ސިޔާސީ

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރީކޯ މޫސަ ވާހަކަދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތީ އެ މީހުންގެ އެކަކު އަނެކަކާ އިދިކޮޅު ހެދުން - ރީކޯ މޫސަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތީ އެ މީހުންގެ އެކަކު އަނެކަކާ އިދިކޮޅު ހެދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވީ،…