ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އަރީފް މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އަރީފްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މެދުވެރި ކުރައްވާ ދެއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

އަރީފްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމަށް އަރީފްގެ މައްޗަށްކުރާ ތުހުމަތަށް އަރީފް އިންކާރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

އަރީފު ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ހެނދުނު ވަދެ އަރީފް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަރީފް ކޮމިޝަނަރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. މާކުންބެ

  މިވެސް މިހާރު ވިސްނަޖެހޭ ކަމެއް، މީގެން ކޮންމެ ވަކީލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއް، ޖަލުގަ ބައްދަލުކޮށްފަ ނުކުމެ މިކުރަނީ ޓުވީޓެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް. ކޮބާ ޔަގީންކަމެއް ތީ އަރީފް ބުނިވާހަކައެއް ކަމެއް

  • ފޭކް މީހުން

   ކަލޯމެންގެ ވިސްނުމާ ތަފާތު ވެއްޖެއްޔާ އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން..ތިހެން ކަމަށް ވަންނާ މިހާރު ދެތިން މީހަކު ފިޔަވާ މުޅި ޝަރުއީ ނިޒާމުގަ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެމް.ޑީ ޕީ މީހުން

  • ބުރޭ

   ކިހިނެތް އިނގެނީ ކަލޭތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއް ނޫން ކަމެއްވެސް

 2. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ދެން ކީއްވެތޯ ޤަވްމަށް މެދުވެރިވި އެ ނާޒުކު ވަގުތުގައި ރައީސް ގުޅުއްވައިގެން ޢަރީފް ފޯނު ނުނެންގެވީ؟ ޤަވްމީ ސަލާމަތާގުޅުންހުރި ކަންތަކުގައި ވަގުތުން ވަގުތަށް ރައީސަށް ޖަވަބުދަރީވާން ޖެހޭ ފަރާތަކުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ސުވާލުތަކެއް އުފެދެއެވެ. ޤާނޫނު ނެގެެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތީ ފެނެއެވެ. އެކަން ޢަރީފަށްވެސް އެގިލައްވާނެއެވެ.

 3. ކާކު

  ކިހިނެއް ނަގަހައްޓާނީ، ތިމާމީހާހުރީ ގާނޫނުން ބޭރުގައި ލޯންޗަށް އަރުވާފަ. ގާނޫނު މުގުރާފަ ދެންކީކޭކިޔަން ތިއުޅެނީ.

 4. އަހަނދޭ

  ޚާއިނުންގެ ވަސްވާސް ގަ ޖެހި ހެއްލުނީމަ ވާނީ ޗިޔާހެން

 5. 1233

  ޖަލުގަ ތިބޭ މީހުންނާ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އިލްތިމާސް މިކުރެވެނީ ކޮންހަމައަކުން. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަންހިނގާ މަގެއްނޫން. މިމީހުންނަށް މިނިވަނުންނަށްވުރެވެސް ގިނަ އިމްތިޔާޒުތައް އެބަލިބޭ. މިކަންކަން ހުއްޓުވާ، ރޫލްއޮފް ލޯއާއި އޯޑަރ އިން ސޮސައިޓީ ހިންގަން އަދިވެސް ނުވޭބާ؟

 6. ހުސޭނުބޭ

  ތީ ފާރިސްގެ ކަނާތުއަތޭ. ތިވެސް މިބަގާވާތް ގެންނަން އުޅުނު އެކަކު އޭގެތެރޭން. ރޭވިގެން ދުރާލާ ކުރިކަމެއްތީ. ހުރިހާކަމެއް މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއްވޭ. އެފަރާތުން އެޔޮތީ ތިބަގާތްވާތް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާފަ. ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ މިގައުމު މިކަހަލަ ހުރިހާ ކާހިނުންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމާތް ކުރައްވާދޭވެ. އާމީން.

 7. ދޮންބެ

  ކާކުބާ އިންކާރު ނުކުޜަނީ ހިލޭ ފިރިހެއްކައިރީ އޮއްވަފެނުނަސް އެއްބަސް ނުވޭ ހަމަކުރަނީ އިން ކާރު އިންކާރު

 8. ދިވެއްސެއް

  ' އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ހުކުމެއް ނެރރުމުން' އަރީފުތެޅިފޮޅި ގަނެގެންއކުuއްވެރިންތައް ދޫކޮއް ލުމައް ' މަސައްކަތް ކުރީ' އޭނާގެ މާއްޗަށް ތިއްބެވި އެއްވެސް ވެރިއަކާ މަސްވަރާ ނުކޮއް ކަން ފާ ހަގަކުuރެވެ!

 9. ޔޫސުބު

  މަހިތަށް އަރަނީ މިވަކީލުންނަށް 1 ފެބުރުއަރީ ހުކުމަކީ ސައްހަ އެއްޗަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާއޭ...ހުވާމިބުނި..

 10. ހުދު ޖަގިޔާ

  ގާނޫނު ނަގަހަށްޓާތީޔޭ ހައްޔަރުކުރީވެސް!

 11. ޑާޑާޑާޑާ

  ރައީސް ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ލިބުމަކީ ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުން އެއީ އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދާ ކަމެކޭ. މިހާރު މަމެންނަށް ލިބޭ ޗާރޖް ވެސް ތިން ގުނަ ބޮޑު ވެއްޖެއޭ މަމެން ނުދެކެމޭ މަމެންގެ ހާކިމާ ފެންވަރުގެ ކޮލިޓީ އެއް ހުރި ހާކިމާ އެއް ދޯ. އެމެން އެމްޑީޕީ އަށް މަމެންނާއި ވާދަ އެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް. މަމެން އެމެންނަށް ފުރުސަތު ދިނީމޭ އިސްލާހުވާން މަމެން އެމެންނަށް ފައިސާ ދިނީމޭ އިސްލާހު ވާން މަމެން އެމެންނަށް ނަސޭހަތް ދިނީމޭ އިސްލާހު ވާން މަމެން އެމެންނަށް ލޯބި ދިނީމޭ އިސްލާހު ވާން އެމެން އެކަމަކު އިސްލާހު ނުވެ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީ ބޭނުން ކޮށްގެން ކްރޭޒީ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދޭން ކްރުއެލް މައިންޑް ގޭމް ޖެއްސުން އެއީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް މަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ދޭ ޕްރޮމިސްޑް އަސް އިން ސީކްރެޓް ދޭ ވުޑް ލަވް އަސް އޯލް ޓައިމް އިޓްސް އަ ޕްރޮމިސް ސޯ އަންޓްރޫ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

  • ލޮލް ބޮލް

   ޑާޑާއަށް ވވ ތާއީދު ހީ ހީ ހަލާކު

 12. ވގ

  ހަފްސާ ތިހުރީހަމާގަތޯ ޔާނުއަކީވަރައްދޮގުހަދާމީހެއް

  • ނުރަބޯ

   ލައްބަ ލައްބަ ކެރަފާ ނަޝީދަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮގެއްހަދަން ހިތައްވެސް އެރިމީހެއްނޫން. އެހެންވީމާތާ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ތިޔަ ހުންނެވީ.

 13. ާބޫސުފުޔާން

  މިހާރުދެން ވަރިކޮއްލީމަ ގޯސްވާނީވަރިކުރިމީހާކަން އަހަރެމެންނައް މާރަނގަލައްވެސްއެނގެޔެ

 14. ދދ

  ދައުލަތުގެއިސް މަގާމެއްގައިހުރެ ބަޣާވާތް
  ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގާނޫނު ނަގަހައްޓާވާހަކަ
  ދެއްކުމަކީޖޯކެއް

 15. ނުރަބޯ

  ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކުރީގެ ސީޕީ ޢަރީފަކީ ހިންގުންތެރިކަން ވަރަށް ދޯދިޔާ މީހެކެވެ. ކުރީގެ ސީޕީ ޙުސައިން ވަޙީދުހާ މޮޅު ހިންގުންތެރި ވިސްނުންތެރި މީހެއްނޫނެވެ.

 16. މުހައްމަދު ޢައްޑޫ ސިޓީ

  ގާނޫނު އޮތީ މާކުރިންވެސް ނަގަހައްޓާފަ ތި ބުރާންޗަކައް ނޭގުނަސް ކުއްވެރި ވެގެން ޖަލައްލާ ކޮންމެ ގައްދާރަކުވެސް ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ހާދަ ވަރެއް ހުރޭ

 17. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ބަލައިނުގަންނަ މީހުން ވެއްޓިގަންނަން ހަދާފައޮތް ޕާޓީއެއް އޮންނާނެ އަވަހަށް އެބައިގަނޑުގެ އުނގަށްވެޓި މޮޔަގޮވާ މަގުތައްކުޑަކުރަން ދެންކަލޭވެސް ނުކުމޭ#### ތިކަހަލަ ކޮންމެ މީހަކު އުޅެންޖެހޭނެ ގޮތަކީ އެއީ#####

 18. މުހައްމަދު ޢައްޑޫ ސިޓީ

  ވަރައް ހެއްވާ މަ އެވަރުން ލިޔުނު ކޮމެންޓް އަޕްލޯޑް ނުކޮއްދިން ކަޑަ