ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ފަށައި، މިހާރު ފިނިޝިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާ 7000 ފްލެޓްގެ މަޝްރޫޢުއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 30000 މީހުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމެވެ. އުމުރު ދުވަހު ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް މާލޭގެ ކުއްޔަށް ދައްކައި އުމުރު ދެބައިވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކަށް އެފްލެޓްތަކުން ވަނީ އުއްމީދު ގެނެސްދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ރައީސް ޞާލިހް ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހާކައަކަށް ވަކިވަކިން ބަލާލުމަށް ގަސްދުކޮށް، ފުރަތަމަ ދައްކާލަން މިއުޅެނީ ލިފްޓްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ރައީސް ދެއްކެވި އެހެން ވާހަކަފުޅުތަކަށް އެހެން ލިޔުމެއްގައި ބަލާލާނީއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ "އަޅާފައި ހުރި 7000 ފްލެޓަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން ރަނގަޅު ތަނެއް ނޫނޭ. މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެހެން. މިސާލަކަށް، އެއިން ޓަވަރެއްގައި އުޅޭނެ، ފަސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން. ތިން ލިފްޓް އެހެރީ މީހުން އަރައި ފައިބަން. ޓަވަރެއްގައި ހުރީ. އޮފީސް ގަޑިއެއްގައި، ސްކޫލަށް މީހުން ކުދިންގެންދާ ގަޑިއެއްގައި، އެ ލިފްޓްތައް ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ގަޑިއަށް މީހުން ދާން. ދެ ގަޑިއިރު ކުރިން ކިއު ޖައްސަންޖެހޭނެ." ކަމަށެވެ.

ގައުމުގެ ރައީސަކު މިހައި "ބޮޑެތި ވާހަކަ" ދައްކަވާއިރު ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި، ދޮގާއި، މަކަރުން ފުރިގެންވާ މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ބަލައި ގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ރައީސް އެއިޝާރާތް ކުރައްވާ 7000 ފްލެޓްގެ ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު މިއީ އެމަނިކުފާނު ހެއްދެވި އެންމެ ބޮޑު އިތުރުފުޅެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް ދޮޅު އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތީ ހަތަރު ނިންމުމެކެވެ. އެއީ 7000 ފްލެޓް 6860 ފްލެޓަށް މަދު ކުރުމާއި، ފްލެޓްތަކުގެ އަގު 5600 ރުފިޔާ އިން 11000 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ކުރުމާއި، ފްލެޓްތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް އަލުން ހޮވުމާއި އަދި ފިނިޝިން ނުނިންމައި ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރުމެވެ.

7000 ފްލެޓް 16 ޓަވަރެއްގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފްލެޓްތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސް އަޅާފައި ވަނީ 6860 ފްލެޓް ކަމަށް ވެއެވެ.

މިހައި ހިސާބުން 5000 މީހުން ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެ ހެއްދެވި ދޮގަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. ރައީސް އެވިދާޅުވަނީ މިއިން ކޮންމެ ފްލެޓެއްގެ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި 12 ވަރަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ވާހަކައެވެ. އާދެ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި 24 މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ވާހަކައެވެ.

ރައީސް އެވިދާޅުވާ ހިސާބުތަކަކީ ތެދު، ހަޤީޤަތަކާއި އެއްގޮތް ހިސާބުތަކެއް ނަމަ، 16 ޓަވަރުގައި 80000 މީހުން ދިރިއުޅެނޭއެވެ. ފަހަރުގައި ތިން ލިފްޓުން މީހުން ފައިބަން ދެގަޑިއިރު ކުރިން ކިއު ޖެހެން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހިސާބު ޖައްސަވައިގެން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެވެ. އޮޅުވާލުމެވެ. މަކަރެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓު ތަކުގައިވަނީ މިހެންނެވެ. ޖުމްލަ ހުރީ 16 ޓަވަރެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުރީ ދެ ޑިޒައިނެކެވެ. ފުރަތަމަ 10 ޓަވަރުގައި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ހުންނާނި ދެ ކޮޓަރީގެ 392 ދެ އެޕާޓުމަންޓެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓުމަންޓެއްގައި 6-4 މީހުން އުޅޭނަމަ އެއް ޓަވަރުގައި އުޅޭނީ 2352-1568 މީހުންނެވެ. މި ޓަވަރު ތަކުގައި ހުންނާނީ 3 ލިފްޓެވެ. ބާކީ ހުރި 6 ޓަވަރުގައި ހުންނާނީ 2 ކޮޓަރީގެ 490 އެޕާޓުމަންޓެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓުމަންޓެއްގައި 6-4 ވަރަކަށް މީހުން އުޅޭނަމަ ޓަވަރެއްގައި އުޅޭނީ 2940-1960 މީހުންނެވެ. މި ހަ ޓަވަރުގައި ހުންނާނީ 4 ލިފްޓެވެ.

ލިފްޓު ތަކުގެ ސައިޒަށް ބަލައިލާއިރު މިއީ އާއްމުކޮށް މާލޭ ގެތަކުން ފެންނަ ލިފްޓާއި ހިލާފަށް އެއްފަހަރާ 14 މީހުންނަށް އެރޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ލިފްޓަތެކެވެ. މިވަރު ލިފްޓު ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިފައި ހުންނާނީ އައިޖީއެމްއެޗުންނެވެ. މި ލިފްޓުތަކުގެ ސްޕީޑަށް ބަލާއިރު 25 ވަނަ ބުރިން އެންމެ މަތިން ތިރިއަށް އަންނަން ނަގާނީ 35 ސިކުންތެވެ.

ޓަވަރެއްގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކިތައް ލިފްޓުކަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ މީހުންގެ އަދަދާއި، ލިފްޓުގެ ބޮޑު މިނާއި، އޭގެ ސްޕީޑު އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތަށް ބަލައި ކަނޑައަޅާ އެއްޗެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ އިމާރާތްތަކުގައި ލިފްޓް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތައް ވެސް ބަލާލަން އެބަޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މިސާލަކަށް ނަގަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އިމާރާތަކީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އެއް ރެސިޑެންޓަލް ބިލްޑިން ކަމަށްވާ ޕިނިކަލް ޑަކްސްޓަން ބިލްޑިންގެވެ. މިއީ 50 ފަންގިފިލާއަށް ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތެކެވެ. 528 ހައުސިން ޔުނިޓް ހުރި މި ބިލްޑިންގައި ހުރީ ފަސް ލިފްޓެވެ. މިއީ އިމާރާތް ކުރުމާއި، ޑިޒައިންގެ ދާއިރާ އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެތައް އެވޯޑެއް ހޯދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. 50 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތުގައި ހުރީ ފަސް ލިފްޓެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ލިފްޓްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރެއްވި ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު ވެއްޖެއެވެ. ޔަގީނުން ވެސް ދެރީމްގެ ކަރުދާސް ހިއްޕަވައިގެން ޕްރެސްކޮންފަރެންސަށް އަރައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިފަދަ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައި ނުގެން ނޯންނާނެއެވެ. މިއީ "އޮޅިގެން" ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް ނޫނެވެ. މިއީ ގަސްދުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމެކެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނާއި، އެތަނުގެ އަދަދާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭނެ މިންވަރާއި، ލިފްޓް ހުރި އަދަދާއި، ލިފްޓަށް މީހުން އެރޭނެ އަދަދު މީގެ ކުރިން ހުރީ އާއްމު ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެމައުލޫމާތު އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ އިމާރާތައް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތާއި އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ލިފްޓްގެ އަދަދު ވެސް މިހާރު އެންމެނަށް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މިފަދަ އިމާރާތްތަކާއި އަޅައި ކިޔުން އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދާދި ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަމެވެ.

މިކަން ރައީސް ޞާލިހް ދެން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

83 ކޮމެންޓް

 1. އީބޫ

  ބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބުބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބުބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބުބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބުބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބުބޮޑު ކައްޒާބު ކައްޒާބު

  159
  8
  • ތުޅާދޫ ބޮޑުބެ

   ދައްޖާލުގެ މާނައަކީ ޑިސީވަރ. ނުވަތަ ފޮގުހަދާ އޮޅުވާލަމީހާ. ބަލިކަށި އީމާނެއްގެ ކޮންމެ މުސްލިމެއް ދޮގުވެރިޔައަށްހެއްލޭނެ. މަދުމީހެއްނޫނީ ދައްޖަލުގެ ފިތުނައިން ސަލަމަތް ނުވާނެ. އިލްމުވެރިން ބުނޭ. އިލްމު ހުއްޓަސް ހިލްމު ނެތް އަދި ފާހިޝް އަމަލުކުރުންމަތީ ތިބޭ ކޮންމެ މީހެއްވެސް ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިގައ ޖެހި ހަލާކުވާނެކަމަށް. އަހރެމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މޑޕނއޭ ކިޔާ ދައްޖާލުންގެ ކަލްޓަކަށް ތަބާވާމީހުން ވިސްނާލާ. ޔަމީނަކަށްނޫން ތި ދެރަދެވެނީ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް.

   113
   4
   • Anonymous

    އެމްޑީޕީ ގުންޑާއިންނަށް ހަޖަމުނުވަނެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ގެނެސްދިން ތަރައްޤީ. ޖާހިލު ކިބޫ އެއޮތީ ބަންޑަރަ ބޮޑު ޕެލަސް ގަޑުވަރުގައި ބަގުޑިބައްދައިގެން އެހެންވެ އެ ކިބޫ އެ ކިޔަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އެޅުއްވި ފުލެޓްތަކަކީ ކޮތަރު ކޮއްޓޭ. ކީބޫ އެހެން ބުނާއިރު ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މި ތިބީ ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކޮށް މާލޭގެ ގެދޮރުވެރީންނަށް ދީގެން ގޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތޮއްޖެހި ފިތިގެން.

  • ރާގޮޑިރާޖަ

   ބޮޑު ކައްޒާބު އެއޮތީނު ބިލިއަން ރުފިޔާދިރުވާލައިގެން ޖަލުގަ ފިލާ.

   15
   82
   • ސުސް

    ލިޔުން ލިބިފަވާ އެންމެން ވެސް ނި ކުންނަން ވީ މަގުމައްޗައް ފްލެޓް ހޯދަން. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާއަބޫ އެ ބުނަނީ އެހެން އޭނަގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ސަލާން ޖަހުވަން.. ބަލާވެރި ކަމެއް..

    33
    2
    • ޝުޝް

     ނުހައްގުން ބަޔަކު ލިޔުންތަކެއް ދިނުމުން އެއަށް ފްލެޓް ދޭކަށްނުޖެހެ. މަގުމައްޗަކަށްނޫން، އަންނަ ރުޅީގަ ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ދޭކަށްނުޖެހެ. އިންސާފުން، އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭނީ.
     ބޭއިންސާފުން، އަމިއްލަ އެދުން ފުއްދުމަށް އެންމެން އުޅޭތީ މިގައުމު ހަލާކުވެގެން މިދަނީ.

   • Anonymous

    ކައި ހުސް ކުރީ ތި ބަގަ. ޖަލަށް ދިޔަ މީހާ ދިޔައީ ބައިތުލްމާލަށް 900 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރު ކޮށްދީ ފުރާލާފަ. މިހާރު އެ ހުރީ 200 މލިއަނަށް ތިރިވެފަ!! އެހެންވީމާ އަނގައެއް އޮތީމަ ފެލުނަކަސް ކަމަކުނުދާނެ!

    50
    1
   • Anonymous

    ކައްޒާބުންނަކީ ރޯމަ ދުވާލު މާސިންގާ ދޮގު ބިންދާލާ މީހުން. ޖަލަށް ލުމަކީ މާބޮޑުކަމެއްނޫން. ކަލޭވެސް ގެންގޮސް ޖަލަށް ލާފާނެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ވައްކަން ކުރިކަން ޘާބިރުވެއްޖެ މީހެއްހެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރާނެ. މިހެން ބުންޏަސް އެނގެ ތިއީ މިފަދަ ކަންކަން އެނޣެ ވަރުގެ މީހަކަށް ނުވާނެކަން.

    22
   • Anonymous

    ނަސީބެއްނު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފިލަން ނުދާކަން. ނޫނީ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް. ދޯ؟

    13
  • މޯލްޑިވިޔަން

   އެއީ ކޯނޗެއް ކައްޒާބަ ކީ؟؟؟؟

  • ބޭބެ

   ވަގު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ނުލަފާ ސަރުކަރު އިސްތިއުފާ!! އޮޅުވާލާ ދޮގާއި މަކަރު ހަދާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ރައްޓެހިންނަށް ބަހާ ހުސްކުރާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ގާނޫނުތައް އޮޅާލާ ހަމަހަމަކަން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރާ ނުބައި ނުލަފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ނެރޭ ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާ އެމީހުން ފިލުވި ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ގާނޫނު އަސާދސީން ވަކިކޮށްފައިވާ ތިންބާރު މަޖްލިސްތެރެއަށް ޖަމާކޮށް ނުލަފާކަން މަޖްލިސްތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަމުންދާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ފުލުހުންގެ ގާނޫނު ބަދަލުކޮކޮށް ފުލުހުންގެ ބާރު މަޖްލިސްތެރެއަށް ޖަމާކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ފުލުހުންގެ ހުވާ ބަދަލުކޮށް ހުވާގައި އޮތް އިސްލާމްދީނުގެ ބައި އޮޅާލަން މަސައްކަތްކުރާ ޚުދުމުޚުތާރު ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ކޮވިޑް ކަންތަކަށް ޚަރަދު ކުރީއޭ ކިޔާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ދެމަސްތެރޭ އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކާލި ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ގައުމަށް ތަރައްގީއެއް ނުގެނެވުނުތާ ގައުމުގައި ތަރައްގީ ކުރެވިފައިވާ ބިނާތަކާއި ތަންތަން ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!! ޖުމްލަކޮށް ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ހުސްދޮގު ހަދައިގެން ކުރީގެ ރައިސް ޔާމީނަށް ބުލީކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައި ޖާހިލު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!!

   23
   1
 2. ނާސާ ސައިންސްޓިސްޓް

  ހަމަ ކަޑަ ފްލެޓްތައް. ހައްގުވާ މިންވަރެއް ނޫން އެއީ އަދި ޔާމިން ކުރިޔަސް. މަ ޔާމިންއަށް ތާއީދު ކުރަން.

  45
  263
  • Anonymous

   ކަޑަތަނެއްގައި އުޅޭކަށް މީހަކު މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ. އެހެން ނޫނަސް މިއާޓިކަލްގެ މައުޟޫއަކީ ވެރިއަކަށް އަރާހުރި މީހާގެ ދޮގުހެދުމާ މަކަރާ ހީލަތުގެ ވާހަކަ. ކަލެއަށްވެސް އޭނާ ހަދާނަި ދޮގު. ދޮގު ހަދާ ކިންމެ މީހަކީ ބަލިކަށި މީހެއް. ޝައިޠާނާއީ އެމީހާކޮންޓްރޯލް ކުރާފަރަތް. އެޝައިޓަނާއީ އާދަމްގެ ފަނުގެ ދަރިފަސްކޮޅި އެކީ ޖަހަންނަމައަށް ފޮނުވާލޏެކަމަށް ވައުދުވީ އެތި. ޖުމްލަކޮށް މުޅި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އެއީ. ގައުމެއް ދީނެއް، ވަންހައެއްނޫން. ހިއުމަން ބީންސް.

   113
   4
   • ނާސާ ސައިންސްޓިސްޓް

    ކަލޭގެ ވާހަކައިން ބޮޑަށް ދޭހަވީ ހިތުގަ ހަސަދަ އޮތް ވަރު. ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެވޭކަން

    9
    35
   • މޯލްޑިވިޔަން

    ހިޔާލީ ފޮލާގަ ދޯ.ށައިޓާނާ؟؟؟؟؟.ހައްހާ

    • Anonymous

     ރީނދޫ ލާދީނީ އެއް ދޯ މޯލްޑިވިއަން

     15
 3. ބެއްޔާ

  އިބޫ ނުދައްކާ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް. އިބޫ ބުނާގޮތުން ކޮތަރުކޮށިއެއީ. އެކަމަކު އިބޫ އެބަބުނޭ ކޮޓަރިއެއްގައި 12 މީޙުން އުޅޭނޭޔޭ. ކުޑަކޮޓަރިއެއްގައި 12 މީހުން އުޅޭނެ ގޮތެއް ނުވިސްނުުނު. ލިފްޓް މަދުވާހަކަ ބުނަން ހަދައިގެން ކޮޓަރި މިއޮތް ބޮޑުވީ. ހެހެހހެ މަރުމޯލު އިބޫ.

  269
  9
  • Anonymous

   ކޮޓަރިއެއް ގައި އުޅޭނެ މީހުންގެ އަދަދު އެނގޭނީ ތި ކިނބޫއަށްތަ ނޫނީ އެތާނގަ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްތަ.! ފައްކާ ހވާނއް މީ.!! އަހަރެމެން މި ތިބީ ވަޒީފާއިން ވެކިވެ ދިރިއުޅޭ ތަނުންވެސް ބޭރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިކަވެފަ. ތިފްލެްޓް ދޭށޭ މި ބުނަނީ.!! އާދޭސް މި ކުރަނީ އެކަމަށް.!!

   104
   3
 4. ނަޒީ

  މީނާމިއުޅެނީ ގައުމަށާއި ރައަޔިތުންނައް ދޮގުހެދުމުގައި ޓުރަމްޕާއި ވާދަކުރަންވެގެންތަ.؟

  237
  7
  • ޒުހުރާ

   ހިޔާފްލެޓްތައް ބަލާފަ ޕީއެސްއެމްއިން ފބ ގަ ޝެއަރކޮށްފަ އިން ވީޑިއޯ އަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް. ލިވިންގ ރޫމްއަކީ ކާގެވެސް އިންނާނެތަނޯ އެތާނގަ 7 ވަރަކަށް ފޫޓް ހުންނާނެއޯ. ކިޗަން ކަބަޑު ސެޓެއްނެތޯ. ބަލަ ދިވެހިންނަކީ އަނގައާ އަތާ ދިމާނުވެގެންއުޅޭ ބޯ ހިޔާކޮސްލާނެ ތަނެއް ނެތފަ ތިބި ބައެއް. 5 ސްޓަރ ފެންވަރަށް ދާނީ ފުރަތަމަ ފިރުކެވިގެން. ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުބަޔަކަށް ނުކޮށްދޭވަރުގެ ހެޔޮކަމެއް އެއްފަހަރާ 7000 ފްލެޓް ދިނުމަކީ. ގައިމު ނިދާލާ ކައިބޮއެ އުޅެވޭނެ އަމިއްލަތަނެއްލިޞެނެ އެތަން ލިބުމުން. ބަނީއިސްރާއިލް ބާގައިގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތަާް ޕީއެސްއެމުން ރިޕޯޓް ހަދާފައޮތީ.

   46
   2
 5. ހުސޭނުބޭ

  މީގަވާގޮތަ ކީ ރައީސްމީހާ ވާހަ ކަދައް ކަން ޖެހެނީ ކުރީގެ ރައީސްގެ ޢަގައިން މިރައީސްގެ ދުލުން. އެހެންވީމަ ދައް ކާވާހަ ކަ ދިމާނުވަނީ.

  199
  5
  • ޖިންނި

   އެންމެ ރަނގަޅު ކޮމެންޓް

   16
 6. ހަސަދު

  ކޯލިޝަން ސަރުކާރެކޯ ދެން ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ވެސް ކޯލިޝަން މީހުން ބުނާވާހަކަ އެއްނު. ވަންނާނެ ތަނެއްނެތް މީހަކަށް ބޭނުންވަނީ ފުރާލެއް. މާއިއްޒަތުގައި އުޅުއްވާ މީހުންނަކަސް މިފަދަ ކަންކމެއް ނޭގޭނެ.

  151
  4
 7. ޑައެލޯގް

  ކިނބުލަކީ ވަރަށް ކަންނެތް މަކަރުވެރި މަޑުން ފެންގަޑުގައި އޮންނައެއްޗެކެވެ. ދެންއެސޮރު ކައިރިއަށް ޝިކާރައައުމުން ކުއްލިއަކަށް ހަމަލާދީ ކާލައެވެ. މިކިބުލަކީވެސް ހަމައެއާއިލާގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ އެއްވެސްކަމެއްނުކޮށް އޮއްވާ ވެރިކަންލިބުނީއެވެ. ދެންފައިސާތައް ކައިރިއަށް އައުމުން ކުއްލިއަކަށް ކާލަނީއެވެ.

  146
  6
  • Anonymous

   ? ވާހަކަ އެއް. ކިބޫލަ ކީ ވަރަށް މަޑު އިދެ މަކަރުވެރިކަމައި އެކު ޝިކާރަ ކުރާ އެއްޗެއް. ދެން ހުރީ ކިބޫގެ އެކުވެރި ރާމާމަކުނު. ހަމަ ފައްކާ ރާމާމަކުނެއް ރަށަކަށް ދިޔަސް އެފާޑަށް އުޅެނީ އެގަހުން އެއްޗެއްކައިފަ އަނެއް ގަހުން އެއްޗެއް ބިދެގެން.

   106
   3
   • މޮޔައެނޮނިމަސް

    ހަސަދަ ވެރިކަމާއެ ކު ތިބެލާ.އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތައް މި ވެރި ކަން ބަލައިގަނޭ

    15
  • ޔާނު

   ޔާނުއާ އެއްކޮށް ކައިގެން ތިބި މީހުންނަށް ހީވާނެ އެހެން މީހުންވެސް ކަނީއޭ. ޔާނު ވަރަށް ސަޅި ކަންކަން ކޮއްދީފަ އެބަހުރި. މައްސަލައަކީ ގައުމުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލުން. ޔާނުގެ ފޭނުންވެސް މިކަން ގަބޫލު ކުރޭ.

   9
   105
   • ފާއިޒު

    ގަބޫލެއް ނުކުރަން، ކާލިއޭ ކިޔައިގެން ބުހުތާން ދޮގު، ފަހުޒަމާނުގެ އަލާމާތެއް. ތެދު އޮއްވާ ދޮގު ގަބޫލުކުރުން. އެހެންވެ އެގޮތަށް އަޑުފަތުރައި ގިނަބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. ނުކައިކަން އެނގޭ ތަރައްޤީ ގެނެސްފި، ދަރަނިތައް ދެއްކި ރިޒާވު އިތުރު ކުރި. މިވާހަކަތަކަށްވެސް މީ ދޮގެއްކަން ދައްކަން ދޮގު ހެކި ދެއްކޭނެ

    39
    1
   • Anonymous

    މޑޕ ގުންަޑާއިން ތިކަން ގަބޫލު ކުރަނީ. ހަޖަމް ނުވީ ދޯ. ހަދާ ދޮގު ތައް ފަޅާ އަރުވާލީމަ. ހެހެހެ

    41
    • ޢަހޫ

     ޕީޕީއެމް ގުނޑާއިން ހީ ކުރިގޮތަށް ކަންތަށްނުދިޔާއީމަ މޮޔަފުޅުވީދޯ.

     6
     38
     • Anonymous

      ސޮރީ. ކަޑަވިޔަސް ހަމަ ގުންަޑާއިން އުޅެނީ މޑޕ ގަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް.

      14
      1
   • Anonymous

    ޔާނަކި ގަދަ ގޮލައެއް. 2018 ނޮވރމްބަރުން ފެށިގެން ބަޔަކު އަވަދިވަނީ ޔާނުގެ ނަން ފޮހރނުލެވިގެން. މަހަށްދާންޖެހޭނީ ޔާނު ހިނގިމަގަކުންވެސް މިސަރުކާރުގަ ތިބި މީހަކަށް ނުހިނގޭނެ. އެއީ މޮޅުމީހެއް. ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ބާނީ. މމއ ބޮﷲު ތިޖޫރީ ފުރާލި ވެރިމީހާ

    25
   • Anonymous

    ރީދޫ ހުން ޖެހިފަ ތިބި މީހުން ފަޞީހަތް ވާނެ ދުވައެއް އަންނާނެ. އެދުވަހަކުން ގައުމުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭނެ.

    38
 8. ރައްޔިތުމީހަ

  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަޅުގަނޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނެލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖައްސަލުމަށް ހަދާފައިވާ ފިނިމަައިޒަންތައް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އަޅާނުލާ ވީރާނާވާން ދޫކޮއްލުމައި އަދި ބަސްޓާމިނަލް އާއި އިންޑަސްޓިރިއަލް ވިލެޖް އެއީ މި ސަރުކާރުން ބުޅާ ނިންދަވަން ދޫކޮއްފައިވާ އަދި ކުނި އަޅަން ދޫކޮއްފައިވާ ތަންތަނަށް ހަދަން ދޫކޮއްފައިވާ އިރު ކަލޭ އާއި މިއުޅޭ ކެނެރީގެ ބުއްޅަބޭ ހިތަށް ނާރަނީތަ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިން ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންގެ ލަބަޔަށް އެޅިތަންތަންކަން. ކުރީ ސަރުކާރު ދެކެ ކިތަންމެ ހަސަދަވެރިވިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރު. ކުޑަ މިސާލެއް *މާލޭ އިންޑަސްޓިރިއަލް ޒޯނު ކުނި ގޮޑަކަށް
  *ރަސްފަނު ވީރާނާވާން ދޫކޮއްލައިފި އާޓިފިޝަލް ބީޗު ތަރައްޤީ ކުރުން
  *ހުޅުމާލޭ ބަސް ޓާމިނަލް ބުޅާ ނިދާ ކޮއްޓަށް
  *ހުޅުމާލޭ 7000 ފުލެޓު ކޮތަރު ކޮއްޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ސިފަ ޖެއްސުން އަދި އެތަނުގެ ފިނިޝިން ގަސްތުގައި، ނުނިންމުން. ޔާމީން ސަރުކާރުން ކުރެއްވި އެއްކަމެއްވެސް މި ސަރުކާރަށް ރަގަޅެއް ނުވޭ

  111
  5
 9. އަލީ

  ފްލެޓްތައް ކުޑަޔޯ، އެކަމަކު އެންމެންވެސް ބޭނުންވެ ހަމަ އެކުޑަފްލެޓް. ދެކޮޅެއްނުޖެހެދެއްތޯ؟

  98
  1
 10. އެކްޓަރ

  އަސްލު ވަގުތުގެ މިފަދަ އާރޓިކަލް ތަކުން ރައްޔިތުން ވާނުވާއިން ހޭލެވޭ... މިއީ ރ. ސޯލިހު ހެދި ބޮޑް ނުބާ ޑޭލައިޓް ދޮގެއް..އާންމުކޮށް 25 ބުރީގެ ހުންނަނީ 3 ލިފުޓް... ދިވެހިންވެސް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލު ކުރޭ. . ހާދަ އުފާވެޔޭ 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރީތީ .ހާދަ އުފަލެއްވެޔޭ 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރީމަ. ހާދަ މަގޭ އުފާވެޔޭ މާކަނޑެއްގައި ޒަމާނުގެ ބުރިޖެއް އަޅާފަ އޮތީމަ. ޝުކުރިއްޔާ ރ. ޔާމިން..ދިވެހިން އަދި ހޭވެރިވެ މަނިކްފާނަށް ބާރަށް ގޮވާނެ. މިޖައްބާރު ސަރުކާރުން ރ. ދޫކޮށްލާ ...

  117
  2
 11. މުހައްމަދު

  ޔަހޫދީ ބާއިގަނޑަ ކަށް ވޯޓްދިނީމާ ވާނެހައެތި ތިޔޮތީވެފާ!! ދެންއަތުން ދިލަނަގަންދެން އަތްޖަހާ..
  ????????????

  108
  • ޖިންނި

   ހެޔޮކޮށް ތި ބުނީ އަތްޖަހާ ގްރޫޕް ދެން އަތް ޖަހާ

   22
 12. މުހައްމަދު

  އޭނާ މިބުނީ ދެންފަހެ އިބުރޭ އެއުޅެނީ އޭނާގެ ޕާޓީގެ ގުންޑާއިންނަށާ ބަންގާޅީންނަށް އެތަންތަން ނުދެވިގެން...
  ބޮޑު ވ-- ރިޔައީ.

  82
 13. ސލ

  ރައީސް މީހާއަ ކީ ނަންބޯޑެ ކެވެ އިސް ރައީސްގެ ނިންމުންތައް ރައީސްމީހާ އިޢްލާން ކކ ކުރާއިރު އޭގައި ހުންނާނީ ބިއްދޮށުގައި ފިލާހުރި ވަގު ކަލޭގެ ޖަހާފައިހުރިހކެހިވެރި ކަމުގެ މަޅިތަ ކކެވެ ހުރިހާ ނުބައެއް ހަދަނީ ބިއްދޮށުގައި ފިލާހުރި މުލިވަގެވެ.

  45
 14. ކާޅު

  އަނގަ އޮތީޔަ ކާޅެއް ނު ކާނެެ!

  39
 15. ވާނުވާ

  މިމީހާ ދައްކާތަތެދުވާހަކައެއް ހުސްދޮގުހަދާ ވަގުވެރިއެއްމީ ރައްޔިތުން ހައްދަން އެއޮތތީ ސޯޓުބޭލިފަ ބޮޑުވަގު އިބޫ ލަދުހަޔާތެއްނެތް މީހާ

  42
  1
 16. ަލަކީ

  ޙެހެ ބަލަ މޮޔަ ނުގުވަބަލަ އައިޖީއެމް އެޗްގަ އެހުރި
  12 ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތުގަ ހުންނަނީ އެންމެ ލިފްޓެއް
  ޢެއީވެސް 16 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލިފްޓެއް ގޮސްމާޑު ކޮއްބަލަ އެންތާގަ ކިޔޫ އޮންނަވަރު އެންގޭނެ ހަމަ ތިބެލާފަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނުވިސްނޭ އެހެންތާ ވާނީ އަބަދު ރޮއްޓާ
  ޜިހަޔާ ކާ ހިޔާލު ހުންނަނީ

  10
  28
 17. ރީ

  ކީއް ކ ކުރާނީ މިހާރުފެންނަމުން މިދަނީ މިރާއްޖެ އާއި އިސްލާމްދީން ދެ ކެ ލޯބިވާ ބަޔަ ކު ދީނާއި ޤައުމުދެ ކެ ވާލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަކ ކަމުން ރާއްޖެއަށް ގެނައި ވޭންހުރި އޯގާތެރި ހެޔޮ ބަދަލެއްގެ އަސަރު ދީނާއި ޤއުމުދެކެ ލޯބިވާބަޔަކަށް މިހާ ޖާހިލު ވެރިކަމެއް ގެނެވޭނީވެސް ވަރަށް ޖައްބާރުކަން ގަދަބަޔަކަށް މޮޅުކަމެއް ތިއޮތީ ކުރެވިފަ ބާރަށް އަތްޖަހާ!

  42
  1
 18. ކަންނެލި

  ރަސޫލާ (ސޢވ) ދުޢާ ދެއްވަވާފައިވާ ފަދަ މާތް ވެރިއެކޯމީ ސައިންޓިސްޓުން ބުނަނީ

  40
 19. ޢާދު

  ދެން ތިތަން ކުޑަވިޔަސް ބޮޑުވިޔަސް ދޭންވީއެއް ނުންތަ؟

  44
 20. ރަބަރޭ

  ޖަޒީރާވަންތަ ހިޔާލު ހުންނަމީހުންނަކަށް ނޭގޭނެ ލިފްޓަކީ ކޮބާކަމެއް އެމީހުނަށް އެގޭނީ ދަޑިން ހަދާފަ ހުންނަ ހަރުގަނޑު އެހެން ވީމާ ކަލްކިއުލޭޝަން ހަދާފަ ތިއޮތީ ދަޑި ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ވީމާދިމާވޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މީހުނަކަށް ނޭގޭނެ ލިފްޓަކީ ކޮބާކަމެއް
  ނަމުން ސާލިހް ކަމުން ކައްޒާބު
  ބޮޑުވަރު

  41
 21. ސުވޭސް

  މިނޫހުގެ ރިޕޯޓަރުން ނި ކުންނަންވީ މާލެތެރެ ސާވޭ ކުރަން ، މިހާރު ދޭން މިއުޅޭ ފުލެޓްތައް ލިބިފައި ތިބި މީހުން މިހާރު އުޅޭތަންތަނުގައި އުޅެނީ ކިތައްމީހުންތޯ ބަލަން އޭރުންއެނގޭނެ ފުލެޓެއްގައި އުޅޭނެވަރު

  24
  1
 22. Anonymous

  ދައްޖާލުގެ މާނައަކީ ޑިސީވަރ. ނުވަތަ ދޮގާމކަރާހީލަތުން އޮޅުވަލާމީހާ. ގިނަ މުސްލިމުން ހަލާކުވެދާނީ ދައްޖަލަށް ހެއްލިގެންކަމަށްވަނީ.ވަރަށް އީމާން ތެރިއަކަށްނޫނީ ދައްޖާލުގެ ދޮގާ މަކަރުން ސަލަމަތްނުވެވޭނެ. ދައްޖާލުގެ ދޮގުހެދުން އެހާވެސް ސްމޫތުވާނެ. ބަލިކަށި ކޮންމެ މުސްލިމެއް ހަލާކުވެދާނީ އެކަމުެ ސަބަުން. އަދި އިލްމުވެރިންބުނޭ. އިލްމު ހުއްޓަސް ހިލްމު ނެތް ކޮންމެ މީހެއް ދައްޖާލުގެ.މަކަރުގެ ދަށުވެ ގެއްލި ހަލަކުވާނެކަމށް.

  16
 23. Anonymous

  ދައްޖާލުގެ މާނައަކީ ޑިސީވަރ. ނުވަތަ ފޮގުހަދާ އޮޅުވާލަމީހާ. ބަލިކަށި އީމާނެއްގެ ކޮންމެ މުސްލިމެއް ދޮގުވެރިޔައަށްހެއްލޭނެ. މަދުމީހެއްނޫނީ ދައްޖަލުގެ ފިތުނައިން ސަލަމަތް ނުވާނެ. އިލްމުވެރިން ބުނޭ. އިލްމު ހުއްޓަސް ހިލްމު ނެތް އަދި ފާހިޝް އަމަލުކުރުންމަތީ ތިބޭ ކޮންމެ މީހެއްވެސް ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިގައ ޖެހި ހަލާކުވާނެކަމަށް. އަހރެމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މޑޕނއޭ ކިޔާ ދައްޖާލުންގެ ކަލްޓަކަށް ތަބާވާމީހުން ވިސްނާލާ. ޔަމީނަކަށްނޫން ތި ދެރަދެވެނީ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް.

  14
 24. އަހްމަދު

  ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރައީސަކު ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހަދާފިނަމަ އެމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ.

  45
 25. ޞަކީލް

  ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ މާލޭގެދޮރުވެރިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލިބޮޑުތަނުން ވެއްޓުން. އެތަން ހާސްބަޔަކު މާލޭ އިމާރާތްތައް ދޫކޮށް ކުޑަ އަގަކަށް ބަދަލުވުން. ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ރިނހިބިސް އަޅަން މަޖުބޫރުވުން

  32
  1
 26. Anonymous

  ﴿3﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

  އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންގެ ކުރީގެ (أمّة ތަކުގެ) މީހުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ امتحان ކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ (إيمان ކަމުގައި) ތެދުވެރިވި މީހުން، ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ދޮގުވެރިންވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.

  [ އަލް ޢަންކަބޫތު ސޫރަތުގެ 3]

  28
  1
 27. Anonymous

  ﴿92﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

  އަދި އުއިގުޅައި، ރޮދިއަޅައި ހަރުކުރުމަށްފަހު، އެތިއެތިކޮޅަށް އެ ކޮށައި ހަލާކުކޮށްލި ކަނބުލޭގެ ފަދައިން، ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ! (އެބަހީ: عهد ތަކުގެ ބާރު ލިބިގަތުމަށްފަހު، އެ عهد ތައް އުވައިލާ ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ!) ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި، ފަސާދަވެރިކަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި އޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި، ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާތައް ހަދަމުއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެއްބަޔަކު، އަނެއްބަޔަކަށްވުރެ ގިނަބަޔަކުކަމުގައި ވެދާނެތީއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه، ތިޔަބައިމީހުން އެކަމުން امتحان ކުރައްވަތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން، خلاف ވެ އުޅުނުކަންތައް، قيامة ދުވަހުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

  [ އަންނަޙްލް ސޫރަތުގެ 92 ވަނަ އާޔަތް]

  24
 28. Anonymous

  ދުޢާ ދެއްވި ފަދަ ތެދުވެރި! މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް!! ކޮބައިތަ މިކައްޒާބަށް ވަފާތެރި އިޔާޒް އާ އިލިޔާހާ ޒައިދު.!! މީނާގެ ތެދުވެރިކަމަށް ފަރުވާއެއް ނެރިލަބަލަ!! އަހަރެމެން އިންތިޒާރުކޮށްކޮށް މިތިބީ! . ތިބޭފުޅުންނަކީ ތެދުވެރި ޢިލްމުވެރިން ކަމަށް ވާނަމަ މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެބަލަ!!

  35
  1
 29. މޮޔަސޮރު

  ވަންނާނެ ގެ ހުންނާނެ އެމީހެއްގެ އުފަންރަށުގައި ކީއްވެތަ ނުފޯރާފަށުން ފޫގަޅަން މާލެ އައިސްގެން ތިއުޅެނީ މާލޭއަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން މާރަނގަޅުތަނެއްތަ؟
  މާލޭގައި އުޅެން އައީ ރަށުން ލިބުނު ގޯތި ގެދޮރު ވަލަށްލާފައި މާމޮޅުކޮށްލަން މާލެއާއި އެއްވަރަށް ރަށްރަށުގައި ކިޔެވޭ ވަޒީފާތައް އެބަހުރި ކޮބާ ބޭނުމަކީ ދެން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން މިޖެހެނީ ސަރކާރު ދަވާލާގެން ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުނަށް ފުލެޓްދޭން ކޮބާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް؟
  ކޮބާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ވަކިބަޔަކަށް ޚަރަދުކޮށް ތިހުސްކޮށްލަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ކިހާބޮޑުކަމެއްމީއަޅެފަހެ.

  1
  10
 30. އެމަންޖެ

  ކަލޭ ކީއްކުރަން އެއްގަމައް އަރާތިޔައުޅެނީ ފައިބައިގެން މޫދައްދޭ.

  14
 31. ދޮގު

  މާލޭގައި އުޅޭ ތިންލައްކަ މީހުން.

 32. ޔެލޯޕޮލިޓިކްސް

  ކިނބޫކުޑަމޯޑީ
  ބުއްޅަކުޑަޓްރަމްޕު
  ??

  12
 33. ފިޔަވަޅު

  މަހިތަށް އަރަނީ ދޮގުމައުލޫމާތު ދީގެން ދެއިރު ދެދަޅައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ދަމަންވީ ވަކި ބަޔަކުހޭ.
  ރަޢީސަކަސް އާންމު މީހަކަސް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފިއްޔާ އެއް ހުކުމެއް ހިނގަންވާނީ

  32
 34. ޒާ

  ސޯޓް ބޭލުނީ އަމިއްލައަށް

  13
 35. ދިރާސާ

  ސުވާލަ ކީ ދިރިއުޅެން ކކކ ކަމުނުދާތަނެއް ސަރު ކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުއްޔަށްދޭން މިއުޅެނީ ކިއް ކުރަން ބާާއޭ.
  ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ މިފަދަ ޖަރީމާއެެއް ނުހިންގުމަށް ރ .ޞާލިޙުއަށް ގޮވާލަން.

 36. ނާދި

  ކޮބާތާހިރު ވެއްޖެނޫން ކޮޓރީގަހުރި ސައިޒު އެގިޖެއްނޫން ފުޅާމިނުގަ 9.5 ފޫޓު ދިގުމމިނުގަ 10.5 ފޫޓު ކާކު ބޭޒާރުވީ ތީހަމަ ދިންބޮޑިއެއް ކޮބާ6 ފޫޓު 5 ފޫޓު ތޙުރީ ރަގަޅަ ރަހަލާފިނުން

  8
  1
 37. ދައިތަ

  ބޯހިޔާވަހިކަމެއްނެތި މިހާރުމިހިރީ މާލޭގެ މަގުމަތި ވެފައި، ފުލެޓުލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން އެބައޮތް ދޮގު ނުހަދައި ފުލެޓުދީބަލަ، މަކަރުން ކަންކަން ކުރާކަށް ނުވާނެ.

  10
  1
 38. މުހައްމަދު

  ފުލިހުންނާ ސިފައިން ނިކުމެ މިކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރުކުރޭ...

  13
  1
 39. ހުސޭނު

  ކޮންމެ ޓވަރެއްގަ 3 ލިފުޓު ބައެއް ޓަވަރުގަ 4 ލިފުޓު ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގަ 10.50 ފޫޓު 9.5 ފޫޓޫ
  ކޮހާ ނިކަން ބަލާބަލަ މާލޭގަ އަޅާފަހުރި ބިލްޑިން ތާކުގަހުރީ މިއަވުރެ ބޮޑުކޮތޯ ތީރާވައިގެން ސޯލިހު އަގުވައްޓާލަން ކުރުވި ގަޅިކަމެއް ކޮސްގޮވީމަ އަމިލައަށް ސޯޓުބޭލުނީ.

  10
  1
 40. Anonymous

  ޢެވަރަށް ދޮގުހަދަނީ ޕާޓީ ކުދިން ރުއްސަން އެވެރިންނަށް އެތަންތަން ދޭންވެގެން އެހެން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުތަނުން އޮޅުވާލަންވެގެން އަންނި ވެރިކަމުގައި އަންނި ބުނިހާދާންވޭތަ. ÷ޕާޓީ ކުދިންނަށްދީފަ ބާކީ ހުރިއްޔާއޭ އެންމީހުންނަށް ދޭނީ އިންސާފުގެ ދަތުރުގެ ބޮޑުމަންޒަރު ދެން އަތްޖަހާ

 41. މާލެ

  މިއީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެއް. މިވަރުގެ ކަމެއް ވެސް އަދިނުކުރެ ވޭ އިރު މިތަނުގެ ގޯސް ވާހަ ނުދައްކާ މިތަން ބޭނުން ވާބަޔަކަށް ދެއްވަ. ބޭނުން ވާމީހުން އުޅޭނެ. މިތަނަށް ވަންނާނީ މިތަނުގެ ބޮޑުމިނާ އެއްވަރުގެ އަގެއް ދެވޭބަޔަކު، މިތަން އަގުހެއު ކޮށް ދޭން ނިންމާފަ އޮތީ ތަން ކުޑަ ވީމަ. ކުރަން ވީކަމަކީ މިއަށް ވުރެ ބޮޑުތަނެއް އަގުހެއުކޮށް ހަދާފަ އެވާހަކަ ދަށްކަން ވީ.

 42. ޔުމްނު

  ދިވެހި ވުޖޫދަށް އައި އެއްމެ ޙަސަދަވެރި ސަރުކާރު . ކަލޭމެންގެ މައިން ބަފަިއންގެ މުދަލެއްނޫން. ވަކި ސަރިކާރެއް އައިމާ ވަކިގޮތަކަށް ވަކި މީހަކާ ޖައްސައިގަނެގެންތިޔަ އުޅެނީ . މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ އަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ދިވެހީން އެކަން އެޕްރިޝިއޭޓް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ ވަކި ވެރިޔަކު ކުރުމުން ނުރަނަގަޅު ކަމެއްކަން ދެއްކުމަށް ބޮޑު މާސިންގާ ދޮގުހަދައިގެން ކުރީގެ ސަރުކާރޭ މިސަރުކާރޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލާ.ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަން ކުރިޔަސް ކަންވާނީ ހިންގުން ތެރިކަމާ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން މިދިވެހިރާއްޖެއާއި މެދު ތަސައްވުރެއް އޮތް ބޭފުޅަކަށް .ދުރާލާ ކަންކަން ވިސްނައިގެން ކުރެވޭނެ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް. އަދި ތަނެއްގަ މީހަކު ހުއްޓަސް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ވެސް ވަކި ޓެލެންޓެއް ހުންނަބަޔަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް.މިދިވެހިރާއްޖެއަށް އެފަދަ ދުވަހެއް އަދިވެސް ގެނެސް ދެވޭނެ ބޭފުޅަކީ ހަމަ އެމްޑީޕީ ނުޙައްޤުން ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން.އެމްޑީޕީ މީހުން ޙަސަދަ ވެރިކަން އޮންނަ ބޭފުޅާ.އެބޭފުޅާގެ ނަން ދުވަހަކުވެސް އެމްޑިޕީ އަކަށް މިވުޖޫދުން ފޮވެއެއްނުލެވޭނެ.

  11
 43. އަލިމަނިކު

  މާ ގިނަ ބަހަނާ ތަކެއް ނުދައްކާ ތިޔަ ފުލެޓްބަރި އަވަހަށް ޢާއްމުންނަށް ދޫކޮށްލަބަލަ. އެނގޭ އެއެއްޗެކޭ މިއެއްޗެކޭ ކިޔާފަވެސް ތި ދޫނުކުރަން އުޅޭ ސަބަބު. އެއީ ދޫކޮށްފިއްޔާ އެތަނުން ޗާންސް ލިބޭ މީހުންނަށް އެތަނުގެ ފަސޭހަ ފެނި ޔާމީނަށް ތައުރީފު ކުރާނެތީ. އޭގެތެރޭގައި ތިބޭ އެމް ޑީ ޕީ ގެ މީހުންވެސް އެގޮތަށް ބަދަލުވެދާނެތީ ބިރުން.

 44. އަންކަލް

  އެއް ދޮގު ހަދަން 100 ދޮގު، އަލިފާން ފޮށިން އުނދުން ރޯކުރެވޭ، ކޮންމެހެން ލައިޓަރެެއް ނެތަސް އޮކޭ! ހައްގު ވެރިންނަށް ތިތަން ދެއްވާ

  10
 45. ވާނުވާ

  މާލޭހިޔާ 1 ފްލެޓަ ކީ 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް. އެއްފަޅީގަ 2 ރޫމްގެ 20 އެޕާރޓްމަންޓް އަނެއް ފަޅީގެ 3 ރޫމްގެ 20 އެޕާރޓްމަންޓް، 1 ލިފްޓް ހުންނަނީ، އެ ކަމަ ކު ދުވަހަ ކުވެސް އޮފީހަށް ދާން އަދި ސް ކޫލަށް ދާ ކަށްވެސް ގަޑި ޖެހިގެން ޝަ ކުވާ ކުރި އަޑެއް ނީވެ، ކޮންމެ ފްލޯއެެއްގަ 4 އެޕާރޓްމަންޓް ހުރޭ

  12
 46. ޕޭމް

  ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ގެ ކުލަވަރު ޖެހުނީމަ ހިތްމަރާލުން އެއީ ގައުމުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހަކުކުރާނެ އެންމެ ބޮޑު ފުރައްސާރަ އަދި އެންމެ ދެރަ ކަންތައް. ތިތަނަކީ ރައިސް ޔާމީން ނިކަމެތި ކޮށް އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް. ތިތަނުގެ މަލަމަތި ރީތިކުރުމަށް ގަސް އިންދާ އެތަނަށް ވަންނަ 300000 މީހުންގެތެރޭ ހިމެނޭ މުސްކުޅިންނާ ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ މާހައުލެއް ފަހި ކޮށް ދިނުމަކީ އެރައްޔިތުން ދިން ވޯޓް އިން ހޮވުނު ރައީސް ގެ ޒިންމާއެއް ނޫންތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ފަޅުރައްތަކާ ބިންތައް މަދީ ތޯ ޓޫރިޒަމް އާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް އެތަންތަނުން މުއްސަދިންނަށް ބިން ވިއްކަންނިންމާލީ. ހަމަަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަކައް ނެތް އޭގެ ބިމެއް ގަނެވޭހާ ތަނަވަސްކަމެއް މި އިން ޒަމާނަކުވެސް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ބިކަކޮށް މި ތޮއް ޖެހިފަ އޮތް މާލޭގަ އުޅޭ މީހުންގެ ބޯ ހިޔާވަހިކަމައް އޮތް ފުރުސަތެއް . މާލޭގެ އުޅޭ ބިން ގަނެވޭ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން އިތުރު އައުޓްލެޓް ތައް ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ހުޅުވާދޭ އިތުރު ދޮރެއް ނޫން.

  10
 47. Anonymous

  6500 ރުފިޔާގެ މަގުން 20 އަހަރަށް ހެދި ނަަމަވެސް 19 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފްލެޓަކަށް އެބަލިބޭ ހަދަން ދިޔަ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައަކީ 956040 (ނުވަލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް ސާޅީސް) ރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަށް 62000 ޑޮލަރު.
  11000 ރުފިޔާގެ މަގުން 20 އަހަރުން އެބަ ލިބޭ 2640000ރ. (ދެ މިލިއަން ހަލައްކަ ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާ .
  ހަދަން ދިޔަ ޚަރަދުގެ ދެގުނައަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް

 48. އަލީ

  ރައީސް 2 ރީމް ކަރުދާސް ހިފައިގެން ޕްރެސްއަށް އައިވާހަކަ އެއީ ތެދެއްތޯ؟

  13
  • ބޯހަލާކު

   ކކކކކކކކކކކކކކކކކކކކ ޔާން ގެބަޖެޓުތަ ކަށް ވުރެ ބޮޑު 2 އަހަރުގެ ލާރި ދިރުވާލީ ކޮން ކަމެއް ކުރެވުނީ ނި ކަންއެންމެ ކަމެއްދައް ކާލަބަލަ މޮޅިއްޔާ

 49. ސުސް

  ލިޔުން ލިބިފަވާ އެންމެން ވެސް ނި ކުންނަން ވީ މަގުމައްޗައް ފްލެޓް ހޯދަން. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާއަބޫ އެ ބުނަނީ އެހެން އޭނަގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ސަލާން ޖަހުވަން.. ބަލާވެރި ކަމެއް..

  11
 50. ޙހހހ

  ދޮގަކަށްވުރެ ބޮޑަަށް ފެންނަނީ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ވެރިއެއްކަން ، މީހަކު ބުންޏަސް ، އެއްޗެއް ލިޔެފަދިނަސް އެ ދިރާސާކޮށް ، އެއޔަށް ފަރިތަވެލަން ނޭނގޭނަމަ ކުރާނެކަމެއް ނޯންނާނެ ، ހަމަ ކުފޫހަމަނުވަނީ . ދެން ކަންކަން އޮޅުވާލަން އުޅޭބަޔަކަށް ވާނީ މިހެން ،
  - ކީއްވެތޯ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޭރު އަލިފާން ފޮއްޓަކަށްވީ ، އެކަމަކު މިއަދު ކިހާބޮޑު ލުޔެއް ސިއްޙީދާއިރާއަށް ލިބުނީ
  - ކީއްވެ ބުރިޖް ކަމުނުގޮސްގޮން އޭރުހަޅޭލެވީ ، އެކަމަކު މާލެދުއް ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގެންލުން ކުޑަވީ ބުރިޖްމަތިން ހުޅުލޭގެ އޮތް ފޯމް ވެހިކަލް މާލެ ގެނެވުމުން ނޫންތޯ ، އަދި މިހާރު ކޮވިޑް ބަލި މީހުން މާލެހުޅުމާލެ ދެކޮޅަށް އެގެންދެވެނީ ބްރިޖްގެ ފަސޭހަކަމާއި އެކު
  ޙުރިހާވެސް ކަމަކީ ހަސަދަ

 51. ޝަފީގު

  އިބުރާހިމައް މިއަދު އަހަރެން ކައްޒާބުގެ ލަގަބު ދީފިން.. ދެން ނަމުގެ ފަހަތައް ކައްޒާބު އިތުރުކޮއްލާ.

  11
 52. ޢަޒްރާ ޢަލީ

  ދިވެހިންނަކީ ވިސްނޭ ބައެއްނަމަ ބަރަބޮލަކައް ވެރިކަމެއް ހަވާލު ނުކުރާނެ ކައްޒާބް ސޯލިހު ނަމުން މުސްލިމް ކަމުން ޖާހިލު ކިންބުލެއް މިކޮމެންޓް ޖަހާދީބަލަ ޕލޒ

 53. އަބްދޫ

  ސިންގަޕޯރ ގަ 50 ފަންގިފލާގެ 300 އަށްވުތެ ގިނަ އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގ ގާވެސް ހުންނަނީ 5 ލިފްޓް.ދަވްލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް އަކުރު ނުދަންނަ މީހުން ހޮވީމަ ވާނެ ހަތަރެތި މިވަނީ

 54. ކިއުން ތެރިއެއް

  ބަހާއި އަމަލާއި ދިމާނުވޭ. ދެން ފަައްޓަވާނީ ކީރިތި ކުރައްވަން

 55. އަންނާރު

  5000 މީހުނޭ ބުނީ އޮޅުމަކުންހެންހީވަނީ. ނޫސްވެރިޔާ މިއޮތީ ގަސްތުގަހެދި ދޮގެއްކަމަށް ނިންމާފަ