ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރަން އިސްދޫގައި ހަދާފައިވާ ކޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމުދަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ބިނާވެފައި އޮތީ ކަނޑަށް ބަރޯސާވެފައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ކަނޑުން ލިބެން އޮތް އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައި އޮތްއިރު ކަނޑު ގޮވާން ކުރުމަށް މާބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުކަމާއި ޑރ.މުހައްމަދު ޝައިނީ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ގެންނަވަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ފަޅު ގޮވާން ކުރުމަށް ދަނީ ބޮޑު މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގަވަމުންނެވެ. މިމަޝްރޫޢު ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ ހައްދުންމަތީގައެވެ. މިއަތޮޅުގެ އިސްދޫ އާއި ކަލައިދޫ އަދި ދަނބިދޫގައި މިހާރު ވެސް ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވާއިރު މިއަތޮޅު މާބައިދޫގައި ވެސް ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އިސްދޫ އާއި ކަލައިދޫގައެވެ. ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާލުމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ވިދާޅުވީ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެ މިއީ ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރަން އިސްދޫގައި ހަދާފައިވާ ކޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

"މިއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު އާންމުދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް ވެސް ނޫން. ވަރަށް ކުޑަކޮށް ތިއްބާ ކޮއްޓަށް ލައިގެން ހުއިފިލަނޑާތައް މިބޮޑު ކުރަނީ. މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ބޮޑު ނަމަވެސް އުންމީދު ކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް." އިސްދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ބުންޏެވެ.

ކަލައިދޫގެ މީހަކު ބުނީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ހައެއްކަ މަސް ދުވަހު އެއްވެސް އާންމުދަނީއެއް ނުލިބި ތިބެން ޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

"ކޮއްޓަށް ހުއިފިލަނޑާ އަޅައިގެން ހައެއްކަ މަސް ވަންދެން އާންމުދަނީއެއް ނުލިބޭ. ވިއްކޭ ވަރު މިވަނީ ހައެއްކަ މަސް ވުމުން. އެހެންނަމަވެސް ދެތިން ހަތަރު ކޮށީގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފެށުމުން ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ވަކި ވަރެއް ވިއްކޭނެ ކަމަށް އުންމީދު މިކުރަނީ. އޭރުން ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އާންމުދަނީ ލިބޭނެ. ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނަ ކޮޅު އެއްވެސް މަސައްކަތަކުން އެންމެ ފުރިހަމަ އާންމުދަނީއެއް ނުލިބޭނެ. ނަމަވެސް އުންމީދު ކުރަނީ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް." އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ހަލީލް ވިދާޅުވީ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެމަސައްކަތުން ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އެމަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ދުވާލު ހަތަރުދަމު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއުޅެނީ މޫދުގައި. އުންމީދު މިކުރަނީ އެމަސައްކަތައް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ." އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރަން އިސްދޫގައި ހަދާފައިވާ ކޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ހަލީލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރަން ނަގާ މުއްދަތު ދިގުވުމެވެ. އެމުއްދަތު ދިގުވެ ހުއިފިލަނޑާ ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ މުއްދަތު ލަސްވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް އާންމުދަނީ ނުލިބި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އާންމުދަނީއެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވޭތުވެގެން ދިއުން މިއީ ކަންބޮޑުވުމެއް. ނަމަވެސް އުންމީދު ކުރަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ރަނގަޅު އާންމުދަނީއެއް ލިބޭނެ މަސައްކަތަކަށް މިމަސައްކަތް ވެގެންދާނެ ކަމަށް" ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރަން އިސްދޫގައި ހަދާފައިވާ ކޮށިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ލ.އަތޮޅުން 150 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. މިހާރު މީގެތެރެއިން 122 ފަރާތަކުން ދަނީ އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރަން ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްފައި ވާއިރު ކޮންމެ ކޮއްޓަކުން ދެލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އާންމުދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ މިމަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްދީ އަދި މުޅި ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ވެސް ކުރިއެރުމާއި ފާހަގަތިކަން ލިބިގެން ދާނެ ވަރުގެ އާންމުދަނީ އަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް މިމަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ބުނެއެވެ.

ADS BY SHEESHA

"ވަގުތު" އިން ލ.އަތޮޅަށް ކުރި ހޭރިޔާ ދަތުރުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ އެވިޑް ކޮލެޖްއެވެ. މޭޖާ ސްޕޮންސަރަކީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަޜޭޝަން (ވެމްކޯ) އެވެ. ކޯ-ސޮޕްންސަރުންނަކީ އެސްޓީއޯ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އާއި ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެވެ.

5 ކޮމެންޓް

  1. އާންމުދަނީ އެއް ނޫން ! އާމްދަނީ ލިޔަންޖެހޭނީ . ޢަރަބިން ލިޔާނީ آمدنى މިގޮތަށް . މިކަހަލަ ކުށްތައް ލިޔުމުން ޚަބަރު ލިޔުނު މީހާގެ އިތުރުން މުޅި ނޫހުގެ އަގުވެސް އެބަ ދަށްވެގެންދޭ . މިފަދަ ކުށްތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި މިކޮމެންޓް ނުޖެހިޔަސް މިޚަބަރުގައި އޮތް ކުށް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލަން .
    ޝުކުރިއްޔާ !!

  2. ތި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިދާ އެނގޭނީ ހުސެން ހަލީލަށް އެނިމުނީނު އެއީ އޭނާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްވިއްޔާ

  3. ތިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެރަށްރަށުން ކައުންސިލަރުން ހޮވަން ލަނޑާ ދޮންބެ ހިންގި ކަމެއް. ދެން ތިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަކަށް ނުދާނެ ބޯގޯސް......

  4. އިސްދޫ ކަލައިދޫ މީހުންގެ ބޯގޯސްކަން ކިހާވަރު އަހަރުވުމުން ލަނޑާ ގަންނާނެކަމަށް ބުނެ ލޯނު ބޮލުގައަޅުވާފަ އަހަރުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ލަނޑައެއް ނުގަނޭ ލޯނު ދައްކަނީ މިރުސް ކޮށީގެ ލާރިން.

  5. ތިއީ ކަލައިދޫ މީހުންނަށާއި ދަނބިދޫ މީހުން ބޯ ކާލައިގެން އެމީހުންނަށް ބަޔަކު ދިން ލަނޑެއް. ތި ލަނޑާ ބޮޑުވުމަށް އަހަރެއް ނަގާނެ. އެކަން ސިއްރުކުރީ ތިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކުން. އެއީ އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ނުވާނެތީ. އަދި އެމީހުން އެބުނާ މުއްދަތުގައި ލަނޑާ ބޮޑުކުރާނަމަ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ވާނެ. ސަބަބަކީ އެއަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ގަންނަން ޖެހޭތީ. ތިއީ ކުރާ މަސައްކަތާއި ބަލާފަ ވަރަށް ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމެއް.