ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް

މަސީހްގެ ވޯޓް - ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު "ފޯވާޑް" ދުއްވާލުމުގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ!

ކުރިއަށް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން އޮއިބާރު ދެތިން ދުވަހެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.…