ދީން

މަސްޖިދުލް އަޤުސާއާ ބެހޭގޮތުން އެނގެންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ޤުދުސް ހަމަޖައްސަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މުޅި ދުނިޔޭގައި އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި މިވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.…