ކަންނެތް ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ކަންނެތްކަމަކީ ތިމާގެ އުޅުމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މީހާ ކަންނެތްވުމަށް މެދުވެރިވާ އެތަކެއް ސަބަބުތަކެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ސަބަބު ތަށް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުން މަދުކުރުން
 • ތަފާތު ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުން
 • ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފަހަށް ލަސްކުރުން
 • ތިމާގެ ކުށެއް ނެތް ކަމުގައި ދެކެވުން
 • މީހަކު ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ދިނުމުން އެއަށް ފުރަގަސް ދިނުން
 • މަރު ހަނދާން ކުރުން މަދުވުން
 • ކަށްވަޅުގެ އަޒާބާއި ޡަވާބާއި ސަވާބުގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުން މަދުކުރުން
 • ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުން ލިބޭ އަޖުރަ އިހްސާސް ނުކުރެވުން

 

ކަންނެތްކަން ފިލުވާ މުރާލި މީހަކަށް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން:

އިންސާނާގެ ގައިން ކަންނެތްކަން ފިލުވާ މުރާލި މީހަކަށް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ އެތަށް ކަމެއް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ކަންނެތްކަން ފިއްލަވައިދިނުމަށް އެދި މާތް ﷲ ގެ ހަސްރަތުގައި ދުޢާ ދެއްނެވުން
 • އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ހެޔޮލަފާ މީހުންނާއި އެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުން
 • ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތަކާއި އެހެނިހެން ޒިކުރުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
 • ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުމާއި ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި ކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން
 • ހެޔޮކަންކަން ކުރުން ގިނަކޮށް ފާހިޝް ކަންކަން ކުރުމާއި ދުރުހެލިވުން
 • އިލްމުވެރިންގެ ދިރިއުޅުމުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން
 • ގިނަގިނައިން ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެކަލާންގެއަށް ޒިކުރު ކުރުން