ސިޔާސީ

މައުމޫނާއި ނަޝީދު ޓްވީޓް ކުރައްވާ ފޮންޓް ވެސް އެއްގޮތް ވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްފިކުރެއް ގަބޫލުކޮށް އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކޮށްފާނެ ދެބޭފުޅުން ކަމަށް…