ރިޕޯޓް

ވިލް ޖޯޑަން އަލްޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި

ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް ދިފާއުކުރަން ވިލް ޖޯޑަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް "ކަޑަ"

ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް އުފެއްދި ވިލް ޖޯޑަންއަކީ ކާކުކަން އެނގުމުންނެވެ. ވިލް ޖޯޑަންގެ ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސްއަށް މައުލޫމާތު ނަގާފައިވާ ގޮތާއި އެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއަށް އިންޓަރވިއު ދިން ފަރާތްތަކުގެ ހަގީގަތް…