ސިޔާސީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން – ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ބޭނުން ކުރުމަށް 429 ގައިދީއަކު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލެވިއްޖެ -ރައީސް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ބޭނުން ކުރުމަށް 429 ގައިދީއަކު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި…