. ރަންގަޅަށް ނެޕީ ޖައްސައިދޭނަން..ބޭރުގައުމުތަކުގައި ފިލާ ތިބެ ބޫން ބޫން ދުއްވިޔަކަސް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އި ގޭ

 10. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ހާއިނުންތިބީ މަންމަ ޤުރުއާން ކިޔަވާދީގެން ލިބުނު ފައިސާއިން ހުޅުމާލެއިންގެ އެއްގަތް ކަރާ އަލިބެ މޯހިރުގަ

 11. މީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ކިބުރުވެރި ގުރޫޕް.

 12. ކަރާ ވަހީދު ކިއްލިތަޅައިގެން ފުލެޓްގަތްގޮތް ކިޔާދީބަލަ. މިހާރު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ތިބޭފުޅާ ތިހުރީ ނެޕީޖަހަންވެފާ. ސަބަބަކީ މިހާރު ކާރާ އަލީ ތިހުރީ ފީވެފާ.

 13. ޕޮލިހުންނާ ސިފައިން ކަލޭމެން ބުނާހާ ދުވަހަކު ވެރިމީހައި ދެކޮޅުނުވީމަ ޖޭ ވެގެން ދައްކާހާ ވާހަކަ ތީ . ލޮލް

 14. ކަލޯ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތީމަ ހިތުން މޮޅު އެއްޗެއް ދޯ ތި.ބުނެލީ !މަންމަ ކިއްލި ތަޅާއިގެން މާލެއިން ގެޔެއް ގަން ވާހަކަ ލިޔެލަ ބަލަ

 15. މަހުސަރު ދުވަސ އޮތްކަން ދަނޭބާ މިއާލާތުން މަރުވާނެބާ ﷲ މިވަގުންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާށި އާމީން

 16. ނެޕީ ޕޮލިސް ނެޕީ ސިފައިން