އަންހެނާގެ އައުރައަކީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ތަނެކެވެ. މިކަމާ ދެބަހެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމީ ގިނަ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބުރުގާ އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް މަދެވެ. ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅެފައި އެ ބުރުގާ ނަގާ އަންހެނުންވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި ދީނުގައި ބުރުގާ އަޅަން އޮންނަ ގޮތް އެއްފަރާތްކޮށް ފެޝަނާއި އެއްގޮތަށް ބުރުގާ އަޅާ އަންހެނުން އިތުރުވާތީއެވެ. ބުރުގާ ނާޅާ އުޅޭ އަންހެނުންނަކީ އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް އުޅޭ އަންހެނުންނެވެ. މިކަމަކީ އެކަމާއި މެދުގައި ދެބަސް ވެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެނަސް އެއާއި ވިދިގެން ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެނާއަށް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެތޯއެވެ.

މުއުމިނު އަންހެނާ އޭނާގެ އައުރަ ނިވާކުރުމަކީ ވާޖިބެއްކަން ދީނުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ..... ) އަލްއަޙްޛާބު 59. މާނައީ:

" އޭ ނަބިއްޔާއެވެ! ކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި، ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިދަރިކަނބަލުންނާއި، މުއުމިނުންގެ އަންހެނުން، އެކަނބަލުންގެ ފޭރާންތަކުން (ޖިލްބާބުތަކުން) ނިވައިވެތިބުމަށް ކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ. އެކަނބަލުންނަކީ މުއުމިނު ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންކަން އެނގިގެންވުމަށާއި ފާސިޤުންގެ ކިބައިން އެކަނބަލުންނަށް އުނދަގޫ ނުލިބުމަށް އެގޮތް މާ ގާތްކަން ބޮޑެވެ."

މިގޮތުން މުއުމިނު އަންހެނާގެ މޫނާއި ދެ އަތްތިލަނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް ނިވާކޮށް ފޮރުވުމަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ. ހިޔާލުތަފާތު ވެފައިވަނީ މޫނު ނިވާކުރުމާމެދުގައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މޫނު ނިވާކުރުން ވާޖިބު ކުރައްވާއިރު، ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވާޖިބެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި ވާޖިބެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިލްމުވެރިންވެސް ފިތުނަވެރި ޙާލަތްތަކުގައި މޫނު ނިވާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

ވީމާ، މުއުމިނު އަންހެނުންނަށް އޮތީ އެކަނބަލުންގެ ޢައުރަ ނިވާކޮށްގެން ތިބުމެވެ.

އަންހެނާގެ ޢައުރައަކީ ފޮރުންވަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް އެހެންނަމަވެސް ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެންނާ މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާ މިންވަރުފުޅުން ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ކާފަރެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާއަކީ ނަރަކައިގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމި އޮންނާނެ މީހެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހަކު އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގައެވެ. ސަބަބަކީ އައުރަ ނިވާނުކުރުމަކީ ބޮޑެތިފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައަކަށް ވާތީއެވެ. މާތް ﷲ އެމީހެއްގެ ފާފަ ނުފުއްސަވައިފިނަމަ ނަރައިކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު އެމީހަކަށް ޙައްޤުވެގެންވުމާއި އަދި އެކަމުގެ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުއައިސްފައިވާތީއެވެ.

ބުރުގާ އެޅުމަކީ (އައުރަނިވާކުރުމަކީ) ވާޖިބެއްކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް ނުވަތަ އެއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތް ކުރުމަކީ މުރުތައްދުވެ ދީނުންބޭރުވާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ކަމަކަށް އެނގިހުރެ އިންކާރުކޮށް ނުވަތަ މަލާމާތްކުރުމަކީ އެމީހަކު ދީނުންބޭރުވެ ކާފަރު ވާނޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީއެވެ. މިފަދަ މީހަކު މަރުވުމުގެ ކުރިން މާތް ﷲއަށް ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންނޫނީ އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވީ : ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ބުރުގާ

  ބުރުގާ އަޅާފަ ނަމާދު ނުކިރިއަސް އޯކޭތަ؟

 2. މާސްޓަރ

  ހިތައް އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ނަންފުޅު. އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ތިކަމަށް އެއްބަސްވެ ނުލައްވާ. އެކަމަކު އެއީ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް.

 3. ހުކުމް

  ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބުރުގާ އެޅުމުން ވަޒީފައިންވެސް ވަކިކޮށްފި އެމީހުނަށް އަންނާނީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ހުކުމެއް ޝަހީމު ބުނެދީބަލަ

 4. ރޯޒްމީ

  ހާދަހާވާ ބިރެއް ގަނެއޭ، ބުރުގާ އެޅިޔަސް މި އެޅެނީ އަދި ރަނގަޅަކަށް ނޫން... ސުބްޙާނައްލާހް.. ? އަޅަމެންނަށް ތަޤުވާވެރިކަން އިތުރުކޮށް ދެއްވާންދޭވެ!!

 5. ޖޫން

  ޢައުރަނިވާ ނުކުރާ އަންހެނާއަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސް ވެސް ނުދުވާނެ ކަން އަންގަވާފަ ހަދީސް ނުގެސް ދިނީ ހަމަ އޮޅުވާލަން

  • ނަންނަ

   ތެދެއް، ހަމަ އޮޅުވާލުމެއް

 6. މަ

  ދޮގުވެރި ދައްޖާލުން

 7. ޡަހަތު

  ދުވަހަކު ނަމާދު ނުކުރިއަސް ބޮލާ ފޮށާ އެލީމާ ސުވަރުގެ އައް ވަންނާނެ ބާ.؟

  • ބުރުގާ ބާލައިގެން ނުވާނެ

   ނަމާދު ނުކުރެވޭދުވަސް ދުވަހު ބުރުގާ ބާލަން ޖެހޭނެތޯ، އަދި ވައްކަމާއި ޒިނޭއާއި، ކަރަޕްޝަން ހިންގަންޖެހޭނެތޯ؟