ރިޕޯޓް

މުންޑޫ ކައުންސިލް ރައީސް ނައީމް – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

މުންޑޫ – ކައުންސިލް ރައީސްގެ އަތްދަށުން "މިނިވަންކުރަން ޖެހޭ"

(ލ.މުންޑޫ) ލ.އަތޮޅު މުންޑޫ އަކީ އަތޮޅުގައި އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ކުޑަ ރަށެވެ. އާބާދީ ވެސް އެންމެ ކުޑައީ މި ރަށުގައެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް…