ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލެ އަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
18 މިނެޓް ކުރިން

ސިޔާސީ

އިލްހާމް އާއި ސިނާން

އިލްހާމް އާއި ސިނާން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު އާއި މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެއެވެ. އިލްހާމް އާއި…