ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަސް ވަރަަކަށް މަސްދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް އާދަޔާއި ޚިލާފް މަންޒަރު ތަކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން އެއްގަލަކަށް އަރައި އެއްކެންޑިޑޭޓަކުން ނެރުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. "ތެލާއި ފެނާއި" ދުވަހަކުވެސް އެއްނުވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ އެކަންވެސް ބަދަލުކޮށްލައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގާތްވާވަރަކަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ވާދަވެރިކަން ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރުމަށްޓަކައި އެއްކެންޑިޑޭޓަކުން ނެރުމަށް ތައްޔާރަށްތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވި ޕާޓީތަކުން މިއަދު އަމަލުކުރަމުންދަނީ މުޅި އެހެން ގޮތަކަށެވެ. މިކަމުގައިވެސް އެންމެ ތަފާތު ވިސްނުމަކާއި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެމުންދަނީ އިއްތިހާދުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އެންމެބޮޑަށް ދައުވާކުރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް ނަޝީދު ބަގުޑި ބައްދައިގެން އުޅުއްވާކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނާ އެމްޑީޕީއެވެ.

އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާތަކާއި ހަަކާތްތަކަށް އެކަނި ބަލައިލުމުންވެސް މިމަންޒަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ. މިކަމުގައި އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރުން ތުންފިއްތައިގެން ތިބި ނަމަވެސް އެކްޓިވިސްޓުންގެ ލެވެލްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރެވެމުންނެވެ. މިހާރު ބާއްވާ އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކުރީ ސަފުގައިވެސް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވަނީ އެޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ގިނަކުރުމަށެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭނުންވަނީ އެޕާޓީގެ މީހުން ގިނަ ކުރުމަށެވެ. އަދި އެންމެ ރީތި މަންޒަރަކީ މިބޭފުޅުން ތުރުކުރައްވާ ހެދުންކޮޅެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުން އޮޅިގެންވެސް ރީދޫކުލައިގެ ޓައިއެއް ނޫން އެއްޗެއް ނާޅާއިރު ޖޭޕީގެ ބޭފުޅުން އަޅައިގެން ތިއްބަވަނީ އެޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ރަތްކުލައިގެ ޓައިއެވެ. މިކަމުންވެސް ވާދަވެރިކަން އޮތް މިންވަރު ހާމަވެެއެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިދެއްކެނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ.

އިއްތިހާދުގެ އިވަންދޫ ޖަލްސާ

އިއްތިހާދުން ހއ.އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަކީ މި ތަފާތު އެންމެބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއެއް ޖަލްސާއެވެ. އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ހިމެނޭހެން ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާއި ރީނދޫ ކުލަނޫން ކުލައެއް ޖަލްސާ ބޭއްވި ސަރަހައްދުން ނުފެއެވެ. އިއްތިހާދުގެ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިއްބައި ހުޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ހަރުގެއެވެ. ނެގީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދައެވެ. ލައިވް ކުރަމުންދިޔަ ޖަލްސާގައި އިއްތިހާދުގެ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ މޫނު މަތިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ މަންޒަރުން މިކަމުގައި އޮޅުވާލުންތައް ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ. އިއްތިހާދުގައި މިވަގުތު އެމްޑީޕީއާއިއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން އެމްޑީޕީއާއި އެޕާޓީ ހިސޯރުކޮށްގެން އުޅުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ނަޝީދުގެ މަކަރުވެރި ރޭވުން މިކަމުންވެސް ހާމަވެއެވެ.

އިހަވަންދޫގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުވަނީ
އިހަވަންދޫގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުވަނީ

އިއްތިހާދުގެ ނަމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް

އިއްތިހާދުގެ ތެރޭގައި ރެދުލާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރު މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއްކަމަށްބުނެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުންނެވެ. ހެންވޭރުކޮޅު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހަދާފައިވާ ޓިނުޖެހި ހަރުގޭގައި ބާރަށް އައްތަޖަހައި ލަވަކިޔަމުންދިޔަ މަދު މީހުންނާއިއެކު އެތާގައިވެސް ނަގާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދައެވެ. އެއްވެފައިވާ މަދު މީސްކޮޅުވެސް ލައިގެން ތިބީ ރީދޫކުލައިގެ ހެދުމެވެ. އަޅައިގެން ތިބީ ރީދޫ ބުރުގާއެވެ. މި ތަނުންވެސް ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އަޑެއް އަދި ހަރަކާތެއްވެސް ނުފެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މަންޒަރަށް ބަލައިލުން ފެންނަނީވެސް ވަރަށް ދެރަވަރު އަދި ބަލިކަށި މަންޒަރެއް ކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ޒުވާން އެއްވެސް މޫނެއް މި ހަރަކާތަކުން ނުފެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ބޭއްވި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ބައެއް ބައިވެރިން

އިއްތިހާދުގެ ޕާޓީތަކުން ވަކި މެނިފެސްޓޯތައް ހަދަން ފެށުން

އިއްތިހާދުގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ ނުތަވަސްކަމާއިއެކީ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަކިވަކިން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމުގެ ސިގުނަލްތަކެއްވެސް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކި މެނިފެސްޓޯއެެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ވާދަވެރި އެމްޑީޕީންވެސް ވަނީ މެނިފެސްޓޯ ވަރަށް އަވަހަށް ހަދަން ފަށާނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި ވާދަވެރިކަމާއިއެކު މިއަދު އިއްތިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް މަަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އިއްތިހާދުގެ ތެރެއިން އެއްކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ދޫނުދިނުންކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކާއިއެކު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރުންކަމަށް ދައުވާ ކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފިލާ ތިއްބަވައިގެން އަމިއްލާ ޕާޓީއާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތް ބޮޑުކުުރުން ނޫންްކަމެއް މިބޭފުޅުންވެސް ނުކުރައްވައެވެ. އަދި މި އިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެވެސް އުންމީދަކީ ހަނި ދޭތެރެއަކުންވެސް ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭ މަގެއް ތަނަވަސް ކުރުން ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ޖޭމްސް

  ވަގުތު ކުދިން ކޮޅަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ... ތިޔާ އުޅެނީ ޕާޓީ ތަށް ޖައްސާލާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން .. ތިކަމެއް ނުވާނެ.. ޔާމީނަށް ސަނާ ކިޔަން ކަލޭމެން ތިބޭ

 2. ާއަލީ

  ޢަސަރު ކުރީ ތަ؟

 3. ޑާޑާޑާޑާ

  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ފުރަމާލޭގައި 25 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ގެނައީ މަމެންނޭ އަދި 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތެއް މާލޭގައި ފުރަތަމަ ވެސް ބިނާ ކުރީ އެއީ މަމެންނޭ އަދި އަނެއްކާ އެތަން ހެދީ ވެސް ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރ އިންނޭ. އަނެއްކޮޅުން މިހޮސްޕިޓަލަކީ އެއީ ސިންގަޕޯރގެ ރަފްލްސް އާއި އެއްފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާތީވެ މިތަން ދެން އޮޕަރޭޓް ވެސް ކުރާނީ ރަފްލްސް ގްރޫޕް އިން ނޭ މަމެންގެ ހުވަފެން ތަކުން ފެންނަނީ. ރައްޔިތުން މަމެެން ޕިންކީން ގާތު ބުނީ ޚަރަދަށް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތޭ ފެންވަރުގައި ވޯލްޑް ކްލާސް ހޮސްޕިޓަލެއް 25 ބުރިއަށް އަޅާލާ އެތަނުގައި ކޮލިޓީ މެޝިންސް ތަކެއް ބަހައްޓާ އެކަން ނިންމާށޭ. އެކަން އިނގޭ ހެކި ތަކަކީ އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވޯޓް ލުމުން ވޯޓްލި ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ދިނީ މަމެން ޕިންކީން ނަށޭ އެއީ އޭ މިކަން ކަން މިހާ ފެންވަރުގައި ކުރާނެ ކަން އިނގޭތީއޭ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ

 4. ޑާޑާޑާޑާ

  އެމްޑީޕީން ދައްކަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލާ ވާހަކަ އެ ޕާރޓީ ގައި ތިބި ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް ވެފައިވާ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އެއް ކޮށްގެން. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ %85 ބުނަނީ މިސަރުކާރު ރަނގަޅޭ އައިޖީއެމްއެޗް 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ކޮންމެ އަގެއް ދީގެން ނަމަވެސް ސިންގަޕޯރ ފަދަ ލެސް ކޮރަޕްޓެޑް ގައުމެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކަށް ދީގެން ހެދުން އެއީ މާރވެލަސް ލޭންޑް މާރކް އެކޭ ރާއްޖޭގައި ހުންނާނެ ކުރިއަށް އޮތް އެތައް ޑިކޭޑްސް ތަކަށް ދާން ދެން. ދެން އެހެންވީއިރުން އެމްޑީޕީ މިސަރުކާރަަށް ތާއީދެއް ނެތޭ ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔާ ދައްކާ ވާޙަކަ ތަކަކީ އެއީ އަސްލެއް ނެތް ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ކަން ނޫންތޭ. ޑާޑާޑާޑާ

 5. ހައްޤުބަސް

  އިންތިހާދު ކިޔާ ބަހެއް އޮންނަކަމެއް ނޭގެއެވެ.. ކޮންމެ ބަޔަކު އެއްވިޔަސް އަދި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެއްވިޔަސް ފެންނަން ހުންނާނީ އޭގެ ބާރުގަދަ ނުވަތަ ގިނަ އެއްޗެއްގެ އަސަރެވެ.. 104 ހާސް ގެލަނުގެ ރީނދޫ ކުލައިގެ ތެރެއަށް އަދި ކުޑަ ޕިންކު ކޮޅަކާ 25 ހާސްގެލަނުގެ ރަތް އަދި 5ހާސް ވެލަނުގެ ފެހި ކުލަ އެއްކުރިޔަސް ރީނދޫ ކުލަ ފަނޑުކޮށެއް ނުލެވޭނެއެވެ މިއީ ސައިންޓިފިކް ހަޤީޤަތެވެ.

 6. ދީދީ

  ބައިތިއްބާ! އެއްލަކިން ރައީސް ޔާމީން ހޮވާނޫ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ!

 7. ނަސީދު

  ތި އޮތީ އެއްކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިފަ ބޯގޯސްތައް

 8. ފެނޭތޭ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ 25 ބުރިއަށް އެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމުން ރާއްޖޭގެ މައި ހޮސްޕިޓާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު އިންތިހާ އަށް ބޮޑު ބިމެއްގަިއ ކޮތަރު ކޮއްޓެއް ހެން ހީވާ އިންޑިއާ އިން އަޅާދީފައިވާ އައިޖީއެމްއެޗް އިމާރާތް ތަޅާ ފުނޑާލާ އެތަނުގައި ވެސް 25 ބުރީގެ 5 ޓަވަރު މިހާރު 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަނަތް ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތް ކުރާ ސިންގަޕޯރގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދީގެން އެކަން ކޮށް ރާއްޖެ އަކީ ދެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދާން ނުޖެހޭނެ ގައުމަކަށް ހެދުމެވެ. އެސްޓީއޯ އީޒީ ފިލް ހުރި ތަން ވެސް ބަދަލު ކޮށްލަންވީއޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް އަށް އަދި އެތަނުގައި އިމާރާތް ކުރަންވީ 25 ބުރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް ބިލްޑިންގް އެއް އެއީ ބަލިމީހުން ގާތު ތިބޭ މީހުން ރާއްޖެތެރޭން އައިސް ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ތިބެންއޭ އަދި ހެޕީ މާރކެޓް އިން ބިން ވެސް އަތުލާ އެމެންނަށް ގުޅިފަޅުން އޭގެ ބިމުގެ ދެގުނަ 100 އަހަރަށް ދީ އެތަނުގައި ވެސް 25 ބުރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް އިމާރާތެއް އަޅަންވީއޭ.

 9. މިންނާ

  އެޕޮޓޮއިން އެބަ ފެނޭ ރީނދޫ،ރަތް،ފެހި.. ދެންކީއްވެ ހަމައެކަނި ރީނދޫ ކުލައޭ ހުރީ ލިޔުނީ؟

 10. އާއާއާއާ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތް ނިމުމާއި އެކު އަޅާނެ 6 ބުރި އާއި 10 ބުރި އާއި އަދި 13 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ވެސް. އެހުރިހާ އިމާރާތް ތައް ވެސް މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ 13 ބުރިއަށް ހަދާ އަދި އެއް އިމާރާތް 15 ބުރިއަށް ހަދާ އެތަން މެޑިކަލް ސްކޫލް އަކަށް ދޫކޮށްލަންވީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އެއިރުން ދެން ރާއްޖޭގައި ހުރި ފެންވަރުގެ މެޑިކަލް ސްކޫލެއް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނުހުންނާނެ ކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. މަމެން މިގެންދާ ލާރޖް ސްކޭލް ގައި އެމެންނަށް މިކަން ނުކުރެވޭނެއޭ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޖެހޭނީ މަަހަށް ދާންއޭ. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 11. ޖަސްޓް

  ފަރުވާ އަކީ މިއީއޭ ދެން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރަން ލާރޖް ކޮށް އަންނަންވީއޭ ދެން ބިޓް ޑެލިވަރީ ކުރަންވުމުން ދެން ނުޖެހޭނެއޭ ފިރިހެނުންނާއި އެކު ވޯރޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަން ދެން ސީދާ ތިބޭނީ ފްރައިވެޓް ކޮޓަރީ ގައި ޓީވީ ބަލާލާ ނަށާލާ ލަވަކިޔާލަންއޭ ފެމިލީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި އެކު ދޯ. މިފެންވަރަށް ލާރޖް ކޮށް މިޖެއްސެނީ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ޕިންކީން ނަށް 2013 ގައި ވޯޓް ލިކުދިންގެ %85 ކުދިން ވޯޓް ދިނުމުން ނޭ މިފަހަރު ވާނެ ވޯޓްލާ ކުދިންގެ %95 ކުދިން މަމެން ޕިންކީންނަށް. އިޓްސް ޖަސްޓް %10 ދޯ އިތުރަށް ދޭން ޖެހޭނީ. އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ލަކީ ސަންޑޭތޭ.

 12. ޖަސްޓް

  އޮއޮއޯ ޖަސްޓް އަދި މިއަޅަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ޕާރކްގެ 25 ބުރި އިމާރާތް އެކަނިއޭ އަދި ހުރީއޭ 13 ބުރީގެ އިމާރާތް ފީންނަކާއި އަދި 10 ބުރީގެ އިމާރާތް ފީންނަކާއި އަދި 15 ބުރީގެ އިމާރާތް ފީންނެއް ވެސް. މިހާރު ހުރި އައިޖީއެމްއެޗް އިން ވެސް ބަޔެއް ނަގަން ޖެހިދާނެއޭ މިކަމަށް ޓަކައި އަދި އެތަން ތަޅާލަން ވެސް ޖެހިދާނެއޭ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މަމެން އެކަން ކުރާނަމޭ މިހާރު ތަމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ މަމެން ޕިންކީން މީ ބިއުޓިފުލް މައިންޑުން ކަން ދޯ. އިޓްސް ޖަސްޓް އައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެެންމެ އިމާރާތެއް ނޫންތޭ. އައި އޭމް ޖަސްޓް އިން ދަ މިޑިލް އޮފް ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ ސައިލެންޑް ޑްރީމް އިޓްސް ޖަސްޓް އެނދަރ ލަކީ ސަންޑޭ އޭ ކުދިންނޭ.

 13. ޓުމީ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ނިމެނީއޭ އެއިރުން ދެން ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ ލިޔާނީ ރާއްޖޭގެ ހިސްޓްރީ ބުކް ޕޭޖްގައި ރަންއަކުރުންނޭ އޯއް ޔޭއް މަމެން ޖައްސާނީ ކަންކަން ލާރޖް ކޮށް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު އަސް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު އަސް ވީ ވޮންޓް ލޭ އަވަރ އާރމަރ ޑައުން ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު މީ ދެއަރ އިޒް ނޯ ލިމިޓް.. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު މީ ކަމްސް ޓު މީ ކަމްސް ޓު މީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 14. ނޯލިމިޓް

  އޯނޯ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ 25 ބުރިއަށް އަޅާނިމެނީއޭ މީގެއިން އެގިގެން ދަނީ މަމެން މީ އެގިގެން ކަންކަން ކުރާ މީހުން ކަން ދޯ 25 ބުރި ދޯ އޮއޮއޯ ނޯ ލިމިޓް އިން ދަ ސްކައި ދޯ އައި ވޮނާ ބްރީދް އަ ހައި އަލްޓިޓިއުޑް އެއާރ...

 15. ނޯލިމިޓް

  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް 25 ބުރިއަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ވޯލްޑް ކްލާސް ފެންވަރުގައި މިއެޅެނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު މީ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާނަމޭ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާނަމޭ ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ އެކްސެޕްޓް އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް..

 16. ކަމްސް

  ނަމުން އިންތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް، ފެންނަމުންދަނީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ކަމަށް ވާނަމަ އެއިން ވެސް އެގިގެން ދަނީ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެކަނި ކަމަށޭ މިހާރު ވެފައި އެތިބީ އެމެން ވަށައިގެން ބައްދާލާ އަވަހަށް އެމެން ޝަޓް ޑައުން ކުރަންވީއޭ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުން ތަކަށް މާލޭން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް އެއްކޮށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއޭ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން ވޮންޓް ޔޫ ލުކް އެޓް އިޓް ވޮންޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ދެމް ދެއަރ އިޒް ނޯލިމިޓް ޓު ކްލޯސް ޑޯރސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ދެމް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ދެމް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް..

 17. ރީޒަން

  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވޯލްޑް ކްލާސް ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާދެނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނިއޭ މަމެން މީ ރައްޔިތުންނަށް ވޯލްޑް ކްލާސް ފެންވަރުގެ ސިއްޚީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރޭ އެހެންވެގެން ނޭ މަމެންނަށް 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް ލޭންޑް ގައި މިއެޅެނީ މީއޭ އެރީޒަނަކީ. މަމެންނަށް ހެވޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔާ ހަގީގަތެއް ނުހިމެނޭ ދަ ހޯކްސް ސްޓޯރީ ފެތުރި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މަމެން ދާނީ 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓާ ވޯލްޑް ކްލާސް ގައި އަޅަމުންނޭ އެއީއޭ އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބަކީ އެއީ އޭ އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބަކީ އެއީއޭ އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބަކީ އެއީ އޭ އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބަކީ މީއޭ މަމެން ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ މަމެންނަށް ސަބަބު އެނގިއްޖެއޭ މީއޭ ސަބަބަކީ ސަބަބަކީ ކަމޯން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ދެއަތް މައްޗަށް ނަގާ މިނިޖަމްޕް ޖަހަމުން ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ...

 18. ގުންޑާ

  ވަގުތު އައް ހަޖަމް ނުވީ ދޯ

 19. ޓުޔޫ

  ނަމުން އިންތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް، ފެންނަމުންދަނީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ކަމަށްވާނަމަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އާންމުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތް ތައް މިހާރު އެނގެމުން ދަނީ އޭ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެން ދެން ތިޔާ ކުރަނީ ފޫނެތް ފަޔަށް ފެން ފުރުން ފަދަ ކަމެކޭ ތަމެންނަށް މަމެން ޕިންކީން ނާއި ވާދަ ކޮށްގެން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެއޭ ތަމެންގެ ލައިފް ތިޔާ ގޮތަށް ވޭސްޓް ނުކުރާށޭ ތަމެންނަށް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ މަމެން މާލެ ސަރަަހައްދުން އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ތަމެން އުމުރު ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތުން ލިބުނު ފައިސާ ކޮޅު ބޮޑު އަގުދީފައި ފްލެޓްްސް ތައް މާލޭން ގަންނާން ނުޖެހޭނެއޭ މަމެން ޕިންކީން ދޭނަމޭ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކޮށް ބޭސިކް ހިއުމެން ނީޑްސް ކަމުގައި ވާ ކާބޯތަކެއް ޗާއި ބޯހިޔާ ވައްސާއި އަދި އަންނައުނާއި އަދި ސިއްޚީ ޚިދްމަތް ތަކާއި އެޑިއުކޭޝަންގެ ޚިދްމަތްތައް އެމްޑީޕީގެ ވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކޮށް. މަމެން ޕިންކީން ގެ ރައީސް އަކީ އެއީ ދަ ޕާރފެކްޓް ޕާރސަން ފޯރ ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ސީޓް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޔޫ ޓު ނޯ އިޓް. އައި އޭމް ސޮރީ ދެޓް އައި ހާރޓް ޔޫ އިޓްސް ދަ ޕޮލިޓިކަލް ވޭ އޮފް ލައިފް އައި ވިޝް ދެޓް ޔޫ ކުޑް އަންޑަރސްޓޭންޑް އިޓް އިޓްސް ސަމްތިންގް ވީ ބޯތް ހޭވް ޓު ލިވް ވިދް އެވްރީޑޭ. އައި ވިލް ބީ ދަވަން ހޫ ކެއަރސް އޯލް އޮފް ޔުއަރ ޓިއަރ ޑްރޮޕްސް އައި ފައުންްޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ޓު ޗޫސް ދަ ޕިންކީސް ޓު މޭކް ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ކަމް ޓްރޫ. އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ އިޓް އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަަންސް ފޯރ އިޓް އައި ފައުންޑް އައުޓް އަ ރީޒަން ފޯރ އިޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް ފްރޮމް ދަ ސޯފާ ޕުޓް ޔުއަރ ހޭންޑްސް އިން ދިއެއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ޔޫ...

 20. ޓްރަސްޓެޑް

  ނަމުން އިންތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް، ފެންނަމުންދަނީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ކަމަށް ވާނަމަ އެމެން އެމްޑީޕީން އެވަނީ ޖޭޕީ އަށާއި އަދި އަދާލަތަށް އޮޅުވާލުމަށް ފަހު އެކަން ބޮޑު މެސް އަޕްއަކަށް ހަދާފައޭ. ޑޯންޓް މެސް އިޓް އަޕް އޫއްއޫއް ޔޫސޭ ޔޫ ޓްރަސްޓް މީ އެކަމަކު ތަމެން މަމެންނާއި ވަކިން ޕާރޓީގެ ދިދަ ނެގުމާއި މަމެންގެ ފައިސާ ގައި ހެދިކާ އާއި ބަތް ގަނޑު ގަނޑާއި އަދި ބިރިޔާނީ މަޅާލާ އިރު މަމެންނަށް އެކަން ވެސް ނާންގަނީ އެއީ ކީއްވެތޭ ޑޯންޓް ވެއިޓް ލުކް އެޓް ވިދް މީ ދެޓް ލުކް އިން ޔުއަރ އައިޒް އައި ހޭވް ޓޯލްޑް ޔޫ ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ތައުޒަންޑް ޓައިމްސް ދެޓް ވީ ޓްރަސްޓް ޔޫ ޓްރަސްޓް ޔޫ ޓްރަސްޓް ޔޫ. ވައި އާރ ޔޫ ލުކިންގް ސޯ އިންސޭން ޓު ޖޭޕީސް ހޭވް ޔޫ ގޯން މޭޑް ޑޯން މެސްއިޓް އަޕް. އައި ހޭވް ޓޯލްޑް ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ފައިވް ތައުޒަަންޑް ޓައިމް ޔޫއާރ ޓްރަސްޓެޑް ޓްރަސްޓެޑް ޓްރަސްޓެޑް..