ސިޔާސީ

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ފެބްރުއަރީ 7 އެއީ ބާތިލްގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ކާމިޔާބު ހޯދި ދުވަސް – ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ފެބްރުއަރީ 07 ގައި ވެއްޓުމަކީ ބާތިލްގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ހޯދި ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…