ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޯއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. ކާމިޔާބީތައް އިންތިހާއަށް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރިންގެ ފެކްޓަރީއެކެވެ. ލިއޮނަލް މެސީ ފަދަ ތަރިން ގެނެސްދިން ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. ޔޫރަޕްގެ އެތަކެއް ހަނދާންތަކެއް ގުޅިފައިވާ ކޭމްޕް ނައުއަކީ ބާސާގެ ކާމިޔާބީގެ ރަމްޒެވެ. މިދިޔަ 10 އަހަރު ބާސާއިން ޔޫރަޕްގައި ވިދަމުންދިޔަ ގޮސްފައިވާ އިރު، މިރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު އެޓީމަށް މުހިއްމެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ބާސާއިން ނުކުންނަ އިރު، ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ތާރީހީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބާސާ މޮޅުވީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާދަމާ ރޭގެ މެޗު އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވާ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު، އޮލިގުނަ ސޮލްސްޖާއަށް އެ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރެއެވެ. ކުރީގެ ކާމިޔާބީގެ ހަނދާންތަކާވެސް އެކުގައެވެ. ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭ ކޮންމެ މެޗަކީ ސޮލްސްޖާއަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ.

ޒަމާންތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަށްފަހު، ޔުނައިޓެޑުން އަނެއްކާވެސް ޔޫރަޕްގައި އުހަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިރު، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް "ޗޮކުން ދިޔަ" ސީޒަނަށް އަނބުރާލަ ދިން ކޯޗަކީ ސޮލްސްޖާއެވެ. ކުރިން ކްލަބުގެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. 1999 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ހިތްތައް ކުދިކުދި ކޮށްލި ހުނަރުވެރި ފޯވަޑެވެ.

ބާސާގެ ދަނޑަކީ ސޮލްސްޖާގެ އެންމެ އުފާވެރި ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ ދަނޑެވެ. 1999 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ޔުނައިޓެޑުން އުފުލާލީ ބާސާ ދަނޑުގައި ސޮލްސްޖާގެ ގޯލާއެކުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މިރޭގެ މެޗަކީ، ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސޮލްސްޖާ ބާސާ ދަނޑަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"އަހަންނަށް ގިނަ ހަނދާންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ ބާސާ ދަނޑަށް ނުކުންނަ އިރު. އެއީ މުޅިންވެސް އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއް. އަހަންނަކަށް ނުވެސް އެނގޭ ކުރެވޭ އިހުސާސެއް ބުނެވޭކަށް. އެނގޭ އެއްޗަކީ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުވާނެ ކަން. ފޯކަސް ކުރަނީ ބޮޑު މެޗަކަށް، ނަތީޖާ ނެރެން މަޖުބޫރު،" ސޮލްސްޖާ، މިރޭގެ މެޗާ ގުޅިގެން ބުންޏެވެ.

ބާސާ ދަނޑުގައި ބަޔާން ކޮޅަށް ސޮލްސްޖާ ޖެހި ގޯލަކީ 1999 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ޔުނައިޓެޑުން ފުލުފުލުގައި ޖެހި ދެ ގޯލްގެ ތެރެއިން ފަހު ގޯލެވެ. ޝެރިންހަމްގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ސޮލްސްޖާ ގޯލް ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު މިނެޓްގައެވެ. އެ މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން އެ ސީޒަންގައި ޓްރެބަލް ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

"ފުޓުބޯޅައިގައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވެދާނެ. ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ ވާން އެއްޗެއް ވާކަށް. ކުޅެގެން މޮޅުވާން ޖެހޭ، އެއީ މަޖުބޫރު ކަމެއް. ކްލީން ޝީޓެއް މުހިއްމު ގޯލެއް ޖެހިދާނެ ހިލޭ ޖެހުމަކުންވެސް. އެކަމަކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިފެންސް ކުރަން ޖެހޭ. އެއީ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް،" ސޮލްސްޖާ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ 16ގައިވެސް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަލިވެފައި އޮވެ، ދެވަނަ ލެގުގައި ހައިރާން ކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލި އިރު، ސޮލްސްޖާ ބުނީ އެކަން ތަކުރާރު ކުރުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.