ADS BY ASTERS

ސިޔާސީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ވީދިފައި އޮތް އިޖްތިމާއީ ފޭރާން އަލުން އައު ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.