ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ "ޑިސޭ" ނިޔާވެއްޖެ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން

މަގޭ ދީނާއި މަގޭ ގައުމާއި ނުކުޅެއްޗޭ، ތާރީޚު ބަލައި އެނގިތިބެ ގައްދާރު ނުވައްޗޭ