އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި، އަންގަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވެ ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލޭފަދަ އަމުރެއް ކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެ އަމުރުގެ ފަހަތުގައި ރިޝްވަތުގެ ނުބައި ރޭވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރިއެވެ.

އެގޮތުން އެ އަމުރު ނެރުމުގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެފަދަ އަމުރެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ދިޔަ ދިއުންވެސް ގުޅިފައި އޮތީ އެ ސަބަބާއި ކަމަށް ބެލެވުނެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ފަރާތްތައް މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސް އެކަމުގެ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، މެލޭޝިއާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ވަނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އެކައުންޓަށް ޖުމްލަ 30 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނޫހެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ސަޢީދާއި އަލީ ހަމީދުގެ އެކައުންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވަކި ޢަދަދެއް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ ފޮނުވާފައި ވަނީ އެދެބޭފުޅުން މެލޭޝިއާގައި ހަދާފައިވާ އެޤައުމުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ކަމަށެވެ.

އެއާއި އެކު މެލޭޝިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކާއި ޙިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިން ފުރުސަތުތަކަށް ފުރަގަސް ދިން ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރަން ޖެހުނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އެ ނޫހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ނޫހުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެ ފައިސާއަކީ އިންޑިއާއިން ފަންޑުކޮށްގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިން ފައިސާތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ ގައިމުވެސް އެ ފައިސާއަކީ ރާއްޖެއިން ފޯރުކޮށްދިން ފައިސާތަކެއް ނޫންކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްއިރު، އެކަމުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވެސް ތުހުމަތު އިނގިލި ދިއްކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަކީ، ރައީސް ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަމުންދާ ޤައުމުތަކަށް ވީހިނދު، ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަންދަރު، މިސަރުކާރުން އަލުން އަނބުރާ މިނިވަން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ބިރުދައްކަން ފަހަކަށް އައިސް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް، މިކަންކަމާއި ގުޅިފައި ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން ޤައުމު ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިކުރުވި މި ބޮޑު މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު މިހާރު ބާރަށް ކުރިއަށްދާއިރު، އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކުރާނެއެވެ. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ހާމަވެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭވި ނުބައި ރޭވުން ދާދި އަވަހަށް ބޭޒާރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި "އާދަޔާއި ޚިލާފު" އަމުރުގައި އަންގާފައި އޮތީ، ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ނުރައްކާތެރި ގައިދީންތަކެއް ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ، އަދި އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދުކުރާ ވަކި ގައިދީންތަކެއް މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެފަދަ އެތައް ކަމެއް އެ އަމުރާއި ގުޅިފައި އޮތެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ވިދިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް، ވެރިކަމުގެ ތަހުތަށް އިސްވުމަށް، މަގުމަތިން ވެރިކަން ވައްޓާލައި ކުރަން އުޅުނު ބަޣާވާތް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ސްޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓްގައި ތިބި އައްޑޫ މީދޫ ވަގު ދެ ފަނޑިޔާރުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އާލާތުން އަތުން މެލޭސިއާ ގައި ހުރި އެމެންގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާ ކޮށްގެން އެފައިސާ ގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ގައުމު އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލަން ނެރުނު ދަނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަރާ ތިބި ކުޅަނދު މަދު އެއްޗެހި ތައް ފެލުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެއޭ އެގޮތަށް. މީ ތަމެން ރަށެއް ނޫނޭ ތަމެންނަށް މުޒާހަރާ ގައި ގޮށް މުށް ކަވައިގެން ގަދަ ދެއްކޭނީ ތަމެން ރަށުގައޭ މާލެ އަކު ނުވާނެއޭ ތިޔާ ކަމެއް ހަމަ ނިކުތީ އުފުރާލީ އޭ ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީމަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ރަށަށް ދޭބަލަ ދެން.

 2. ކޮބާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާކަނި މަސްކެވިއްޖެތޭ. ހުންނާނެ ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އާދެވިފައި. މިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނަކީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ހެޔޮ އެދޭނެ ބަޔެއް ނޫނޭ ސައިކަލަކުން އެމްޑީޕީ އެއްޗެއް ދުއްވާފައި އައިސް ފުލުހަކު ގައި ގައި ޖައްސާ ފުލުސް މީހާ އެއް ނަމްބަރު ފާލަން ކައިރީގައި ހުއްޓާ މަރާލި މަރާލުން ފުލުހުންގެ ހިތް ތަކުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައގެން ނުދާނެއޭ. އެވްރީ ގޭމް ޔޫ ޕްލޭ ދޭ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ ޔޫ ކާންޓް ވިން ފްރޮމް އަސް.

 3. މި އޮއް ފަޅާ އަރަނީ..

 4. ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފިއޭ އެހެންތޭ. ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅޭ ކޮން ވާހަކަ ފުޅެއްތޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގު ކޮށްފިއޭ އެހެން ކިޔާ ބަލަ. ގައުމަށް ގައްދާރު ވާމީހުން ޖެހޭނެއޭ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރަން. އެވްރީ ސްޓެޕް ހީ މޭކް އެވްރީ ވެލިޔު ހީ ބްރޯކް އެވްރީ ރޫލް ހީ ބްރޯކް އެވްރީ ލޯ ހީބްރޯކް އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ހިމް ވޮޗިންގް ހިމް ވޮޗިންގް ހިމް. އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ބޭބީ ހީ ބިޓްރޭޔްޑް ދަ ނޭޝަން އިޓްސް އަ ކްރޫކް ބޭބީ ކްރޫކް ކްރޫކް. ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ޑާންސް ވިދް ބޭސް ގިޓަރ އޮން ދަ ސްޓޭޖް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 5. ﷲ ތައާލާއީ އެންމެ މޮޅަށް ރާއްވަވާ ވެރި ރަސްކަލަންގެ. އަލްހަމްދުލިއްލާހް

 6. ތިރީސް މިލިޔަން ގެއްލުނީމަ ރުޅި އަންނާނެދޯ؟؟؟؟ ޙަހަހަހަހާ

 7. މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އަދި ވެސް ލާރޖް ކޮށް އެކަން ޖައްސަން ވާނެއޭ އެޒާތަށް ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަރާ ތިބޭ ބީރަށްޓެހިންނަށް މާލޭގައި އުޅޭ ވަކަރުގޭ ދަރިންނާއި ގުޅިގެން އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީން ތަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ މީހުން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެން ނަމަ އެމެން ޖެހޭނެއޭ ހުއްޓުވެން. މީ ފުރަ މާލެއޭ މާލެ އަކު ބޭނުން ގޮތެއް ނެހެދޭނެއޭ އެމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން މަހަށް ދާން މަހަށް ދާން. އެމެން ކުރިއަށް ދާނަމޭ ހީކޮށް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކުން އެމެން 1000 ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް ޖެހޭނެއޭ ސޮއްސާލަން އެއީ އޭ މީގައި އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ.

 8. ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގަ އެމީހުން މިކަން ކުރީކަމަށް ވެދާނެ. އަލުން ލިބިޖެއްޔާ އެކަހަލަ.ކިތައް 30 މިލިއަން ލިބޭނެ އެމީހުނަށް. ނިބައިރޭވުންތައް ފަޅާއަރަނީ

 9. މިއީ ފިރުއައުނަށް ހާމނު ދިންފަދަ ލަޑެއް.
  ކަލޯމެންގެ އުމުރުގެ ބާކީ ޖަލުގައި ހޭދަކުރޭ.

 10. ލުކް ލުކް ސިފައިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ އެމްޑީޕީ އާލާތުން ގެތެރޭ ގައި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ އުނގުވިއްކާ ސޯމާލިއަން ފޭސް ހުންނަ ބަތާހަރާމީ ސިފައިންނަށް ސީދާ ޓެގް ކޮށްފައި އެބަތާހަރާމީ ފޮނުވާ ޓްވީޓްސް ތަކަކީ އެއީ ސީދާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ޖައްސަން ވެގެން އެބަތާހަރާމީ ކުރާ ކަމެކޭ. އެ ބަތާހަރާމީގެ ރަށުން ނޫންތޭ އެންމެ ބޮޑު ދެވަގު ފަނޑިޔާރުން ވެސް 30 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ ރިޝްވަތު ނަގައިގެން އެ ދެ ހަރާމްކޯރުން ގައުމަށް ގައްދާރުވީ. ޔޫ ބެޓަރ ލުކް އެޓް ދިސް. މިހާރު މިއޮތީ ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ އޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް ބަގާވާތެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާތީވެ އެމެން ވެސް ޖެހޭނެއޭ ޕޮލިހަށް ގެންދަން ގެންދާށޭ ގެންދާށޭ އެބަތާހަރާމީ ހޯދަން އިއުލާން ކުރާށޭ މިހާރު ޕޮލިހުން ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ޔޫ ބެޓަރ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ. ޑޫ ނޮޓް ލެޓް ދިސް ޗާންްސް ޓު ގޯ ދިސް އޮޕޯރޗުނިޗީ ކަމްސް ވަންސް އިން އަ ލައިފް ޓައިމް އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް..

 11. ޙަހާ...30 މިލިއަން ޑޮލަރު އަށް ހުދު ޖަގިޔާ ރީނދޫ ޖަގިޔަލަކަށް ވެއްޖެ...

 12. ކޮބާ މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ފެނެއެއް ނޫންތޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކޯލިޝަން އަށް ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރު ވީމަ ކަން އެމްޑީޕީ އާއި ނުގުޅި އެންމެން ޖޭޕީ އާއި ގުޅޭނީ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އެމްޑީޕީގެ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރުވަން ގޮވާފައިވާތީވެ ދެން އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އާއި އެކު އޮގް އެއްބަސްވުން ވީދާލާ ކުދި ކުދި ކޮށްލާ ތަޅުން ގަނޑު މައްޗަށް އަރާ އެ މައްޗަށް ފެން އަޅައިގެން ގާސިމް އޭގެ މައްޗަށް އަރާ ބޫޓުން އެއެއްބަސްވުން ޗަސް ޗަސް ކޮށްލާނެ ކަމަށް. އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް ޔޫ ބެޓަރ ލޫޒް ޔުއަރ ސެލްފް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ..

 13. މެޓީރިއަލް އެވިޑެންސް ބަލަންޗބޭނުން ތިކަން ޤަބޫލް ކުރުރަން އޭރުން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.އަދި އެހާ ބޮޑު އަސަދެއްގެ ފައިސާ ގަޑެއްގއ ޓްރާންސެކްޝަން ހެދުން ވެސް ފަސޭހައެއް ނުވާބެއެވެ.ސެޕްޓެމްބްރ11 ގެ ފަހުން ނެވެ.ޚާއްސަ ކޮށް މުސްލިމު ނަން ކިޔާ މީހުން ނަށެވެ.

 14. ހައްގައް އަބަދުވެސް ނަސްރުދެއްވާނީ.

 15. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލް، މަލީހު އަދި އަމީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދިޔުމުން މީގެއިން އެގިގެން މިދާ އެއްޗަކީ އެއީ އެމްޑީޕީން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެމެން ކޯލިޝަން އަށް ހަރާމް ކޯރުވީ ކަން މިހާރު ޖޭޕީ އަށް ފަޅާ އަރައިފި ކަން އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކޭ. ސަބަބަކީ މީދޫ ވަގު ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް ބޭންކްސް ތައް މެދުވެރިކޮށް ދެ ހުކުމޭ މެން ގެ މެލޭ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެން އެމެން ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު ކޯޓު ހުކުމް އައުމާއި ގުޅިގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހޭދެބައި ވެފައި ހުރުމުން އޭނާ ކޯލިޝަން އާއި އެއްވެސް މަޝްވަރާ އެއް ނުކޮށް އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނަމޭ ކިޔާ ގޮވާ އަދި އެއް ބުރުން ކެނެރީގެ ނަޝީދޭ ކިޔައިގެން ލޮރީ އެއްވެސް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ނެރުނެއް ނޫންތޭ އެމެންގެ ހަރުގެ ކުރިމައްޗަށް. މީ ދަންނަން ޖެހޭނެ ކަންކަން ޖޭޕީން. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ވަރަށް ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާ ދަ ހަރާމީ ސްޓޭންޑަރޑް ގެ އަހުލެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އޯއްޕް އެނައްޓާލަނީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަނެއްކާ އުނގު ވިއްކަން ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ މެން ގާތަށް އެމެން އުނގު ވިއްކައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވެގެން މިރާއްޖޭގައި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ ކަސްބީއޭ ދަ ސޯމާލިއަން ޑީއެންއޭ މެން ބޭނުން ގޮތަކަށް މިގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ޑްރައިވް ނުކުރާނެއޭ މިހާރު އެ ބަތާހަރާމީ އަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ. އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް އޯއްޕް..

 16. އަލްޙަމްދު ލިﷲ ޙަމްދަން ކަޘީރާ. ސުބްޙާނަﷲ. މިބަޔާން ކިޔާލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެންނެވެ. ނޫނޭނޫނޭ ނުލަފާ ޖައްބާރު މީހުން ތަންތާ ތިބޭ. އެކަމަކު މިވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކެން.

 17. މިއޮތީ ދެ ފަންޑިޔާރުން އޮރިޔަންވެފައި????

 18. ާޮޮިުެމުހައްމަދު

  ހެހޭ މިޔޮތީ އަތަށްގޮވާފަ ކޮބާތަ މަހުލޫފު ބުނީތެދެއް ދެންނަގާރާޅު މިޔޮތީ ބޮދުވެފަ ހަމަ ވަރަށްބޮޑޭދޯ 30 މިލިޔަންވިއްޔަ

 19. އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި މިފަފަބޮޑު އަދި އިންތިހާއަށް
  ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތެއްގެ ހަގީގަތް ސާފް ވުމަކީ
  ދިވެހިގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް
  ބޮޑު ނަސްރެކެވެ
  އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސް އަކީ ތިމައްސަލަ ތަހްޤީޤު ކުރުމުގައި ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތް
  ތަކަކާއި ހުނަރާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން
  ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ހޯއްދެވުމެވެ އެހެން ނޫންނަމަ ތިޔަ ރިޝްވަތުގައި ބައިވެރިވި ޣައްދާރުން ބޯދަމައި
  ގަންނާނެ އެވެ

 20. ކޮބާ.....؟ މިހިރަ ފަޅާއަރަނީ.......

 21. ރިސްވަތު ނަގައިގެން ގާނޫނުއަސާސީގެ 142 އާހިލާފަށް ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފަދަ އަމުރެއްނެރުނީ، ރައީސަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ތަންފީކޮށްދޭން އެހެންމީހަކަށް އަމުރު ކުރެވިދާނެތަ ؟އެހެންމީހުނާ އެހެންފަރާތްތަކަށް ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ހައްގު ލިބޭފަދައިން ރައީސާ އޭޖީ އަށް ވެސް ލިބިގެންވޭ އަދި ގާނޫނުއަސާސީގެ 133 ގެ ޅ އިން މިކަން ހާއްސަ ކުރައްވާ ބާރު އޭޖީ އަށް ދެއްވާފައިވޭ.

 22. ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ އަދުލުވެރި ވެރިޔަކަށް ގާސިމް ވާނެތީ ކަމަށް ޖަމީލު ބުނި ނަމަވެސް މަމެން އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާނަމޭ ގާސިމް އަކީ ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާ ކުރާ ވިޔަފާރީގައި ވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ހަމަ ހަމަ ކަން ނުގެންގުޅެވޭ މީހެކެވެ. މިސާލަކަށް ޕެރެޑައިސް ރިސޯރޓްގެ ސްޓާފުންގެ ބަދިގޭގެ ސްޕަވައިޒަރު 2013 ގައި އޭނާ ކަނޑާލީ އެއީ ގާސިމް އަށް ވޯޓް ނުދޭނަމޭ ބުނުމުންނެވެ. ކޮބާތޭ އަދުލު ވެރި ވެވިފައި. ދެން އަނެއްކޮޅުން ގާސިމް އުޅެނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކާ އައްޑޫ މީދޫ ދެ ފަނޑިޔާރުން ގަނެގެން ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރެގެން އދ. ފަދަ ކޮރަޕްޓް ތަންތަނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވޭތޭ. އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް އެވްރީ މަކަރު ޔޫ މޭކް އެވްރީ ހީލަތް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ލައި ޔޫ މޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ.

 23. ވިސްނާ ފިކުރު

  ސާބަހޭ ނަށީދުއަށް ހުރިހާ ބާގީން ޖަލަށް ތިޔައީ ލީޑަރުން ދެން އަތްޖަހާ

 24. ކޮބާ 3 ވަނަ ފަނޑިޔާރު. ދެ ފަނޑިޔާރުންނަކަށް ހުކުމެއް ނީއްވޭނެ ދޯ؟

 25. ތިޔަ ނޫހުގެ ލިންކު ޖަހާލިނަމަ ފައްކާވީސް

 26. ކޮބާ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް މުޅި ދިވެހި އުއްމަތް ވެސް އަންދާ އަޅިއަށް ހަދާލާނެ ބަޔަކު އުޅޭކަން އަދިވެސް ނޭނގޭތަ؟