ވަގުތު ބްރޭކިން
އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަވަރޭޖް
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން