ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ދިވެހިއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ސަލާމަތް ކުރަން އިންޑިއާ އިން އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސް ކަމަށްވާ "ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ އިންޑިއާ އިން އައިސް އޭނާ (އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު) މިނިވަން ކުރޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެރިވެގަތުމަށް ފަހު އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާކަމަށް ދައްކަނީ ކިހިނެއްކަން." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުން ކުރުން އެއީ ނުރައްކަލެއް ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުޑަކޮށް އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުން ކުރަން ކަމަށެވެ.

"މާވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބާރެއް ބޭނުން ކުރާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ. ކުޑަކުޑަކޮށް އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުން ކޮށްލުމުން ރަނގަޅު ވާނެ. ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އޭރުން ވެސް. ބޮޑު ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު މިކަން ކުުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ބާރުއަޅާ ރައީސް ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް އެކި ފޯރަމްތަކުގައި މިހާރު ގެންދަވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އަދި ކަސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ސީރިއާ އާއި އިރާޤުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އައިސްފައިވާ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެބަތިބި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. މިހާރު މީނަ ހުރި ތާކުން ހޯދައިގެން ގެނެސް މަރާލަން ވެއްޖެ. ގައުމަށްޖެހިފައި އޮތް މި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާނެ އެހެން ގޮތެއް ނެތް. މި މޮޔަ ކަލޭގެއަކަށް ނޭގޭތަ ކުޑަލޭ އޮރުވުމެއްވިޔަސް އެންމެ ދިވެއްސެއްގެ ފުރާނައަކީވެސް މި ދިވެހި ބިމުގައި އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑު އެކައްޗެއްވެސް ނޯންނާނެކަން. ޔާ ﷲ ! މި މުސީބާތުން ދިވެހިންނާއި މި ކީރިތި ބިން ސަލާމަތް ކުރައްވާފާދޭވެ!

 2. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކަލޭ ދޫގަނޑު މައިތިރި ނުވެ *ކޭ ނުގޮވާ މިތަނަށް އަރާބަލަ ތިހުރިހާކަމެއް ހައްލުކުރަން:::::: ފިނޑިކަންމަތީ ފިލާއޮވެގެން ކޮމް ޗުކުޗުކެއް ލައްވާކަށް::::::: ކަލޭގެގައުމަކީ އިންޑިޔާތަ ބުރާންޗާ:::::::

 3. މީ އަޅެ ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ މުސިބާތެއްތަ. ކަލޭ ތިހުރީ ވެރިކަމާހެދި ބޫތު ކައިފައިތަ

 4. ކަލޭ އަމިއްލަ ޤައުމެއްތަ މީ... މޮޔަ ނުގޮވާ... ކޮސް ނުގޮވާ.... ކާކު ތީ ދެން....

 5. އެއީ ތެދެއް، އެހެން ނޫނީ ހުރިހާކަމެއް ފަޅާ އަރާ، އިނޑޔާ ސޯޓާއި ތިމަންނަގެ ސޯޓްވެސް ބޭލިދާނެ

 6. މި ނަޝީދަކީ، މި ގައުމަށް ޖެހިފަވާ ބަލާވެރިކމެއް.

 7. ކަލޭގެ ބޭނުން ވަރަށް ސާފު. ދިވެހިން މަރާ ލޭއޮހޮރުވާ ޤައުމު ހަލާކުކޮށް ވިއްކާލުން..

 8. ޖަނަވާރު

 9. ކީކޭ ދެންބުނާނި މަގޭ ހަޔާތުގަވެސް މިފަދަ ހަޔާތްކުޑމީހަކު މަނުދެކެން މީނަ މަރުވެފަ އެބައޮތޭބުންޏަސް މަނުދާނަން

 10. ައަދިވެސް ފުޅީގަތަ

 11. ނިކަންއާދެބަލަ

 12. އައްޑޫ ބެއްޔާ

  ކުޑަކޮށް އަސްކަރީ ބޭނުން ކުރަން އޭ ކިހިނެއްތަ ؟ ނަޝީދު ކަލޭ ހެބަލިވީތަ އަޅެ .ނޫނީ ދުނިޔެއިން މޮޔަވީތަ

 13. ޔާ ﷲ މި ނަސީދު އެވެ ކިޔާ ނުބައި ނުލަފާ މީހާގެ ކިބައިން މި ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ

 14. ބޮލުގަ ތެތްކަމެއް ނެތް، ތަޝައްރަފް ނުފުދޭ މޮޔައެއް! މިގައުމުގަ ވެރިކަަން ކުރަން ފައިވިއްދްއިގެން އުޅޭއިރު މިތަނަށް ބޭރުގެ ސިފައިން ގެނެސްގެން މިތަން ޚަރާބުކޮށަފަ ދެން ވެރިކަމެއް ކުރަން މިތަން އޮންނާނެބާ؟

 15. ނަޝީދު ހީކުރަނީ އިންޑިޔާގައި އުޅެނީ މޮޔައިން ކަމަށް... ނަޝީދު ޖަހާހައި ބޭރަށް އިންޑިޔާ ނުނަށާނެ

 16. ނުޖެހޭ އަންނާކަށް ހޭބައްޔާ

 17. ޙަސަން އަބޫބަކުރު

  ޢަޅުގަނޑު ޤަބޫލްކުރާގޮތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީ ރައީސް ނަޝީދަށް މިިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިކުނޑިއަށް ފަރުވާ ކުރްވުމަށްޓަކައި. ބޭރުޤައުމެއްގެ އެހީ ބޭނުންވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައި

 18. އެއީ އިންޑިޔާމީހެއްތަ؟ މޮޔަސޮރު.

 19. ކިއުންތެރިއެއް

  ހެޔޮނުވާނެ މި މީހާގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ހަވަރަށް ދޭންވީ

 20. އަޅުގަނޑަކީ ފަސޭހައިން ގޮތް ދޫކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން ދެން މަމެން ނަށް އެލިބުނީ އުފާވެރި ޚަބަރެކޭ މަމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އެއީ ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސައިގެން މޮޅުވާތަން ދެކުމޭ މަމެން ރިއަލީ ހޭޓް މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ދޫކޮށް ގެން ޑިމޮކްރަސީ އޭ ކިޔާ ބޭރު ދޮން މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ކޯފީ އަނާން މެން ފަދަ އެފްރިކަން ކޮންޓިނެންޓް މީހުން ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ހަދަން ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ މަމެންގެ ހިތަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އެގޮތެއް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދެޓް ނީގްރޯ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 21. ހަމަ ތިއުްތަމަ ފަޑިޔާރަކީ ގައްދާރެއްކަމަށް އިހަށްދުވަހު ނޫންތޯ މަނިއްޕުޅު ވިދާގޯޅުވީ!

 22. މިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއީ ރާއްޖެޓީވީ އާއި މިހާރު އޮން ލައިން ނޫހޭ. މިކަން ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނަށް އެނގި ތިބެ އެމެން ލޯ މަރައިގެން ތިބެނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ މިހާރު ނޫހާއި މެދު ވެސް ހަރު ކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އެމެން މައިތިރި ނުވެއްޖެނަމަ އެނޫސް ވެސް ބަންދުކުރަންވީ އެއް ނޫންތޭ ހަވީރު ނޫސް ބަންދު ކުރި ގޮތަށް. މިހާރު ނޫހުގައި ތިބި ފޭކް އެވޯރޑް ލިބިފައިވާ އަންހެން ނޫސް ވެރިން އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިގެން ތިބެ ބަލަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވޭނެ ގޮތުގެ ފޭކް ޚަބަރު ގެނެސް ދެވޭތޯއެވެ. މިހާރު ނޫހާއި ހެދި އޭ ސައުދީން ރާއްޖެ އަށް އަންނަން އޮތް އިންވެސްޓްމެންޓް ފެއިލްވީ. މިހާރު ނޫސް ޖެހޭނީ އުވާލެވެން. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެމެން ގެނެސް ދެނީ ހަމަ އެކަނި އިދިކޮޅު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރުގެ ކޮމެންޓްސް ތައް އެކަނިއޭ.

 23. ވެރިކަމުގައި ހުރެވެސް ތަޅާނެކުދިންކޮޅެއް ބޭނުންވެގެން އުޅުނީ، މިހާރު ޤަުއުމުން ބޭރުން ތަޅާނެ ކުދިން ހޯދަން ވެގެން. މިއީ މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިހުރި ކޮންފަދަ މުޞީބާތެއްތޯ

 24. ބައިކޮޅައްނަމަވެސް ގޯލެއް ޖެހުނީމަ އެއީ ވަރައް މޮޅު ބައެއްދޯ މީގެ ކުރިން އެއީ ދަނޑައް އަރުވަން ހެޔޮ ނުވާ ވަރުގެ ބައެއް ދެން ލަލަލާ

 25. އާއިލާއަށްވެސް ހުތުރު

 26. އިންޑިޔާ އެއީ އުއްތަފަޑިޔާރުގެ އަމާތަ ނުވަތަ ބަފާތަ ... ނިކަން އާދެބަލަ ކުޅިސަމާ ދައްކާލާނަން

  ތިއުޅޭ ހާލުގައިވެސް އުޅޭވޭތޯބަލާ ....

 27. މި ދެލޯކަނު ހައްޔަރުކޮށް މަރުގެ އަދަބު ދީބަލަ

 28. ނަޝީދު ހަވަރައްދޭންޖެހޭ އެބަ މަގޭވޯޓެއް ނުލިބޭނެ ނަޝީދަ.

 29. ވަރަށްބޮޑުތެދެއް ވެރިކަންވައްޓާލަން ފަންޑްކުރީ އިންޑީޔާއިން 30 މިލިޔަން އެމެރިކާޑޮލަރ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިސްވަތަށްދިންކަމަށް މެލޭސިޔާއިން ބުނެފި

 30. ތާރީޚު ދިވެހި ރާއްޖެ.

  ނަޝީދުއަކީ މިރާއްޖޭގެ ހަލާކު. ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް އެބަޖެހޭ ނެރެން.

 31. ނަޝީދެވެ. ކަލޭގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެކަން ދަންނާށެވެ. ހަމަ ހިލާ މިދިވެހިރާއްޖެއިން ކަލެއަށް ދުވަހަކުވެސް ވެރިކަން ކީއްކުރަން ރަށްވެރިކަމުގައިވެސް އަރާމު ނިންޖެއް ނުދޭނަމެވެ.

 32. ތިހެންވެއޭ ބޭބެމެން ބުނަނަނީ ތިކަލޭގެއަކަށް ބޭބެމެންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެއޭ......

 33. ހުދު ޖަނގިޔާ އޯ

 34. މިކަލޭގެ އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ހަދާނެގޮތެއް މިހާރު މިދަނީ ވިސްނަމުން

 35. މީދެން އިންޓަރ ޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ހައްޔަރު ކުރަން ވެފަ ހުރި ނުބައި ނުލަފާ މީހެއް

 36. މީނާ ދެން މިގައުމަށް އަރައިފިނަމަ އިތުރަށް މިގައުމަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ހައްގުގައި ކަމައް ދެއްކިގެން ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީ މިގައުމުގެ އަގުވައްޓާލަން ފުރުސޮތު ނުދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގައި އާދޭހާއި އެކު ދަންނަވަން.

 37. ޖަލުގަ އޮތީ އިންޑިއާގެ ފަޑިއާރެއްތަ.

 38. ނަޝީދު ކަލޭ ތިއުޅެނީ ވެރިކަމާހެދީ ހޭބަލިވެގެންތަ؟ ކަލޭ ވެސް ތިއެކަކު މަށަކީވެސް އެކަން. އިންޑިޔާ މީހުންނަށް މަގޮވާލަން މިމޮޔަ ކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަން.