ގުދުސް އަކީ މުސްލުމުންނާއި ނަސާރާއިންނާއި، ޔަހޫދިންނަށް ވެސް ދީނީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ރަށެކެވެ. ފަހުގެ ތާރީހުގެ ތެރެއިން މި ރަށް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ އިޒްރާއީލާގެ ފަލަސްތީނުގެ ދެބަސްވުންތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު މައުޟޫގެ ގޮތުގައެވެ. އިޒްރާއީލުން އަބަދުވެސް ވަނީ ގުދުސް އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިހާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ، ބައިނަލް އަގްވާމީ ހަމަތަކާއި ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފަށް، ގުދުސް އަކީ އިޒްރާއީލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން އަމުރު ކޮށްފައެވެ.

1947 ވަނަ އަހަރު: މި އަހަރު ގުދުސް އަރަބީންނާއި އަދި ޔަޔޫދީން އުޅެން ދެބަޔަކަށް ބަހާލުމަށް އދ އިން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލި އެވެ. މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ގުދުސް އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނާންނާނެ ގޮތަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު: އަރަބި-އިޒްރާއީލު ހަނގުރާމައިގައި، ގުދުސް ދެބަޔަކަށް ބަހާލަން އަލިފްދާލުން ބޭނުންވުމުން ޒަޔަނިސްޓުން ގުދުސްގެ ހުޅަހު ފަޅި އެއްކޮށް ހިފިއެވެ.

1967 ވަނަ އަހަރު: އިޒްރާއީލުން ސީރިއާ މިސްރު އަދި ޖޯޑަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައިގައި ގުދުސްގެ އިރުމަތީ ފަޅި އެއްކޮށް ހިފިއެވެ. މިއާއެކު ގުދުސް މުޅިން އިޒްރާއީލުގެ ބާރުގެ ދަށް އައެވެ. 1967 ވަނަ އަހަރު ގުދުސް އެއްކޮށް ހިފުމުން ވެސް ގުދުސް އަކީ އިޒްރާއީލުގެ ބިމެއް ކަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުއިިން ބަލައިނުގަތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާވެސް ހިމެނެއެވެ.

1980 ވަނަ އަހަރު: "ޖެރޫސަލެމް ލޯ"ގެ ނަމުގައި އިޒްރޭލުން ފާސްކުރި ގާނޫނުގައި ވަނީ ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި ގާނޫ ހަދާފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނު ތަކާއ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށެވެ. މި ގާނޫނު ފާސް ކުރުމާއެކު އދ އިން ރެސޮލޫޝަން 478 ފާސް ކުރިއެވެ. މި ރެސޮލޫޝަންގައި ބުނީ އިޒްރާއީލުގެ ގާނޫނަކީ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު: ރަޝިއާއިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުޅަނގު ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަނެފައެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ މުޅި ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނު ކޮށް އެކަން ކުރުމަށް އަމުރު ނެެރެފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ އުންމަތް ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ދަނީ އެ ނިންމުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ މި ނިންމުމާއެކު އަނެއްކާވެސް މެދު އިރުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY ASTERS

3 ކޮމެންޓް

  1. ސުވާލެއް ކުރިޔަސް މިކަހަލަ އެއްޗަކަށް ޖަވާބެއް ނުދޭނެ. މީހުން އަނދިރި ވާވައްދަން ބޭނުންވާތީ އަދިވެސް

  2. ބަލަ ދާއޫދުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ސުލައިމާނުގެފާނު އެޅުއްވި ބައިތުލް މަގްދިސް އަދިވެސް އެބަހުރިތަ؟

  3. 3 ގައުމެއްގެ 600 ވަރަކަށް މިލިޔަން މީހުންނާއި ހަގުރާމަ 7 ދުވަސް ތެރޭ ކޮށްގެން މިސްރާއި، ޖޯޑަންއާއި، ސީރިޔާގެ ބިންތަކެއް ހިފީ އިޒްރާއީލް ގައުމަކަށްވިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ މިކަމުން ކޮންމެވެސް އިބުރަތެއް ހާސިލްކުރަންއެބެޖެހޭތާ! 50 އަހަރުވީއިރުވެސް ގޯލާންގެ ބިންތަކުން އިޒްރޭލު ނުފައިބާ، ނުވެސް ފައިބާނެ. މިހާރު އެތަނަކީ އިޒްރާއީލުގެ ބިންތަކެއކަމުގައި ހަމަޖެހި އެވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކުވެސް ނެތް! ހަނދާނެއް ހުރި މީހަކުވެސް ނެތް! ގުދުސްއަށް ވެސް ވާނީ ހަމަ މިވަރުބާ!؟