ވަގުތު ބްރޭކިން
އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަވަރޭޖް
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް - ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު