ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ޕިކަޕެއް ފުރޮޅާލައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ވެފައިވާ ގެއްލުންތައް