ވަގުތު ބްރޭކިން
ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ހުއްޓުވައި ރޯކޮށްލައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މަގޭ ދީނާއި މަގޭ ގައުމާއި ނުކުޅެއްޗޭ، ތާރީޚު ބަލައި އެނގިތިބެ ގައްދާރު ނުވައްޗޭ