ސިޔާސީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތައް އުޅުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމެއް ނޫން - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އިސްލާމް ދީނާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅެ، ދީނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތައް އުޅުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުންކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް…