ރިޕޯޓް

ބީފާ ބްރޭންޑް އެނގޭތަ؟ އެއްފަހަރުވެސް ކައިފި ނަމަ ދެން ނުކައެއް ނުހުރެވޭނެ

މި ބިސްކޯދުތައް މީރުވެއްޖެއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއަށްވުރެ މި ކޭކުތައް މާ މީރެވެ. ނޫނެކެވެ. "ބީފާ" ބްރޭންޑްގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް އެހާ މީރެވެ. އަޖުމަ ބަލާލުން ކިހިނެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟…