ސިޔާސީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ރައީސް ޔާމީނަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން އަރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް އިންޑިއާގެ ނަންމަޝްހޫރު…