ވަގުތު ލައިވް
ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް - 5 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޙާއްސަ ބައްދަލްވުން