ރިޕޯޓް

ދިވެހި އަންހެނުންގެ އައުރައިގެ ވާހަކަ

ތާރީޚީ ފޮތްތަކުގައި އޮންނަ ގޮތުން ވެސް ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ އައުރަ ނިވާންކުރަން މާބޮޑު އިސްކަމެއް ދިން ބައެއް ނޫނެވެ. "ބޮޑެތި އަންހެނުންނަށް" ވަންދެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައި…