ރިޕޯޓް

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީ ވެލި ބަރުކޮށްގެންދާ އޮޑިތަކަށް ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރަން މުތީ ތަކެއްފަދައިން އުކާލެވިފައިވާ މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އަޖައިބުންފުރިގެންވާ ފަދަ ޗާލު ކަމާއި ނަލަ ކަން ލިބިފައިވާ ކުޑަކުޑަ…