(އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ) އައިޝަތު ފާއިޒާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމުގައި ހުރީ ފަނޑު އައްޔެކެވެ. ހޮޅިބުރިން މާ ބޮޑު އަލިކަމެއް ނާދެއެވެ. ގެއަށް ވަންނަ ދޮރުމަތި ކިތަންމެ ރީއްޗަސް، ގޭގެ އެތެރެ ހުރީ ބާވެފައެވެ. ސިޓިން ރޫމަށް ވަން އިރު، އެ ތަނުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައި ހައެއްކަ ފޮށިގަނޑު ބަންދުކޮށްފައި ގެއިން ނެރެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ފޮށިތައް ކައިރީގައި ހުރީ އެ ގެއިން ކުއްލިއަކަށް ނުކުންނަން ޖެހުނު ފާއިޒާއެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި މޮޅިވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

ގޭސް އުނދުނާއި ތަށި ސެޓު އޭރު ހުރީ ސިޓިން ރޫމަށް ނެރެފައެވެ. އުނދުނާއި ކައިރީގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. މޭޒު މަތީގައި ފެން ބޯ ތައްޓަކާއި ބިސްކޯދު އުރައަކާއި ކިލޯއެއް ވެސް ހަމަނުވާ ވަރުގެ ހަކުރު، ފުޅިއެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުއްޓެވެ. ފާރުތަކުގައި ލާފައި ހުރި ކުލަ ހުރީ ކެހިފައެވެ. ކަރަންޓު ބޯޑު ހުރީ ފާޑަކަށް ކަޅު ކުލައެއްގައެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުރި ބައެއް ގޮދަނޑިތައް އޮޅާލައި ނެރެން ހުރީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ތިން ފޫޓެއްހާ ދިގު އަލަމާރީގައި ދޮރު ފަތްގަނޑެއްހާ ހިސާބު ވެސް ނެތެވެ. އަލަމާރީގެ އެއް ދޮރުފަތް ހުރީ އެއް ފަރާތްކޮށްފައެވެ.

ފާއިޒާގެ އާއިލާ އިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެއް ކޮޓަރި. އެ ތަނުން ވަނީ ނުކުންނަން ޖެހިފައި. --- ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

މިއީ ތިން ދަރިންނާ އެކު، އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފާއިޒާ ނިކަމެތިކަމާ އެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެ ހާލަތެވެ. އެ ގެއިން ނުކުންނަން ޖެހިފައިވާ އިރު، ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ ވިސްނުން މިއަދު ހުރީ ހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް ފަޅު ގޯއްޗަކާ ދިމާލަށެވެ. ދަރިން ގޮވައިގެން މިހާރު ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނިކުތުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. ވެރިފަރާތުން އެންގީމަ އެ އަމުރަށް ފާއިޒާ ބޯލަނބަން ނިންމީ ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ.

އިންސާނެއްގެ ހަޔާތުގައި ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ގިރާ ކުރަނީ އުންމީދުތަކާއި ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކެމުންނެވެ. ދިރިއުޅުން އަދަށް ވުރެ ކާމިޔާބުވެ އުފާވެރި މާދަމާއެއް ދެކެން ކޮންމެ މީހެއް ވެސް އެދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެ އުންމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ފަނޑުވެ ގެއްލިދާ ދިއުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ އިމްތިހާނެކެވެ. އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ޖެހިފައިވާ ފާއިޒާ އަށް ވެސް ދިމާވީ މި ހާލަތެވެ.

ހިތަދޫ ހިންދާމްގޭ ފާއިޒާ 50، އަކީ ފަސް ދަރީންގެ މަންމައެކެވެ. އެކަމަކު އުޅެނީ ތިން ކުދިންނާ އެކުގައެވެ. ވީހާލެއްގައި ދަރީންގެ ހައްގުގައި މިހާތަނަށް ވާން ޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއްވަމުން އަންނަ ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެކެވެ. ތަގުދީރު ނިޔާ ކުރި ގޮތުން ފާއިޒާއަކީ އެންމެ ހިތް އެދޭ ފަދަ ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މީހެއް ނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވި އެތައް ރާޅު ބާންޏެއް ކަޑައްތުކޮށް މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު އޭނާ ހުރީ ގޮތްހުސްވެފައެވެ. އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހެއްނެތް ހާލުގައި ނިކަމެތިވެ ފަގީރުކަންމަތީ ފާއިޒާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ހިތަށް ގެންނާންވެސް އުނދަގޫ ހިތްދަތި ހާލުގައެވެ.

ފާއިޒާ އާއި އޭނާގެ ތިން ދަރިން އުޅެމުން އަންނަ ގެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

ފާއިޒާ "ވަގުތަށް" ބުނީ އޭނާ އަކީ އެކަނިމާއެކަނި ދަރިން ބަލަމުން، ގޭގޭގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާކޮޅަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށެވެ. ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ގެއެއް ނެތުމުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ކުއްޔަށެވެ. މި ހިތްދަތިކަމުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން އުޅެން ލިބުނު ގެއިން ވެސް ވަނީ ނުކުންނަން ޖެހިފައެވެ. ކުލި ދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއް ޖެހިގެނެއް ނޫނެވެ. ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފާއިޒާގެ އާއިލާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު، އެއީ މި ދަނޑިވަޅު ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަމެއް ބާވައެވެ؟

އެކި ފަހަރު މަތީން ދަރީން ގޮވައިގެން ކުއްޔަށް ގެތައް ހިފައިގެން އުޅޭ ފާއިޒާ މިހާރު ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައި އެ ވަނީ އޭނާ އެގޮތަށް ކުއްޔަށް ނެގި ދިހަ ވަނަ ގޭގައެވެ. އެކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފާއިޒާ ބުނީ އެކި ގޭގެއަށް ބަދަލުވެގެން ދަތި ހާލުގައި އޭނާ އުޅޭތާ މިހާރު ފަނަރަވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ފާއިޒާ ބުނި ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން އޭނާ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ގޭގައި އުޅެން ފެށިތާ އަދި މަހެއް ވެސް ނުވާނެއެވެ. ގެއިން ނިކުންނަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެހެން ތަނެއް ފެނޭތޯ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އެކި މީހުންނާވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ތަނެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މައްސަލައަކީ ގިނަ ތަންތަނުގެ ކުލި 3،000ރ. އާއި 4،000ރ. އަށް ހުރުމުންނެވެ.

ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކޮށްދީގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ފާއިޒާ އަށް ލިބެނީ 3،000ރ.އެވެ. މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގެއަށް ދީފައި ވަނީ 2،000ރ. އެވެ. ފާއިޒާ ބުނި ގޮތުގައި އާއިލާގެ ކެއުމުގެ ކަންކަމާއި ބާކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރަނީ މުސާރައިގެ ބާކީ ބަޔާއި ހެޔޮ އެދޭ މީހުން މާލީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީންނެވެ. ހެޔޮ އެދޭ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ފާއިޒާ މިއަދު ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުވެރި ހިތަކާ އެކުގައެވެ.

ފާއިޒާގެ ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

ފާއިޒާ ބުނި ގޮތުގައި މި މަހު ކައްކަދޭން ދާ ގޭގައި މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އެގޭގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ އިން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. އަދި އުޅޭ ގެއަށް މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އަތުގައި ހުރި ފައިސާއިން ކުލިވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، ގެއިން ނިކުންނަން މަޖުބޫރުވުމީ އެއީ ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ތަކުލީފެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފާއިޒާ ބުނިގޮތުގައި ވަންނާނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތުމުން މިހާރު އޭނާ ނިންމައިގެން ހުރީ، މީގެ ކުރީން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯއްޗަކަށް ދިއުމަށެވެ. އެ ގޯއްޗަކީ އުޅެމުންދާ ދަތި ހާލާއެކު، ލިބުނު ގޮތަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި، ވާވެ ޖަންގަލި ބޯވެފައިވާ ތަނެއް ނަމަވެސް އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން "ގަހެއްގެ ނިވަލުގައި ހުންނާންވެސް ދިއުން ނޫންގޮތެއް ނެތް" ކަމަށް ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

"ދެން ނެތް އޮތް ހުސް ބިމަށް އެއްޗެހިތައް ހިފައިގެން ދިއުން ނޫން ގޮތެއް. ހެނދުނު މި އުޅެނީ ދާން ކުދިންނާއި އެއްކޮށް އެތަނަށް." ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

ގެއިން ނުކުތުމަށް ފާއިޒާ ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

"ދައްތަމެން މި އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައި. ލިބެނީ ހަމައެކަނިި 3000 ރުފިޔާ. އެ ފައިސާކޮޅު އެއްކޮށް ގެއަށް ކުލި ދައްކައިގެން އުޅެނީ. ކައި ހަދަނީ މީހުން ދޭ ކާއެއްޗިހި. އަންނައުނުވެސް މީހުން ދީފިއްޔާ ލިބެނީ. އެހާ ހާލުގައި އުޅެނިކޮށް ގެއިން މި ނިކުންނަން ޖެހުނީ. ދެން ނެތް ހަދާނެ އެއް ގޮތެއް ވެސް. މަގުމަތިވެއްޖެ،" ފާއިޒާ އަސަރާއެކު ކިޔައި ދިނެވެ.

އާއިލާ މީހުން ކައިރީވެސް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދި އެތައް ފަހަރު މަތިން އަހާފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުންވެސް އަތުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެހީ ނުވާ ކަމަށް ފައިޒާ ބުންޏެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އެހީވާން ބުނަނީ ދަރިންނާއި ވަކިން ފާއިޒާ އެކަނި އެގޭގެއަށް ދިއުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ދަރިން އެކަނިމާއެކަނި ދޫކޮށް ބިކަކޮށްލުމަށްފަހު އަމިއްލަ އުފަލަށްޓަކައި، ދަރިން ނުލައި ބޯހިޔާކުރެވޭހައި ހިތްވަރެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފާއިޒާ ބުނި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އޭނާ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާ ބައްދަލުކޮށް މި ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބެއް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

ފާއިޒާ "ވަގުތު" އަށް އިންޓަވިއު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއިވެސް ބައްދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް އެޕޮއިންޓުމެންޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ފާއިޒާ ވާނީ ޖެންޑާގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އެނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ހާލަތު ގެންގޮސްފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އަޅުގަނޑަށް އެހީވުމަށް އެދިފައި، އެމީހުން ބުނީ ދަނޑިފަނުން ގެއެއް އަޅައިގެން ގެއަށް ބަދަލުވާށޭ. އަޅުގަނޑު އެކަނި އަންހެނަކު ކިހިނެއް އެކަން ކުރާނީ؟" ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

ދިރިއުޅޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް އަދި އެހީވާނެ މީހެއް ނެތި ފާއިޒާއާއި، އެ މަންމަގެ ލޯބިވާ ތިން ދަރިން ގަސްބޯ ޖަންގައްޔެއް ތެރޭގައި އުޅެން މަޖުބޫރުކުރުވި ކުރުވުން ކިޔައިދެމުން ފާއިޒާ ބުނީ، އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ އިހުސާންތެރި ހިތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް "މިނޫން ދުވަހެއް" ހޯދައި ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެވެން އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ އެހީއަށްވެސް އެދޭ ކަމަށް ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

ފާއިޒާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފާހަނާއެއް. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

"ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ އެހީއަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނިކަމެތި އާއިލާއަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ އެހީއެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިފައިވާ މި ހާލުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ،" ފާއިޒާ ބުންޏެވެ.

ދަތި ހާލުގައި ވަންނާނެ ގެދޮރެއްނެތި މަގުމަތިވެފައިވާ ފާއިޒާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން، އޭނާގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓް (7730000313045 - އާއިޝަތު ފާއިޒާ--- 7945135) އަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެ އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.


މީސްތަކުންނަށް އެހީވުމާއި ބެހޭގޮތުން ބައެއް އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް:

1. މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ އަދި މީސްތަކުންގެ ޙާޖަތްތައް ފުއްދައިދިނުމަކީ އިޙުސާންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) سورة البقرة: 195

މާނައީ: "އަދި ތިޔަބައިމީޙުން އިޙުސާންތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އިޙުސާންތެރިވާ މީސްތަކުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ."

2. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ) متفق عليه.

(رواه البخاري 6551 و مسلم 2850)

މާނައީ: އެއްމުސްލިމަކީ އަނެއްމުސްލިމްގެ އަޚާއެވެ. އޭނާ (އެމީހެއްގެ އަޚާގެ މައްޗަށް) އަނިޔާވެރިއެއްނުވާނެއެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބެން ދޫނުކުރާނެއެވެ. އެމީހެއްގެ އަޚާގެ ޙާޖަތް ފުއްދުމުގައި ދެމިހުރި މީހާގެ ޙާޖަތުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވާނެއެވެ."

3. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم في صحيحه: 2699

މާނައީ: "އަދި އެމީހެއްގެ އަޚާގެ ކިބައިން ދުނިޔެ މަތީގައި ދަތިކަމެއް ފިލުވައިދީފި މީހަކަށް، އެމީހަކަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޖެހޭ މުޞީބާތްތަކުގެ ތެރޭން މުޞީބާތެއް ﷲ ފިލުއްވައިދެއްވާހުއްޓެވެ. އަދި އުނދަގުލެއް ޖެހިފައިވާ މީހާއަށް ފަސޭހަކޮށްދީފިމީހަކަށް، ﷲ އެމީހަކަށް ދުނިޔެމަތީގަޔާއި އާޚިރަތުގައި ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އަދި މުސްލިމެއްގެ (ޢައިބު ފޮރުވައިދީފިމީހާ)ގެ ޢައިބު، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ﷲ އެމީހެއްގެ ޢައިބުފޮރުވައިދެއްވާ ހުއްޓެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ އަޚާއަށް އެހީވުމުގެ މަތީގައި ހުންނަމީހާއަށް އެހީތެރިވޮޑިގަތުން މަތީގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ."

4. އަދިވެސް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا) رواه الطبراني في المعجم الكبي: 13646 و صححه الألباني.

މާނައީ: "ﷲތަޢާލާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިވެގެންވަނީ މީސްތަކުންނަށް އެންމެ މަންފާބޮޑު މީހެކެވެ. ﷲއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިވެގެންވާ ޢަމަލަކީ މީހަކު މުސްލިމަކަށް ގެނެސްދޭ އުފާވެރިކަމެކެވެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިން މުޞީބާތް ފިލުވައިދޭ ފިލުވައިދިނުމެވެ. ނުވަތަ ދަރަނި އަދާކޮށްދޭ ކޮށްދިނުމެވެ. ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވައިދޭ ފިލުވައިދިނުމެވެ. "

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ރަނގަޅުވާނެ

  އަހަންނަކީވެސް ކޮވިޑާ ހެދި ހަމަ ތި ހާލަތަށް ގޮއްސަހުރި މީހެއް. ހަމަ ރޮވިއްޖެ މީތި ކިޔާފަ

  154
  4
  • ހޮޅޭ

   ކުރޭވޭނެ ކަމެއް ނެތް މިސަރުކާރުން އެބުނަނީ ދެން އާންމު ރައްޔިތަކަށް ބަނޑާރަ ގޯއްޗެއްހައި ނަމަވެސް ނުދޭނަމޯ. ފުލެޓު ދެވޭކަށްވެސް ނެތޯ މާލޭގެ ލޯނު ނަގައިގެން ތިބި މުއްސަނދިނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީވެ.

   91
   8
 2. މީނާ

  ކޮބާ ދަރިންގެ ބައްޕަ އެއްބަނޑު މީހުން

  162
  4
  • ޓދ

   ލޯންގް ސްޓޯރީ ބްރޯ🤫

 3. ދަރިން

  ކޮބާ ދަރިން؟

  122
  4
 4. ޙަނާން has

  އެކަނިވެރި މައިންގެ އެލަވަންސް ޖެންޑަރއިން ހަމަނުޖައްސާދޭތަ

  100
  3
 5. ސހމ

  ކޮބައިތޯ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތް؟ އެވެސްނުލިބޭތޯ؟

  86
  • އައިނޔ

   ލޮލް އެއީ ވަކިބަޔަކަށް ދޭއެއްޗެއް

   51
   5
 6. ތުއްތުނާ

  އަސްލު ހަގީގަތަކީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅު އިންސާނުން އެހީ ނުވާނެ ކަމެވެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިހް ސާން ތެރި ކަމެއްގެ ވެރިއެއްފިޔަވައެވެ އެފަދަ މީހުން ނަކީ ވަޜަށް ނާދިރު ބަޔެކެވެ ފާއިޒާ ކާރީ ބުނެލަން އޮތީ ހަގީގަތާ ކުރިމަތި ލާށެވެ ތި ބުނާ އަމއްލަ ހުސްބިންސާފު ކޮށް އެތަން އާބާދު ކުރާށެވެ ކާބޯތަކެތި އިންދާ ހައްދާށެވެ އެތަކެތި ވިއްކާށެވެ އެ ލިބޭ ފައިސާ އިން ހެދިކާ ހަދައި ގެން އެވެސް ވިއްކާށެވެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ވެރިން ކައިރީ ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭމެންގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ނަފްސު ތޯހިރު ކުރުމަށް މިސްކީނު އަންހެންމީހާއަށް އެދުމަކާ ނުލާ އެހީތެރިވާށެވެ

  160
  3
 7. މުހައްމަދު

  އަސްލު ހަގީގަތަކީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅު އިންސާނުން އެހީ ނުވާނެ ކަމެވެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިހް ސާން ތެރި ކަމެއްގެ ވެރިއެއްފިޔަވައެވެ އެފަދަ މީހުން ނަކީ ވަޜަށް ނާދިރު ބަޔެކެވެ ފާއިޒާ ކާރީ ބުނެލަން އޮތީ ހަގީގަތާ ކުރިމަތި ލާށެވެ ތި ބުނާ އަމއްލަ ހުސްބިންސާފު ކޮށް އެތަން އާބާދު ކުރާށެވެ ކާބޯތަކެތި އިންދާ ހައްދާށެވެ އެތަކެތި ވިއްކާށެވެ އެ ލިބޭ ފައިސާ އިން ހެދިކާ ހަދައި ގެން އެވެސް ވިއްކާށެވެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ވެރިން ކައިރީ ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭމެންގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ނަފްސު ތޯހިރު ކުރުމަށް މިސްކީނު އަންހެންމީހާއަށް އެދުމަކާ ނުލާ އެހީތެރިވާށެވެ

  51
  2
 8. Anonymous

  އުތެމަ ޖަމިއްޔާ ގެ ބޮޑެތި މީހުން ވަރަށް މުއްސަދި ހަޒާނާ ތައް ތޮއްޖެހިފާ ހުރީ ކޮބާތަ އިންސާނީ ހައްގު ފަގީރު މީހާ ޔަށް މަސައްކަތެއް ފަށްޓަ ނުދެނީ ކީއްވެ

  67
  3
 9. ލޮއިޑް

  މިކަހަލަ ވާހަކަ ގެނެސްދޭ އިރުގަ މިޙާލަތަށް އޭނާ ދިޔަ ސަބަބުވެސް ކިޔާދޭން ވާނެ. ދަރިންގެ އުމުރާއި، އެކުދިންގެ ބައްޕަ ކޮބައިތޯ ވެސް އެނގުން މުހިއްމު.

  169
  5
  • ކަނބާ

   އަސްލުވެސް، މީނަ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރަން ހެން ހީވަނީ. އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ އިނާޔަށް ކީއްވެ ނުހޯދަނީ. ދެންތިބި ދެކުދން ކޮބާ. ތިންކުދިންގެ އުމުރަކީ ކޮބާ.

   58
   59
   • ޢ

    ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮއްލަންް އުޅޭ މީހުންނަކީ ހާދަ ގޯސް ބައެކޭ... މިތާ އެއް ސަރުކާރެއް ވެސް ގޯސް ކޮށްފަ އެއް ނެތް! ހާލަތުގެ ވާހަކަ ކިޔާދީފަ އެއޮތީ!!

    10
    1
 10. ޙުމާ

  ޢައްޑޫ މީހެއް ނަމަ މައިންބަފައިންގެ ގޯތި ވާއްނަން ހުންނާނެ ނޫންތޯ. ދަރިންގެ ބައްޕަ ކޮބާތޯ.؟ ހަރަދު ނުދެއްވަނީތޯ؟؟ ހުސް 18 ނުފުރޭ އަންހެން ދަރިން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ދަނޑި ފަނުން ގެ އެޅުން ނުފެނެ. ކީވެތޯ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އެއް ލިބޭތޯ ނޫޅެނީ؟؟ ކޮންމެ ފަދަ ވަޒީފާ އެއް ނަމަވެސް 3000 އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ ބައްލަވާ

  67
  4
  • sakazum

   if you're homeless just buy a house

   14
   33
   • ހޫ

    ބަލަ ފައިސާއަކީ ފާހާނަތަށީ އިންނަން ޖެހޭހާ ފަސޭހައިން ލިބޭ އެޗެއްސެއް ނޫނޭ.

    28
    4
    • sakazum

     if you're poor just get rich

     1
     17
     • ޙުދ

      ޔޯ ޑެޑީ ނޮޓް ގިވިން މަނީ ބްރޯ

      12
      1
 11. ސަމްކުޅިބޭ

  މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ލިޔާއިރު މައްސަލައަކީ އެއްފަރާތް ފެންނަގޮތަށް ލިޔުން. ހުރިހާފަރާތެއްވެސް ފެނުނީމާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން މީހުނަށްވެސް ފަސޭހަވާނީ. 5ދަރިން ލިބިފައިވާނީވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތުން. އުމުރުން މިހާރު 50 އަހަރު . އެކަނިމާއެކަނި ދަރިން ގޮވައިގެން މިގޮތަށްއުޅޭތާ 15 އަހަރު. އެހެންވީއރު އުމުރުން 35 އަހަރުނ ފެށިގެން އެކަނި އުޅެން ޖެހުނީ ކީއްވެބާ؟ އެއީ އަދި ހަމަ ޒުވާން އުމުރެއް.

  83
  2
 12. ހަސަނު

  މެޑަމް ފަޒުނާ އަށް އެގިލައްވާތޯ ތިންއިރު ތިންހެދުން ލައިގެން އަރާމު ޚާނާ ގައި އުފާ ފުޅު ކުރައްވާ އިރު ރައްޔިތުމީހާ ގެ ހާލު

  67
  17
 13. ދޮން ހޯނު

  އިބޫ ސޯލިހު ކަލޭ ގެ ޒިންމާ އެއް ރައްޔިތު މީހާޔަށް އެހީވުން ބިރުވެތިވޭ

  70
  8
 14. ޝާމް

  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ވީވަރެއް ޖަމާކޮށްދޭނަން. ކޮންމެ ދިވެއްސަކު މިގޮތަށް ވެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދީ ލާރި ޓްރާންސްފާ ކޮށްފިނަމަ އިސާހިތަކު ގެއެއް އެޅޭވަރަށް ފައިސާ ދެވިދާނެ. އެންމެން އެހީވަމާހިނގާ. މަރުވެފައިތިބި ތިމާގެ މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި ވެސް އަމިއްލަ އާއިލާގެ ނަމުގައިވެސް އެހީވެދެއްވާ. ޔަގީނުންވެސް ތިމާ ނެތް ދުނިޔެއެއްގައިވެސް އެގޭ ފައިދާކުރާނެ.

  129
  1
 15. ޓައްޕު

  ޕީޕީ އެމް ޕީއެންސީ މީހުން ދަނޑި ފަނުން އެވެރިންނަށް ގެޔެއް އަޅާ ދީ ބަލަ އަދުރޭ ޔަށް ވަރަށް ސަލާން

  26
  51
 16. Anonymous

  އެމްއެންޑީ އެފް ގެ ނޫ ކަށި ޒުވާނުން އެވެރިންނަށް ރާވާ ގެޔެއް ގެންގޮސްދީ ބަލަ

  54
  4
 17. ޢަބްދުލްމުހައިމިން

  " އެކަމަކު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބެއް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ފާއިޒާ ބުންޏެވެ." އެންމެންގެ ރައީސޭ ބުނާ ނަޝީދުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް. " މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއިވެސް ބައްދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް އެޕޮއިންޓުމެންޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ." ރައްޔިތު މިހާ ގެ ޙާލު ބަލައިނުލެވޭތާ ގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދުމުން ބައްދަލުވެސް ނުކުރާ ކަމަށްވާނަމަ، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން މުސާރަ ދީގެން ކީއްކުރަން ބައިތިއްބާ ބައެއް. މުސާރަ ޙަލާލުވޭ ބާ؟ "އަޅުގަނޑު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އަޅުގަނޑަށް އެހީވުމަށް އެދިފައި، އެމީހުން ބުނީ ދަނޑިފަނުން ގެއެއް އަޅައިގެން ގެއަށް ބަދަލުވާށޭ. އަޅުގަނޑު އެކަނި އަންހެނަކު ކިހިނެއް އެކަން ކުރާނީ؟" ފާއިޒާ ބުންޏެވެ. ސުވާލަކީ ދިވެހިން މިއުޅެނީ 1950ގައި ބާއޭ؟ ކީއްކުރާ ޖެންޑާ އެއް. ވަކި ސަހަލު އެތައް ނެތް. ހިތްހަލާކު!

  71
  2
 18. ކޮރަކަލި

  އަހަންނަށް ތި އަންހެންމީ ހާ ގެ އިހުސާސް އެގޭ ވަރަށް ދެރަވޭ އަހަރެން 5 އަހަރު ތި ފަދަ ދަތީ ގައި ހޭދަ ކުރިން ނަސީބަކުން ބޮޑުދައިތަޔަކު ކިޔަވައިދީ ތައުލީމު ދީފަ ހުރީމަ ވަޒީފާ ގަނޑެއް ލިބުނީ ވަޒީފާ ނުލިބުނުނަމަ މަރުވިސް ކަންނޭގެ ބޮޑުދައިތަ އަށް ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް ދެއްވާށި

  123
 19. Anonymous

  ތި ބުނާ ހުސް ބިމަށް ގޮސް ދުއާ ކުރޭ ރަހުމަތް ބާވާ ލައްވަފާނެ

  63
  3
 20. Anonymous

  ބައެއްފަހަރު އިޖުލު ގަބީލާގެ މޮޔަ ކަލޭގެ ވެސް ހޭޖެހޭ ވާހަކަވެސް ދައްކާ މޮޔަ ކަލޭގެ ބުންޏެއްނު ދަރިންނުހޯދާށޭ ސަބަބަކީ ތަސައްރަފުނެތް ބަފައިންނަށް ދަރިން ހޯދީމަ ވާނީ ބޮޑު ވޭނަކަށް ހުރިހާ ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭނީ އަންހެންމީ ހާޔަށް އެކަނި އެހެންވެގެނޭ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރާ ވާހަކަ މޮޔަ ކަލޭގެ ދެއްކީ

  20
  4
 21. ޢަލީ

  "ހުވަދޫ އާއި އައްޑޫގެ ރޭހެއް ނަމަ، ރޭހުގެ ކުރީގައި މި ތިބީ އަހަރުމެން: އައްޑޫ މޭޔަރު". "ތިން ދަރިންނާއެކު އައްޑޫ އަންހެނަކު ގެއިން ނެރެލުމުން، މަގުމަތިވެ ގޮތްހުސްވެފައި!"
  މިއީބާ އެރޭހުން ކުރިއެރުނު ގޮތަކީ؟ އިންސާފަށް ކަންކަން ކޮށްދޭނަމަ ހުވަދު އަތޮޅަށް ކޮށްނުދީ އައްޑުއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. އެކަކަމު ތަރައްގީ ކުރާނަމަ އެކުއެކީގައި ފަހަރަކު ތަނަކަށް ދޭ އުސޫލުން ކުރާނަމަ މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ. އެއްމެންވެސް އެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެހެން ތަންތަނަށް ކޮށްނުދީ ހަމަ އެކަނި އައްޑުއަށް ކަންކޮށްދޭ ވާހަކަ. ހަޖަމް ނުވިއަސް މިއީ ހަގީގަތަކީ.

  43
  5
 22. ބުރުގާ

  ދިވެހި އަންހެނުންނައް ދިރިއުޅެންޖެހިފަ އޮންނަނީ ނުސީދާކޮއް ހަށިވިއްކަިއގެން. ފިރިމީހާ ދަރިން ސެޓެއް ދީފަ އަންހެން މީހާ ވަރިކޮއް ނަގާހޫރާލީމަ އަންހެންމީހާގެ ޒަމާން އެދިޔައީ. އަންހެނުންނައް މާކައް ހައްގެން އޮންނަގައުމެއް ނޫން މިކީ.

  50
  12
 23. ޅަތީފާ

  ހިތާ އި ހިތުގެ ގުޅުން އޮންނަ ނަސީދު އައ އްް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު އަދި އަދަ އްވެސް ނުލިބެޔޯ ސަރުކާރުގެ އެ އްވެސް މު އަ އްސަސާ އަކުވެސް އަޅާނުލި އްޔޯ ޖެންޑާޢިންވެސް ބުންޏޯ ދަނޑިފަނުން ގެ އަޅާގެން ދާން އެހެންވީމާ ކިހާހެޔޮފުޅުތޯ ހިތާހިތް ގުޅުވަ އިގެން ތިބި ވެރިންގެ ދަ އްތަޔަ އް ދެންރަނގަޅު ގޮތެ އްވެދާނެ ކަ އުންސިލް އިންތިހާބު އެބަ އާދޭ އެދުވަހުން ދަ އްތަޔަކީވެސް ދަރިންނަކީވެސް ބަ އެ އްގޮތުގަ މިސަރުކާރުން ދެކިފާނެ ވަރަ އްދެރަވެ އްޖެ ދަ އްތަޔަ އް އުފާފާގަތި ދިރި އުޅުމެ އް މާތްﷲ މިންވަރު ކޮ އްދެ އްވުމަ އް އެދި ދުޢާކުރަން

  39
  1
 24. ޙާމް

  ދަރިންގެ ބައްޕަގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތުމުން އެކަމާ ބުނެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތް. ޢެކަމަކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ މީހުނަށް އަޅާލަން ޖެހޭނެ. 65އަހަރު ވީމާ ހެޔޮ މަހުޖަނަކަސް މުޅި އުމުތު ކުއްކުރުމުގައި ދުއްވާލިޔަސް 5000ރ ދޭ ދައުލަތުން. މިކަހަލަ އެކަނިވެރި ނިކަމެތި މީހުނަށް އަޅާލެވޭނެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ނުހުރޭ. ޒަކާތުފަންޑެއްވެސް އިވޭ އެކަމް އެއީވެސް ނަމެއްގަ. ޒަކާތުފަންޑުންވެސް އެއްޗެއް ލިބެނީ ސިޔާސީ ވެގެން އުޅޭ މޮހަރެއް ކައިރީ އާދޭސް ކޮށްގެން. މިއޮތީވާ ޤައުމެއް. މީގެކުރިން އެނަސްޕާއިންވެސް މިފަދަ އެހީދިން. މުހާރު އެތަނުން އެހީއެއް ލިބެނީ ހަމަ އެކަނި ޕާޓީ މަޖިލީސް މެމްބަރުގެ ބރގ ކޮށްޓުމުން. ނުނީ ޕާޓީގެ ނުފޫޒުގަދަ މީހެއްގެ ....... ކޮށްޓުމުން.

  25
  1
 25. Anonymous

  ދަރީންނާއި އެހީވެދޭނެވަރުގެ ބަޔަކު ނެތީމަދޯ އެހާލުގަ އެއިނީ!

  26
 26. ހަރީފް

  މިރާއްޖޭގައި 65 އަހަރުނުވާ ވަރަށް ނިކަމެތިން އެބައުޅެއެވެ. އެކަމަކު 65 އަހަރުވެއްޖިއްޔާ ކިތަންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނަކަށްވެސް 5000 ރ ލިބެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައުިވެސް ކަން ނުކުރާގޮތެވެ. ސަރުކާރުން އެހީ ދޭންޖެހޭނީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުއްދޭ މީހުންނަށެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ލެމްޕޭން ތެރޭގައި ވޯޓު ހޯދުމަށް މޮޅު ވާހަކައެއް ބުނެވިއްޖެނަމަ އެވަޢުދު ފުއްދަން މުޅި ބައިތުލްމާލު ހުސްކޮށްވެސް އެކަމެއް ކުރެއެވެ. ޒުވާން އުމުރާ މެދުއުމުރުގައި ދަރިންގޮވައިގެން ވަންނާނެ ގެދޮރުގަނޑެއްނެތި އެއބްޔަކު ސަލާން ޖަހަމުން ހިނގާއިރު 65 އަހަރުގެ ބައެއް މީހުން ލާރިގިނަވެގެން ޢާއިލާގެ މީހުންނަށާ ކުދިންނަށް ކުޅޭ ސާމާނާ މީރު ކާއެއްޗެހި ގަނެދީ ހަދަނީއެވެ. ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ދިވެހި ރައްޔުތުންގެ ތެރޭން ބަޔަކު ނިކަމެތި ހާލުގައި ތެޅިފޮޅޭއިރު އަނެއްބަޔަކަށް ސަރުކާރުން ލާރިދީގެން އުފަލުގައި އުޅޭތީ މިހެން ބުނެވެނީއެވެ. އަމިއްލަ މުސާރައިން ޕެންޝަން ފަންޑަށް ލާރިކަނޑާ އެފައިސާ 4 ލައްކައިން ޖަމާވެފައި ހުރި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭނެ ގެދޮރެއް ނޭޅި ބިކަވފައިވާއިރުވެސް އެއިން ފައިސާކޮޅެއް ލިބޭގޮތެއް ނެތެވެ. މުޅި އުމުރުގެ އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ މަރުހަލާ( ކުދިންލިބި ގެދޮރުއަޅާ ކިޔަވައިދީ ހަދަންޖެހޭ ދުވަސްވަރު) އޭގެން ރާހަތެއްނުކޮށް މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވެ އެނދުމަތީގައި އޮތުން އޭގެއިން ފައިސާފޮއްޗެއް ދިނުމުން ލިބޭނެ އުފަލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

  32
  2
 27. ޛަ

  ޢެހީ ވެވޭނެ ފަދަ ވަޒީފާ އަށް ދާ ބޮޑެތި ދަރިން ނެތީތަ😰😰😰 50 އަހަރު ވީ އިރު ގާތުގަ ނެތް ދެ ދަރިން ކޮބާ .އެކުދިން އެޙީ ނުވޭތަ ... ގައިމު މީހުނާ އިދެގެން ދޯ ތިބޭނީ ދެންތިބި ދެ ދަރިން

  45
  2
 28. އެހީވާން ޖެހޭނެ

  ދަތި ޙާލުގައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ޖެހޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަނިވެރި ހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް މަޔަކަށް ފައިސާ ދިނުމަކުން ނުފުދޭނެ އެވެ. ޙައްލަކީ އެންމެންވެގެން ފާއިޒާގެ އަމިއްލަ ގޯތީގައި އުޅެވޭވަރުގެ ގެއެއް ބިނާކޮ ށްދިނުމެވެ. އަޅެ ކޮންމެވެސް މީހަކު އެކަމާ އިސްނަގާނެނަމަ އެވެ.

  32
  1
 29. އނސނ

  މި އާޓިކަލް ސަބަބުން ފާާާއިޒާގެ ތި ހިއްދަތި ދިރިއުޅުމަށް ކޮއްމެވެސް ފަރާތެއްގެ އިހުސާން ތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.
  އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ނިކަމެތި ފާއިޒާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ރޭހުގަ ހުވަދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އަރައި ދިއުން. މޭޔަރު ހުރި ތަނެއްގަ ބހައްޓަވާކުށެވެ. ޝުކުރިއްޔާ

  27
  1
 30. ހެޔޮއެދޭ

  އަޅުގަނޑު ރުފިޔާކޮޅެއް ފޮނުވާލާނަން އިނގޭތޯ..

  16
  3
 31. ﷲގެ އަޅާ

  އައްޑޫ އަސްލަމް ގެ(ނިޔާޒް ސ.ހިތަދޫ) ހުންނަނީ ގައިމު ފަޅަށް .
  އަނބި މީހާ ، ށާހިދާ (ކޮމަންޑޫގެ ސ. ހިތަދޫ) ވެސް ހުންނަނީ ހަމަ ފަޅު ކޮށްފަ.
  ދެގެވެސް ހުންނަނީ ފެންވަރުގަ ހަދާފަ ކޮޓަރި އޭސީ ކޮށްފަ.
  އެމީހުން އުޅެނީ ލަންކާގަ.
  ކީއްތަ ވާނީ މި ނިކަމެތި އުޙްތަށް ބޯހިޔާ ވަހި ކަމެއް ލިބެންދެން އޭގެ ގަނޑު ވަރެއްގަ އުޅެވޭނެ ގޮށް ހަދާ ދިނިއްޔާ.

  39
  1
 32. ދަރުމަވެރިޔާ

  ކޮބާ ރަށުގެ ޒުވާނުން ވެގެން އެބުނާ ގޯތީގާ އެ ތު އްތު ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ދަނޑިފަނުން ގެ އެ އް އަޅަ އިދީ. ކޮބާ ސޯބޭ

  20
  3
 33. ދިރާސާ

  އބޮޑު ކަމެ އް އޭނާގެ ދިރި އުޅުމާ ކުރިމަތި ވެފާ ވީ ނަމަވެސް އެކުދިން ގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟ އެ އީ މަ އުސޫމް ކުދިން. ކޮބާ މޭޔަރު

  19
  2
 34. ރަދީފް

  އައްޑޫގެ މެމްބަރުން ކޮބާ؟؟ އަސްލަމް ތޯ ކޮބާ؟؟ ފާއިޒާށް މިރެއި ތެބެ ގުޅަން.

  11
 35. ދޮންތަ

  "ފޮކްސް ފައިވް ސްޕްރައިޒް ސްކޮޑް" އިން ދޭ ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް މި އާއިލާއަށްވެސް ދޭނެ ބަޔަކު ވާނެނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު! އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޮރުކޮށްލަދެމާ! ވަގުތު ޓީމް އިންވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިލެވުން ވަރަށް ރަނގަޅު!

  15
  2
 36. ޚިޔާލް

  ޢައްޑޫގިނަމީހުން މާލޭގަ އުޅޭތީ ބައިވަރު ހުސްގެ ހުންނާނެއެއްނު

  11
  1
 37. އެމަންޖެ

  މިސަރުކާރު ވާހަކަ ނުދެއްކިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ މިމަހު މުސާރަވެސަ ދެވޭނެ އެއްޗެއް އެމީހުން އަތުގަނެތް މޑޕ ބޮއިކޯޓް ، އަންނި ހަވަރަށް.

  9
  1
 38. ނުކިޔާހުއްޓާލީ

  ހަބަރައް ވުރެބޮޑަށް ލިޔުނު މަންޖެގެ ދިވެހި ޓީޗަރުކައިރިން މާރކްސް ހޯދޭތޯ ބަލާފަ މިއޮތީ.. އުޑުމަތި ނޫކުލެއޭ، ގަހުގެ ފަތް ފެހިއޭ ނުލިޔެ ކުރުކޮށް ހަބަރު ލިޔުނީއާ ކިޔުންތެރިންނަ ތަންކޮލެއް ފަސޭހަވާނެ.

  12
  2