ތިމާ ހިތް އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފަހަރުގައި ނުވެދާނެއެވެ. އަދި ތިމާ ބޭނުންވާ މީހެއް ފަހަރުގައި ތިމާއަށް ނުލިބިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކީ ދެރަވެ މާޔޫސްވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިމާ ބޭނުންވާ މީހެއް ނުވަތަ ތިމާ ހިތް އެދޭ ކުއްޖެއް ނުލިބުމަކީ ތިމާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ.

ހިތް އެދޭ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް އެކި މީހުން ބޭނުން ކުރަނީ އެކި އުކުޅެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ތިމާ ހިތް އެދޭ ކުއްޖެއް ހޯދުމަށް ކުރުން އެންމެ މޮޅު އިރުތުވެގެން ވަނީ މާތް ﷲ އަށް ދުޢާ ކުރުމެވެ.

އެހެނީ މުއުމިނުންނަށް ކޮންމެ ކަމެއް ބޮޑުވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާއެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީކުރައްވަނީ: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر: 60

މަނާއި: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހް ވަޙީކުރައްވައެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާކޮށް ދަންނަވާށެވެ، ތިމަން ﷲ އިޖާބަ ކޮށްދެއްވާނަމެވެ."

އެހެންކަމުން ހިތްއެދޭ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށްވެސް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުމެވެ. މުއުމިނުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާ ﷲ ރައްދެއްނުކުރައްވާނެއެވެ. އެހެނީ މުއުމިނަކު ދުޢާ ކޮށްފިނަމަ ތިން ކަމުން ކުރެ އެއް ކަމެއް އެމީހަކަށް ދެއްވާނެއެވެ. އެއް ގޮތަކީ ސީދާ އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެހެންގޮތެއް މެދުވެރި ކުރެއްވުމެވެ. ތިންވަނަ ގޮތަކީ އޭނައަށް ދިމާވާން އޮތް ބޮޑު މުޞީބާތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމެވެ.

 

 

 

 

މަސްދަރު: އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ